Misli o odgoju u djelima hrvatskih mislilaca; Kratki pregled značajnijih mislilaca u hr.filozofiji koji su doprinijeli promišljanju odgoja; F.Patrić i djelo "Sretaqn grad"; Filozofija odgoja kod nas od utemeljenja dalje; Suvremenost P.Vuk-Pavlovićeve misli o odgoju; Filozofija i odgoj; Politika i odgoj; Recentni doprinosi i utjecaji na razvoj filozofije odgoja u Hr; J.Marinković o učiteljstvu kao pozivu; Marinković o problemu odnosa učitelja i vlasti; o važnosti poučavanja kritičkog mišljenja; Nezavisnost i autonomija odgajalaštva, aktualnost rasprave; Doprinosi M.Polića razvoju filozofije odgoja kod nas; Značenje i perspektive filozofije odgoja u Hrvatskoj danas

 1. Osnovni principi kombinatorike
 2. Osnovni principi kombinatorike – složeniji zadaci.

 3. Eksperiment, ishod, događaj. Definicije vjerojatnosti.

 4. Uvjetna vjerojatnost, Bayesova formula.

 5. Podaci ponovljenog eksperimenta, srednja vrijednost, varijanca i standardna devijacija

 6. Usporedba podataka i očekivanih podataka, očekivanje, frekvencije i vjerojatnosti. Pojam statističke veličine.

 7. Korištenje računala za staitističke izračune

 8. Slučajne veličine. Razdiobe vjerojatnosti. Empiričke razdiobe

 9. Binomna i Poissonova razdioba

 10. Kontinuirane razdiobe. Normalna razdioba.

 11. Zakoni velikih brojeva

 12. Statistički testovi, testiranje statističkih hipoteza.

 13. Hi-kvadrat test

 14. Odnosi dvije statističke veličine. Koeficijent korelacije

 15. Metoda najmanjih kvadrata. Linearna regresija.

U sklopu kolegija studente će se upoznati s krajobraznom, biološkom i geološkom baštinom, sadašnim stanjem, njenom ugrozom, očuvanjem,  unaprijeđenjem i u konačnici ispravnom valorizacijom.

Naime svaki narod, svaka država, svaki kraj, svkao mjesto posjeduje materijalnu, kulturnu i biološku baštinu koju treba na adekvatan način valorizirati. U prvom dijelu kolegija će se studente upoznati s biološkom baštinom, budući se sve  više pozornosti pridaje biološkoj baštini kao osnovi na kojoj počiva svekoliki život na planetu Zemlji. Danas se temelji 40 % svjetskog gospodarstva na biološkoj baštini, što dovoljno govori o njezinoj važnosti. Stoga ne poznavati biološku baštinu svoje zemlje je nepoznavanje temelja na kojem počiva vlastita država.

Hrvatska na malom prostoru posjeduje izuzetno vrijedno biološko bogatstvo u europskim i svjetskim razmjerima, s velikim brojem endemskih vrsta, rijetkih vrsta, kao i kultiviranih biljnih svojti, odnosnu udomaćenih pasmina životinja. Valorizacija istih nameće se kao nužda, ali i kao veliki zalog za boljitak Hrvatske i zato ih valja poznavati, proučavati, štititi i vrijednovati na cjelovit/holistički način.

U drugom i trećem dijelu će se detaljno upoznati s krajobraznom i geološkom raznolikosti i njihovom valorizacijom u znanstvenom, kulturnom, estetskom, ekonokmskom i rekreativnom (turizam) pogledu. Budući je turizam značajna godpodarska grana kroz ovaj kolegij će se studenti upoznati s prirodnom baštinom kao paradigmom održivih oblika turizma kao što su ekoturizam, pustolovni turizam, krajobrazni turizam, turizam divljine (Willife tourism), agriturizam, ekoagriturizam. U upražnjavanju svih ovih oblika turizma značajnu ulogu imaju obitelji i djeca, te će se naglasiti važnost prirodne baštine u formiranju ekološki prihvatljivog ponašanje djece, a sutra aktivnih, savjesnih i svjesnih pojedinaca društva.

.