Ciljevi predmeta:

Studentima prenijeti znanje o osnovnim načelima zdravstvene njege, bazičnim vještinama zdravstvene njege. Stečeno i usvojeno znanje i vještine trebaju omogućiti razumijevanje osnovnih načela zdravstvene njege te primjenu bazičnih vještina u sestrinskoj praksi.

Sadržaj:

Kolegij uključuje stjecanje znanja i vještina te primjenu stečenog znanja i vještina iz područja obuhvaćenih kolegijima: Osnove zdravstvene njege, Zdravstvena njega u sestrinstvu i Proces zdravstvene njege.

Procjena stanja bolesnika, prijem, premještaj i otpust bolesnika, mjerenje vitalnih funkcija, postupci dezinfekcije i sterilizacije, uzimanje uzoraka krvi i izlučevina za dijagnostičke postupke, primjena terapije, zdravstvena njega nepokretnog bolesnika, zdravstvena njega bolesnika u zadnjem stadiju života, zdravstvena njega osoba starije životne dobi. Tijekom kliničkih vježbi na kliničkim odjelima studenti se uključuju u provođenje zdravstvene njege bolesnika s naglaskom na procjenu stanja bolesnika, definiranje problema u bolesnika te provođenje intervencija usmjerenih na rješavanje problema.
Ciljevi predmeta:

Studentima prenijeti znanje o osnovnim načelima zdravstvene njege, bazičnim vještinama zdravstvene njege. Stečeno i usvojeno znanje i vještine trebaju omogućiti razumijevanje osnovnih načela zdravstvene njege te primjenu bazičnih vještina u sestrinskoj praksi.

Sadržaj:

Kolegij uključuje stjecanje znanja i vještina te primjenu stečenog znanja i vještina iz područja obuhvaćenih kolegijima: Osnove zdravstvene njege, Zdravstvena njega u sestrinstvu i Proces zdravstvene njege.

Procjena stanja bolesnika, prijem, premještaj i otpust bolesnika, mjerenje vitalnih funkcija, postupci dezinfekcije i sterilizacije, uzimanje uzoraka krvi i izlučevina za dijagnostičke postupke, primjena terapije, zdravstvena njega nepokretnog bolesnika, zdravstvena njega bolesnika u zadnjem stadiju života, zdravstvena njega osoba starije životne dobi. Tijekom kliničkih vježbi na kliničkim odjelima studenti se uključuju u provođenje zdravstvene njege bolesnika s naglaskom na procjenu stanja bolesnika, definiranje problema u bolesnika te provođenje intervencija usmjerenih na rješavanje problema.

KL 100 sati


Ciljevi predmeta:

Studentu prenijeti osnove zbrinjavanja bolesnika na neurološkim, internističkim i pedijatrijskim odjelima u području zdravstvene njege.

Stečeno znanje i vještine trebaju omogućiti studentu razumijevanje cjelokupnog procesa sestrinske skrbi za internističkog, neurološkog i pedijatrijskog bolesnika. Iz navedenih područja student će biti osposobljen primijeniti kvalitetnu zdravstvenu njegu u sestrinskoj praksi.

Sadržaj:

Provođenje procesa zdravstvene njege u internističkih, neuroloških i pedijatrijskih bolesnika, priprema bolesnika za terapijske i dijagnostičke postupke, primjena Mantoux testa i EKG-a, priprema i primjena i.v. lijekova, priprema i primjena infuzijskih otopina uz pomoć infuzijske pumpe, priprema i primjena transfuzije, zbrinjavanje bolesnika u izolaciji, primjena citostatske terapije, opći monitoring bolesnika, indikacije za uvođenje i primjenu nazogastrične sonde, uzimanje uzoraka za mikrobiološke pretrage, zdravstvena njega zdravog djeteta, zdravstvena njega bolesnog djeteta iz svih organskih sustava, procjena rasta i razvoja novorođenčeta, psihički i fizički razvoj djeteta, osobitosti u provođenju zdravstvene njege u nedonošenog djeteta, psihička i fizička priprema djeteta za medicinsko-tehničke zahvate, zdravstvena njega djeteta u hitnim stanjima, tehnike reanimacijskih postupaka u novorođenčeta i malog djeteta, komunikacija s roditeljima.


Ciljevi predmeta:

Razviti potrebno znanje i vještine za rad u provođenju zdravstvene njege kirurških bolesnika, specifično stručno znanje, vještine i stajališta u psihološkoj i fizičkoj pripremi bolesnika za operativni zahvat, znanje i vještine u prepoznavanju poslijeoperacijskih teškoća i komplikacija te osnovne postupke zbrinjavanja istih, prepoznati i reagirati na bolesnikove potrebe, uz holistički pristup, iz područja zdravstvene njege, razviti sposobnosti praćenja novih dostignuća i usvajati nove spoznaje i znanje, provoditi sve postupke zdravstvene njege u skladu s etičkim kodeksom, provoditi edukaciju bolesnika, prepoznati psihološka stanja bolesnika, razviti znanje o terapijskim postupcima u psihijatrijskih bolesnika te nuspojavama psihofarmakoterapije, razviti vještinu rada s bolesnicima u grupi (grupna terapija).

Sadržaj:

Tijekom kliničkih vježbi student/ica primjenjuje stečeno teorijsko znanje i vještine iz zdravstvene njege kirurške i zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika. 

Zdravstvena njega kirurških bolesnika: kirurška asepsa (odjeća, obuća, prostor, instrumentarij), prijeoperacijska psihološka priprema bolesnika, prijeoperacijska fizička priprema bolesnika (priprema operativnog polja, priprema gastrointestinalnog trakta), premedikacija, prijeoperacijska sestrinska dokumentacija, praćenje i zapisivanje poslijeoperacijskog stanja bolesnika, prevencija i prepoznavanje poslijeoperacijskih komplikacija (krvarenje, hipovolemijski šok, dehiscencija i disrupcija kirurške rane, infekcija kirurške rane, paralitički ileus, duboka venska tromboza, plućna embolija), prepoznavanje i tretiranje poslijeoperacijskih teškoća (bol, mučnina, povraćanje, abdominalna distenzija, štucavica) intrakranijalni tlak – monitoring, torakalna drenaža – monitoring, hemodinamski monitoring, respiratorni monitoring. Zdravstvena njega bolesnika na umjetnoj ventilaciji (priprema ventilatora, njega dišnih puteva bolesnika, praćenje rada ventilatora, praćenje i zapisivanje svih promjena u bolesnika), promatranje i povoj kirurške rane, zdravstvena njega bolesnika sa stomom (urostoma, ileostoma, kolostoma).

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika: metode prikupljanja podataka – intervju, terapijska komunikacija, terapijski ugovor, specifičnosti podjele terapije, tehnike rada u maloj grupi, obiteljska terapija, socioterapijske metode liječenja i zbrinjavanja, promatranje i bilježenje nuspojava psihofarmakoterapije, asistiranje pri elektrokonvulzivnoj stimulaciji, priprema bolesnika za dijagnostičke pretrage, hranjenje bolesnika s anoreksijom (nazogastrična sonda, tehnike nagovaranja), zbrinjavanje bolesnika u stuporu, hitni prijem bolesnika, zbrinjavanje agresivnih bolesnika – zaštitna stezulja, zbrinjavanje suicidalnih bolesnika (lavaža crijeva, promatranje i prepoznavanje komplikacija, metadonska terapija), zbrinjavanje predoziranih bolesnika (antidot, promatranje komplikacija), zbrinjavanje akutno opijenih bolesnika (detoksikacijska terapija, promatranje i prepoznavanje komplikacija).

KL 100 sati


Ciljevi predmeta:

Upoznati studente s osnovama organizacije, upravljanja i administracije u području primaljstva . Stečeno znanje trebalo bi omogućiti studentima razumijevanje procesa u području organizacije, upravljanja i administracije, a usvojene vještine podizanje i unapređivanje izvrsnosti primaljske prakse.

Upoznati studente s provođenjem supervizije u primaljskoj skrbi. Slijede informacije o principima i metodama supervizije uz osvrt na  osobitosti kliničke supervizije i njezine funkcije .

Sva teorijska nastava praćena je vježbama s ciljem osposobljavanja studenta za samostalni rad.

Očekivani ishodi učenja:

-       demonstrirati vještine organizacije i upravljanja u primaljskoj praksi: načine upravljanja na različitim upravljačkim razinama;

-       objasniti i primijeniti stilove i modele upravljanja ljudskim potencijalima;

-       objasniti i primijeniti različite modele organizacije rada u procesu zdravstvene njege;

-       objasniti i demonstrirati način delegiranja zadataka te supervizijski proces u primaljskoj praksi;

-       objasniti način funkcioniranja sustava tehničke i strukturalne potpore te njihovu primjenu u primaljskoj praksi;

-       objasniti i demonstrirati kategorizaciju bolesnika u primaljskoj praksi: organizaciju rada medicinskih sestara i primalja u odnosu na potrebe bolesnika/klijentica, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara i primalja u odnosu na potrebe bolesnika/klijentica izravnom i neizravnom zdravstvenom njegom;

-       objasniti načela timskoga rada: gradnju tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi;

-       demonstrirati način upravljanja vremenom: primijeniti principe upravljanja vremenom u primaljsku praksu;

-       planirati i provesti/demonstrirati proces upravljanja promjenama u primaljskoj praksi;

-       objasniti načine, principe i uvjete donošenja odluka te njihovu primjenu u primaljskoj praksi;

-       objasniti procese upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege: sustave upravljanja kvalitetom, standarde kvalitete u sestrinskoj/primaljskoj praksi, procesni krug kvalitete te indikatore kvalitete;

-       objasniti principe administrativnog rada: sestrinsku/primaljsku dokumentaciju, bolesnički elektronički karton, e-vizitu, načine planiranja materijalnih i ostalih troškova, način i principe koordinacije rada s nemedicinskim službama u sklopu radne organizacije.

-       definirati superviziju, objasniti ciljeve provođenja supervizije, objasniti principe i modele supervizije, objasniti kliničku superviziju, navesti elemente supervizijske situacije, navesti sadržaje supervizije u primaljskoj skrbi, objasniti pojedine funkcije supervizije:edukativnu, potpornu i vodstvenu, objasniti grupnu i individualnu superviziju, izvesti superviziju u primaljskoj skrbi


Ciljevi predmeta:

Upoznati studenta s osnovama organizacije, upravljanja i administracije u području zdravstvene njege. Stečeno znanje trebalo bi omogućiti studentima razumijevanje procesa u području organizacije, upravljanja i administracije, a usvojene vještine podizanje i unapređivanje izvrsnosti sestrinske prakse.

Sadržaj:

Teorije upravljanja i organizacije rada.

Organizacijska kultura zdravstvene radne organizacije, organizacijska struktura, organizacijska načela i koncepti, ustroj zdravstvene radne organizacije prema konceptima rukovođenja.

Specifičnosti strateškog upravljanja, operativnog upravljanju i organizacije u sestrinskoj praksi.

Zadaci medicinske sestre na svim upravljačkim razinama.

Osnovni elementi i stilovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinskoj praksi.

Modeli organizacije rada u sestrinstvu te supervizijski procesi u sestrinskoj praksi.

Upravljanje sustavima tehničke i strukturalne potpore u sestrinskoj praksi: bolničkim informatičkim sustavima, opskrbom lijekovima, distribucijom hrane, distribucijom rublja i transportom bolesnika.

Kategorizacija bolesnika, organizacija rada medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara: u odnosu na potrebe bolesnika izravnom i neizravnom zdravstvenom njegom.

Načela timskog rada, gradnja tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi.

Upravljanje vremenom u sestrinskoj praksi, upravljanje promjenama te načini i principi donošenja odluka.

Osnovni principi upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege, sustavi upravljanja kvalitetom, standardi kvalitete u sestrinskoj praksi, procesni krug kvalitete te indikatori kvalitete.

Osnove administrativnog rada u području zdravstvene njege: sestrinska dokumentacija, bolesnički elektronički karton, e-vizita, planiranje materijalnih i ostalih troškova, koordinacija rada s nemedicinskim službama u sklopu radne organizacije.

P 25 sati, S 10 sati, KL 6 sati


Cilj: prenijeti studentima osnove sestrinstva i zdravstvene njege, osnovne vještine sestrinske prakse. Stečeno znanje treba omogućiti studentima razumijevanje sestrinstva, poslova i dužnosti medicinskih sestra.

Očekivani ishodi učenja

Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen:

-          objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege;

-          opisati sestrinsku skrb vezano uz zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba;

-          opisati prijem, premještaj i otpust pacijenta;

-          provesti prikladan dezinfekcijski i sterilizacijski postupak;

-          izmjeriti vitalne znakove, uočiti odstupanja od normalnih vrijednosti te poduzeti primjerene intervencije;

-          procijeniti tjelesne izlučevine, prepoznati odstupanja i teškoće te primijeniti primjerene intervencije;

-          sigurno primijeniti enteralnu i parenteralnu terapiju;

-          planirati i provesti skrb za bolesnika s kognitivno-perceptivnim teškoćama, starog bolesnika, umirućeg     bolesnika;

-          dokumentirati sestrinsku skrb.

 

 -   Objasniti filozofiju i načela palijativne zdravstvene njege;

-   navesti organizacijske oblike i razine palijativne skrbi;

-   identificirati osnovna obilježja palijativne njege u bolnici, hospiciju i zajednici;

-   procjeniti potrebe, planirati, provoditi i evaluirati palijativnu zdravstvenu njegu;

-    primjeniti postupke rješavanja i ublažavanja simptoma i patnje bolesnika;

-    organizirati profesionalnu i socijalnu potporu bolesniku i njegovoj obitelji;

-    komentirati etička pitanja u palijativnoj njezi.


Tematske cjeline:

-          Povijest palijativne skrbi i hospicija

-          Teorija stadija umiranja prema teoriji Kubler-Ross: ispravan put umiranja ili obrambeni mehanizam osoblja?

-          Komunikacija s teškim bolesnikom i njegovom obitelji

-          Sprječavanje i uočavanje mogućih komplikacija (bol, gastrointestinalne komplikacije, respiratorne komplikacije, metaboličke komplikacije, tjeskoba, smetenost, promjene u ustima i na koži, frakture)

-          Zdravstvena njega umirućeg bolesnika

-          Osnovna načela zdravstvene njege kože i usne šupljine

-          Hitna stanja u palijativnoj medicini

-          Fizioterapija u palijativnoj medicini

-          Psihosocijalna dimenzija palijativne skrbi – Skrb i kulturalna sredina bolesnika i njegove obitelji

-          Duhovni problemi palijativne skrbi

-          Rad multidisciplinarnog tima

-          Utjecaj palijativne skrbi na zdravstvenog djelatnika

-          Značenje palijativne skrbi u različitim okruženjima (tim primarne zdravstvene skrbi, komplementarni tim kućne skrbi, tim palijativne skrbi)

-          Etička i pravna pitanjaCilj predmeta je upoznati studente s djelokrugom rada te pojedinačno intervencijama primaljske skrbi u babinju. Naglasak je stavljen na osposobljavanje studenata (usvajanje znanja i vještina) za praćenje fiziološkog tijeka babinja, procjenu stanja babinjače i prepoznavanje nepravilnosti te pomoć majci u dojenju i njezi novorođenčeta.

Tematske cjeline

-          invilucijski procesi

-          procesi cijeljenja

-          početak laktacije

-          dojenje

-          uspostava ovarijske funkcije

-          prehrana i higijena babinjače

-          vođenje medicinske dokumentacije u primaljstvu


 

Sadržaj kolegija odnosi se na teorijska i praktična znanja te vještine vezane uz provođenje primaljske skrbi zdravog  novorođenčeta. Slijede informacije o zadaćama primalje i konkretno postupcima primaljske skrbi zdravog novorođenčeta uz osvrt na prepoznavanje rizika ugroženosti i poremećaja adaptacije na ekstrauterine uvjete života.

Sva teorijska nastava praćena je kliničkim vježbama s ciljem osposobljavanja studenta za samostalni rad.

 

Praktično i kliničko obrazovanje treba obuhvatiti:

* Nadzor i njega (uključujući pregled) najmanje 100 žena nakon poroda i zdravih novorođenčadi.

* Promatranje i njega novorođenčadi koja zahtijevaju posebnu njegu, uključujući prijevremeno rođenu, prenošenu, s niskom porodnom težinom ili bolesnu

 

Tematske cjeline:

-          prva opskrba novorođenčeta

-          procjena vitalnosti

-          važnost prvog kontakta majke i djeteta

-          fiziološke osobitosti zdravog novorođenčeta, uz osvrt na patološke

-          prilagođavanje novorođenčeta na ekstrauterini život

-          higijena novorođenčeta i toaleta pupka

-          novorođenačka fizološka žutica

-          ponašanje i refleksi novorođenčeta

-          dojenje i prehrana novorođenčeta

-          edukacija majke u vezi njege novorođenčeta i dojenja

-          vođenje medicinske dokumentacije u primaljskoj skrbi

 


Ciljevi predmeta:

Cilj predmeta je usvajanje općeg i specifičnog znanja, vještina i kompetencija u suvremenoj sestrinskoj  skrbi za zdravo i bolesno dijete u svim segmentima zdravstvene njege poštujući fizičke, psihosocijalne, duhovne i kulturalne čimbenike koji mogu utjecati na djetetovo zdravlje/bolest.

Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen:

-       procijeniti i razumjeti zdravstvene, edukacijske i suportivne potrebe djeteta i roditelja/skrbnika u svrhu održavanja tjelesnog i duševnog zdravlja, kao i prevencije bolesti te prepoznati fizičke, psihosocijalne, duhovne i kulturalne čimbenike koji mogu utjecati na djetetovo zdravlje/bolest;

-       primijeniti proces zdravstvene skrbi prikupljanjem podataka, procjenom, analizom i interpretacijom podataka u svrhu individualizirane i kvalitetne skrbi za zdravo i bolesno dijete;

-       nabrojiti i objasniti pojedine faze u psihomotornom razvoju djeteta, teškoće u rastu i  razvoju, stilove roditeljstva i njihov utjecaj na rast i razvoj djeteta;

-       procijeniti djetetov psihofizički status te koristiti načela terapijske komunikacije u razvoju odnosa: medicinska sestra – dijete - roditelj/skrbnik;

-       educirati roditelja/skrbnika o pravilnoj prehrani, njezi, odgojnim postupcima te zdravstvenoj skrbi za zdravo i bolesno dijete;

-       opisati i razumjeti učinke hospitalizacije na djecu u različitim fazama rasta i razvoja;

-       opisati  etiologiju, simptome, liječenje te zdravstvenu njegu u djece s akutnim i kroničnim bolestima svih tjelesnih sustava;

-       demonstrirati različite načine primjene lijeka u djeteta, pripremu za dijagnostičko-terapeutske  zahvate te ulogu medicinske sestre pri izvođenju medicinskih zahvata;

-       definirati i objasniti hitna stanja u pedijatriji i opisati zdravstvenu njegu u vitalno ugroženog djeteta;

-       definirati i objasniti procjenu boli i načine tretiranja boli u djece te definirati zdravstvenu njegu u djeteta u terminalnoj fazi bolesti.

-       Samostalno demonstrirati znanja i vještine u izravnom kontaktu s zdravim i bolesnim djetetom

-       Provoditi osnovna načela zdravstvene njege zdravog i bolesnog djeteta

-       Procijeniti potrebe, planirati, provoditi i evaluirati, te dokumentirati postupke

-       Primjeniti vještine sestrinskih intervencija

-       Primjeniti metode sigurne brige za dijete u bolnici

-       Poštivati djetetovu osobnost i etička načela


Cilj predmeta je usvajanje općeg i specifičnog znanja, vještina i kompetencija u suvremenoj sestrinskoj skrbi za majku i novorođenče u svim segementima zdravstvene neonatološke i ginekološko-opstetričke njege poštujući fizičke, psihosocijalne, duhovne i kulturalne čimbenike koji mogu utjecati na zdravlje trudnice, rodilje, babinjače i novorođenčeta.


Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen:

 • definirati potrebe za zdravstvenom njegom trudnice, rodilje i babinjače na temelju prikupljanja podataka, procjene, analize i interpretacije podataka;
 • definirati potrebe za zdravstvenom njegom novorođenčeta na temelju prikupljanja podataka, procjene, analize i interpretacije podataka;
 • educirati trudnicu, rodilju i babinjaču o prehrani, fiziološkim događajima, fizičkoj aktivnosti u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja te prevencije bolesti u vrijeme trudnoće i nakon poroda;
 • objasniti probleme u antenatalnom, intrapartalnomte i postpartalnom razdoblju u trudnice, rodilje i babinjače na temelju prikupljanja podataka, procjene, analize i interpretacije podataka;
 • definirati i objasniti načine poroda, pripremu trudnice za porod i moguće komplikacije u porodu;
 • opisati hitna stanja u žene tijekom trudnoće i babinja/puerperija;
 • objasniti uredno postpartalno razdoblje i postpartalne komplikacije;
 • opisati  fiziološke promjene u novorođenčeta u ranome novorođenačkom razdoblju te prilikom izlaska iz rodilišta;
 • definirati stanja koja zahtijevaju hitne intervencije u novorođenačkom razdoblju;
 • posjedovati znanje i vještine potrebne za rad u multidisciplinarnom timu u procesu rješavanja problema i očuvanju zdravlja majke i novorođenčeta.


Tematske  cjeline

-          Zdravstvena  njega  trudnice  u  ginekološkoj  ambulanti.

-          Pretrage  u  trudnoći.

-          Procjena  rizičnih  faktora  za  nastanak  patoloških  zbivanja  u  antenatalnom, interpartalnom i                          postpartalnom  razdoblju.

-          Zdravstvena  njega  koja  obuhvaća  1, 2, 3 i 4. porođajno  doba.

-          Zdravstvena  njega  kod prijevremenog  poroda.

-          Procjena  hitnih  stanja  u  porodništvu.

-          Zdravstvena  njega  za  vrijeme i  nakon  operativno  dovršenog  poroda.

-          Zdravstvena  njega  novorođenčeta (procjena  tjelesnog  sustava, primitivni  refleksi, fototerapija).

-          Zdravstvena  njega  kod  prijevremeno  rođenog  djeteta.

-          Zdravstvena  njega  babinjače, dojenje.


Ciljevi predmeta

Upoznati studenta s osnovnim načelima i vještinama zdravstvene njege oboljelih od internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti. Stečeno i usvojeno znanje i vještine trebaju omogućiti razumijevanje osnovnih načela zdravstvene njege te primjenu temeljnih vještina u sestrinskoj praksi.


Sadržaj kolegija

Teorijska i praktična primjena znanja usmjerenog na zdravstvenu njegu bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti, s posebnim naglaskom na holistički, sistematski i individualizirani pristup tijekom boravka u bolnici i nakon otpusta kući.

Holistički pristup u zbrinjavanju bolesnika, preventivno djelovanje te primjena sustavnog, logičnog rješavanja problema u procesu sestrinske skrbi.

Procjena stanja bolesnika usmjerena je na patofiziološke osnove poremećaja internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti, planiranje i provođenje zdravstvene njege u kompleksnim i akutnim  stanjima.

Zdravstvena njega zasnovana na dokazima, fokusirana na implementaciju znanja i vještina u provođenju zdravstvene njege bolesnika. Praćenje stanja bolesnika uz modernu medicinsku tehnologiju, nadzor nad oporavkom bolesnika nakon akutnih stanja, planiranje zdravstvene njege i upravljanje kvalitetom zdravstvene njege uz obvezno vođenje sestrinske dokumentacije.

Edukacija pacijenta i njegove obitelji s obzirom na kroničnost bolesti, dulje razdoblje rehabilitacije, palijaciju simptoma, zbog čega se bolest reflektira na pacijentovu obitelj i zajednicu.


Preporučena literatura

Franković, S. i sur. Zdravstvena njega odraslih. Školska knjiga. Zagreb 2010.

Nastavni tekstovi Marendić, Aranza, Dolić.

Broz LJ. i sur. Zdavstvena njega 3. Školska knjiga, Zagreb.

HKMS. Sestrinske dijagnoze. Zagreb, 2011.

Šepec S. i sur. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi. Hkms. Zagreb, 2010.Ciljevi predmeta:

Upoznati studenta s osnovnim načelima i vještinama zdravstvene njege kirurških bolesnika. Stečeno i usvojeno znanje i vještine trebaju omogućiti razumijevanje osnovnih načela zdravstvene njege te primjenu temeljnih vještina u sestrinskoj praksi.

Nakon odslušanog kolegija student će:

·         prikupljati, procijeniti, analizirati i interpretirati podatke vezane uza zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba u kirurških bolesnika;

·         objasniti i planirati opću i specijalnu zdravstvenu njegu kirurških bolesnika;

·         objasniti i provoditi opću i specijalnu zdravstvenu njegu kirurških bolesnika;

·         objasniti, planirati i primijeniti postupke usmjerene poboljšanju zdravlja, ozdravljenju ili mirnoj smrti;

·         objasniti i provoditi prijeoperacijsku pripremu bolesnika, skrb za vrijeme operacije i poslijeoperacijsku zdravstvenu njegu;

·         pratiti i procijeniti uspješnost preoperacijske, perioperacijske i poslijeperacijske zdravstvene njege;

·         planirati, primijeniti i evaluirati uspješnost postupaka u specijalnim područjima kirurške  zdravstvene njege;

·         objasniti i provoditi intervenciju u zdravstvenoj njezi prema postavljenim smjernicama;

·         objasniti i provoditi edukaciju bolesnika i članova njegove obitelji;

·         objasniti i provoditi rehabilitaciju;

·         nadzirati i upravljati kvantitetom i kvalitetom zdravstvene njege;

·         evaluirati i dokumentirati pruženu zdravstvenu njegu. 

Razvijati će profesionalan odnos prema radu te postupati u  skladu sa zakonskim i etičkim načelima. Provoditi će timski rad i razvijati profesionalnu komunikaciju. Trajno će se usavršavati, pratiti i provoditi istrsživanja u sestrinstvu na  području zdravstvene njege kirurških bolesnika.Cilj kolegija 

Razumijevanje stajališta koja se odnose na promociju mentalnog zdravlja i pomoć osobama i njihovim obiteljima u suočavanju s psihičkim poremećajima; osposobiti studente za vještine potrebne za prikupljanje podataka, planiranje i provođenje zdravstvene njege i evaluaciju ishoda; dati  osnovno teoretsko znanje i razumijevanje tehnika pregovaranja, grupne terapije i specifičnih intervencija u kriznim stanjima te osposobiti studenta da funkcionira kao kompetentni član multidisciplinarnog tima.


Očekivani ishodi učenja za predmet

 • razviti stajališta koja se odnose na promociju mentalnog zdravlja i pomoć osobama i njihovim obiteljima u suočavanju sa psihičkim poremećajima;
 • procijeniti međusobni utjecaj bioloških, psiholoških, socijalnih i duhovnih čimbenika;
 • reproducirati i razumjeti temeljne pojmove koji se odnose na promociju mentalnog zdravlja i pomoći osobama i njihovim obiteljima u suočavanju sa psihičkim poremećajima;
 • sudjelovati u unapređenju duševnog zdravlja i procjeni mentalnoga statusa kao kompetentni članovi multidisciplinarnog tima;
 • prikupljati podatke, planirati i provoditi zdravstvenu njegu te evaluaciju ishoda zdravstvene njege;
 • razumjeti osnovne tehnike pregovaranja, grupne terapije i specifičnih intervencija u kriznim stanjima.
 • demonstrirati znanje za rad u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti mentalnog zdravlja;
 • razviti humaniji odnos prema bolesnicima s mentalnim poremećajima i tako pridonijeti antistigmi.


Literatura
Ljiljana Moro, Tanja Frančišković i suradnici: PSIHIJATRIJA, udžbenik za više zdravstvene studije.Drugo izdanje. Medicinska naklada, Zagreb, 2011.

Dolić, Aranza. Nastavni tekstovi. SOZS, 2020.Ciljevi predmeta su: prenijeti studentima osnove sestrinstva i zdravstvene njege, osnovne vještine sestrinske prakse. Stečeno znanje treba omogućiti studentima razumijevanje sestrinstva, poslova i dužnosti medicinskih sestra te pružiti osnove na kojima će se razvijati daljnje znanje i vještine u sestrinskoj praksi. 

 

Očekivani ishodi: Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen:

-          objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege te osnovne teorije zdravstvene njege;

-          opisati povijesni razvoj sestrinstva te navesti najznačajnije osobe iz sestrinske povijesti;

-          opisati sestrinsku skrb vezano uza zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba;

-          opisati prijem, premještaj i otpust pacijenta;

-          provesti prikladan dezinfekcijski i sterilizacijski postupak;

-          izmjeriti vitalne znakove, uočiti odstupanja od normalnih vrijednosti te poduzeti primjerene intervencije;

-          procijeniti tjelesne izlučevine, prepoznati odstupanja i teškoće te primijeniti primjerene intervencije;

-          sigurno primijeniti enteralnu i parenteralnu terapiju;

-          planirati i provesti skrb za bolesnika s kognitivno-perceptivnim teškoćama, starog bolesnika, umirućeg bolesnika;

 • Objasniti sustave vrijednosti na kojima se temelji sestrinstvo
 • Opisati i obrazložiti djelokrug rada bacc. med. tech.
 • Opisati i objasniti kulturalne, duhovne i ostale čimbenike koji utječu na sestrinstvo i zdravstvenu skrb
 • Primjeniti i voditi sestrinsku dokumentaciju
 • Opisati i objasniti organizaciju rada i način pružanja sestrinske skrbi


Sadržaj predmeta obuhvaća (sati):

 

Nastavne cjeline predmeta su:

 1. Zdravstvena zaštita
 2. Razvoj sestrinstva
 3. Kompetencije medicinskih sestara
 4. Sestrinska terminologija
 5. Povijesni razvoj sestrinstva
 6. Teorije zdravstvene njege
 7. Pomoć bolesniku pri disanju
 8. Pomoć bolesniku pri uzimanju hrane i tekućine
 9. Pomoć bolesniku pri eliminaciji
 10. Pomoć bolesniku pri održavanju poželjnog držanja tijekom hodanja, sjedenja i ležanja te pri promjeni položaja
 11. Pomoć bolesniku pri odmoru i spavanju
 12. Pomoć bolesniku pri odabiru odgovarajuće odjeće, odijevanju i svlačenju
 13. Pomoć bolesniku pri održavanju normalne tjelesne temperature
 14. Pomoć bolesniku pri održavanju osobne higijene, dotjerivanju te zaštiti kože i sluznica
 15. Pomoć bolesniku pri izbjegavanju opasnosti koje prijete iz okoline i zaštita drugih od mogućih opasnosti od bolesnika kao što su infekcija i nasilje
 16. Pomoć bolesniku pri komunikaciji s drugima radi izražavanja potreba i osjećaja
 17. Pomoć bolesniku da prakticira svoju religiju i postupa sukladno vlastitim shvaćanjima dobra i zla
 18. Pomoć bolesniku u radu ili produktivnoj aktivnosti
 19. Pomoć bolesniku pri rekreativnoj aktivnosti
 20. Pomoć bolesniku pri učenju
 21. Opći postupci sprječavanja infekcija
 22. Intrahospitalne infekcije i njihovo sprječavanje
 23. Sigurnost medicinske sestre na radnom mjestu
 24. Kardiopulmonalna reanimacija

Ciljevi predmeta su: prenijeti studentima osnove sestrinstva i zdravstvene njege, osnovne vještine sestrinske prakse. Stečeno znanje treba omogućiti studentima razumijevanje sestrinstva, poslova i dužnosti medicinskih sestra te pružiti osnove na kojima će se razvijati daljnje znanje i vještine u sestrinskoj praksi. 

 

Očekivani ishodi: Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen:

-          objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege te osnovne teorije zdravstvene njege;

-          opisati povijesni razvoj sestrinstva te navesti najznačajnije osobe iz sestrinske povijesti;

-          opisati sestrinsku skrb vezano uza zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba;

-          opisati prijem, premještaj i otpust pacijenta;

-          provesti prikladan dezinfekcijski i sterilizacijski postupak;

-          izmjeriti vitalne znakove, uočiti odstupanja od normalnih vrijednosti te poduzeti primjerene intervencije;

-          procijeniti tjelesne izlučevine, prepoznati odstupanja i teškoće te primijeniti primjerene intervencije;

-          sigurno primijeniti enteralnu i parenteralnu terapiju;

-          planirati i provesti skrb za bolesnika s kognitivno-perceptivnim teškoćama, starog bolesnika, umirućeg bolesnika;

 • Objasniti sustave vrijednosti na kojima se temelji sestrinstvo
 • Opisati i obrazložiti djelokrug rada bacc. med. tech.
 • Opisati i objasniti kulturalne, duhovne i ostale čimbenike koji utječu na sestrinstvo i zdravstvenu skrb
 • Primjeniti i voditi sestrinsku dokumentaciju
 • Opisati i objasniti organizaciju rada i način pružanja sestrinske skrbi


Nastavne cjeline predmeta:

 1. Zdravstvena zaštita
 2. Razvoj sestrinstva
 3. Kompetencije medicinskih sestara
 4. Sestrinska terminologija
 5. Povijesni razvoj sestrinstva
 6. Teorije zdravstvene njege
 7. Pomoć bolesniku pri disanju
 8. Pomoć bolesniku pri uzimanju hrane i tekućine
 9. Pomoć bolesniku pri eliminaciji
 10. Pomoć bolesniku pri održavanju poželjnog držanja tijekom hodanja, sjedenja i ležanja te pri promjeni položaja
 11. Pomoć bolesniku pri odmoru i spavanju
 12. Pomoć bolesniku pri odabiru odgovarajuće odjeće, odijevanju i svlačenju
 13. Pomoć bolesniku pri održavanju normalne tjelesne temperature
 14. Pomoć bolesniku pri održavanju osobne higijene, dotjerivanju te zaštiti kože i sluznica
 15. Pomoć bolesniku pri izbjegavanju opasnosti koje prijete iz okoline i zaštita drugih od mogućih opasnosti od bolesnika kao što su infekcija i nasilje
 16. Pomoć bolesniku pri komunikaciji s drugima radi izražavanja potreba i osjećaja
 17. Pomoć bolesniku da prakticira svoju religiju i postupa sukladno vlastitim shvaćanjima dobra i zla
 18. Pomoć bolesniku u radu ili produktivnoj aktivnosti
 19. Pomoć bolesniku pri rekreativnoj aktivnosti
 20. Pomoć bolesniku pri učenju
 21. Opći postupci sprječavanja infekcija
 22. Intrahospitalne infekcije i njihovo sprječavanje
 23. Sigurnost medicinske sestre na radnom mjestu
 24. Kardiopulmonalna reanimacija


Cilj kolegija

Uvesti studenta u metode zdravstvenog odgoja kao specifičnost rada primalje prvostupnice.

Osposobiti studenta za utvrđivanje zdravstveno-odgojnih potreba pojedinca i skupina, planiranje zdravstveno-odgojnih aktivnosti, provođenje programa zdravstvenog odgoja, pomoć pojedincima i skupinama u korištenju vlastitih resursa za zdravlje. Osposobiti studenta za provođenje aktivnosti usmjerenih unapređenju zdravlja


Sadržaj kolegija

Zdravstveno ponašanje i zdravlje. 

Unapređenje zdravlja i zdravstveni odgoj. 

Metode učenja i poučavanja. 

Didaktičke osnove organiziranih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja. 

Rad s pojedincem i obitelji, malom grupom i zajednicom. 

Primalja – zdravstveni edukator. 

Sustavno planiranje zdravstvenog odgoja kao dio procesa primaljske skrbi.


Nakon odslušanog kolegija student će biti osposobljen

-     primijeniti didaktička načela u provođenju zdravstvenog odgoja;

-     procijeniti zdravstveno-odgojne potrebe pojedinca i skupina;

-     planirati zdravstveno-odgojne aktivnosti pojedinca i skupina;

-     provoditi programe zdravstvenog odgoja pojedinca i skupina;

-     provoditi aktivnosti usmjerene prema unapređenju zdravlja.