Osnovni je cilj kolegija Uvod u političku znanost: pristupi kao opće teorijske politološke discipline, uvesti studente u mogućnosti teorijskog strukturiranja fenomena politike. To podrazumijeva stjecanje uvida u temeljne teorijsko-metodologijske pozicije u političkoj znanosti. Studenti se tako upoznaju s, primjerice, bihevioralnim i institucionalističkim pristupom gdje se političko određuje kao posebna sfera odnosno skup političkih institucija. Isto ih se tako upućuje u mogućnosti i dvojbe šireg definiranja političkoga na čemu osobito nastoje, primjerice, marksizam i feministička teorija. Time ovaj predmet posebno uvažava činjenicu da u političkoj znanosti vlada metodologijski pluralizam. Polazeći od ove pretpostavke studentima se otvara prigoda da steknu prikladnu osnovu za daljnje sistematsko istraživanje politike, čime se postiže cilj ovog predmeta.


Studenti će upoznati glavne pojmove, teorijske modele i metode istraživanja u području učenja i poučavanja. Znanja iz ljudskog razvoja, procesa učenja i optimalnog planiranja poučavanja studentima će služiti za lakše donošenje odluka i vrednovanje svog rada u školskom kontekstu.

Kolegij Teorije i politike mira obuhvaća sadržaje karakteristične za akademski mirovni studij kao sistematsko proučavanje mira i uvjeta za njegovo postizanje.  Za razliku od tradicionalnijih pristupa problemima mira, sukoba i sigurnosti, polazišta kolegija Teorije i politike mira su globalna perspektiva (za razliku od nacionalne ili pak međunarodne), postizanje mira na miroljubiv način kao cilj istraživačkog i studijskog bavljenja mirom i sukobima, te transdisciplinarnost i usmjerenost na policy ishode i aktivističko djelovanje i zagovaranje. Polazeći od vrijednosti mira, na kolegiju će se studenti upoznati sa načelima nužnih za ograničavanje primjene sile, poput načela ius in bello, s modelima sukoba, te s modelima uspostave i očuvanja pravednog mira. U tu svrhu podučavaju se i korijeni rata i nasilja, ali i aktivnosti izgradnje i zagovaranja mira „odozdo“ u kojima sudjeluju lokalni, regionalni ili globalni nevladini akteri. Analitički fokus kolegija na sukobe i nenasilje ima za cilj dovesti do razumijevanja uvjeta za prevenciju nasilnih sukoba, „njegovanje“ mira i ostvarivanje nenasilne društvene promjene.

Predmet Uvod u političku znanost: pojmovi je namijenjen studenti(ca)ma političke znanosti i novinarstva. Predmet ima opće teorijski karakter i u njemu se izlažu temeljne kategorije politike. Premda kategorije politike mogu imati različito značenje u svakodnevnoj i akademskoj uporabi, svakako su neophodan instrument analize politike. U tom se smislu studenti(ce) uvode u pojmovnu analizu koja je osnovni metodologijski postupak predmeta. Studenti(ce) se upoznaju s pojmovima kao što su, primjerice, politika, sloboda, moć, država, civilno društvo, interes i interesne skupine i ideologija. Ovaj predmet omogućuje studenti(ca)ma da steknu temeljno znanje o političkim vrijednostima i idejama i tako razviju pretpostavke za analizu političkih procesa.

This course is offered in the first semester of the graduate programme leading to the master in European studies.