Tekstovi iz područja jezika struke i oni koji govore o struci ( proces učenja, strategije učenja, akademsko čitanje i pisanje, organizacija, vrste i stilovi  akademskog teksta, parafraziranje, citiranje, referiranje)  kao i tekstovi koji se odnose na analizu jezičnih struktura, vrste i tvorbe riječi, rečenica i frazeoloških oblika. Sustavno utvrđivanje složenijih jezičnih struktura u cilju razumijevanja stručnih tekstova pedagoško-psihološke tematike.

Naglasak se stavlja na jezične vještine, zahtjevnije gramatičke cjeline u širem jezičnom kontekstu te na ostvarivanje jezičnog potencijala pisanjem i izlaganjem seminarskog rada. Sadržaji se usmjeravaju na specifičnosti jezika i definiranje jezične strukture te analizu jezičnih konstrukcija koje ne korespondiraju u materinskom jeziku

Sadržaji i fokusi istraživanja procesa usvajanja prvoga i drugoga jezika; teorije usvajanja drugoga jezika; utjecaji drugih disciplina i interdisciplina na teoriju usvajanja drugoga jezika; temeljni čimbenici koji utječu na proces usvajanja jezika (unutarjezični i izvanjezični); individualne razlike u procesu usvajanja jezika; karakteristike učenikova jezika; suvremena kretanja u teoriji usvajanja drugoga jezika; suvremeni pristup istraživanju usvajanja drugoga jezika; odnos usvajanja, učenja i poučavanja jezika.


Ciljevi kolegija su: da studenti razumiju pojam sintakse u odnosu na ostala gramatička područja; da prepoznaju gramatičke veze među članovima sintagme; da znaju razlike među riječima i rečenicama; da razlikuju obavijesno i sadržajno rečenično ustrojstvo; da znaju prepoznati glavni član rečeničnoga ustrojstva (predikat) i povezati ga s ostalim članovima rečeničnoga ustrojstva; da znaju poredati više rečenica u jednu i razlikovati rečenični niz i složenu rečenicu; da se studenti upoznaju sa sintaktičkom standardnojezičnom normom; da se samostalno služe stručnom literaturom i normativnim priručnicima.