Izgleda da ni jedno područje Novog zavjeta ne prouzrokuje tolike poteškoće kod razumijevanja današnjem čovjeku, mentalitet kojega je tijesno povezan sa znanstvenom koncepcijom svijeta modernog doba, kao čudesa. Isus je bez svake sumnje ozdravljao bolesne i istjerivao zloduhe. Biblijske pripovijesti čudesa, koje isto tako prepričavaju uskrsnuća mrtvih i spektakularne intervencije nad prirodom, svjedoci su vjere prvih kršćana, a ne znanstveno-objektivna izvješća. Vjera u čudesa nekim ljudima izgleda naivna te se često danas ne smatra više aktualna. Što se tiče religijske pedagogike dodaje se još i pitanje da li čudesa uopće još mogu biti predmet naučavanja. U nekim se slučajevima kapitulira bez ikakve borbe, prešućujući čuda već u samim planovima i opisima predavanja. Sa druge se strane, u nedavnoj povijesti, pripovijesti čudesa NZ shvaćaju sve više kao važni dokumenti ljudske religioznosti, koja se odnosi isto tako i na tijelo, te se sve više otkrivaju slike nade u njima sakrivene.

Ovaj će se seminar kretati u gore spomenutim granicama, pokrivajući brojna tematska područja. Pokušat ćemo baciti svjetlo na najdavniji kontekst predaje novozavjetnih čudesa, produbljujući povijesne, teološke i pedagoška pitanja, koja potjaču iz njega. Studirat ćemo važnost i značenje čudesa, koje je učinio Isus, no također i njihovu tumačenje od strane evanđelista. S pomoću primjera ilustrirat ćemo neke utjecajne hermeneutičke struje, kao što su egzistencijalna, feministička ili prihološka egzegeza. Izlaganje ima za cilj ukazati na važnost biblijskih pripovijesti čudesa u današnjici te ponuditi neke praktične poticaje.