Povijesni razvitak civilnog društva. Pojmovna analiza civilnog društva, neprofitni sektor, volonterski sektor, opće dobro. Udruge, zaklade, privatne ustanove, z... više
Uvod: Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav i institucionalne inovacije u državnoj upravi. Upravni poslovi i personalne promjene u suvre... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim obilježjima javne uprave u Hrvatskoj i Europskoj Uniji uz korištenje relevantne terminologioje na engleskom je... više
Temeljna pojmovna pitanja. Etika javnih službenika s obzirom na temeljne koncepte javne uprave. Utjecaj globalnih fenomena i suvremenih upravnih doktrina na et... više
Pregled razvoja europskih integracija. Institucije EU - političko odlučivanje: Europsko vijeće, Vijeće EU i Europski parlament. Institucije EU - uprava: Europsk... više
Pojam, razvoj i temeljna obilježja javnih financija. Javni prihodi. Porezi i porezni sustav. Ostali instrumenti javnih prihoda. Javni izdaci, proračun, proračun... više
Pregled urbane transformacije gradova. Europa. Sjedinjenje američke države. Republika Hrvatska. Teorijska osnova diferencijacije gradova prema čimbeniku veliči... više
Vrste programskih i sklopovskih arhitektura za potporu suvremenim informacijskim sustavima. Važniji standardi otvorenih informacijskih sustava: HTML, XML. Povez... više
Nije nov koncept da država nabavlja robu, radove i usluge. Upravo suprotno, postojala je, u ovom ili onom obliku, od povijesnih početaka države pa sve do danas.... više
Uvodno predstavljanje predmeta. Određenje predmeta i područja javnog menadžmenta. Povijesni pregled javnog menadžmenta. Ishodište javnog menadžmenta u SAD-u. Te... više
Seminar je oblik grupnog rada na kojem studenti uz vodstvo nastavnika detaljnije obrađuju određenu nastavnu cjelinu s fokusom na konkretne probleme iz upravne p... više
Nefiskalni instrumenti financiranja Javnih Interesa. Nefiskalni modeli financiranja i privlačenja privatnog kapitala. Poredbena iskustva. Republika Hrvatska. Ra... više
Nefiskalni instrumenti financiranja Javnih Interesa. Nefiskalni modeli financiranja i privlačenja privatnog kapitala.Poredbena iskustva.Republika Hrvatska. Razv... više
Komparativna metoda u društvenim znanostima. Temeljni modeli javne uprave. Suvremene upravne doktrine i globalna konvergencija upravnih sustava. Europska unija,... više
Seminarska nastava izvodi se u obliku grupnih rasprava i izlaganja studenata. SeminaristI imaju obvezu redovitog pohađanja seminarske nastave i aktivnog uključ... više
Predmet i sadržaj poredbenog studija suvremenih političkih sustava. Klasifikacija političkih sustava. Suvremene demokracije. Nove demokracije u Istočnoj i Sredn... više
Predmet i sadržaj poredbenog studija suvremenih političkih sustava. Klasifikacija političkih sustava. Suvremene demokracije. Nove demokracije u Istočnoj i Sredn... više
Temeljna pojmovna pitanja - koncepcije o ulozi lokalnih jedinica (3h) Teritorijalna organizacija lokalne samouprave - zahtjevi teritorijalne podjele (3h) Teri... više
Pojam i razvoj lokalnih javnih službi: komunalne djelatnosti u starom i srednjem vijeku. Industrijska revolucija i komunalne djelatnosti. Razvoj lokalnih javnih... više
Osnovni povijesni okvir za lokalni i regionalni razvoj. Koncepti i teorije lokalnog i regionalnog razvoja. Model upravljanja regionalnim i lokalnim razvojem. U... više
Pojam međunarodnih odnosa i vanjske politike. Uloga vanjske politike i diplomacije u međunarodnim odnosima. Tendencija razvoja međunarodnih odnosa i diplomacije... više
Pojam, razvoj, vrste i tokovi migracija, utjecaj globalizacije na migracijske tokove. Uređenje pravnog položaja stranaca na međunarodnoj razini. Pravni položaj ... više
Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav i državna uprava kao sustav. Suvremeni upravni razvoj. Oblici privatizacije dijelova državne uprav... više
Određenje temeljnih pojmova (manjine, manjinski narodi, nacionalne manjine, etničke manjine, jezične manjine itd.). Posebna prava i slobode nacionalnih manjina,... više
Cilj je kolegija potaknuti studente da temeljem već usvojenih stručnih i jezičnih znanja komparativno pristupe sustavima javne uprave u zemljama njemačkoga govo... više
Razvoj uloge građana prema upravi i temeljna načela odnos građana i uprave. Koncepcije javne vrijednosti i društvenog (socijalnog) kapitala kao temelj izgradnje... više
Pojam organizacije. pristupi proučavanju organizacije. Kratak pregled povijesnog razvoja organizacijske znanosti. Klasična, neoklasična organizacijska teorija. ... više
Politologija i njezin predmet. Klasično i moderno shvaćanje politike. Tipovi političkih poredaka. Osnovni pojmovi i teorijske perspektive. Civilno društvo i drž... više
Kolegij daje uvid u načela, institute i instrumente upravljanja informacijama s pravnog aspekta. Kolegij se izvodi u 6 termina po 5 sati (redoviti studenti) o... više
Pojam prekršaja i prekršajnog prava Razlikovanje od drugih kažnjivih radnji. Odnos kaznenog i prekršajnog postupka. Komprarativnopravni pregled koncepcija o pre... više
Definicija i značajke projekta i projektnog menadžmenta. Strategija, planiranje i projektni menadžment. Značaj projektnog menadžmenta za javnu upravu. Što čini ... više
Uvod u kolegij (značaj psihologije u suvremenom životu). Strukturalna obilježja grupe (uloge, statusi i grupne norme). Socijalni utjecaji (socijalna facilitacij... više
Predmet Regulacijski menadžment bavi se pitanjem upravljanja procesom izrade propisa te kvalitetom propisa. Nastava se odvija kroz 7 termina po četiri ili pet... više
Uvod u službeničko pravo. Pojam službeničkog prava. Pravni izvori službeničkog prava. Pojam službenika. Javni/državni službenici. Pojam službenika u zakonodavst... više
Ovladavanje posebnim metodologijama i tehnikama istraživanja u području službeničkog prava te rješavanje odabranih pravnih problema i izrada rješenja o pravnim ... više
Povijest socijalne politike u Hrvatskoj, razdoblje poslije Drugog svjetskog rata. Proračun, porezi, prirezi, doprinosi, socijalni transferi - osnovni pojmovi. S... više
Uvod u socijalno pravo (pojmovi, filozofija i politika o socijalnom pravu). Povijesni razvoj socijalnog prava te društveni, gospodarski i tehnološki kontekst ra... više
Disciplinarno područje, pristupi i razvoj sociologije javne uprave. Sociologija javne uprave i politička sociologija. Ekonomska sociologija, teorija menadžmenta... više
Disciplinarno područje, pristupi i razvoj sociologije javne uprave. Sociologija javne uprave i politička sociologija. Ekonomska sociologija, teorija menadžmenta... više
Povijesni pregled razvitka sudske kontrole uprave: Francuski model posebnih upravnih sudova. Angloamerički model redovnih sudova. Miješanje dvaju modela (instit... više
Na seminaru iz kolegija Sudska kontrola uprave studenti se upoznaju s raznim aspektima sudske kontrole rada uprave: upravnosudskom kontrolom, ustavnosudskom kon... više
Uvod: Vrijednosti i javna uprava; Utjecaj doktrine na upravnu praksu: sistematiziranje iskustva i orijentiranje iskustva; Rani razvoj upravne doktrine. Kamerali... više
Rana razmišljanja o organizaciji. Pojava teorije organizacije. Normativni i empirijski pristup. Mehanicistički pravac. F. W. Taylor i H. Fayol. Klasična organiz... više
Lokalna samouprava i decentralizacija: tipovi decentralizacije i koncepcije o ulozi lokalnih jedinica. Decentralizacija i društveni procesi: globalizacija, euro... više
Pojam i tipologija gradova. Definiranje grada u normativnoj i upravno-političkoj praksi (statistika, Ujedinjeni narodi, hrvatski zakoni). Pojava i razvoj grads... više
CILJ KOLEGIJA: 1. Upoznati studente s modelima upravljanja ljudskim potencijalima. 2. Objasniti značenje, sadržaj i suvremenu funkciju ULJP-a. 3. Opisati kl... više
1. Opća pitanja postupovnog prava (6h) - Pojam postupka (procesa) - Razvoj postupovnog (procesnog) prava - Vrste postupaka: sudski (kazneni, parnični, izvanpar... više