Upravljanje obukom za polaznike 20. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe.

Naziv programa: Nastavničke kompetencije u civilno-vojnom obrazovanju

Nositelj programa: Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“

Izvoditelj programa: doc. dr. sc. Jadranka Herceg

Vrsta programa: Daljnje usavršavanje nakon stečenog akademskog naziva

Predmeti: Učenje i poučavanje u civilno-vojnom sustavu obrazovanja

Planiranje i programiranje u civilno-vojnom sustavu obrazovanja.


Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika RŠ dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastave i nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika RŠ u svrhu utvrđivanja dostignute razine kvalitete nastave te osiguranja i unapređivanja kvalitete u nastavi.


Free course in Research Methodology - Online Free courses CentralCilj predmeta je naučiti definirati problem i cilj istraživanja, te odabrati i primijeniti odgovarajuće metode istraživanja, kako bi se na kraju artikulirao logički svrhoviti zaključak, koji može poslužiti kao podloga za donošenje odluka u menadžmentu, odnosno u upravljanju i vođenju. Upoznavanje pojedinih metoda istraživanja, tehnike i oblika izrade pisanih radova i izvješća, te konačnog izvješćivanja.

Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika IZSI dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastave i nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika IZSI u svrhu utvrđivanja dostignute razine kvalitete nastave te osiguranja i unapređivanja kvalitete u nastavi.

PROCES ISTRAŽIVANJA I NJEGOVA VAŽNOST - Interceptor projectCilj predmeta je naučiti definirati problem i cilj istraživanja, te odabrati i primijeniti odgovarajuće metode istraživanja, kako bi se na kraju artikulirao logički svrhoviti zaključak, koji može poslužiti kao podloga za donošenje odluka u menadžmentu, odnosno u upravljanju i vođenju. Upoznavanje pojedinih metoda istraživanja, tehnike i oblika izrade pisanih radova i izvješća, te konačnog izvješćivanja.

Cilj predmeta je osposobiti polaznike za sudjelovanje u planiranju operacija na operativnoj i strategijskoj razini korištenjem aktualnih metodologija planiranja i izgraditi sposobnost prilagodbe promjenama.

Kolegij je namjenjen polaznicima 3. razine slijedno rastuće izobrazbe časnika.

Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika IFP dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastave i nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika IFP u svrhu utvrđivanja dostignute razine kvalitete nastave te osiguranja i unapređivanja kvalitete u nastavi.Cilj predmeta je osposobiti polaznike za sudjelovanje u planiranju operacija na operativnoj i strategijskoj razini korištenjem aktualnih metodologija planiranja i izgraditi sposobnost prilagodbe promjenama.

Kolegij je namjenjen polaznicima 3. razine slijedno rastuće izobrazbe časnika.


Upoznati polaznike s temeljnim znanjima iz područja strategije, geostrategije i nacionalne sigurnosti te temeljnim postavkama NATO sustava planiranja i glavnih strategijskih dokumenata Republike Hrvatske.

VOJNOORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA

1.    Cilj predmeta:

Razumjeti, povezivati i primjenjivati spoznaje iz područja organizacijske psihologije s ciljem poboljšavanja procesa upravljanja ljudskim potencijalima i razumijevanja organizacijskog ponašanja u suvremenom vojnom okružju.

 


Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika NČI dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastave i nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika NČI u svrhu utvrđivanja dostignute razine kvalitete nastave te osiguranja i unapređivanja kvalitete u nastavi.

Cilj predmeta je razumjeti, povezivati i primjenjivati usvojene spoznaje iz područja vojne psihologije u procesu vođenja taktičkih postrojbi u svim operativnim područjima. Analiziranje i kritička procjena ponašanja i doživljavanja pojedinaca i vojnih skupina te rješavanje složenih problema u djelomično nepredvidljivim uvjetima.

Predmet Vojno odlučivanje namijenjen je polaznicima Napredne časničke izobrazbe u modulu Stožerni rad. 

Izučavanjem sadržaja predmeta Vojno odlučivanje polaznici će se upoznati s procesom donošenja odluke u OS RH, zadaćama i procedurama u stožernom radu, te zadaćama stožernih časnika.

Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika TČI dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastave i nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika TČI u svrhu utvrđivanja dostignute razine kvalitete nastave te osiguranja i unapređivanja kvalitete u nastavi.

Kolegij "Zrakoplovna logistika i propisi" namijenjen je polaznicima Prve razine slijedno rastuće izobrazbe časnika (TČI) Tehničke službe u HRZ. Cilj predmeta je usvajanje i primjena temeljnih načela logistike te doktrine zrakoplovne logistike. Nadalje, cilj predmeta omogućavanje razumijevanje organizacije zrakoplovnog prometa polaznicima te usvajanje i primjenjivanje postojećih zrakoplovnih propisa u samostalnom radu na dužnosti zapovjednika voda TSl.

Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika VDI dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastave i nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika VDI u svrhu utvrđivanja dostignute razine kvalitete nastave te osiguranja i unapređivanja kvalitete u nastavi.

Cilj kolegija je usvajanje naprednih znanja i vještina potrebnih za razumijevanje i uporabu informatičke tehnologije te osposobljavanje polaznika za svrhovitu i kvalitetnu uporabu računala i rad s Microsoft Windows računalnim operativnim sustavima, osposobljavanje za samostalan rad s Microsoft Office programskim paketom za obradu teksta, programom za rad s proračunskim tablicama i programom za izradu prezentacija. Stvoriti preduvjete za rad s web programskom aplikacijom ILIAS i elektroničkom poštom.

Kolegij "Logistička potpora" ima za cilj upoznati polaznike VDI s organizacijom planiranja i upravljanja logističkim resursima za ostvarivanje učinkovite logističke potpore na operativnoj razini. Također, kolegij se bavi procesom planiranja logistike na strateškoj i taktičkoj razini. Ishod učenja kolegija na razini vojne izobrazbe pridonosi : mogućnosti sintetiziranja organizacije planiranja i upravljanja resursima logistike, i drugo, razumijevanje i primjenjivanje procesa vojnog odlučivanja.

The course "Logistics Support" aims to acquaint VDI students with the organization of planning and management of logistics resources to achieve effective logistics support at the operational level. Also, the course deals with the logistics planning process at the strategic and tactical level. The learning outcome of the course at the level of military training contributes to: the ability to synthesize the organization of planning and management of logistics resources, and secondly, the understanding and application of the military decision-making process. 

Informacije za polaznike Visoke dočasničke izobrazbe.

Najstrože zabranjen pristup nastavnicima.   osmijeh

Cilj predmeta je osposobiti polaznike za sudjelovanje u planiranju operacija na operativnoj i strategijskoj razini korištenjem aktualnih metodologija planiranja i izgraditi sposobnost prilagodbe promjenama.

Kolegij je namjenjen polaznicima 4. razine slijedno rastuće izobrazbe dočasnika. 

Upravljanje obukom za polaznike 19. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe

Kroz sistematizaciju postojećih te stjecanje novih znanja o vojnoj strategiji te planiranju, pripremi i provedbi vojnih operacija oružanih snaga na strategijskoj razini, uz primjenu strategijskih i doktrinarnih dokumenata RH, NATO, EU i UN, povećati postojeće te razviti nove kompetencije polaznike za: vrednovanje i primjenu postojećih te kreiranje novih vojnih strategija, za  strateško odlučivanje, djelovanje u nepredvidivim i složenim uvjetima - krizama te sudjelovanje u pripremi i provedbi vojnih operacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini, na zapovjednim i stožernim dužnostima te u ulozi vojnih savjetnika. 


Kroz sistematizaciju postojećih te stjecanje novih znanja o krizama razumjeti i moći analizirati osnovne pojmove i načela kriznog upravljanja, mjesto i ulogu državnih institucija i oružanih snaga u krizama, prirodnim i tehničko tehnološkim katastrofama u RH i izvan nje. Moći pojasniti  sastavnice, poveznice i osnovne koncepte koji se primjenjuju u ciklusu: prosudba ugroza – izrada planova postupanja u krizama – provedbe procesa obrambenog planiranja u RH i NATO-u.