Psihofiziološki čimbenici ugodnosti boravka u zatvorenim prostorima. Toplinska ugodnost i kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima. Mjerila ugodnosti boravka u zatvorenim prostorima. Utjecaj klimatskometeoroloških obilježja lokacije na projektiranje termotehničkih sustava u zgradama. Osnove građevinske fizike. Značajke zgrada. Toplinska svojstva građevinskih materijala. Potrošnja energije za grijanje zgrada. Sustavi grijanja. Lokalna (pojedinačna) grijanja. Daljinska grijanja. Toplovodna centralna grijanja. Generatori topline za toplovodna centralna grijanja. Sustavi za odvod plinova izgaranja. Ogrjevna tijela. Cjevovodi. Načini kompenziranja toplinskih dilatacija cjevovoda. Toplinska izolacija cjevovoda. Dimenzioniranje cjevovoda i proračun pada tlaka vode. Cirkulacijske pumpe. Armatura. Regulacijsko-nadzorna i sigurnosna oprema sustava grijanja. Metode kompenzacije toplinskih dilatacija vode. Sustavi pripreme potrošne tople vode. Primjena obnovljivih izvora energije u sustavima grijanja. Sunčani kolektori. Dizalice topline. Izrada proračuna i odabir elemenata sustava grijanja.

Microsoft Office: Excel, Google Drive: Google Sheets, *LibreOffice: Calc.

Octave. *MATLAB, Mathematica, Phyton.
Microsoft Office: Word, Google Drive: Docs, *LibreOffice: Writer.
JabRef.
LaTeX (lokalno): MiKTeX + TeXstudio.
LaTeX (online): Overleaf.
Microsoft Office: PowerPoint, Google Drive: Google Slides, *LibreOffice: Impress.
Github.
*Open Science Framework.

* Napomena: Teme označene sa * predstavit će se samo kratko, informativno.

Značaj, razvoj i klasifikacija proizvodnih tehnologija. Postupci lijevanja: postupci s jednokratnim kalupima i postupci s trajnim kalupima. Postupci oblikovanja deformiranjem: postupci deformiranja masivnih dijelova i postupci oblikovanja limova. Postupci metalurgije praha. Postupci oblikovanja keramike i stakla. Postupci prerade polimera i kompozita. Postupci obrade odvajanjem čestica: konvencionalni postupci i nekonvencionalni postupci. RP tehnologije. Kompetitivni aspekti proizvodnje.

Dinamika materijalne čestice: Newtonovi zakoni. Inercijalni i neinercijalni koordinatni sustavi. D'Alembertov princip. Količina gibanja. Kinetički moment. Mehanički rad. Kinetička i potencijalna energija. Snaga. Dinamika sustava materijalnih čestica. D`Alembert`ov princip. Količina gibanja. i njezin moment. Gibanje centra masa sustava. Održanje količine gibanja. Kinetička energija. Mehanički rad. Održanje energije. Virtualni rad. Lagrange-D'Alembert-ov princip. Poopćene koordinate i Lagrangeove jednadžbe II vrste. Sustavi promjenljive mase. Dinamika krutog tijela. Maseni momenti tromosti. Jednadžbe gibanja krutog tijela. Ravninsko gibanje krutog tijela. Određivanje reakcija u zglobovima i momenta uravnoteženja kod ravninskih mehanizama. Kinetička energija. Održanje energije. Snaga. Impuls i količina gibanja. Dinamika 3-D gibanja krutog tijela. Dinamički pritisci na os rotacije. Gibanje krutog tijela oko nepomične točke. Giroskopski efekt. Uvod u teoriju sudara.

Osnovni koncepti baza podataka. Podaci i informacija. Sustav za upravljanje bazom podataka. Relacijski, mrežni i hierarhijski model podataka. Logičko oblikovanje baza podataka. Funkcijske zavisnosti i normalizacija. Relacijska algebra. Strukturirani upitni jezik (SQL). Transakcije. Integritet i sigurnost podataka. Modeliranje i modeli podataka. Konceptualno oblikovanje i funkcijska analiza. Model entiteti-veze. Transformacija modela entiteti-veze u relacijski model.