Obrada tekstova iz područja struke i oni koji govore o struci ( odnos roditelja i škole, pristupi u poučavanju, razvoj jezičnih kompetencija i samopoštovanja)  kao i tekstovi koji se odnose na kulturu i civilizaciju zemalja engleskog govornog područja (svakodnevni život, politički sustavi,obrazovanje, sport, kultura) .

Gramatički dio obuhvaća obradu glagolskih vremena za izražavanje prošlih, sadašnjih i budućih radnji, članova, imenica, glagola, reda riječi u rečenici, komparacije pridjeva, upotrebu pasivnih konstrukcija, te analizu jezičnih struktura koje ne korespondiraju u materinskom jeziku.

Sporazumijevanje: jezično i nejezično. Jezične uloge. Jezične djelatnosti. Vrste jezičnih djelatnosti (slušanje i čitanje, govorenje i pisanje, međudjelovanje, posredovanje). Kategorizacija u jeziku. Osnovni pojmovi. Idiomi hrvatskoga jezika. Određenje hrvatskoga standardnog jezika, normiranost (gramatike, pravopisi, rječnici); Fonetika i fonologija; opis i dioba glasova; svojstva glasova; glasovne promjene. Prozodijska obilježja; naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika.

Cilj je kolegija Hrvatski jezik akademske komunikacije usvajanje osnovnih karakteristika funkcionalnih stilova hrvatskoga standardnog jezika s posebnim naglaskom na značajkama znanstvenoga stila. Program kolegija pretpostavlja ovladanost standardnojezičnim normama, a onda i adekvatnu primjenu u akademskom pisanju, analogno tome i samostalno stvaranje usmenog diskursa znanstvene komunikacije. Osim toga cilj je kolegija istraživanje i obrada znanstvene i stručne literature, pisanje pozivnih bilješki (i citiranje).

Hrvatski jezik kao govoreni i pisani jezik. Hrvatski standardni jezik. Hrvatska narječja, dijalekti, govori. Jezične djelatnosti i komunikacija. Komunikacijski tekstovi. Govorništvo i retorika. 
Jezične igre i komunikacija. Znanosti o hrvatskome jeziku i komunikaciji.