Istraživati nacionalna obilježja odnosno nacionalizam u glazbi 19. stoljeća znači ujedno istraživati i kada je, gdje i na koji način muzikologija uopće postala osjetljiva za ovu temu. Stoga će se kolegij usredotočiti s jedne strane na povijest istraživanja nacionalnoga odnosno nacionalizma u muzikologiji i odgovarajuće teorijske pozicije, a s druge strane na pojedine studije slučaja koje će se razmatrati komparativno.


“Hrvatska glazba 19. stoljeća” razmatrat će se u okviru kolegija na dva načina: 1) kao niz usporednih glazbenih pojave koje su se začele ili odvijale u 19. stoljeću u hrvatskim zemljama i 2) kao oznaka pod kojom muzikologija dotične pojave razabire, istražuje, tumači, dokumentira i vrednuje.

Kada govori o ”vokalnoj” glazbi, kada opisuje različite tehnike pjevanja ili kada tipološki razmatra glasove prema ovomu ili onomu kriteriju, muzikologija pretpostavlja da je glas nešto što se po sebi razumije: emisija tonova koji dolaze iz usne šupljine. No je li tomu tako? Nađemo li se pred pitanjem o tomu što glas jest, valja uočiti kako odgovor na nj ovisi o horizontu iz kojega se ono razumije. Glas će se pokazati različito, ovisno o tomu na što smo atentivni. Upravo od te neodređenosti koja prethodi razabiranju što glas jest polazi ovaj seminar, na kojemu će biti riječi o glasu polazeći od raznih horizonata (muzikologije, filozofije, lingvistike, filmologije, znanosti o medijima, umjetnosti i književnosti).

E- kolegij Srodni instrumenti1 - flauta namijenjen je studentima treće godine integriranog preddiplomskog i diplomskog Studija za instrumentaliste smjer-  Flauta koji slušaju kolegij Srodni instrumenti 1. Služi za komunikaciju između nastavnika i polaznika, informiranje te nastavnim materijalima prati nastavne jedinice u neposrednoj nastavi. 

Kolegij se sastoji iz dva dijela: seminara i vježbi. Na seminaru u zimskom semestru će biti riječi o određenju muzikologije, o njezinu zasnivanju, metodama, izvorima, istraživačkim postupcima, paradigmama, institucijama i etici znanstvenog istraživanja. Vježbe u ljetnom semestru se pak sastoje iz niza zadataka na koje valja odgovoriti u pismenom obliku.