Predmet je namijenjen studentima 2. godine preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog studija pedagogije. 

Cilj je predmeta da studenti upoznaju osnovne postavke teorija odgoja i fenomen odgoja s motrišta različitih teorija odgoja te da se uvedu u pedagoško mišljenje, a stečena znanja primijene u rješavanju odgojnih i obrazovnih problema. Očekuje se da nakon izvršavanja svih obveza predviđenih nastavnim programom predmeta studenti budu sposobni:

Opći ishodi učenja:

 • provoditi misaone operacije (analize i sinteze, indukcije i dedukcije, apstrakcije i generalizacije, klasifikacije i zaključivanja, vrednovanja);
 • primijeniti ideje u analizi prakse;
 • osvijestiti pedagoški etos za svoj budući profesionalni rad;
 • prikupljati, organizirati, analizirati, vrednovati i prezentirati/komunicirati informacije;
 • upravljati vlastitim učenjem i vremenom;
 • transferirati i interferirati spoznaje iz ovog predmeta na ostale nastavne predmete i situacije.

Specifični ishodi učenja:

 • identificirati i objasniti teorije odgoja u okviru sustava pedagogijske znanosti;
 • definirati i opisati temeljne postavke teorija odgoja;
 • objasniti i analizirati složenost fenomena odgoja iz perspektive različitih teorija odgoja;
 • objasniti i usporediti različite teorije odgoja;
 • objasniti i analizirati odgojno-obrazovne filozofije/implicitne pedagogije;
 • analizirati teorije odgoja na primjerima i slučajevima.

Vidi izvedbeni plan na stranicama odsjeka.