The course objective is to familiarize the students with the alternative modes of transportation (various travel and movement options), in general and in the context of tourism. Supporting the students in implementing the acquired knowledge on the mobility management concept in realizing the assigned research, on the example of an actual tourist destination.

After passing the exam it is expected that the student will be able to:

1. Define and adequately interpret the concept of mobility management
2. Link the concepts of smart city and smart mobility with the concept of mobility management
3. Identify the alternative modes of transportation (primarily: bicycle traffic, pedestrian traffic and public transportation), and describe the benefits of increasing their modal share, as well as the requirements of their implementation
4. Anticipate the effects of mobility management strategies implementation on changing the patterns of traffic behavior of local population and visitors of a tourist destination, and argue chosen solutions against established traffic problems destinations
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Accounting for Erasmus students
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznati studente s alternativnim prometnim oblicima (načinima putovanja i kretanja), općenito i u kontekstu turizma, te ih osposobiti za primjenu stečenih znanja o konceptu upravljanja mobilnošću u izradi istraživačkog zadatka na primjeru stvarne turističke destinacije.

Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban:
1. Pravilno interpretirati koncept upravljanja mobilnošću, te mjere i strategije pripadajuće konceptu
2. Povezati pojmove pametnog grada i pametne mobilnosti s konceptom upravljanja mobilnošću
3. Identificirati alternativne prometne oblike/načine kretanja (primarno: biciklistički promet, pješačenje i JGP), te opisati uvjete njihove realizacije i nabrojati koristi njihove primjene
4. Predvidjeti utjecaj primjene strategija upravljanja mobilnošću na promjenu prometnog ponašanja stanovnika i posjetitelja destinacije te argumentirati izabrana rješenja u odnosu na utvrđene prometne probleme destinacije
Kratki opis kolegija.
Primjena standarda i održivost kvalitete usluga postaje danas osnovna značajka poslovanja ugostiteljskog poduzeća i sredstvo konkurentne borbe na turbulentnom turističkom tržištu čime se postiže potpuno zadovoljstvo gosta kao konzumenta istih.

Općenito gledajući važniji ciljevi predmeta su:
- usvajanje zajedničkog kriterija za utvrđivanje istovjetnih standarda kvalitete proizvoda i usluga sukladno propisanim normama i normativima među članicama EU
- ukazivanje da primjena standarda izražava određenu kvalitetu proizvoda i usluga
- isticanje da suvremeni trendovi u ugostiteljstvu potiču veću ekonomičnost i efikasnost poslovanja
- naglašavanje da standardi i standardizacija povlače za sobom racionalan i ekonomičan pristup pri planiranju i definiranju izrade projektnog zadatka, investiranju,izgradnji i opremanju ugostiteljskih objekata
- dokazivanje da standardi u ugostiteljstvu moraju biti odraz cijene proizvoda i usluga, troškovne prihvatljivosti i stupnja potpune upotrebljivosti gdje razina pružene usluge mora biti adekvatna kategoriji ugostiteljskog objekta

Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta jest u upoznavanju studenata sa trenutnim stanjem digitalnog okruženja čime su web stranice determinirane te upoznavanjem sa suvremenim konceptima i alatima za izradu web stranica. Cilj je kolegija također da na temelju stečenih znanja budu sposobni samostalno osmisliti, pripremiti, kreirati i voditi cjelokupni projekt izrade web site-a od faze osmišljavanja do faze realizacije.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznati studente s ekonomskim funkcijama turizma i s važnošću poznavanja obilježja turističke potrošnje za ekonomsku održivost turizma. Pored navedenog, cilj je i osposobiti studente za razlikovanje ekonomskih učinaka turizma i upoznati ih sa specifičnostima planiranja u turizmu u funkciji njegova održivog razvoja.
Cilj predmeta je proširiti znanje o teorijskim osnovama ekonomike održivog razvoja. Studente će se uputiti na osnovne smjernice putem kojih se može postići održivi razvoj u suvremenim uvjetima globalne ekonomije. Kroz ovaj predmet studenti će izučavati povezanost gospodarskog rasta i osiguranja postizanja održivog razvoja.
Opći cilj ovog predmeta je osposobiti studente za proaktivno i sveobuhvatno promišljanje o rizicima u cilju održivog financijskog poslovanja subjekata te za pravilnu primjenu alata menadžmenta rizika.

Specifični cilj ovog predmeta je osposobiti studente za primjenu osnovnih i specifičnih tehnika, metoda i instrumenata za mjerenje rizika i upravljanje rizicima u kontekstu financijskog poslovanja.

Kroz ovaj predmet polaznicima će se omogućiti neposredno iskustvo korištenja nekoliko tehnika, metoda i alata za prepoznavanje, analizu, kvantifikaciju i upravljanje rizicima u kontekstu održivog financijskog poslovanja.

Predmet je fokusiran na upoznavanje teorije menadžmenta rizika, a poseban naglasak bit će na praktičnoj primjeni i rješavanju problema uz pomoć alata menadžmenta rizika.
Sudjelovanjem u aktivnostima ovog predmeta i nakon položenog ispita studenti će biti sposobni koristiti alate menadžmenta rizika za održivo upravljanje poslovnim subjektom.
Ponašanje potrošača jedno je od najznačajnijih područja istraživanja u marketingu, budući da je upravo poznavanje potreba i zahtjeva tržišta temeljna odrednica efikasnosti marketinške strategije u poslovanju poslovnih subjekata. Iz navedene činjenice proizlaze i osnovni ciljevi predmeta: upoznati studente s važnošću istraživanja i razumijevanja ponašanja potrošača, s čimbenicima koji determiniraju ponašanje potrošača i donošenje odluke o kupnji, sa suvremenim trendovima na tržištu krajnje i poslovne potrošnje, te trendovima na turističkom tržištu.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj je predmeta ovladati osnovnim metodama koje se koriste prilikom planiranja u turizmu, savladati faze turističkog planiranja i ključne elemente koji determiniraju turističko planiranje. Studenti se upoznaju s elementima koji determiniraju razvoj turizma te problemima koji ga prate. Nakon uspješno savladanog kolegija, student ima izgrađen sustavni pristup razvojnim problemima u turizmu te je osposobljen raditi na izradi turističkih planova u metodološkom pogledu.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznati studente sa temeljnim pojmom organizacije i organizacijskog ponašanja. Studente će se osposobiti da primijene stečena teoretska saznanja o oblikovanju poslova u turizmu i hotelijerstvu, analiziraju ponašanje zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu, analiziraju organizacijske probleme u uvjetima promjenjive okoline. Student će moći kreirati i argumentirati potencijalne aktivnosti za efikasniji razvoj organizacijskih sustava u turizmu i ugostiteljstvu
Cilj kolegija je da se studenti upoznaju sa procesom formulacije, ocjene, pripreme i izvedbe investicijskih projekata. Planiranje investicijskih projekata je proces kreativnog optimiranja upotrebe raspoloživih resursa, a uključuje pripremu, ocjenu, izvedbu i poslovanje investicijskog projekta. To je aktivnost donositelja investicijskih odluka, koja se temelji na primjeni određenih metoda i tehnika rada usmjerenih na izradu pouzdane dokumentacijske osnove za donošenje odluke o prihvatljivosti pojedinih rješenja i investicijskog projekta u cjelini. Cilj kolegija je da obradi pripremu i ocjenu investicijskih projekata te da u tom pogledu izloži standardne analitičke postupke u skladu sa dostignućima moderne struke, međunarodnim standardom i praksom.
Studenti bi trebali biti osposobljeni za pripremu i ocjenu investicijskih projekata, dakle primijeniti standardne analitičke postupke u skladu sa dostignućima moderne struke, međunarodnim standardom i praksom.
Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz kolegija Investicijski menadžment u hotelijerstvu mogu:

1. Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove iz investicijskog menadžmenta,
2. objasniti i interpretirati različite metode i tehnike ocjene investicijskih projekata,
3. provesti i analizirati različite investicijske odluke u praktičkim situacijama:
? Analiza tržišta
? Tehnološko-tehnička analiza
? Analiza lokacije
? Ekonomsko-financijska analiza investicijskog projekta
4. vrednovati i ocijeniti investicijske projekte, i
5. izraditi i interpretirati jednostavne i složene istraživačke zadatke iz područja investicijskog menadžmenta u hotelijerstvu.

Tematske jedinice
UVOD U INVESTICIJSKI MENADŽMENT - Pristup planiranju i poslovnom planu poduzetnika; sličnosti i različitosti među pojmovima – pothvat, poslovni plan, investicijski projekt i investicijska studija.
INVESTICIJSKI PROJEKTI – koncepcija planiranja.
INVESTICIJSKI PROJEKTI - proces investiranja u projekte; pojam i kategorija investicijske odluke i investicijski projekt; dokumentacijsko-informacijskom osnovica za izradu investicijskog projekta; organizacija planiranja investicijskih projekata; metodološke pretpostavke planiranja investicijskih projekata
PRIPREMA INVESTICIJSKIH PROJEKATA; Analiza tržišta - Ciklus investicijskog projekta; pred-investicijska studija; identifikacija projekta; priprema projekta; ocjena projekta; promocija projekta; implementacija projekta.
Analiza tržišta - Analiza potražnje i ponude na prodajnom tržištu; analiza tržišta nabave; rezultati analize.
PRIPREMA INVESTICIJSKIH PROJEKATA; TEHNOLOŠKO-TEHNIČKA ANALIZA I ANALIZA LOKACIJE - Tehnološki i tehnički aspekti investicije; analiza lokacije.
PRIPREMA INVESTICIJSKIH PROJEKATA; EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA (1. dio) - Formiranje ukupnog prihoda; poslovni rashodi; ulaganje u dugotrajnu imovinu; ulaganje u kratkotrajnu imovinu.
PRIPREMA INVESTICIJSKIH PROJEKATA; EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA (2. dio) - izvori financiranja i obveze; račun dobiti i gubitka; financijski tok; ekonomski tok; bilanca.
OCJENA INVESTICIJSKIH PROJEKATA (1. dio) - Tržišna i društveno-ekonomska ocjena projekta; statična ocjena projekta; dinamična ocjena projekta; ocjena rentabilnosti projekta; ocjena likvidnosti projekta.
OCJENA INVESTICIJSKIH PROJEKATA (2. dio) - ocjena projekta u uvjetima neizvjesnosti; zbirna i usporedna ocjena projekta; ocjena projekta u posebnim slučajevima.
COST BENEFIT ANALIZA (ANALIZA KORISTI I TROŠKOVA INVESTICIJSKIH PROJEKATA) – Osnovna načela cost-benefit analize; analiza troškova i koristi u financiranja projekata iz fondova Europske unije; tržišna i društveno-ekonomska učinkovitost projekta; metodološki pristup analizi troškova i koristi, postupak analize troškova i koristi.
IZRADA PRAKTIČNIH PRIMJERA INVESTICIJSKIH PROJEKATA – 1. dio
IZRADA PRAKTIČNIH PRIMJERA INVESTICIJSKIH PROJEKATA – 2. dio
IZRADA PRAKTIČNIH PRIMJERA INVESTICIJSKIH PROJEKATA – 3. dio
Kratki opis kolegija.
Predmet je koncipiran tako da omogući studentima uočavanje i razumijevanje specifičnosti uslužne dimenzije i primjene marketinških koncepata u turističkoj i hotelskoj industriji. Cilj predmeta je stjecanje znanja o konceptu usluga i kvalitete usluga, te upoznavanje s tehnikama, metodama i modelima za istraživanje i mjerenje ovih koncepata.
Svrha ovog kolegija je studentima predstaviti važnost brenda i koristi brendiranja, s posebnim naglaskom na područje turizma. Cilj je također da studenti spoznaju na koji se način turistički brendovi stvaraju i mijenjaju svoje značenje u interakciji s društvom te se upoznati sa strategijom kreiranja brenda, načinom komunikacije brenda, mjerenja vrijednosti i upravljanja brendom.
Svrha je kolegija upoznati studente s metodologijom provođenja istraživanja tržišta za potrebe gospodarskih subjekata u turizmu i ugostiteljstvu. U izvođenju nastave primijeniti će se različite metode poučavanja, a studenti će se poticati na praktičnu primjenu usvojenog teorijskog znanja.
Ponašanje potrošača jedno je od najznačajnijih područja istraživanja u marketingu, budući da je upravo poznavanje potreba i zahtjeva tržišta temeljna odrednica efikasnosti marketinške strategije u poslovanju poslovnih subjekata. Iz navedene činjenice proizlaze i osnovni ciljevi predmeta: upoznati studente s važnošću istraživanja i razumijevanja ponašanja potrošača, s čimbenicima koji determiniraju ponašanje potrošača i donošenje odluke o kupnji, sa suvremenim trendovima na tržištu krajnje i poslovne potrošnje, te trendovima na turističkom tržištu.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Enogastronomija predstavlja važan dio turističkog identiteta svake zemlje. Predstavlja prirodni potencijal za obogaćivanje iskustva posjetitelja uspostavljajući izravnu povezanost s regijom, njezinim ljudima, kulturom i baštinom. Utvrdivši svoju konkurentnu prednost, sve više svjetskih destinacija želi se pozicionirati kao odredišta enogastronomskog turizma. Kroz kolegij Međunarodna enogastronomija studentima se prenose aktualna znanja, vještine i praktične kompetencije u kontekstu razumijevanja, kritičkog promišljanja i implementacije trendova u suvremenoj gastronomiji i enologiji.
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija nužnih za pravilno tumačenje, interpretiranje, analiziranje opisivanje i uspoređivanje temeljnih pojmova vjerojatnosti kombinatorike te mogućnosti njihove primjene u praksi.
Studentima će se kroz teoretsku i praktičnu nastavu kao i izradu tematskih seminarskih radova dati osnovna znanja, vještine i kompetencije o kamping menadžmentu.
Stjecanje spoznaja o specifičnostima prometa u turističkoj destinaciji. Istraživanje turističko prometne potražnje kao polazne osnove za otimalan prometni koncept destinacije. Planiranje, organiziranje i upravljanje prometnim procesima, s ciljem zadovoljenja potražnje, maksimiziranja turističke ponude uz zadana ograničenja.
Cilj ovog predmeta je oblikovanje suvremenih teorijskih znanja o Europskoj uniji s naglaskom na gospodarske integracijske procese među državama, te analiza sposobnosti pridruživanja Republike Hrvatske EU. Studenti stječu teorijska i praktična znanja o značajkama i djelovanju ekonomskih sustava, ekonomske, monetarne, vanjskotrgovinske, porezne i ostalih politika u EU opis kolegija.
Cilj predmeta je poznati studente sa teorijskom osnovom i praktičnim mogućnostima ustrojavanja dijela računovodstvenog informacijskog sustava, čiji je zadatak osigurati relevantne informacije za operativni i strategijski menadžment okoliša, ali i za vanjske korisnike na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom planu.
Cilj kolegija je upoznati studente Međunarodne ekonomije s teorijskim i praktičkim uvjetima koji vladaju na međunarodnom tržištu roba, usluga i kapitala kako bi koristili stečena saznanja u svojem daljnjem djelovanju.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je stjecanje teorijskih znanja vezanih za formiranje prodajnih cijena kao i praktičnih kompetencija i vještina vezanih za maksimiziranje prihoda u hotelsko-turističkim objektima, sagledavajući troškove različitih usluga, tržišnih segmenata i kanala prodaje, sezonalnost poslovanja te percepciju vrijednosti usluga. opis kolegija.
Kolegij je usmjeren razmatranju problematike globalizacijskih procesa vezanih uz kretanje inozemnog kapitala na tržištu usluga, s posebnim naglaskom na definiranje uloge i učinaka izravnih inozemnih ulaganja u turizam. Također će se, a u cilju dugoročno održivog razvoja turizma u uvjetima globalizacije, studente upoznati s ulogom koju inozemni kapital može odigrati u tom smislu.
Sposobnost raspoznavanja pripadnosti određenih problemskih situacija nekom gotovom modelu za čije je rješavanje već razvijena neka metoda i tehnika odlučivanja, kao i sposobnost primjene tih metoda i tehnika za potrebe turizma.
Cilj predmeta je upoznati studente sa temeljnim pojmom organizacije. Studente će se osposobiti da primijene stečena teoretska znanja u praksi, interpretiraju suvremene oblike organizacije u hotelijerstvu, koriste i obrazlože nova saznanja o poslovanju u hotelijerstvu i upravljanju hotelskim objektima, analiziraju organizacijske probleme u uvjetima nemirne okoline, predlože nove oblike organizacije. Također, studenti će moći argumentirati značaj organizacije u kreiranju konkurentne turističko ugostiteljske ponude
Cilj je predmeta obučiti studente da svrhovito koriste instrumente operativnog i strateškog kontrolinga u cilju povećanja uspješnosti poslovanja i izbjegavanja poslovnih rizika. Primjenom metodologije i metodike poslovne analize studenti/ce će se osposobiti za analizu i ocjenjivanje ekonomskog položaja poslovnih subjekata kroz analizu svih relevantnih elemenata poslovnih aktivnosti od utjecaja na rezultat i uspjeh poslovanja.
Kolegij proučava teorijske determinante modela koncepcije razvoja - koncepcije razvoja, strategija razvoja, sustav razvoja i poslovna politika s praktičnom implementacijom na razini hotelsko-turističkog poduzeća i turističke destinacije kao odgovor na izazove turbulentnog turističkog tržišta.

6.00 Ukupan broj ECTSa
60 Ukupan broj sati nastave
2 Predavanja (sati tjedno)
2 Seminari (sati tjedno)
0 Vježbe (sati tjedno)
Terenska nastava (sati tjedno)
Praksa (sati tjedno)
Radionice (sati tjedno)
Obvezni
smjer Status predmeta
Kratki opis kolegija.
Upoznavanje studenata s problematikom sigurnosti informacijskih sustava u ovisnosti o poslovnim sustavima o komunikaciji i poslovnim sadržajima. Predmet je orijentiran krajnjem korisniku u umreženom okruženju i bavi se glavnim pretnjama, sigurnosnim rizicima, slabostima i preventivnim mjerama te zaštitom informacijskih sustava.
Kratki opis kolegija.
Svrha ovog kolegija je upoznavanje studenata s primjenom koncepcije marketinga u hotelijerstvu, kao temeljnog segmenta turističkog gospodarstva. Hotelijerstvo kao dio turističkog gospodarstva zadovoljava potrebe gostiju u uslugama smještaja i drugim uslugama koje oni traže, a koje se pružaju u hotelskim objektima. Službe marketinga kroz svoje aktivnosti povezuju ponudu hotelskog proizvoda i potražnju, a time utječu na njegovo oblikovanje i plasman. Realizacija tih aktivnosti ima za cilj maksimalno zadovoljenje gostiju, a što će rezultirati profitabilnim poslovanjem hotela i napretkom turističke destinacije u cjelini. Stoga je bit primjene marketinške koncepcije u hotelijerstvu postizanje zadovoljstva korisnika hotelskog proizvoda.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim teoretskim cjelinama koje se izučavaju u sklopu međunarodnih financija kao što su: platna bilanca, devizni tečaj, međunarodno kretanje kapitala, međunarodne financijske institucije, međunarodna financijska tržišta, međunarodni financijski centri, međunarodni investicijski projekti, međunarodno projektno financiranje itd.

Studenti bi trebali steći osnovna saznanja o međunarodnim financijama koja bi trebali moći primijeniti u praksi.
Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz kolegija Međunarodne financije mogu:
Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove međunarodnih financija;
- pojam i definicija međunarodnih financija,
- međunarodne financijske transakcije,
- međunarodne plaćanja,
- međunarodno financiranje i investiranje.
Objasniti i interpretirati kretanja u međunarodnim financijama:
- kretanje javnog i privatnog kapitala,
- kretanje kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog kapitala,
- devize i devizno tržište
- multinacionalne kompanije i međunarodne financije.
- kretanje kapitala u offshore financijskim centrima.
Analizirati i interpretirati međunarodni monetarni sustav.
Vrednovati značaj i ulogu međunarodnih financijskih institucija u međunarodnim financijskim kretanjima i međunarodnim investicijskim projektima. Provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja međunarodnih financija.

Tematske jedinice
UVOD U MEĐUNARODNE FINANCIJE - pojam i definicija međunarodnih financija, međunarodne ekonomske transakcije, međunarodne financijske transakcije, međunarodna plaćanja, međunarodno financiranje, financijska globalizacija i integracija.

MEĐUNARODNO KRETANJE KAPITALA - pojam međunarodnog kretanja kapitala, oblici međunarodnog kretanja kapitala (javni kapital, privatni kapital), vrste međunarodnog kretanja kapitala (kratkoročni kapital, srednjoročni kapital dugoročni kapital), strane direktne investicije, portfolio investicije, međunarodni krediti (zajmovni kapital), motivi i trendovi u međunarodnom kretanju kapitala, međunarodno kretanje kapitala u turizmu.

DEVIZE I DEVIZNO TRŽIŠTE - platna bilanca i vanjski dug, devizni tečaj, devizno tržište, devizna izloženost, devizna i kamatna arbitraža, upravljanje deviznim rizikom.

MULTINACIONALNE FINANCIJE - multinacionalne kompanije, multinacionalne kompanije i multinacionalne financije, multinacionalni financijski menadžment, međunarodno buđetiranje kapitala.
MEĐUNARODNI INVESTICIJSKI PROJEKTI I MEĐUNARODNO PROJEKTNO FINANCIRANJE - priprema međunarodnih investicijskih projekata, ocjena međunarodnih investicijskih projekata,
projektno financiranje, elementi projektnog financiranja, sudionici u projektnom financiranju, BOT i ostali modeli projektnog financiranja.
MEĐUNARODNI MONETARNI SUSTAV I MEĐUNARODNA FINANCIJSKA SURADNJA - Međunarodna financijska arhitektura, Forum za financijsku stabilnost, Opći sporazum o trgovini i uslugama, Osnovne institucije međunarodnog monetarnog sustava, Banka za međunarodne obračune – BIS, Europska monetarna suradnja i europska centralna banka.

MEĐUNARODNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE - MEĐUNARODNI MONETARNI FOND - Ciljevi, funkcije i članstvo, Kapital fonda, Područja i način djelovanja, Organizacija i upravljanje, MMF i Hrvatska.

SVJETSKA BANKA - Kratak sadržaj: Međunarodna banka za obnovu i razvoj - IBRD, Ciljevi, funkcije i članstvo, Kapital Banke, Područja i način djelovanja, Organizacija i upravljanje, Međunarodno udruženje za razvoj - IDA, Međunarodna Financijska Korporacija – IFC, Međunarodna agencija za garantiranje investicija.

EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ - Ciljevi, funkcije i članstvo, Kapital Banke, Područja i način djelovanja, Organizacija i upravljanje, Projekti EBRDA u turizmu.

OSTALE REGIONALNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE - Europska investicijska banka, Europska razvojna banka, Afrička banka za razvoj, Azijska banka za razvoj, Interamerička banka za razvoj, Američka korporacija za privatna ulaganja u prekomorske zemlje, Pariški klub, Londonski klub.

OFFSHORE FINANCIJSKI CENTRI - Velika međunarodna tržišta, Centri koji nemaju obilježja velikih međunarodnih tržišta, Centri koji su postavili visoku razinu bankovne financijske infrastrukture, OFFSHORE KOMPANIJE, OFFSHORE BANKE

PRANJE NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA - Faze pranja novca, Metode pranja novca, Financiranje terorizma, Hawala sustav prijenosa novca.

ZLOUPOTREBE U MEĐUNARODNIM FINANCIJAMA - Prevare sa financijskim instrumentima, Prevare sa investicijama, Prevare preko Interneta.


SUVREMENI OBLICI MEĐUNARODNIH PLAĆANJA – Payoneer, Neteler, Skrill, SEPA – Single European Payment Area.

FINANCIJSKE KRIZE I PROBLEMI MEĐUNARODNE ZADUŽENOSTI – Uzroci financijskih kriza, Mjere za ublažavanje kriza, Početak dužničke krize, Zemlje u razvoju i problemi prezaduženosti.

Upoznavanje osnovnih prirodnih i društvenih geografskih sastavnica koje čine turističke resurse u prostoru. Izdvajanje geografskih turističkih regija na globalnoj i nacionalnoj razini s identifikacijom prostornog rasporeda turističkih resursa. Povezivanje geografskih specifičnosti globalnog i nacionalnog prostora s njihovim turističkim resursima te trenutnim i mogućim scenarijima vrednovanja u turizmu.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Ciljevi predmeta: Razumijevanje kvalitete i savladavanje teorije i prakse upravljanja potpunom kvalitetom.

Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban:
1. interpretirati teoriju upravljanja potpunom kvalitetom (TQM)
2. interpretirati i primijeniti sustav upravljanja potpunom kvalitetom
3. analizirati važnost kvalitete u postizanju konkurentske prednosti
4. opisati i objasniti utjecaj kvalitete na zadovoljstvo kupca i drugih zainteresiranih strana (zaposlenici, vlasnici, društvo)
5. opisati o objasniti prednosti koje se postižu implementacijom sustava kvalitete
6. primijeniti metode poboljšanja kvalitete procesa
7. analizirati vezu između upravljanja potpunom kvalitetom, održivog razvoja i društvene
odgovornosti.
Cilj izučavanja ekonomike okoliša kao znanstvene discipline je u njenoj interdisciplinarnosti. Ona u svojim istraživanjima povezuje ekonomske i prirodne zakonitosti što studentima daje mogućnost da steknu posebna znanja o okolišu kao javnom dobru i da mogu izučavati ekonomsku vrijednost tog javnog dobra. S tim u vezi studenti će usvojiti temeljna znanja iz makro- i mikroekonomskih aspekata ekonomike okoliša.
Ciljevi predmeta: Razumijevanje kvalitete i savladavanje teorije i prakse upravljanja kvalitetom u hotelijerstvu.
Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban:
1. interpretirati teoriju upravljanja kvalitetom
2. interpretirati i primijeniti sustav upravljanja kvalitetom u hotelska poduzeća
3. analizirati važnost kvalitete u postizanju konkurentske prednosti
4. opisati i objasniti utjecaj kvalitete na zadovoljstvo gosta
5. opisati i objasniti prednosti koje se postižu implementacijom sustava kvalitete
6. primijeniti metode poboljšanja procesa
7. opisati i objasniti hotelske standarde i njihov utjecaj na kvalitetu hotelskih usluga.
Kratki opis kolegija.
Ciljevi predmeta: Razumijevanje kvalitete i savladavanje teorije i prakse upravljanja kvalitetom u turističkim poduzećima i implementacija sustava kvalitete u praksu turističke destinacije.

Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban:
1. interpretirati teoriju upravljanja kvalitetom
2. interpretirati i primijeniti sustav upravljanja kvalitetom u turistička poduzeća i turističku destinaciju
3. analizirati važnost kvalitete u postizanju konkurentske prednosti
4. opisati i objasniti prednosti koje se postižu implementacijom sustava kvalitete
5. opisati i objasniti standarde u turizmu i njihov utjecaj na kvalitetu turističkih usluga
6. opisati i usporediti specifičnosti upravljanja kvalitetom za različite turističke destinacije
7. izmjeriti i ocijeniti kvalitetu destinacije i turističkog proizvoda
Kolegij Poduzetnički menadžment i inovacije daje teorijske i praktične spoznaje u ostvarivanju poduzetničkog menadžmenta u turizmu i ugositeljstvu s posebnim naglaskom na inovacije i ulogu novih trendova ponude i potražnje na turističkom tržištu i formiranju novih elemenata ponude. opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj kolegija je upoznavanje studenata sa temeljnim instrumentima računovodstva, računovodstvenim kategorijama, procesima, temeljnim financijskim izvještajima, te računovodstvenim propisima i standardima.
Cilj predmeta je da studenti upoznaju temeljne koncepte sustavnog pristupa i informatike kao znanstvene i praktične poslovne discipline, razumiju osnovni princip rada računala i steknu uvid o prednostima primjene informatičke tehnologije kao podrške poslovnim informacijskim sustavima. Cilj predmeta se očituje u stjecanju specifičnih vještina i kompetencija za korištenje programskih alata u rješavanju problemskih poslovnih slučajeva.
Cilj je predmeta da studenti upoznaju osnovne postavke mikroekonomije te da se uvedu u način ekonomskoga promišljanja pri analizi mikroekonomskoga okruženja, a stečena znanja primjene prilikom donošenja poslovnih odluka.
Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban:
1. Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne mikroekonomske pojmove
2. Identificirati karakteristike ponude, potražnje i tržišta faktora proizvodnje te opisati osnovne čimbenike koji utječu na ponudu, potražnju i tržišta faktora proizvodnje
3. Opisati i interpretirati ponašanje potrošača i izbore u uvjetima nesigurnosti
4. Opisati i razlikovati temeljne pojmove proizvodnje i vrste troškova proizvodnje
5. Navesti, razlikovati i usporediti temeljne tržišne strukture te prepoznati osnovne konkurentske strategije
6. Navesti i usporediti osnovne izvore neuspjeha tržišta
7. Analizirati i raspraviti procese i događaje u hrvatskom gospodarstvu na unaprijed zadane teme
Upoznavanje osnovnih znanja o prirodnoj osnovi geoprostora kao temelja za razumijevanje procesa u geoprostoru i daljnju nadogradnju i razumijevanje prostornih, prirodnih i društvenih procesa u održivom razvoju suvremenog svijeta.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki Cilj predmeta je pružiti studentima znanje o temeljnim kretanjima u turizmu, te o osnovnim tumačenjima uloge suvremenog turizma, praćenja njegovog razvoja, planiranja i upravljanja u turizmu. Pored navedenog, cilj je i osposobiti studente za pravilno korištenje osnovnih izvora informacija, metodologije istraživanja, analitičkih elemenata i primjene rezultata istraživanja turizma. kolegija.
Cilj predmeta je da studenti upoznaju temeljne koncepte sustavnog pristupa i informatike kao znanstvene i praktične poslovne discipline, razumiju osnovni princip rada računala i steknu uvid o prednostima primjene informatičke tehnologije kao podrške poslovnim informacijskim sustavima. Cilj predmeta se očituje u stjecanju specifičnih vještina i kompetencija za korištenje programskih alata u rješavanju problemskih poslovnih slučajeva.
Cilj predmeta je stjecanje teorijskih znanja iz cjelina koje se izučavaju na predmetu i izgradnja praktičnih vještina potrebnih za adekvatnu statističko-ekonomsku analizu i interpretaciju rezultata.
Matematika za ekonomiste. Funkcije, financijska matematika, matrice. Naglasak kolegija je na praktičnim primjenama, radije nego na matematičkoj strogosti. Cilj kolegija je stjecanje osnovnih sposobnosti za kvantitativnu analizu podataka.
Mikroekonomija: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu