Opći pojmovi o prometnoj signalizaciji i njezinoj podjeli, povijesni razvoj, zakonska regulativa i materijali za izradu prometne signalizacije, te norme za utvr... više
Opći pojmovi o prometnoj signalizaciji i njezinoj podjeli, povijesni razvoj, zakonska regulativa. Vidljivost prometne signalizacije i retrorefleksija u prometu.... više
Uvod u vizualne informacije u vožnji. Osnove optike i fotometrije. Simbolična prometna interakcija. Osnovni oblici vizualnih prometnih poruka i upozorenja: svje... više