Uvod - javni prihodi (2p) Doprinosi (4p) Doprinosi za socijalno osiguranje (4p) Mjesto i uloga doprinosa u sustavu javnih prihoda u republici hrvatskoj(4p) ... više
Uvod: Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav. Državna uprava kao dio sustava - elementi i unutarnji odnosi u tom sustavu. Razvoj odnosa g... više
Pojam i značajke e-uprave. Teorijska osnova razvoja e-uprave. Tehnološki, organizacijski, pravni, procesni aspekti (pretpostavke i posljedice) e-uprave Organiz... više
Pojam i značajke e-uprave. Teorijska osnova razvoja e-uprave. Tehnološki, organizacijski, pravni, procesni aspekti (pretpostavke i posljedice) e-uprave Organi... više
Uvod: Predmet i sadržaj ekonomije javnog sektora. Odnos s drugim ekonomskim disciplinama te povezanost s ostalim društvenim znanostima (3h) Uloga javnog sekto... više
Uvod: Predmet i sadržaj ekonomike poduzeća. Odnos s drugim ekonomskim disciplinama te povezanost s ostalim društvenim znanostima (4h) Pravne forme: obrt, druš... više
Cilj kolegija je upoznati studente s pojmovima države i vladavine, javne uprave i birokracije, osnovnim demokratskim načelima, ljudskim pravima i radom Europsko... više
Cilj kolegija je upoznati studente s ustrojem vlade, ulogom zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, policijskim ovlastima i ulogom policije te pojmovima međunaro... više
Cilj je kolegija upoznati studente s osnovama obrazovanja u javnoj upravi, državne službe, etike javne uprave, dobre vladavine, odgovornosti vlade i sudske kont... više
Kolegij prezentira europske integracije i institucije, sudbeni sustav Europske Unije, europsko državljanstvo, tipove reformi javne uprave, upravne doktrine i e-... više
Cilj kolegija je upoznati studente s temeljima pravnog jezika i jezika struke, osnovnim pojmovima iz prava i organzacije vlasti, zakonodavnim postupkom i usvoji... više
Cilj kolegija je upoznati studente s temeljima hrvatskog poreznog sustava te ih upoznati s temeljnom terminologijom vezanom uz poreze.... više
Cilj kolegija je upoznati studente s određenim područjima prava (građansko pravo, odštetno pravo, pravo ugovora, pravo društava itd.) i osnovama Europske unije ... više
Cilj kolegija je upoznati studente s temeljima poreznog sustava i načelima oporezivanja Europske unije te ih upoznati s temeljnom terminologijom vezanom uz pore... više
The aim of the course is to introduce the students to the development, processes, methods and institutions of the European Union, with the emphasis on the execu... više
Pregled razvoja europskih integracija. Institucije EU - političko odlučivanje: Europsko vijeće, Vijeće EU i Europski parlament. Institucije EU - uprava: Europ... više
Uvod 1P Porezi u Ugovoru o Europskoj uniji i u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije; integracijska osnova 1P Opće porezno pravo EU i međunarodno porezno pr... više
Nastanak i razvoj europskog upravnog prava. Europski koncept uprave. Upravna područja stvaranja i primjene prava EU. Pravni izvori upravnog prava EU: Ugovori EU... više
Nastanak i razvoj europskog upravnog prava. Europski koncept uprave. Upravna područja stvaranja i primjene prava EU. Pravni izvori upravnog prava EU: Ugovori EU... više
Financijski sustav i povezanost s poreznim sustavom. Kamatne stope, rizik, financiranje. Financijska tržišta. Vrijednosni papiri. Središnje banke i druge financ... više
Pojam, razvoj i temeljna obilježja javnih financija. Javni prihodi. Porezi i porezni sustav. Ostali instrumenti javnih prihoda. Javni izdaci, proračun, proračun... više
Izvori građevinskog upravnog prava (zakoni, strategija prostornog uređenja, podzakonski propisi, opći akti jedinica lokalne i područne-regionalne samouprave). (... više
I. Upoznavanje sa sustavom javnih prihoda suvremenih država (2 sata predavanja) Općenito. Podjela javnih prihoda suvremenih država. II. Imovina i oporezivanje... više
Pretraživanje pravnih izvora - uvod Pretraživanje pravnih izvora hrvatskog prava I Pretraživanje pravnih izvora hrvatskog prava II Pretraživanje pravnih izvo... više
Informacijske tehnologije i društvene promjene. Nastanak, razvoj i uloga informacijskih tehnologija u suvremenom društvu. Pojam i nastanak informatike. Područja... više
Pojam, razvoj i temeljna obilježja javnih financija. Javna dobra. Porezi i porezni sustav. Višestruko oporezivanje. Javni rashodi. Fiskalni instrumenti. Hrvatsk... više
Pojam javne službe: nastanak i razvoj javnih službi, Vrste javnih službi i načini njihovog obavljanja, Politika i pravo EU i javne službe, Dužnosti javne službe... više
Pojam javne službe: nastanak i razvoj javnih službi, Vrste javnih službi i načini njihovog obavljanja, Politika i pravo EU i javne službe, Dužnosti javne služb... više
Uvod: Određenje ključnih pojmova (2h) Javni odnosi u užem smislu: komuniciranje s javnošću (4h) Osnovni pojmovi o protokolu (2h) Metode i sredstva stvaranja ... više
Uvod: Određenje ključnih pojmova (2h) Javni odnosi u užem smislu: komuniciranje s javnošću (4h) Osnovni pojmovi o protokolu (2h) Metode i sredstva stvaranja ... više
Međunarodni odnosi i međunarodno pravo - pojam, izvori i subjekti (2 h) Diplomatsko pravo, diplomatski odnosi i diplomatske funkcije (2 h) Konzularno pravo i ... više
Uvod: multinacionalne korporacije, globalizacija i važnost (2P); Korporativno upravljanje i regulacija MNK (2P); Organizacija MNK i uloga financijske funkcije... više
Pojmovna i koncepcijska pitanja Lokalna samouprava. Lokalna uprava. Lokalna jedinica. Lokalna zajednica. Koncepcije o ulozi lokalnih jedinica: upravna decentra... više
Značaj i temeljni problemi međunarodnog poreznog prava. Osnove međunarodnog poreznog prava: Načela međunarodnog poreznog prava. Obuhvat porezne obveze (osobni,... više
The aim of the course is to introduce the students to the organization and functioning of the structural instruments of the European Union. Also, the students a... više
Uvod: pojam javne uprave. Razvoj javne uprave. Upravna organizacija i upravljanje. Upravni sustavi (teritorijalni, funkcionalni, asocijativni). Razvoj proučavan... više
Uvod: pojam javne uprave. Razvoj javne uprave. Upravna organizacija i upravljanje. Upravni sustavi (teritorijalni, funkcionalni, asocijativni). Razvoj proučavan... više
Cilj je kolegija studente upoznati sa specifičnostima jezika upravne struke za razliku od općeg jezika, uvesti ih u terminologiju vezanu za pojam prava i pravni... više
Cilj je kolegija upoznati studente s različitim razinama, nositeljima i tijelima uprave u SRNJ i RH, raspraviti pitanje lokalnih izbora i lokalne samouprave te ... više
Cilj je kolegija upoznati studente s resursima javne uprave, potaknuti ih na uočavanje razlike između materijalnih i ljudskih resursa, objasniti važnost planira... više
Cilj je kolegija upoznati studente sa sljedećim temama te ih potaknuti na argumentiranu raspravu i daljnje istraživanje o pojedinim problemima: modernizacija up... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezikom koji se koristi za opis političkih sustava Njemačke i Hrvatske kao i s temeljnim karakteristikama njem... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezikom koji se koristi za opis temeljnih karakteristika njemačkog poreznog sustava i osposobiti ih za čitanje... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezikom koji se koristi za opis njemačkog i hrvatskog poreznog sustava, osposobiti ih za čitanje, razumijevanj... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezikom koji se koristi u njemačkom, hrvatskom i međunarodnom poreznom pravu te poreznom pravu Europske unije ... više
Uvodni dio: pojam, značenje i izvori obiteljskog prava i matičarstva. Bračno pravo, pojam i glavne značajke, sklapanje braka, oblik braka (građanski i vjerski... više
Pojam uprave. Pravno određenje državnog upravnog tijela (organa), temeljne značajke i značajke tzv. organskih nositelja. Pravni položaj osoba koje obavljaju upr... više
Pravni odnosi upravne i sudbene vlasti. Kontrola rada uprave. Odnosi uprave s fizičkim i pravnim osobama. Oblici upravnog djelovanja uprave. Upravno pravni odno... više
Pojam i razvoj javne uprave, upravna organizacija i upravljanje. Upravni sustavi (teritorijalni, funkcionalni, asocijativni). Javna uprava u društvu i razvoj up... više
Studenti se upoznaju s temeljnim pitanjima organizacije u teorijskom smislu, temeljnim pitanjima organizacije javne uprave, kao i temeljnim razvojnim procesima ... više
Pojam, načela, sustav i izvori građanskog prava. Građanskopravni odnos. Građansko pravo u subjektivnom smislu. Subjekti građanskopravnog odnosa. Objekti građans... više
Informacijske tehnologije i društvene promjene. Nastanak, razvoj i uloga informacijskih tehnologija u suvremenom društvu. Pojam i nastanak informatike. Područja... više
Kazneno pravo - uvod i kazneni zakon. Kazneno pravo - kazneno djelo. Kazneno pravo - posebni pojavni oblici kaznenog djela. Kazneno pravo - kaznenopravne sankci... više
Politologija i njezin predmet. Klasično i moderno shvaćanje politike. Tipovi političkih poredaka. Osnovni pojmovi i teorijske perspektive. Civilno društvo i drž... više
Uvod u pravo društava, pravo društava u pravnom sustavu RH, podjela društava. Pojam trgovca, trgovačkog društva, trgovac pojedinac, preddruštvo, pravna osobnost... više
Definicija i osnovni pojmovi vezani uz socijalnu politiku. (2h) Vrijednosti na kojima se temelji socijalna politika. (2h) Povijest socijalne politike, soc... više
Uvod: Rana razmišljanja o organizaciji. Od znanstvenog menadžmenta do škole ljudskih odnosa: integracija prvih koraka u razvoju teorije organizacije (3h) Weber... više
Trgovačko pravo, i pravo društava u pravnom sustavu RH, izvori trgovačkog prava. Trgovačko ugovorno pravo, izvori trgovačkog ugovornog prava i njihova hijerarh... više
Temeljna načela. Predmet ustavnog prava. Odnos ustavnog prava i političkih znanosti. Ustavno pravo kao grana pravnog sustava. Metode izučavanja, izvori ustavnog... više
Pojam policije odnosno unutarnjih poslova u širem i užem smislu. Povijesni razvoj policije kao upravne grane, posebice u Hrvatskoj. Izvori policijskog upravnog ... više
Temeljna načela i opća pitanja ustavnog prava. Predmet komparativnog ustavnog prava. Metode izučavanja ustavnog prava, posebno komparativna metoda. Funkcij... više
Uvod - pojam, povijesni razvoj, razlozi za oporezivanje dobiti. Porezna osnovica, porezni gubitak. Porezni obveznik. Porezne stope - zakonske, efektivne, margin... više
Povijesni razvoj poreza na promet. Osnovna obilježja poreza na promet. Oblici poreza na promet. Uloga poreza na promet u suvremenim poreznim sustavima. Porez n... više
Teorijsko određenje dohotka i osnovnih instituta poreza na dohodak. Osnovna obilježja poreza na dohodak. Načela oporezivanja dohotka. Porezni obveznik. Porezna ... više
Osnove porezno-pravnog sustava. Oporezivanje u skladu s načelima pravne države. Značaj poreza i poreznog prava za pravni i gospodarski sustav. Porezno pravo kao... više
Uvod - javni prihodi. Povijesni razvoj posebnih poreza na promet. Definicija i osnovna obilježja posebnih poreza na promet. Razlozi uvođenja posebnih poreza na ... više
Svrha izučavanja razvoja uprave kroz povijest; suvremena upravna organizacija i tradicijske odrednice; kontinuitet i diskontinuitet, Glavni upravni modeli u Eur... više
Cilj predmeta je razumijeti gospodarske, političke i socijalne okolnosti u kojima je nastala i djeluje EU te koje utječu na funkcionranje europskih instiucija t... više
Pojam okoliša. Povijesni razvitak zaštite okoliša, posebice pravne zaštite. Pravni izvori prava okoliša: hrvatsko pravo (Ustav, zakoni, podzakonski propisi), ... više
Pojam okoliša. Povijesni razvitak zaštite okoliša, posebice pravne zaštite. Pravni izvori prava okoliša: hrvatsko pravo (Ustav, zakoni, podzakonski propisi), ... više
Uvod u pravo socijalne sigurnosti (pojmovi, filozofija i politika o socijalnom pravu). Povijesni razvoj socijalnog prava te društveni, gospodarski i tehnološki... više
Uvod u pravo socijalne sigurnosti (pojmovi, filozofija i politika o socijalnom pravu). Povijesni razvoj socijalnog prava te društveni, gospodarski i tehnološ... više
Javna dobra (2P), Javni rashodi (4P), Proračun kao instrument financiranja javnih rashoda (6P), Proračunski ciklus (6P), Državni proračun Republike Hrvat... više
Institucionalni i funkcionalni obuhvat javnog sektora i obilježja sustava proračuna (2h) Osnove financijskog računovodstvenog informacijskog sustava proračuna.... više
Pojmovno određenje i struktura računovodstva.Računovodstvo i ekonomska znanost. Mjesto i funkcije računovodstva u trgovačkom društvu. Normativni okvir računovod... više
Računovodstvene pretpostavke, načela i standardi kao okvir financijskog izvještavanja. Razumijevanje financijskih izvještaja. Kvalitativne osobine računovodstve... više
Određenje radnog i socijalnog prava kao posebnih grana prava, njihovog odnosa međusobno i s drugim granama prava. Gospodarski, socijalni i politički aspekti rad... više
Svrha stručne prakse je upoznavanje studenata s radnim okruženjem u organizacijama javnog sektora, orijentacija u rješavanju praktičnih zadataka te kritička ocj... više
Pojam pranja novca- 2P Sprječavanje pranja novca u Republici Hrvatskoj - 9P Značaj prevencije - 5P Financijsko obavještajne jedinice - 3P Međunarodna regula... više
Uvod u komparativnu javnu upravu kao predmet izučavanja Komparativna metoda Javna uprava i politički sustav: Velika Britanija Javna uprava i politički susta... više
Pojam i obilježja javnog službenika. Mijenjanje uloge službenika kroz povijest, merit system, spoils system. EU standardi u pogledu službeničkog sustava u tranz... više
1. Opća pitanja postupovnog prava (6h) - Pojam postupka (procesa) - Razvoj postupovnog (procesnog) prava - Vrste postupaka: sudski (kazneni, parnični, izvanpar... više
Opća pitanja postupovnog prava. Vrste postupaka: sudski, upravni postupci (u širem i užem smislu),Kodificiranje postupovnog (procesnog) prava. Opća suvremena na... više
sastavljanje podnesaka; (4h) izgled rješenja; (4h) pokretanje postupka; (3h) provođenje neposrednog rješavanja; (3h) provođenje ispitnog postupka; (4h) rje... više
Pojam uprave, upravnopravni odnos, upravni ugovori. Nastanak i razvoj zanosti upravnog prava. Upravno pravo u oblasti EU. Načelo zakonitosti, slučajevi nezakoni... više
Odgovornost države za štetu. Odnosi državne uprave. Sustav državne uprave i poslovi državne uprave. Upravni akt. Javna dobra. Javnopravna ograničenja vlasništva... više
Temeljna načela i opća pitanja ustavnog prava. Pregled razvitka ustavnosti. Temeljne značajke razvitka ustavnosti u Hrvatskoj. Struktura i temeljne značajke Ust... više
Uloga ekonomskih disciplina, porijeklo naziva, predmet političke ekonomije. Povijest ekonomske misli. Ekonomski proces, mikroekonomija i makroekonomija, proizvo... više
Pojam, načela, sustav i izvori građanskog prava. Građanskopravni odnos. Građansko pravo u subjektivnom smislu. Subjekti građanskopravnog odnosa. Objekti građans... više
Uvodno predavanje. Određivanje predmeta i područja javnog menadžmenta (3h) Počeci menadžerskog pristupa javnom sektoru (Woodrow Wilson, Leonard White, Fredrick... više
Uvodno predavanje. Određivanje predmeta i područja javnog menadžmenta (3h) Počeci menadžerskog pristupa javnom sektoru (Woodrow Wilson, Leonard White, Fredrick... više
Uvodno predavanje: Pojam višestupanjskog upravljanja (2h) Pojam i vrste regija (2h) Regionalizam i regionalna samouprava: temeljni europski dokumenti na podru... više
Uvodno predavanje: Pojam višestupanjskog upravljanja (2h) Pojam i vrste regija (2h) Regionalizam i regionalna samouprava: temeljni europski dokumenti na podru... više
Cilj predmeta je upoznati studente s praktičnim radom i njihovo uvježbavanje oblikovanja pojedinih općih i pojedinačnih akata uz pomoć eksperata-stručnjaka i vo... više
zemljišnoknjižno pravo : pojam, povijesni razvoj, mjesto u pravnom sustavu, pravna narav, pravni izvori (3) zemljišne knjige: pojam, obilježja, sastav (1) na... više