Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni:

 

 Izražavati se  u različitim medijima primijenjenih umjetnosti

 Primjenjivati naučena teorijska i praktičnih znanja iz područja animiranog filma, stripa i ilustracije

Imati će sposobnost teorijskog izražavanja iz područja animiranog filma, stripa i ilustracije

 Znanje korištenja elemenata jezika medija  u odgojno obrazovnom procesu                                           

Sposobnost analize, sinteze i vrednovanja umjetničkih djela  i kreativnog  upotrebljavanja stečenih informacija iz različitih izvora

Animirani film

Povijesni razvoj i žanrovi animiranog  filma

Elementi naracije u animiranom filmu

Digitalna animacija i alati

Digitalna animacija i alati

Strip-razvoj i vizualna dimenzija stripa

Slika kao alat naracije

Vrste stripa

Kompozicija u stripu (plan,kadar i rakurs)

Boja kao element stripa

Ilustracija i elementi ilustracije

Slikovnica

Rad studenta na predmetu će se vrednovati i ocjenjivati tijekom nastave  i na završnom usmenom  ispitu: 1)pohađanja predavanja i vježbi (min. 80% što donosi 10 ECTS postotnih bodova),2)putem aktivnosti na nastavi (15  ECTS postotnih bodova) ,3) putem mape i portofolia  (50 ECTS postotnih bodova) , 4) putem usmenog ispita (35  ECTS postotnih bodova)


Tekstovi iz područja jezika struke i oni koji govore o struci ( proces učenja, strategije učenja, akademsko čitanje i pisanje, organizacija, vrste i stilovi  akademskog teksta, parafraziranje, citiranje, referiranje)  kao i tekstovi koji se odnose na analizu jezičnih struktura, vrste i tvorbe riječi, rečenica i frazeoloških oblika. Sustavno utvrđivanje složenijih jezičnih struktura u cilju razumijevanja stručnih tekstova pedagoško-psihološke tematike.

Naglasak se stavlja na jezične vještine, zahtjevnije gramatičke cjeline u širem jezičnom kontekstu te na ostvarivanje jezičnog potencijala pisanjem i izlaganjem seminarskog rada. Sadržaji se usmjeravaju na specifičnosti jezika i definiranje jezične strukture te analizu jezičnih konstrukcija koje ne korespondiraju u materinskom jeziku.

Filozofija i odgoj; Nastanak i razvoj filozofije odgoja kod nas i u svijetu, glavni predstavnici; Filozofski aspekti humanističkog pristupa odgoju; Primjeri i analiza aktualnosti pojedinih pristupa(klasični, naturalistički, egzistencijalistički,kritički); Disciplina i humanističke znanosti, primjer shvaćanja M.Foucaulta; Aktualnost sokratovske metode i odgoj kritičkog mišljenja; Etika i odgoj; vrijednosti i odgoj; Izazovi suvremenog doba i utjecaj na odgoj i obrazovanje danas; Filozofski aspekti odgoja za budućnost; Značenje, praktična primjena i perspektive filozofije odgoja danas

Kolegij omogućuje poznavanje hrvatske književnosti 17. stoljeća: pojmova baroka i manirizma; baroknog stila u ljubavnoj i religioznoj lirici (izbora iz lirike Frana Krste Frankopana i Ivana Bunića Vučića), concetta; religiozne poeme (plačeve) – I. Gundulić: Suze sina razmetnoga, parodijske poeme – Ignjat Đurđević: Suze Marunkove; naraciju u stihu, Tassovu poetika epa, I. Gundulić: Osman; dramske vrste – I. Gundulić: Dubravka, J. Palmotić – Pavlimir.

Hrvatsku književnost 18. stoljeća: poetički pluralizam; liriku 18. stoljeća; M. Bruerović: Satira; naraciju u stihu – A. Kačić Miošić: Razgovor ugodni naroda slovinskoga,  M. A. Relković: Satir iliti divji čovik; dramske vrste i kazalište – frančezarije (Džono aliti Gos), Tituš Brezovački: Matijaš grabancijaš dijak, Diogeneš.

Matematika 3 za učitelje razredne nastave:

Online materijali će djelomično biti izloženi na stranici https://ncatlab.org/zoranskoda/show/zadarmat3 i na njoj danim poveznicama. Za neke teme dobro je konzultirati Elementarnu matematiku od Pavkovića i Veljana. 

Detaljni slijed:

Ponavljanje realnih brojeva. Funkcije realne varijable. Parne, neparne, periodičke, omeđene i neomeđene funkcije. Domena kompozicije funkcija.

Graf funkcije. Nultočke, maksimumi i minimumi funkcija. Linearne, afine i kvadratne funkcije. Intuitivni pojam nagiba grafa funkcije, tangente i linearizacije neprekidne funkcije. Linearna jednadžba i metoda supstitucije kod sustav od dvije linearne jednadžbe.

Grafička metoda za rješavanje sustava linearnih nejednadžbi u dvije varijable. Kvadratna i bikvadratna jednadžba.
Kompleksni brojevi (umetnuto jer je preskočenu u Matematici 1 u godini 2019/20.). Parabola. Dopuna na kvadrat i drugi položaji parabole. Par riječi o pojmu elipse i pojavama kvadrika u prirodi.

Graf inverzne funkcije. n-ta potencija i n-ti korijen. Polinomi i polinomijalne funkcije nad realnim i kompleksnim brojevima. Drugi korijen kompleksnog broja. Dijeljenje polinoma, osnovni teorem algebre.

Racionalne funkcije. Određivanje domene i kodomene. Asimptote. Skica grafa funkcije. Ukoliko vrijeme dopušta, rastav na parcijalne razlomke.

Algebarske funkcije. Opća potencija i eksponencijalna funkcija. Primjene eksponencijalne funkcije.

Logaritam. Trigonometrijske funkcije i njihove inverzne funkcije. Trigonometrijski zapis kompleksnog broja. n-ti korijen kompleksnog broja.

Vektori u 2 i 3 dimenzije. Zbrajanje vektora i množenje sa skalarom. Duljina vektora, komponente vektora. Ovaj dio je velikim dijelom ponavljanje s kraja kolegija Matematika 2.

Koordinatni sustav u ravnini i prostoru. Pravci. Ravnine. Jednadžba kružnice i kugle. Smjer i smisao vektora. Skalarni,vektorski i mješoviti umnožak vektora i njihova geometrijska interpretacija.

Matrice: djelovanje na vektore, množenje kao kompozicija transformacija

Linearni sustavi: Gaussova metoda eliminacije. Matrični prikaz sustava.

Primjene linearnih sustava i diskusija rješenja. Geometrijska interpretacija.

Rotacije, translacije i dilatacije u koordinatnom sustavu u ravnini. Prikaz u geogebri. Usporedba s aksiomatikom planimetrije iz Matematike 2. Primjeri.

Studentima će kolegij omogućiti stjecanje znanja osnovnih procesa usvajanja jezika, upoznavanje suvremenih teorija o usvajanju jezika, pravilno tumačenje i praćenje jezičnog razvoja djece (procese usvajanja fonologije, morfologije, sintakse i leksika), planiranje nastavnih sadržaja prema kognitivnim mogućnostima djece, pronalaženje odgovarajućih lingvodidaktičkih predložaka primjerenih psihofizičkim osobinama pojedinih učenika.

Nakon odslušanih predavanja, proučene literature i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će biti osposobljeni:

- kritički vrednovati različite izvore znanja iz područja odgoja i obrazovanja

- primijeniti standardnojezične norme na različitim razinama

(pravopisnoj, pravogovornoj, gramatičkoj: fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj).

- govorno i pisano komunicirati na materinskom jeziku

- primijeniti različite metode poučavanja ovisno o mogućnostima i razvojnom stupnju djeteta

- artikulirati i analizirati nastavni sat hrvatskog jezika prema propisanom nastavnom planu

i programu za niže razrede osnovne škole-. primjenjivati načela ljudskih prava, demokratskih vrijednosti, različitosti,

socijalne osjetljivosti i tolerancije u radu s djecom

- kreirati kontekst učenja usmjeren na učenika uvažavajući individualne karakteristike učenika

i obilježja razvoja

- demonstrirati predanost u promoviranju učenja, pozitivnih očekivanja od učenika, profesionalizma

- kritički prosuđivati i vrednovati vlastiti rad (poučavanje, rukovođenje razrednim aktivnostima, procjenjivanje učeničkih znanja).

Kolegij je osmišljen kao prvi od triju jednosemestralanih kolegija vezanih uz likovnoumjetničko područje trodimenzionalnog oblikovanja te uz područje primijenjene umjetnosti i dizajna. Na kolegiju se studenti upoznaju s tradicionalnom podjelom skulpture na reljef i punu plastiku, istražuju vrste masa i neke kiparske tehnike i teme. Potaknuti različitim motivima, studenti vezano uz svaku vrstu reljefa izvode praktični likovni rad u nekoj od kiparskih likovnih tehnika. Na kolegiju se studenti upoznaju još s područjem primijenjene umjetnosti i dizajna te pomnije, teorijski i praktično, istražuju pismo i područje grafičkog dizajna u crtačkom mediju i računalnoj grafici.