Ljudska prava, dječja prava; Razvoj ideje o potrebi poštivanja dječjih prava i dokumenati o dječjim pravima; Sadržaj i značenje Konvencije o pravima djeteta; O kršenima dječjih prava, primjeri i rasprave; O zloupotrebama i neprepoznavanju dječjih prava i odgovornosti; Traumatična iskustva djece, stradanja djece, ranjivosti djece u vezi kriznih situacija; Dječja prava u kontekstu suvremenog shvaćanja djetinjstva; Kontroverze u vezi pitanja autonomije, prava i odgovornosti djece; Uloga društva, obitelji i države u zaštiti dječjih i ljudskih prava općenito...