Cilj je kolegija osposobiti studente za pismeno izražavanje na hrvatskome jeziku primjereno akademskomu pismu te ih upoznati sa specifičnostima znanstvenoga diskursa. Studenti će na primjeru odabranih objavljenih izvornih znanstvenih i preglednih radova iz područja lingvistike te kroz vježbu pisanja ovladati strategijama i tehnikama akademskoga pisma.

Kolegij je usredotočen na mikrostrukturu akademskoga pisma, prije svega na sintaksu i odlomak (npr. uporabu konektora, modifikatora, anafora, katafora itd.). Studente će se upozoriti na najčešće jezičnonormativne probleme i stilske dileme koje mogu imati prilikom pisanja seminarskih, završnih, diplomskih i drugih radova te će im se ponuditi rješenja za njih. Studenti će naučiti kako čitati znanstvenu građu, argumentirano izložiti vlastita saznanja te citirati, parafrazirati i sažimati tuđa. Po završetku kolegija studenti će biti sposobni napisati sažetak i prikaz nekoga rada te pregledni rad.