Principi i strategije pregovaranja; Principjelno pregovaranje; Strategije i čimbenici uspješnog pregovaranja; Parametri pregovaračke situacije; Uspješna prezentacija u pregovorima; Poslovne i pregovaračke taktike; Taktičke metode; Vezivanje taktikaUvod u reviziju. Vrste revizije. Interna revizija. Eksterna revizija. Državna revizija. Komercijalna revizija. Revizija financijskih izvještaja. Revizija podudarnosti. Revizija poslovanja. Sustav interne kontrole. Metode revizije. Revizijski standard. Opće prihvaćeni revizijski standardi. Međunarodni revizijski standardi.  Provedba revizije. Revizijska profesija. Izobrazba revizora. Revizorska zvanja. Revizorske tvrtke. Strukovna udruženja revizora – instituti za reviziju. Kodeks profesionalne etike revizora.

Cilj nastavnog procesa na ovom kolegiju je da studenti kroz predavanja, vježbe i druge aktivnosti definirane syllabusom razviju potrebna znanja i vještine za primjenu informacijskih sustava (IS) i podržavajućih informacijskih tehnologija (IT) kao temelj za podršku svim poslovnim aktivnostima, internoj i eksternoj komunikaciji organizacije, kao i za sticanje konkurentske prednosti u lokalnom ili globalnom tržišnom okruženju. Poseban naglasak stavlja se na usvajanje pristupa ka potrebi upravljanja IT projektima, analizi i dizajnu IS, važnosti sigurnosti u poslovanju primjenom suvremenih tehnologija, definiranju mjera uspješnosti i opravdanosti ulaganja pri primjeni IS i IT. Takvim pristupom ujedno razvijaju razumijevanje procesa na koji organizacija razvija i implementira IS i pripadajuće IT u svoje funkcije, te načine na koji se pri tom mijenja organizacijska struktura i kultura. Ukazujući na potrebu praćenja razvoja tehnologija budući menadžeri se usmjeravaju na potrebu stalnog usavršavanja i obrazovanja.

Cilj kolegija je upoznati studente sa značenjem i ulogom kontrolinga kao jednog od najznačajnijih funkcija i koncepcija poslovanja. Studenti će kroz kolegij upoznati kontroling kao funkciju i podsustav menadžmenta koji pridonosi efikasnosti i efektivnosti upravljačkog sustava, čime se povećava sposobnost prilagođavanja poduzeća unutarnjim i vanjskim promjenama, jača vitalnost poduzeća i njegova tržišna akceptabilnost. Kolegij ima za cilj i da studenti spoznaju da je kontroling ključna funkcija u identificiranju sadašnjih i budućih potencijala uspjeha, pri čemu je integriranje i koordinacija svih podfunkcija menadžmenta, kao i poslovnih funkcija poduzeća, jedan od osnovnih zadataka sustava kontrolinga.