Uvodno o termoenergetskim postrojenjima. Parne elektrane. Iskoristivost i potrošnja goriva parnih elektrana. Načini povećanja iskoristivosti parnih termoelektrana. Parna postrojenja za kombiniranu proizvodnju električne i toplinske energije. Generatori pare. Toplinska bilanca, iskoristivost i potrošnja goriva u generatorima pare. Parne turbine. Princip rada parne turbine. Tipovi parnih turbina. Gubici i iskoristivost parnih turbina. Kondenzatori pare. Regenerativni zagrijači vode. Rashladni tornjevi. Obrada napojne vode u parnim termoenergetskim postrojenjima. Projektiranje, modeliranje i optimiranje termoenergetskih postrojenja. Plinske elektrane. Glavni tipovi plinskih termoenergetskih postrojenja. Termoenergetska postrojenja s kombiniranim plinsko-parnim procesom. Kogeneracijska termoenergetska postrojenja. Glavni dijelovi plinsko-turbinskih postrojenja. Nekonvencionalna termoenergetska postrojenja. Hidroelektrane.

Klasifikacija postupaka oblikovanja. Tečenje materijala. Stupnjevi deformacije. Teorija krivulja očvršćivanja. Naprezanje plastičnog tečenja. Deformacijska sila, rad i energija. Oblikovanje lima: štancanje, prosijecanje, savijanje, duboko vučenje, rotacijsko vučenje, razvlačenje. Masivno oblikovanje: tlačenje, istiskivanje, utiskivanje, kovanje, valjanje, vučenje, rotacijsko istiskivanje. Nekonvencionalno oblikovanje: hidraulično, hidromehaničko, ultrazvučno, lasersko, visokobrzinsko. Modeliranje, simulacija i optimizacija procesa oblikovanja. Primjena gotovih računalnih programa (SolidWorks, Abaqus, Mark, Ansys i Tops) u tehnologiji oblikovanja. CAD/CAPP/CAM u tehnologiji oblikovanja.

Psihofiziološki čimbenici ugodnosti boravka u zatvorenim prostorima. Toplinska ugodnost i kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima. Mjerila ugodnosti boravka u zatvorenim prostorima. Utjecaj klimatskometeoroloških obilježja lokacije na projektiranje termotehničkih sustava u zgradama. Osnove građevinske fizike. Značajke zgrada. Toplinska svojstva građevinskih materijala. Proračuni potrošnje energije za grijanje i hlađenje zgrada. Vlažni zrak. Prirodna i prisilna ventilacija. Sustavi djelomične klimatizacije i klimatizacije. Lokalni sustavi ventilacije i klimatizacije. Središnji sustavi ventilacije i klimatizacije, izvedbe i sastavni elementi. Korištenje topline sadržane u odvodnom zraku iz prostora. Raspodjela zraka u prostoru. Elementi za dovod zraka u i odvod zraka iz prostora. Prigušivači buke. Generatori topline za grijanje i hlađenje u ventilacijskim i klimatizacijskim sustavima. Izrada proračuna i odabir elemenata sustava prisilne ventilacije i klimatizacije. Osnovni pojmovi automatske regulacije. Vrste djelovanja regulatora. Elementi sustava automatske regulacije. Osnovne hidrauličke sheme automatske regulacije sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije. Regulacija temperature, zaštita od smrzavanja. Regulacija vlažnosti zraka. Regulacija tlaka zraka. Regulacija protoka vanjskoga zraka. Središnji nadzor i upravljanje tehničkim instalacijama u zgradi.

Karakteristike aktualnih mobilnih uređaja i izazovi u izgradnji aplikacija za mobilne uređaje. Mobilne usluge. Platforme i aplikacijska programska sučelja za razvoj mobilnih aplikacija. Integrirane razvojne okoline i odgovarajuće emulatorske platforme. Specifični aspekti razvoja mobilnih aplikacija: grafika i sučelja, unos podataka, spremanje podataka, umrežavanje, multimedija, korištenje osjetila, ostala programska sučelja.

Uvodno o termoenergetskim postrojenjima. Parne elektrane. Iskoristivost i potrošnja goriva parnih elektrana. Načini povećanja iskoristivosti parnih termoelektrana. Parna postrojenja za kombiniranu proizvodnju električne i toplinske energije. Generatori pare. Toplinska bilanca, iskoristivost i potrošnja goriva u generatorima pare. Parne turbine. Princip rada parne turbine. Tipovi parnih turbina. Gubici i iskoristivost parnih turbina. Kondenzatori pare. Regenerativni zagrijači vode. Rashladni tornjevi. Obrada napojne vode u parnim termoenergetskim postrojenjima. Projektiranje, modeliranje i optimiranje termoenergetskih postrojenja. Plinske elektrane. Glavni tipovi plinskih termoenergetskih postrojenja. Termoenergetska postrojenja s kombiniranim plinsko-parnim procesom. Kogeneracijska termoenergetska postrojenja. Glavni dijelovi plinsko-turbinskih postrojenja. Nekonvencionalna termoenergetska postrojenja. Hidroelektrane.

Osnove teorije rezanja. Fizikalno temeljeno modeliranje procesa rezanja: modeli sila rezanja i temperature rezanja. Statičke i dinamičke deformacije u obradi rezanjem: modeli. Ekonomski aspekti obrade rezanjem: modeli trošenja i postojanosti alata, modeli optimiranja procesa rezanja. Nadzor stanja alata: primjeri industrijske primjene. Eksperimentalno temeljeno modeliranje procesa rezanja: primjeri analize podataka i modeliranja funkcija obradivosti. Integritet obrađene površine: modeli. Visokoproduktivni postupci obrade rezanjem: obrada visokim brzinama, tokarsko glodanje. Obrada zupčanika. CAPP u obradi rezanjem.

Osnovi izvori i oblici energije. Ekosustav planeta Zemlje. Ekološki otisak. Ozonske rupe. Globalno zagrijavanje. Mjere i postupci za smanjenje onečišćenja i zaštitu okoliša. Montrealski i Kyotski protokol. Značajke obnovljivih izvora energije. Energetski potencijal i ekonomija primjene obnovljivih izvora energije. Sunčeva energija. Aktivni i pasivni sustavi za iskorištavanje sunčeve energije. Sunčani toplinski kolektori. Koncentratori sunčeva zračenja. Fotonaponski sustavi. Pasivna sunčana arhitektura. Dizalice topline. Geotermalna energija. Energija vjetra. Biomasa. Vodik kao potencijalno gorivo budućnosti. Gorivni članci. Energija voda. Izrada proračuna i dimenzioniranje sustava za iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

Java: programski jezik i platforma. Paradigma OOP: motivacija i osnovne smjernice. Razredi, objekti, apstrakcija, enkapsulacija. Konstruktori, statičke metode i varijable. Nasljeđivanje, polimorfizam. Apstraktni razredi, sučelja. Parametriziranje metoda, razreda i sučelja. Upravljanje pogreškama, iznimke. Višedretvenost. Kolekcije – Javin okvir kolekcija. Kolekcije i vlastiti razredi; komparatori. Rad s grafičkim sučeljem: uvod u Swing.

Osnove i principi interakcije čovjeka i računala. Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka. Korisniku usmjeren proces razvoja sučelja. Vrednovanje korisničkih sučelja i inženjerstvo upotrebljivosti. Dizajnirane i provedba HCI eksperimenta. Višenačinska korisnička sučelja zasnovana na konceptu univerzalnog pristupa. Specifična sučelja i modeli interakcije kod mobilnih uređaja.

Osnove bežičnog prijenosa informacije: frekvencijski pojasevi, antene, propagacija signala. Digitalne modulacije. Vjerojatnosti pogrešaka. Brzina prijenosa i pojasna učinkovitost. Tehnike širokog spektra. Multipleksiranje i kontrola pristupa mediju: SDMA, FDMA, TDMA, CDMA. Principi ćelijskih mreža. Osnove GSM i UMTS sustava. Osnove DECT i TETRA sustava. Satelitski sustavi. Bluetooth. ZigBee. OFDM. MIMO. LTE. Uvod u 5G.

Elektromagnetski spektar. Vrste elektromagnetskih valova. Shema radiokomunikacijskog sustava. Decibeli i neperi. Vektorski operatori i primjena. Maxwellove jednadžbe. Konstitutivne relacije. Rubni uvjeti. Valna jednadžba. Ravni val u različitim tipovima medija. Okomiti i kosi upad vala na granicu medija. Model prijenosne linije. Različiti slučajevi zaključenja prijenosne linije. Smithov dijagram. S-parametri. Transformacija impedancije L-mrežom. Transformacija impedancije stubom. Četvrtvalni transformator impedancije. Binomni transformator impedancije.  Temeljni parametri antena. Temeljna mikrovalna mjerenja. Komunikacijski kanal i utjecaji na propagaciju vala. Izračuni RF linka. Pregled propagacijskih modela. Predviđanja jakosti polja. Intermodulacijska distorzija. Zrcalna frekvencija.