Ciljevi predmeta su upoznati studente s obilježjima suvremenih oblika alternativne skrbi za djecu i izazovima ostvarivanja dječjih prava u situaciji života izva... više
Povijesni razvitak civilnog društva. Pojmovna analiza civilnog društva, neprofitni sektor, volonterski sektor, opće dobro. Udruge, zaklade, privatne ustanove, z... više
Cilj je predmeta stjecanje cjelovitih znanja o različitim mjerama socijalne politike na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini usmjerenima suzbijanju diskrim... više
Kolegij ima namjeru upoznati zainteresirane studente s povijesnim razvojem dramske pedagogije i suvremenim pristupima u dramsko-pedagoškom radu s djecom i mladi... više
Zainteresirani studenti mogu se kroz kolegij upoznati s pristupima duhovnosti i religioznosti u socijalnom radu te s razvojem nekih metoda i njihovoj primjeni u... više
Kolegij Ekonomija socijalne politike ima za cilj upoznati studente s ekonomskom teorijom i modelima koji razmatraju ekonomske implikacije socijalne države, mje... više
Cilj kolegija je osposobiti studente za analizu diskursa akademskog stila pisanja na engleskom jeziku.... više
Cilj kolegija je upoznati studente s temeljima pravnog jezika i jezika struke, osnovnim pojmovima iz prava i organzacije vlasti, zakonodavnim postupkom, obrazov... više
Cilj kolegija je upoznati studente s ključnim terminima u opisivanju područja socijalnog rada, etike socijalnog rada, ljudskih prava, opisati djelovanje socija... više
Studenti će naučiti važnost sagledavanja i primjene etičkih principa u provođenju prakse socijalnog rada kao i odnos etike socijalnog rada i drugih disciplina. ... više
Kroz predmet Europska socijalna politika studenti stječu znanja o razvoju i obilježjima različitih socijalnih režima, socijalnih prava i socijalne politike na e... više
Kroz seminar na kolegiju Europska socijalna politika studenti se dodatno upoznaju s razvojemi obilježjima različitih socijalnih režima, socijalnih prava i socij... više
IInformacijske tehnologije i društvene promjene. Pojam i nastanak informatike. Područja primjene. Elektronički izvori podataka u Europskoj uniji i RH. Pojam, ul... više
U okviru ovog kolegija studenti će usvojiti znanja o interpersonalnoj komunikaciji i značaju komunikacijskih vještina za socijalni rad. Studenti će razvijati vj... više
Tijekom izbornog kolegija studenti se upoznaju s određenjem, načelima i nekim tehnikama korištenja kreativnih metoda u različitim kontekstima socijalnog rada: u... više
U okviru kolegija Kriminologija s osnovama kaznenog prava studenti stječu znanja i vještine s područja kaznenog prava (osnove) i kriminologije, kao samostalne... više
Predmet kriminologije i njezin odnos sa socijalnom patologijom; Tamna brojka kažnjivih ponašanja; Pojam, pojavni oblici i rasprostranjenost te pravni okvir deli... više

Predmet Ljudska prava nudi studenticama i studentima socijalnog rada uvod u osnove sustava zaštite ljudskih prava, zajamčenih prava na zaštitu od (ne)djelovanja države koje svakoj osobi pripadaju na temelju njena postojanja kao ljudskog bića. Uvriježeno je stajalište da su promicanje i zaštita ljudskih prava preduvjeti priznanja dostojanstva i razvoja svake osobe, budući se njima potvrđuje sloboda i dostojanstvo pojedinca kao ljudskoga bića. Nadalje, priznanje i jamčenje ljudskih prava preduvjeti su ustanovljenja i razvoja demokratskoga društva.

Teme iz područja ljudskih prava koje se raspravljaju unutar kolegija Ljudska prava trebale bi vas osposobiti praktičnim znanjima i vještinama važnima za vašu buduću profesionalnu službu, ali i za donošenje odluka iz prikovanoga života iz pozicije građanki i građana.  Naime, građanke i građani koji skrbe za promicanje i zaštitu ljudskih prava nositelji su demokratskih promjena i promicatelji demokratskih vrijednosti. 

Cilj obrazovanja za ljudska prava je stvaranje kulture poštovanja različitosti utemeljene na univerzalnim vrijednostima ljudskih prava kao i na razvijanju sustava njihove učinkovite zaštite.

Kompetencije koje biste trebali steći nakon uspješno u svladanoga gradiva iz kolegija Ljudska prava su sljedeće: razumijevanje koncepta ljudskih prava, razumijevanje razvoja ljudskih prava, istraživanje različitih domaćih i međunarodnih pravnih izvora (npr. Ustav Republike Hrvatske, instrumenti Vijeća Europe, Europske unije i Ujedinjenih naroda u području ljudskih prava), poznavanje uloga institucija koje se bave promicanjem i zaštitom ljudskih prava, razumijevanje i primjena instrumenata i mehanizama zaštite ljudskih prava, te prepoznavanje slučajeva diskriminacije i znanje kako primjereno reagirati na iste.


Predmet marginalne grupe pruža znanja i informacije o procesima marginalizacije i isključivanja (načini ispadanja iz "središnjeg društva", posljedice i ... više
Pojam marginalnih grupa, procesi i dimenzije marginalnosti. Historijat, tipovi i mehanizmi socijalne isključenosti. Ambivalentnost omladinskog položaja i "p... više
Temeljni cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim korpusom znanja i vještina iz moderne teorije i prakse menadžmenta. Studenti usvajaju znanja iz funkcija... više
U seminarskom dijelu nastave kroz rad na primjerima iz prakse i studijama slučajeva cilj je studente uz rad na praktičnim primjerima i zadacima osposobiti anali... više
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim metodama istraživanja u društvenim znanostima na teorijskoj i praktičnoj razini. Predavanjima se obuhvaćaju teme: ... više
Cilj kolegija "Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere" je kod studenata razviti opće i specifične kompetencije u području rada s mladima u sukobu sa z... više
Cilj kolegija je razvijanje sposobnosti razmišljanja, izvođenja zaključaka i prezentiranja stručnih sadržaja na njemačkom kao stranom jeziku, primjenjivanje str... više
Cilj kolegija je upoznati studente s jezičnim registrom u području socijalne struke te ih osposobiti za samostalno korištenje stručne literature na njemačkom je... više
Cilj kolegija je upoznati studente s jezičnim registrom u području socijalne struke te ih osposobiti za samostalno korištenje stručne literature na njemačkom je... više
Predmet Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava studente upoznaje sa skupom pravnih normi i načela kojima se uređuju obiteljski odnosi u Republi... više
Pojam i obilježja obiteljskog prava. Obiteljskopravni odnosi. Bračno pravo. Pravno uređenje izvanbračne zajednice i zajednice osoba istog spola. Odnosi roditel... više
Predmet Organizacija uprave i socijalnih službi upoznaje studente s načinom na koji je u Republici Hrvatskoj organizirana javna uprava, s njezinim ustrojstvom,... više
Temeljna pojmovna pitanja javne uprave. Javna uprava u društvu. Uprava i politički sustav. Organizacija i službenici u javnoj upravi. Metode upravljanja u javno... više
Predmet izučavanja Osnove ekonomije; Ekonomski proces. Proizvodnja; Ljudski faktor; Tehnički napredak; Poduzetništvo i upravljanje; Organizacija i djelovanje po... više
Nastava iz predmeta "Osnove savjetovanja" je u teorijskom i praktičnom dijelu usmjerena na teorijske koncepte savjetovanja te na različite preduvjete za... više
Osnovni pojmovi socijalne politike. Vrijednosti socijalne politike. Povijest socijalne politike do Drugoga svjetskog rata; poslije Drugoga svjetskog svjetsk... više
Osnovni pojmovi socijalne politike. Vrijednosti socijalne politike. Povijest socijalne politike do Drugoga svjetskog rata; poslije Drugoga svjetskog svjetsk... više
U okviru kolegija Osnove upravnog prava studenti se upoznaju s granom prava kojom se uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi značajnih za funkc... više
Cilj predmeta je stjecanje temeljnih znanja o povijesnom razvoju i ishodištima socijalnog rada kao profesije i primijenjene znanstvene discipline u nacionalnom ... više
Predmet Preventivni programi u socijalnom radu ima za svrhu upoznati studente s osnovnim pojmovima vezanim uz proces nastajanja i prevencije psihosocijalnih pro... više
Kroz predmet Religije i socijalna pitanja studenti stječu opća znanja o religijama, njihovu socijalnom učenju te povijesnom i aktualnom utjecaju na društvo, ka... više
Značaj razumijevanja i rješavanja sukoba u socijalnom radu. Definicije sukoba. Vrste i razine sukoba. Strategije ponašanja u sukobima. Vještine rješavanja s... više
Položaj žena i muškaraca u društvu (faktori koji utječu na položaj). Ljudska prava s posebnim osvrtom na prava rodova. Predrasude i stereotipi o rodovima. Teori... više
Uloga socijalnog rada u radu s osobama koje žive u siromaštvu. Psihosocijalni aspekti siromaštva (kvaliteta života, socijalna mreža, samopoštovanje, vrijednosti... više
Studenti će naučiti znanja vezana uz teorijski sadržaj kolegija. Kroz seminare će moći proširiti stečena znanja, a kroz praksu će naučiti specifične vještine u ... više
Pojam, predmet i metode u gerontologiji; Osnovna načela socijalne gerontologije; Teorije starenja; Individualno starenje i starenje populacije; Društveno-ekonom... više
U okviru predmeta socijalna politika Hrvatske stječu se znanja o stanju i prioritetima razvoja socijalne države u Hrvatskoj. Polaznici na taj način unaprjeđuju ... više
Teorije socijalne politike i socijalne države relevantne za Hrvatsku. Povijest socijalne politike u Hrvatskoj. Politika socijalne skrbi. Socijalno osiguranje u ... više
Definicije i pojmovi u socijalnoj psihijatriji. Mjesto i značenje socijalnog radnika u socijalnoj psihijatriji. Epidemiologija psihičkih poremećaja. Etiologija ... više
Studenti će usvojiti relevantna znanja iz područja socijalnog utjecaja, međuljudskih odnosa, psihologije malih grupa i međugrupnih procesa koja doprinose teorij... više
Ciljevi kolegija su (1.) produbljivanje i proširivanje znanja iz područja opće i razvojne psihologije stečenog u okviru predmeta "Socijalna psihologija"... više
Predmet Socijalna skrb za djecu je upoznati studente s teorijskim, znanstvenim stručnim spoznajama prepoznavanja djece u riziku, te planiranja i provođenja nep... više
Djeca s teškoćama u razvoju i socijalni rad. Integracijski koncepti i socijalni model. Integracija djece s teškoćama u razvoju u zajednicu. Podrška integraciji ... više
Unutar kolegija studenti će steći teorijsko znanje o adolescenciji i mladoj odrasloj dobi kao razvojnim fazama pojedinca, o rizičnim ponašanjima u adolescenciji... više
Studenti u sklopu seminara odabiru jednu od tema koje se obrađuju u okviru kolegija i na temelju nje osmišljavaju nacrt istraživanja, prikupljaju i obrađuju pod... više
U sklopu kolegija Socijalni rad s ovisnicima studenti se upoznaju s epidemiologijom i etiologijom ovisnosti kao i na njihovo osposobljavanje za pristupanje stru... više
Interaktivna predavanja temeljena na principima aktivnog učenja i kritičkog mišljenja te terenska nastava temeljena na konceptu društveno korisnog učenja Sad... više
Pojmovno određenje grupnog rada u psihosocijalnom radu. Vrste grupa. Psihoterapijski i psihosocijalni grupni rad. Faze razvoja grupnog rada. Razine intervencija... više
U okviru predmeta Socijalni rad s obitelji studenti stječu znanja i vještine koje im omogućuju prepoznavanje i analizu funkcioniranja različitih tipova obitelji... više
Definicija i pojam obitelji; Povijesni razvoj i tipologije porodice; Teorijski pristupi u izučavanju i razumijevanju obitelji i razvoj misli o obitelji; Psiholo... više
Kroz predmet studenti stječu znanja i vještine o socijalnom radu s osobama s invaliditetom. Usvajaju potrebna znanja o teorijskim pristupima i modelima invalid... više
Teorijski pristupi invaliditetu. Etiologija i zastupljenost u općoj populaciji osoba s invaliditetom. Uzroci invalidnosti. Upoznavanje s osnovnim kategorijama o... više
U okviru kolegija studenti će se upoznati sa postupanjima prema počiniteljima kaznenih djela, sankcijama koje im se izriču, alternativnim postupanjima i probaci... više
Glede znanja, očekuje se da će studenti moći razumjeti i objasniti teorijske osnove rada s pojedincem te da će biti u mogućnosti procijeniti prednosti i nedost... više
"Socijalni rad u odgoju i obrazovanju" je izborni kolegij koji nudi znanja o ulozi i djelovanju socijalnog radnika u odgoju (dječjim vrtićima) i obrazov... više
Ovaj kolegij studentima omogućava ovladavanje znanjem o jednoj od tri osnovne razine (pojedinac, grupa, zajednica) djelovanja socijalnih radnika - socijalnim ra... više
Studenti će dobiti najvažnije informacije vezane uz djelatnost socijalnih radnika unutar sustava socijalne skrbi RH i zemalja EU. Prikazom domaćih specifičnosti... više
Ciljevi predmeta su upoznati studente s mogućnostima suvremenog socijalnog rada putem modernih tehnologija, novim rizicima u virtualnom okruženju i specifičnost... više
Sustav zdravstva u Hrvatskoj. Zdravlje i bolest. Socijalne dimenzije zdravlja. Socijalni problemi i čovjekovo zdravlje. Prava pacijenata. Medicinska sociologija... više
U okviru predmeta sociologije studenti se usmjeravaju kako na daljnji razvoj osnovnog korpusa općih socioloških spoznaja, tako još više na one sadržajno-tematsk... više
Seminar iz kolegija sociologija obrađuje teme koje studentima_cama pomaže razumjeti različite društvene odnose, pojave i procese u socijalnom kontekstu,s posebnim naglaskom na hrvatsko društvo. Studenti_ce će biti u prilici uočavati, raspravljati, razumjeti, objasniti okolnosti mnogobrojnih društvenih pojava i procesa istražujući teme siromaštva, predrasuda, stigmatizacije i diskriminacije manjina, društvene nejednakosti i regionalnih razlika, rodnih uloga i ravnopravnosti spolova, raznovrsnih društvenih perspektiva o obitelji, utjecaja digitalnih društvenih mreža na društvene odnose, stavova mladih o politici, nacionalnom identitetu i nacionalizmu, te religioznosti u društvu.

Predmet strategijsko planiranje u socijalnoj politici studentima omogućuje bolje razumijevanje procesa sačinjavanja socijalne politike - pripreme socijalnih pro... više
Kroz ovaj kolegij studenti se podrobnije upoznaju s rezidualnim, ali važnim sustavom socijalne sigurnosti. Ovaj kolegij omogućuje studentima da razumiju promjen... više
Definicija socijalnog rada. Nastanak i razvoj socijalnog rada, njegova društvena uvjetovanost, ciljevi i organiziranost. Profesionalizacija socijalnog rada. Soc... više
Definicija socijalnog rada. Socijalni problemi. Osnovni tipovi socijalnih problema. Različiti teorijski pristupi socijalnim problemima i djelovanju profesije so... više
Terenska praksa vezana za kolegij "Socijalni rad s obitelji" provodi se tijekom četvrtog semestra preddiplomskog studija socijalnog rada, u ukupnom traj... više
U okviru kolegija "Osnove savjetovanja" a prema izvedbenom planu nastave provodi se terenska praksa u trajanju od 30 sati tijekom zimskog semestra. Cilj... više
Terenska praksa se odvija u trajanju od 30 sati tijekom ljetnog semestra. Praksa započinje orijentacijskim susretom tijekom kojeg studenti imaju priliku upoz... više
Terenska praksa se odvija u trajanju od tri tjedna prema izvedbenom planu. Provodi se u CZSS ili ustanovama za djecu i mladež ili u programima za mlade udruga c... više
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom izvodi se u trajanju od 30 sati: u ustanovi ili udruzi student provodi 25 sati, na Fakultetu u grup... više
Praksa započinje orijentacijskim dijelom tijekom kojeg studenti imaju priliku upoznati se s terenskim nastavnicima (voditeljima i/ili djelatnicima iz različitih... više
Terenska praksa održava se u trajanju od tri tjedna na početku ljetnog semestra u centrima za socijalnu skrb ili nevladinim organizacijama. U ustanovi ili orga... više
Temeljni cilj kolegija je usvajanje općih znanja o psihologijskim osnovama ljudskog doživljavanja i ponašanja od važnosti u teoriji, metodologiji i praksi socij... više
Ciljevi kolegija su (1.) produbljivanje i proširivanje znanja iz područja opće i razvojne psihologije stečenog u okviru predmeta "Uvod u psihologiju" , ... više
Cilj kolegija "Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere" je kod studenata razviti opće i specifične kompetencije u području rada s mladima u sukobu sa z... više
Određenja, prepoznavanje i raširenost tjelesnog, emocionalnog i spolnog zlostavljanja, izloženosti nasilju nad roditeljem te zanemarivanja djeteta u obitelji. D... više