Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim konceptima strategijskog upravljanja. Sadržaj predmeta obuhvaća osnovne koncepte kontinuuma strategijskog upravljanja, kao i suvremene metode strategijskog upravljanja temeljene na mjerenju organizacijskih performansi. Opisuju se i metode ustrojavanja optimalne organizacije, što je preduvjet učinkovitom upravljanju.

Cilj predmeta je da studenti kritički usvoje, razumiju i vrednuju: pojam (vojne) pedagogije, njezin predmet, metodologiju i područje istraživanja; teoriju kurikuluma vojnog obrazovanja; andragoške teorije; područja i sadržaje obrazovnih standarda vojne pedagogije; didaktičke i metodičke sustave nastave i cjeloživotno učenje u vojnom obrazovanju.

Ishodi učenja
Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
1. - upoznati pedagogiju kao znanost i njen odnos prema drugim disciplinama
2. - kritički promišljati o kurikulumu vojnog obrazovanja
3. - definirati i formulirati ciljeve i ishode učenja
4. - odrediti i objasniti temeljne andragoške pojmove
5. - definirati posebnosti odgojno obrazovnog rada u vojnom obrazovanju
6. - objasniti didaktičke modele, nastavne sustave, nastavne metode i oblike rada
7. - objasniti fenomen cjeloživotnog učenja u vojnom obrazovanju
8. - osposobiti studente  za praktično pedagoško, didaktičko i metodičko djelovanje


Statistika je umjetnost analize podataka s ciljem boljeg razumijevanja svijeta oko nas. Svaka naša aktivnost generira obilje podataka - svaki poziv putem mobitela, svako pretraživanje interneta, kupovanje u trgovini ili putem interneta, šetnja gradom s mobitelom u džepu, polaganje ispita. Podaci pričaju priču, a statistika pomaže ispričati i razumjeti njihovu priču i od podataka stvoriti znanje. Statističko razmišljanje nam pomaže da u svakodnevnom životu i radu donosimo bolje odluke utemeljene u podacima. Cilj je ovog predmeta osposobiti vas da prikupljate, analizirate i interpretirate podatke kako biste bolje razummjeli pojave u vašem okruženju i donosili bolje odluke u svakodnevnom životu.

Cilj predmeta je proučavanje primjene metoda ekonomske znanosti na područje obrane i vojnih izdataka. Na makrorazini se proučava kretanje i međuodnos vojnih i ukupnih javnih izdataka, kao i odnos prema BDP-u. Proučavaju se pojedine komponente vojnih izdataka te opcije i metode postizanja efikasnosti ukupnih izdataka, uključujući članstvo u NATO-u i EU-u.


Cilj kolegija je omogućiti studentima usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o projektima u vojnom inženjerstvu. Naglasak je na ukazivanju na probleme i izazove koji se pojavljuju na svim projektima, nevezano radi li se o civilnom ili vojnom sektoru, te na razumijevanju osnovnih načela planiranja, organizacije, upravljanja, koordinacije, nadzora i timskog rada.

U okviru kolegija kadeti će steći osnovna znanja o načinu funkcioniranja, uporabi i održavanju streljiva i naoružanja tenka M84 i borbenog oklopnog vozila BVP 80A.

Ovaj kolegij je usmjeren na aktivnosti menadžmenta koje su organizacijskim vođama nužne kako bi učinkovito upravljali resursima organizacije. Polaznici će spoznati kako se funkcije menadžmenta, vještine planiranja i dostizanje ciljeva, upravljanje vremenom i stresom, grupno odlučivanje, rješavanje problema te vodstveni izazovi primjenjuju u zapovjednom procesu. Ilustracija i raščlamba teorijskih koncepata kroz analizu relevantnih situacija iz okružja menadžera/zapovjednika iz civilnog i vojnog okruženja, omogućuje polaznicima razvijanje vlastitih kritičnih vještina za učinkovito zapovijedanje postrojbom taktičke razine.
Sposobnost zapovjednika da analizira situaciju, organizira resurse (ljudske, materijalne, financijske, vrijeme), provede odluku i nadzire djelovanje kroz sustave i procese kontrole te održi aktivnosti organizacije, određuje njegov presudni utjecaj na fizičku komponentu borbene moći.