Cilj  predmeta  je  da  studenti  kritički  usvoje,  razumiju  i  vrednuju:  pojam (vojne)  pedagogije, njezin predmet, metodologiju i područje istraživanja; teoriju kurikuluma vojnog  obrazovanja;  teorije  obrazovanja  odraslih;  područja  i  sadržaje  obrazovnih standarda vojne pedagogije; didaktičke i  metodičke sustave nastave i cjeloživotno učenje u vojnom obrazovanju. 

Studenti će steći kompetencije za provedbu deskriptivne i eksploratorne analize uz primjenu računala i programa R i RStudio. Razumjeti će koncepte vjerojatnosti i slučajnosti i njihovu primjenu u donošenju odluka na temelju podataka. Znati će primijeniti metode z-testa, t-testa, hi-kvadrat testa za analizu kontingencijske tablice i linearne regresije. 

Osnovni je cilj predmeta Balistika VVIU (Vojno vođenje i upravljanje) upoznati studente s pojmovima balistike (unutarnje i vanjske) kao temeljem za kasnije vojno-stručne predmete. U tu će se svrhu u okviru kolegija poticati studente na usvajanje, razumijevanje i primjenu nastavnih sadržaja prikazanih u sadržaju predmeta.

Osnovni je cilj predmeta Balistika VI (Vojno inženjerstvo) upoznati studente s pojmovima balistike (unutarnje i vanjske) kao temeljem za kasnije vojno-stručne predmete. U tu će se svrhu u okviru kolegija poticati studente na usvajanje, razumijevanje i primjenu nastavnih sadržaja prikazanih u sadržaju predmeta.

Ovaj e-kolegij prati istoimeni kolegij na studiju Vojnog vođenja i upravljanja pri Hratskom vojnom učilištu.

Upoznati studente s topografsko-geodetskim osiguranjem, njegovom organizacijom i provedbom u topničkim i manevarskim postrojbama, dokumentacijom i njezinom izradbom, instrumentima i uređajima u procesu priprema za rukovanje i upravljanje vatrom. Osposobiti ih u izvedbi topografsko-geodetske pripreme u procesu upravljanja i rukovanja vatrom topničkih postrojbi.