Studenti će biti upoznati s motivacijom u nastavi hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjim školama, s teorijskim i praktičnim obilježjima jezičnih djelatnosti (sa slušanjem, govorenjem, čitanjem i pisanjem) i njihovom primjenom u nastavi i izvan nje. Također će biti upoznati s ispravljanjem i ocjenjivanjem učeničkih školskih zadaća i u vezi s tim s različitim načinima ispravljanja (školskom, redaktorskom i lektorsko-korektorskom metodom). Uvježbat će se uočavanje i ispravljanje raznih pogrešaka, izrada ispitnih zadataka, izrada razlikovne gramatike i normativnih uzoraka i njihova primjena u nastavi hrvatskoga jezika. Bit će obrađeni primjeri nastavnih sati iz područja fonetike i fonologije, morfologije i sintakse i studenti poučeni u izradi priprema za nastavne sate. Studentima će biti istaknuta svrhovitost poučavanja hrvatskoga jezika i potreba za njegovim sustavnim i temeljitim poučavanjem u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika.

Bit će obrađene reprezentativne teme iz književne teorije i povijesti hrvatske književnosti u nastavnom procesu.  

Obvezna literatura (poglavlja povezana sa sadržajem kolegija):

 • Težak, Stjepko (1996): Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb
 • Pandžić, Vlado (2001): Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagre
 • Dragutin Rosandić, Metodika književnoga odgoja, Zagreb, 2005
 • Vlado Pandžić, Hrvatski roman u školi, Zagreb, 2001.

Dopunska (neobvezna) literatura

 • Alerić, Marko (2009): Normativna morfologija u nastavi hrvatskoga jezika (Imanentna gramatika u nastavi normativne morfologije), doktorski rad, Zagreb
 • Tamara Gazdić-Alerić; Alerić, Marko; Bekavac, Božo (2010): Utjecaj čestotnosti fonema/grafema č, ć, dž, đ na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normomOdgojne znanosti. 12, 1, Zagreb: Učiteljski fakultet; 215-227
 • Alerić, Marko (2006): Imanentna gramatika u ovladavanju standardnojezičnom morfologijom. Lahor; časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1, 2, Zagreb
 • Alerić, Marko (2009): Jezični osjećaj kao kriterij u normiranju standardnog jezika. Poglavlje u knjizi Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality. Granić, Jagoda (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL; 105-116.
 • Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2009): Pozitivan stav prema hrvatskome standardnom jeziku kao uvjet njegova uspješnijega ovladavanjaLahor. 4. 7. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo; 5-24.
 • Alerić, Marko (2007): Jezični osjećaj i ovladavanje standardnojezičnom kompetencijom. Zbornik radova s međunarodnoga stručnoga i znanstvenoga skupa Dijete i jezik danas, Čakovec – Osijek: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Središte u Čakovcu – Učiteljski fakultet u Osijeku; 10-26
 • Težak, Stjepko – Babić, Stjepan (1992): Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb
 • Peko, Anđelko – Pintarić, Ana (1999): Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika, Osijek
 • Pavličević-Franić, Dunja (2005): Komunikacijom do gramatike (razvoj komunikacijske kompetencije u ranome razdoblju usvajanja jezika), Zagreb
 • Silić, Josip (1998): Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 1. razred gimnazije, Zagreb
 • Silić, Josip (1995): Morfologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 2. razred gimnazije, Zagreb
 • Pranjković, Ivo (1995), Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb
 • Samardžija, Marko (1995), Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb
 • Titone, Renzo (1977), Primijenjena lingvistika, Zagreb

Studenti će biti upoznati s motivacijom u nastavi hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjim školama, s teorijskim i praktičnim obilježjima jezičnih djelatnosti (sa slušanjem, govorenjem, čitanjem i pisanjem) i njihovom primjenom u nastavi i izvan nje. Također će biti upoznati s ispravljanjem i ocjenjivanjem učeničkih školskih zadaća i u vezi s tim s različitim načinima ispravljanja (školskom, redaktorskom i lektorsko-korektorskom metodom). Uvježbat će se uočavanje i ispravljanje raznih pogrešaka, izrada ispitnih zadataka, izrada razlikovne gramatike i normativnih uzoraka i njihova primjena u nastavi hrvatskoga jezika. Bit će obrađeni primjeri nastavnih sati iz područja fonetike i fonologije, morfologije i sintakse i studenti poučeni u izradi priprema za nastavne sate. Studentima će biti istaknuta svrhovitost poučavanja hrvatskoga jezika i potreba za njegovim sustavnim i temeljitim poučavanjem u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika.

Teme nastavnih jedinica (ljetni semestar 2011/2012.)

 1. Motivacija u nastavi hrvatskoga jezika
 2. Jezične djelatnosti u nastavi hrvatskoga jezika (vještina slušanja, vježbe slušanja)
 3. Jezične djelatnosti u nastavi hrvatskoga jezika (vještina govorenja, vježbe govorenja)
 4. Jezične djelatnosti u nastavi hrvatskoga jezika (vještina čitanja, vježbe čitanja)
 5. Jezične djelatnosti u nastavi hrvatskoga jezika (vještina pisanja, vježbe pisanja)
 6. Ispravljanje učeničkih pisanih radova (školska, redaktorska i lektorsko-korektorska metoda)
 7. Vježbe ispravljanja učeničkih pisanih radova
 8. Izrada ispitnih zadataka u nastavi hrvatskoga jezika
 9. Razlikovna gramatika i normativni uzorci
 10. Primjena razlikovne gramatike i normativnih uzoraka u nastavi hrvatskoga jezika
 11. Ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga jezika
 12. Nastavni sat iz područja fonetike i fonologije (analiza nastavnog sata i vježba pisanja pripreme)
 13. Nastavni sat iz područja morfologije (analiza nastavnog sata i vježba pisanja pripreme)
 14. Nastavni sat iz područja sintakse (analiza nastavnog sata i vježba pisanja pripreme)
 15. Primjena normativne gramatike

Obvezna literatura (poglavlja povezana sa sadržajem kolegija):

 • Težak, Stjepko (1996): Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb
 • Pandžić, Vlado (2001): Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb

Dopunska (neobvezna) literatura

 • Alerić, Marko (2009): Normativna morfologija u nastavi hrvatskoga jezika (Imanentna gramatika u nastavi normativne morfologije), doktorski rad, Zagreb
 • Tamara Gazdić-Alerić; Alerić, Marko; Bekavac, Božo (2010): Utjecaj čestotnosti fonema/grafema č, ć, dž, đ na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normomOdgojne znanosti. 12, 1, Zagreb: Učiteljski fakultet; 215-227
 • Alerić, Marko (2006): Imanentna gramatika u ovladavanju standardnojezičnom morfologijom. Lahor; časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1, 2, Zagreb
 • Alerić, Marko (2009): Jezični osjećaj kao kriterij u normiranju standardnog jezika. Poglavlje u knjizi Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality. Granić, Jagoda (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL; 105-116.
 • Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2009): Pozitivan stav prema hrvatskome standardnom jeziku kao uvjet njegova uspješnijega ovladavanjaLahor. 4. 7. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo; 5-24.
 • Alerić, Marko (2007): Jezični osjećaj i ovladavanje standardnojezičnom kompetencijom. Zbornik radova s međunarodnoga stručnoga i znanstvenoga skupa Dijete i jezik danas, Čakovec – Osijek: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Središte u Čakovcu – Učiteljski fakultet u Osijeku; 10-26
 • Težak, Stjepko – Babić, Stjepan (1992): Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb
 • Peko, Anđelko – Pintarić, Ana (1999): Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika, Osijek
 • Pavličević-Franić, Dunja (2005): Komunikacijom do gramatike (razvoj komunikacijske kompetencije u ranome razdoblju usvajanja jezika), Zagreb
 • Silić, Josip (1998): Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 1. razred gimnazije, Zagreb
 • Silić, Josip (1995): Morfologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 2. razred gimnazije, Zagreb
 • Pranjković, Ivo (1995), Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb
 • Samardžija, Marko (1995), Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb
 • Titone, Renzo (1977), Primijenjena lingvistika, Zagreb