The aim of the course: Basic measurement methods in food science - to give an insight into the complexity and importance of measurement in the following:

1) Features of measuring and measuring system in food science (Basic features of measurement and measuring results. Precision vs. accuracy in the measurement system. Simple and complex measurement systems and measurement error. The confidence interval and the method of least squares in the measurement and interpretation of results. The calibration of the measuring instrument)

2) Measurement of volume and mass flow rate in the industry and in the system such as human bodies (Impedance measurement method to determine the composition of the body and flow measurement using current, resistance, voltage and impedance…)

3) Temperature, humidity and radiation, acoustics and movement of molecules of food (measurement of temperature and humidity. Radiation measurements and connection with food and eating. Acoustics and food. Spectroscopic methods, for example NIR spectroscopy)

4) Seminar: selection of themes of applied measurement procedure used in food science and/or nutrition


Cilj kolegija Biologija 1 je upoznavanje studenata s osnovnim razlikama između prokariotske i eukariotske stanice, te biljne i životinjske stanice; organizacijom i funkcijom staničnih organela; građom i ulogom stanične membrane, st. stijenke i elemenata citoskeleta. Također, biti će objašnjeni osnovni metabolički i regulacijski procesi u stanici te principi nasljeđivanja.

Uz teoretsku nastavu, svaka pojedina cjelina se dodatno obrađuje na vježbama na kojim će studenti ovladati metodom mikroskopiranja i dokazivanja organskih molekula na biljnom i životinjskom materijalu.

Modul Biologija 1 izvodi se u zimskom semetru prve godine preddiplomskog studija Prehrambene tehnologije i Biotehnologije. Izvodi se u obliku predavanja (24 sata) i vježbi (39 sati) koje su podijeljene u pet metodskih cjelina.

Cilj kolegija Biologija 1 je upoznavanje studenata s osnovnim razlikama između prokariotske i eukariotske stanice te biljne i životinjske stanice; organizacijom i funkcijom staničnih organela; građom i ulogom stanične membrane, st. stijenke i elemenata citoskeleta. Također, biti će objašnjeni osnovni metabolički i regulacijski procesi u stanici te principi nasljeđivanja.

Uz teoretsku nastavu, svaka pojedina cjelina se dodatno obrađuje na vježbama na kojim će studenti ovladati metodom mikroskopiranja i dokazivanja organskih molekula na biljnom i životinjskom materijalu.

Kolegij Biologija 1 izvodi se u zimskom semetru prve godine preddiplomskog studija Nutricionizma. Izvodi se u obliku predavanja (20 sati) i vježbi (30 sati) koje su podijeljene u četiri metodske cjeline.

Nakon uspješno završenog predmeta, studenti će moći: prepoznati i objasniti ključne riječi i rečenice u stručnom i znanstvenom tekstu, pravilno koristiti stručnu terminologiju na engleskom i hrvatskom jeziku; samostalno se služiti stručnom literaturom na engleskom jeziku iz područja njihove specijalizacije na svim razinama (promidžbeni tekstovi, upute za rad, internetski tekstovi, stručne knjige i priručnici); analizirati sadržaj stručnog teksta, prepričati te izložiti na engleskom jeziku glavne misli zadane teme ili teksta vezanih za struku; prevoditi kraće stručne tekstove s engleskog na hrvatski i obrnuto.

Kolegij Imunologija za nutricioniste (3 ECTS-a) izvodi se u obliku predavanja (15 sati) i seminara (15 sati) koje su podijeljene u četiri metodske cjeline: (1) Pregled i dijelovi imunosnog sustava, (2) Fiziološki tijek imunoreakcije, (3) Alergijske reakcije. Imunosni sustav sluznica i kože te (4) Nutritivne alergije i druge nepoželjne reakcije na komponente hrane.

Cilj predmeta je dati uvid studentima u organizaciju imunosnog sustava te osnovne mehanizme njegova djelovanja kao što su nespecifična imunost, specifična imunost, mehanizmi alergijskih reakcija, prirodni i umjetni alergeni/antigeni, imunosni sustav probavnog trakta, alergije i preosjetljivost na hranu, anafilaksija i trovanja izazvana hranom, procjena rizika u prehrani, upravljanje rizikom i saopćavanje rizika u prehrani, imunosni sustav kože, alergijske reakcije u koži, imunosni sustav respiracijskog trakta, respiracijski alergeni i alergijske reakcije u respiratornom sustavu.

Predmet se sadržajno sastoji od dva dijela. U prvom dijelu predmeta studenti se upoznaju s elektrokemijskim mjernim tehnikama koje se rabe u suvremenoj analitičkoj praksi te s elektroke-mijskom mjernom instrumentacijom. Obrađuju se osnove potenciometrijskih, voltametrijskih, amperometrijskihikonduktometrijskih metoda analizetemetode obrade elektrokemijskih signala, uz prosudbu primjene obrađenih elektrokemijskih tehnika u analizi realnih uzoraka. U drugom dijelu predmetaobrađuju se kromatografske i spektrometrijske metode analize (HPLC, GC, MS, NMR, IR, UV/VIS, CD) te kromatografijska i spektrometrijska mjerna instrumentacija. Studenti se također upoznaju s metodama obrade i interpretacije dobivenih signala te se daje osvrt na primjenjivost pojedinih metoda u analizi realnih uzoraka, odn. u identifikaciji prirodnih i biološki važnih spojeva.

Nastava se izvodi kroz predavanja, seminare i laboratorijske vježbe.

Mnogi problemi u inženjerstvu i tehnologiji opisuju se i rješavaju korištenjem matematičkih načela i pojmova. Poznavanje funkcija, njihovih svojstava i načina zadavanja je od temeljne važnosti. U ovom modulu razvijaju se osnovne metode za izučavanje funkcija i matematičkog formuliranja fizikalnih, kemijskih, bioloških zakonitosti, a to su granični procesi i diferencijalni račun realnih funkcija jedne varijable. Diferencijalne jednadžbe su jedan od najvažnijih načina formuliranja fizikalnih, kemijskih i bioloških zakonitosti. U ovom modulu razvija se matematički aparat (integralni račun, rješavanje linearnih sustava i osnova linearne algebre) potreban za razumijevanje modela diferencijalnih jednadžbi, metoda njihova rješavanja. Daju se i osnovne primjene integralnog računa.

Mnogi problemi u inženjerstvu i tehnologiji opisuju se i rješavaju korištenjem matematičkih načela i pojmova. Poznavanje funkcija, njihovih svojstava i načina zadavanja je od temeljne važnosti. U ovom modulu razvijaju se osnovne metode za izučavanje funkcija i matematičkog formuliranja fizikalnih, kemijskih, bioloških zakonitosti, a to su granični procesi i diferencijalni račun realnih funkcija jedne varijable.

Predmet daje uvid u sljedeće teme:

Uvod u modeliranje i optimiranje u nutricionuzmu. Distribucija DRI (preporuka) i njihove razlike u planiranju prehrane za skupine i pojedince. Baze podataka energetskog i nutritivnog sastava namirnica. Osnove linearnog optimiranja, simpleks metoda. Preporuke u programiranju i planiranju obroka. Pareto optimiranje (više funkcija cilja: cijena, nutrijenti i preferencije). Različitosti u optimiranju obzirom na dobne skupine, spol i energetske potrebe. Procjena utjecaja tehnološkog procesa i skladištenja na nutritivnu vrijednost. Baze podataka energetskog i nutritivnog sastava namirnica, gubitak tijekom termičke obrade. Pregled softwera za optimiranje, programiranje i analizu. Optimiranje i planiranje obroka, menija, i novog proizvoda. Osnove neizrazitog optimiranja.


This Course consists of the following topics: Introduction to modelling and optimization. DRI recommendations for specific populations and individuals. Data bases of energy and nutritive contents of foods. Basics of linear programming and simplex algorithm. Recommendations for planning of meals. Paretto optimization (multiple objective functions such as meal costs, food quality, food preferences etc.). Differences in optimization based on age groups, gender and energy requirements. Estimation of effects of food processing conditions on nutritive content of food. Model of loss of nutritive value due to heat processing. Review of software support for optimization, planning and analysis of nutrition. Optimization and planning of meals, menus and new food products. Introduction to fuzzy logic planning and optimization.

Studentima se daju temeljna znanja i principi Organske kemije za razumijevanje struke. Uvodno će biti obrađene karakteristike organskih spojeva (elektronska struktura, veza i stereokemija). Potom će biti rastumačene osnove reakcijskih mehanizama (ionskih i radikalskih) i obrađena nomenklatura organskih spojeva. Obradit će se rezonancija kao važan koncept za razumijevanje reaktivnosti i stabilnosti konjugiranih sustava. Slijede poglavlja posvećena pojedinačnim tipovima organskih spojeva i njihovoj reaktivnosti (alkeni/ alkini - AdE, aromati - SE, alkilhalogenidi - SN, aldehidi i ketoni - AdN, karboksilne kiseline - SNAc). Posebna je pozornost posvećena reakcijama u biološkim sustavima. Organska kemija završava pregledom biomolekula i heterociklâ. Nastava se izvodi putem predavanja, laboratorijskih vježba i seminara.

Cilj modula

Stjecanje osnovnog znanja iz organske kemije i svladavanje praktičnih laboratorijskih tehnika koje se koriste u sintezi, izolaciji i pročišćavanju organskih spojeva. Modul će studentima pružiti temeljna znanja neophodna za praćenje i učenje biokemije i srodnih predmeta.


Predmet nas uvodi u osnove statistike. Počinjemo s intuitivno jasnom i često korištenom deskriptivnom ili opisnom statistikom (tablični i grafički prikaz statističkih podataka; srednje vrijednosti; mjere varijabiliteta). Zatim se upoznajemo s osnovama teorije vjerojatnosti (vjerojatnosni prostor; diskretne i neprekidne slučajne varijable; očekivanje i varijanca slučajne varijable; binomna, hipergeometrijska, Poissonova i normalna razdioba). Druga polovica predmeta posvećena je inferencijalnoj statistici - procjeni parametara i testiranju statističkih hipoteza (t-test; F-test; ANOVA, χ2-testovi, itd.). Na samom kraju čeka nas linearna regresija.

Predmet nas uvodi u osnove statistike. Počinjemo s intuitivno jasnom i često korištenom deskriptivnom ili opisnom statistikom (tablični i grafički prikaz statističkih podataka; srednje vrijednosti; mjere varijabiliteta). Zatim se upoznajemo s osnovama teorije vjerojatnosti (vjerojatnosni prostor; diskretne i neprekidne slučajne varijable; očekivanje i varijanca slučajne varijable; binomna, hipergeometrijska, Poissonova i normalna razdioba). Druga polovica predmeta posvećena je inferencijalnoj statistici - procjeni parametara i testiranju statističkih hipoteza (t-test; F-test; ANOVA, χ2-testovi, itd.). Na samom kraju čeka nas linearna regresija.

Prijenos informacija o utjecaju tjelesne i zdravstvene kulture na antropološki status studenata te specijalizacija istih u onim kineziološkim aktivnostima koje su pogodne za svakodnevno sportsko-rekreativno vježbanje, a u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja te optimalizacije radnih sposobnosti.

Nastava se provodi u formi vježbi, 30 sati semestralno

Sadržaj:  atletika, fitness vježbe jačanja, istezanja i disanja, sportske igre, pješačenje ( orijentacijske i planinarske ture), rolanje, skijanje, klizanje, veslanje

Uvjet za pohađanje: odrađene vježbe TZK 2

Prijenos informacija o utjecaju tjelesne i zdravstvene kulture na antropološki status studenata, te specijalizacija u onim aktivnostima pogodnim za svakodnevno vježbanje, a u cilju postizanja i očuvanja zdravlja. Individualizacija programa tjelovježbe te poticanje na odgovornost za svoje zdravlje i radnu efikasnost.

Sadržaji: fitnes, pješačenje i planinarenje, vježbe istezanja i disanja, sportske igre, veslanje, rolanje,

General Shelf Life Analysis Requirements. Effect of packaging material on product shelf-life. Barrier characteristics of packaging materials. Factors affecting permeation characteristics of packaging materials. Packaging permeation on: gases, water vapour. Effect of packaging methods on product shelf-life. Effects of environmental factors on product shelf-life. Shelf-life protocols: Challenge study; Accelerated shelf life testing; Confirmatory storage study; On-going shelf life monitoring. Food-package interaction (corrosion, migration: global, specific). Packaging and moisture transfer. Permeability and Shelf Life. Water Vapor Permeability of Packaging: Moisture gain; Moisture loss solution. Evaluation of the rate of oxidation of foods packaged in a semipermeable pouch. Oxygen permeation. Packaging laws and regulations (EU). The kinetic model. Seminars: Shelf-life determination: case studies. Tasks definition and allocation. Seminars or presentation by students.

Znanost o prehrani 1 je predmet u kojem se kroz metodske cjeline kao teme obrađuju prehrambeni standardi, metode za mjerenje prehrane tj. dijetetičke metode, energija, makro- i mikronutrijenti, itd. Izradom seminarskog rada se svladava praktična primjena tablica s kemijskim sastavom hrane, a kroz vježbe se studenti upoznaju s piramidom pravilne prehrane, različitim aspektima korištenja dijetetičkih metoda, itd.