Poznavanje komponenti i rada računala. Samostalni rad na računalu i korištenje uredskih aplikacija.

Obrada tekstova iz područja struke i oni koji govore o struci ( odnos roditelja i škole, pristupi u poučavanju, razvoj jezičnih kompetencija i samopoštovanja)  kao i tekstovi koji se odnose na kulturu i civilizaciju zemalja engleskog govornog područja (svakodnevni život, politički sustavi, obrazovanje, sport, kultura) .

Gramatički dio obuhvaća obradu  zavisnih rečenica (kondicionalne rečenice, vremenske i namjerne zavisne rečenice, kompleksnijih gramatičkih struktura kao što su izražavanje hipoteza u prošlosti i sadašnjosti, neupravni govor, slaganje vremena, infinitive/gerund, frazne glagole, prijedloge. Sadržaji se usmjeravaju na specifičnosti jezika i definiranje jezične strukture, te analizu jezičnih konstrukcija koje ne korespondiraju u materinskom jeziku.

Sadržaji u kolegiju u prvom dijelom se odnose na opću geografiju unutar koje se obrađuju reljefni oblici na Zemlji, klimatska obilježja i vegetacijski pokrov Zemlje, Drugi dio odnosi se na opća geografska obilježja Hrvatske, prirodno-geografska i  socio-geografska obilježja. 

Opis i ciljevi kolegija su: da studenti razumiju pojam morfologije u odnosu spram drugih gramatičkih disciplina; da razumiju razlike među punoznačnim i pomoćnim riječima; da razlikuju gramatičke kategorije promjenljivih riječi (sklonidbu, sprezanje i stupnjevanje); da student zna nepromjenljive vrste riječi; da u usvajanju morfološke norme polazi od samostalne analize teksta (na konkretnome predlošku iz dječje književnosti); da se samostalno služe stručnom literaturom i normativnim priručnicima.