Pružajući uvid u nastanak i razvojne faze kriminalističkog žanra u Rusiji, perpetuaciju ili odstupanja od žanrovskih konvencija, hibridizaciju i formiranje novih podžanrova, kolegij Kriminalistički žanr u ruskoj književnosti studentima/cama omogućuje sagledati rusku kulturu i društvene procese unutar nje iz „neformalne“ perspektive književnosti.

Cilj je kolegija pružiti uvid u povijest ruske književnosti od 11 do 17. stoljeća; objasniti društveno-povijesni kontekst koji je iznjedrio specifičnu književnost toga razdoblja te ukazati na njezinu funkcionalnost, odnosno na ideološku angažiranost u svrhu promicanja pravoslavlja i „ruske ideje“; pojasniti važnost starije ruske književnosti kao korijena na kojima nastaje misao autora/autorica književnosti kasnijih perioda; objasniti zakonitosti po kojima je nastajala starija ruska književnost, odnos autora prema djelu i samom činu pisanja; potaknuti studentice/studente da u čitanju književnih djela teže razotkrivanju pojedinih ideologija društva u kojemu je djelo nastalo,

Upoznavanje studenata sa specifičnostima strukture suvremenih ruskih medija i jezičnim posebnostima novinsko-publicističkog funkcionalnog stila. Analiziraju se osnovne jezične značajke pojedinih novinskih žanrova (novinska vijest, inervju, komentar, recenzija i dr.) i temeljni procesi koji se intenzivno odvijaju u jeziku suvremenih ruskih pisanih medija na leksičkoj i tvorbenoj razini (neologizacija, žargonizacija, sudjelovanje ortografski neadaptiranih leksema stranoga podrijetla u tvorbi novih riječi itd.). Raščlanjuju se posebnosti jezične igre u suvremenim ruskim medijima. Upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz područja suvremene ruske neologije, s mehanizmima nastanka neologizama te njihovim nominativnim i stilističkim funkcijama. Te će spoznaje pomoći studentu u stjecanju vještine prepoznavanja jezičnih inovacija i procjenjivanju njihovog mjesta u jezičnom sustavu te pridonijeti jačanju cjelokupne jezične kompetencije. Analizira se neologizam kao specifična leksička jedinica. Razmatraju se različite definicije neologizma. Daje se pregled osnovnih smjerova proučavanja neologizama u suvremenoj ruskoj lingvistici (strukturno-semantički, sociolingvistički, kognitivni, psiholingvistički, denotativni). Analiziraju se razlozi nastanka i načini tvorbe novih riječi. Razmatraju se različite kategorije neologizama (općejezični i autorski neologizmi, leksički i semantički neologizmi, posuđenice itd.).