Redoviti studenti
Obvezna literautra: Klarić, P. – Vedriš, M.; Građansko pravo, Zagreb, 2014., (opći dio građanskog prava i obvezno pravo)


Sadržaj predmeta:

 1. Opći dio građanskog prava
  • (Uvod; Izvori građanskog prava; Građanskopravni odnosi; Subjekti građanskopravnog odnosa; Građansko pravo u subjektivnom smislu; Sbjekti građanskog prava; Pravni poslovi; Stjecanje i gubitak prava)
 2. Obvezno pravo
 • Opći dio obveznog prava

(Uvod; Pojam i vrste obveza; Pojam i sklapanje ugovora; Vrste i tipovi ugovora u obveznom pravu; Pojačanje obveznopravnog odnosa; Promjene u obveznopravnom odnosu; Djelovanje ugovora; Prestanak obveznopravnog odnosa)

 • Ugovorni odnosi

(Uovori o prijenosu stvari i prava; Ugovori o uporabi i korištenje stvari; Ugovori o usluga; Ugovor o ortaštvu)

 • Izvanugovorni odnosi

(Izvanugovorne obveze: Odgovornost za štetu; Stjecanje bez osnove, Poslovodstvo bez naloga / Jednostrana izjava volje: Javno obećanje nagrade)


Izvanredni studentiObvezna literautra: Klarić, P. – Vedriš, M.; Građansko pravo, Zagreb, 2014., (opći dio građanskog prava i obvezno pravo)


Sadržaj predmeta:

 1. Opći dio građanskog prava
  • (Uvod; Izvori građanskog prava; Građanskopravni odnosi; Subjekti građanskopravnog odnosa; Građansko pravo u subjektivnom smislu; Sbjekti građanskog prava; Pravni poslovi; Stjecanje i gubitak prava)
 2. Obvezno pravo
 • Opći dio obveznog prava

(Uvod; Pojam i vrste obveza; Pojam i sklapanje ugovora; Vrste i tipovi ugovora u obveznom pravu; Pojačanje obveznopravnog odnosa; Promjene u obveznopravnom odnosu; Djelovanje ugovora; Prestanak obveznopravnog odnosa)

 • Ugovorni odnosi

(Uovori o prijenosu stvari i prava; Ugovori o uporabi i korištenje stvari; Ugovori o usluga; Ugovor o ortaštvu)

 • Izvanugovorni odnosi

(Izvanugovorne obveze: Odgovornost za štetu; Stjecanje bez osnove, Poslovodstvo bez naloga / Jednostrana izjava volje: Javno obećanje nagrade)


U okviru predmeta studenti se upoznaju s pitanjima iz područja pomorskog i općeprometnog prava (stjecanje znanja o osnovnim institutima i ostalim bitnim sadržajima iz cestovnog, željezničkog, zračnog i pomorskog prava i prava unutarnjim vodama) i prava transportnog osiguranja.

Kolegij Pomorsko i općeprometno pravo daje studentima opći uvid i osnovna znanja iz područja svih grana prometnog prava, stavljajući posebni naglasak na pomorsko pravo. Objašnjava se mjesto prometnog prava u sustavu pravnih i gospodarskih znanosti; proučavaju se ugovori o prijevozu (robe i putnika), prijevozne isprave i odgovornosti za štetu u svim granama prometa. Studenti se upoznaju s domaćim i međunarodnim prijevozom robe u pomorstvu, plovidbi unutarnjim vodama te cestovnom, željezničkom i zračnom prometu.  Proučava se zaštita prava putnika u okviru domaćeg i međunarodnog prijevoza morem, unutarnjim vodama, cestom, željeznicom i zrakom. Upozorava se i na onečišćenje okoliša koje može nastati kao  posljedica uporabe prijevoznih sredstava. Posebno se obrađuje i uloga osiguranja u prometnom pravu (osnovni pojmovi iz osiguranja, obvezna osiguranja, kasko osiguranje).


Predmet Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo ima za cilj obučiti polaznike u prepoznavanju i korištenju pravnim izvorima Europske unije namijenjenim rješavanju međunarodno obilježenih privatnopravnih situacija. Polaznicima se ukazuje na osobitosti europskog sustava međunarodnog privatnog i europskog procesnog prava, uključivo unutrašnje i vanjske nadležnosti EU, te potom na pojedine uredbe i direktive s konačnim ciljem usmjerenim naučiti polaznike primjenjivati odredbe uredbi i direktiva EU ovog pravnog područja. Jedan je od ciljeva kolegija i da polaznici usvoje postavke temeljnih slučajeva iz sudske prakse Suda EU.

Predmet Europski programi regionalne i međunarodne suradnje ima za cilj naučiti polaznike kako funkcionira sustav EU u području regionalne i međunarodne suradnje. Predmet ima za cilj posebno obučiti polaznike koje institucije i na koji način sudjeluju u kreiranju regionalne politike EU te u okviru kojeg pravnog okvira isti funkcioniraju. Pravni okvir za financijsko razdoblje 2014-2020 detaljno se izučava, kao i Strategija Europe 2020 te ostali pripadajući programski dokumenti. Daljnji je cilj predmeta ukazati koje se aktivnosti mogu financirati u okviru pojedinih politika EU te prikazati modele uspješnih projekata. Cilj je predmeta polaznicima prenijeti osnovna znanja u projektnom menadžmentu kroz mehanizme apliciranja projektnih prijedloga i provedbe te izvješćivanja projekata financiranih od strane EU.

U okviru predmeta stječu se teorijska i praktična znanja o razvitku institucije javnog bilježništva, uređenju javnog bilježništva u svijetu, osnove javnobilježničkog organizacijskog i funkcionalnog prava, javnobilježničke poslove i njihove učinke.
Cilj je predmeta uputiti studente u način funkcioniranja javnobilježničke službe, te im približiti ulogu bilježništva kao povjerenika suda ali istovremeno i u promicatelja pravne sigurnosti u pravnom prometu. Osobito se želi studente upoznati sa  načinom na koji javni bilježnici provode domaće (nesporne) postupke, ali i one prekograničnim obilježjem iz područja svoje nadležnosti. 


Predmet nudi niz praktičnih znanja koja će dovesti do boljeg razumijevanja inače vrlo dinamičnog područja poreznog prava te funkcioniranja poreznog sustava RH. Zadatak ovog kolegija je studentima predstaviti pretpostavke provedbe propisa i normi iz područja javnih financija s naglaskom na porezno pravo, s polazišta njihova utjecaja na visinu poreznih izdvajanja. Izučavat će se  zakonska regulativa obračuna poreza te njihove implikacije. Posebno će se obrađivati sustav obračuna poreza na dohodak.

Predmet nudi niz praktičnih znanja koja će dovesti do boljeg razumijevanja inače vrlo dinamičnog područja monetarnog prava te funkcioniranja bankarskog sustava.

Pravo osiguranja obvezni je predmet Trgovačkopravnog modula na petoj godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.

Osiguranje u suvremenim uvjetima života ima univerzalnu vrijednost i nezaobilazno je u gospodarskom životu. Cilj predmeta je da studenti usvoje znanja o ugovoru o osiguranju, pravima i obvezama stranaka ugovora o osiguranju, vrstama osiguranja, shvate značaj i nužnost osiguranja te da stečena znanja mogu primijeniti na stvarne situacije. U okviru predmeta proučavaju se pozitivni propisi koji reguliraju materiju osiguranja koji se potom primjenjuju na stvarne situacije sa stajališta ugovornog prava osiguranja.

Pomorsko i općeprometno pravo obvezni je predmet na četvrtoj godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.
U okviru predmeta studenti se upoznaju s pitanjima iz područja pomorskog i općeprometnog prava (stjecanje znanja o osnovnim institutima i ostalim bitnim sadržajima iz cestovnog, željezničkog, zračnog i pomorskog prava i prava unutarnjim vodama) i prava transportnog osiguranja.

Kolegij Pomorsko i općeprometno pravo daje studentima opći uvid i osnovna znanja iz područja svih grana prometnog prava, stavljajući posebni naglasak na pomorsko pravo. Objašnjava se mjesto prometnog prava u sustavu pravnih i gospodarskih znanosti; proučavaju se ugovori o prijevozu (robe i putnika), prijevozne isprave i odgovornosti za štetu u svim granama prometa. Studenti se upoznaju s domaćim i međunarodnim prijevozom robe u pomorstvu, plovidbi unutarnjim vodama te cestovnom, željezničkom i zračnom prometu.  Proučava se zaštita prava putnika u okviru domaćeg i međunarodnog prijevoza morem, unutarnjim vodama, cestom, željeznicom i zrakom. Upozorava se i na onečišćenje okoliša koje može nastati kao  posljedica uporabe prijevoznih sredstava. Posebno se obrađuje i uloga osiguranja u prometnom pravu (osnovni pojmovi iz osiguranja, obvezna osiguranja, kasko osiguranje).