Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika RŠ dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastave i nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika RŠ u svrhu utvrđivanja dostignute razine kvalitete nastave te osiguranja i unapređivanja kvalitete u nastavi.Cilj predmeta je naučiti definirati problem i cilj istraživanja, te odabrati i primijeniti odgovarajuće metode istraživanja, kako bi se na kraju artikulirao logički svrhoviti zaključak, koji može poslužiti kao podloga za donošenje odluka u managementu, odnosno u upravljanju i vođenju. Upoznavanje pojedinih metoda istraživanja, tehnike i oblika izrade pisanih radova i izvješća, te konačnog izvješćivanja pri tome su bitni.

Kroz sistematizaciju postojećih te stjecanje novih znanja o vojnoj strategiji te planiranju, pripremi i provedbi vojnih operacija oružanih snaga na strategijskoj razini, uz primjenu strategijskih i doktrinarnih dokumenata RH, NATO, EU i UN, povećati postojeće te razviti nove kompetencije polaznike za: vrednovanje i primjenu postojećih te kreiranje novih vojnih strategija, za  strateško odlučivanje, djelovanje u nepredvidivim i složenim uvjetima - krizama te sudjelovanje u pripremi i provedbi vojnih operacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini, na zapovjednim i stožernim dužnostima te u ulozi vojnih savjetnika. 


Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika IZSI dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastave i nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika IZSI u svrhu utvrđivanja dostignute razine kvalitete nastave te osiguranja i unapređivanja kvalitete u nastavi.Cilj predmeta je naučiti definirati problem i cilj istraživanja, te odabrati i primijeniti odgovarajuće metode istraživanja, kako bi se na kraju artikulirao logički svrhoviti zaključak, koji može poslužiti kao podloga za donošenje odluka u managementu, odnosno u upravljanju i vođenju. Upoznavanje pojedinih metoda istraživanja, tehnike i oblika izrade pisanih radova i izvješća, te konačnog izvješćivanja pri tome su bitni.


Upoznati polaznike s osnovnim pojmovima iz organizacijskog vođenja i suvremenim trendovima u razvoju organizacije.  Polaznici će steći znanja za obnašanja dužnosti na operativnoj i vojno strateškoj razini. Nastavni sadržaji usmjereni su na proučavanje vojnih i civilnih studija slučaja na organizacijskoj/operativnoj razini kako bi se kritično analiziralo njihovo vodstvo.

Primjenjivati spoznaje iz područja psihologije važne za upravljanje u združenom, civilno-vojnom i multinacionalnom okružju.

 Usvajati znanja i vještine iz područja odnosa s javnošću, medijske pismenosti te retorike  za bolje razumijevanje i jačanje vjerodostojnosti vojnih aspekata savezničke uloge, ciljeva, operacija i misije. 

Razvijati sposobnosti polaznika da u dvojbenim situacijama donose ispravne, etički opravdane i prihvatljive odluke.

 


Cilj izučavanja Vojnoorganizacijske psihologije, na ovoj razini vojne izobrazbe, je razumjeti, povezivati i primjenjivati spoznaje iz područja organizacijske psihologije u svrhu poboljšavanja procesa upravljanja ljudskim potencijalima te razumijevanja organizacijskog ponašanja u suvremenom vojnom okružju.

Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika NČI dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastave i nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika NČI u svrhu utvrđivanja dostignute razine kvalitete nastave te osiguranja i unapređivanja kvalitete u nastavi.Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika TČI dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastave i nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika TČI u svrhu utvrđivanja dostignute razine kvalitete nastave te osiguranja i unapređivanja kvalitete u nastavi.Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika VDI dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastave i nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika VDI u svrhu utvrđivanja dostignute razine kvalitete nastave te osiguranja i unapređivanja kvalitete u nastavi.Kolegij "Logistička potpora" ima za cilj upoznati polaznike VDI s organizacijom planiranja i upravljanja logističkim resursima za ostvarivanje učinkovite logističke potpore na operativnoj razini. Također, kolegij se bavi procesom planiranja logistike na strateškoj i taktičkoj razini. Ishod učenja kolegija na razini vojne izobrazbe pridonosi : mogućnosti sintetiziranja organizacije planiranja i upravljanja resursima logistike, i drugo, razumijevanje i primjenjivanje procesa vojnog odlučivanja.

The course "Logistics Support" aims to acquaint VDI students with the organization of planning and management of logistics resources to achieve effective logistics support at the operational level. Also, the course deals with the logistics planning process at the strategic and tactical level. The learning outcome of the course at the level of military training contributes to: the ability to synthesize the organization of planning and management of logistics resources, and secondly, the understanding and application of the military decision-making process. 


Cilj predmeta je naučiti definirati problem i cilj istraživanja, te odabrati i primijeniti odgovarajuće metode istraživanja, kako bi se na kraju artikulirao logički svrhoviti zaključak, koji može poslužiti kao podloga za donošenje odluka u managementu, odnosno u upravljanju i vođenju. Upoznavanje s osnovnim dijelovima seminara i eseja i njihova različitost. Shvatiti važnost citiranja u izradi pisanog rada.


Upravljanje obukom za polaznike 20. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe.

Kroz sistematizaciju postojećih te stjecanje novih znanja o krizama razumjeti i moći analizirati osnovne pojmove i načela kriznog upravljanja, mjesto i ulogu državnih institucija i oružanih snaga u krizama, prirodnim i tehničko tehnološkim katastrofama u RH i izvan nje. Moći pojasniti  sastavnice, poveznice i osnovne koncepte koji se primjenjuju u ciklusu: prosudba ugroza – izrada planova postupanja u krizama – provedbe procesa obrambenog planiranja u RH i NATO-u.


Opis predmeta
Stjecanje znanja o temeljnim obilježjima borbenih rodova, rodova borbene potpore i
službi OSRH. Ukazati na važnost njihove integracije (združivanja) u čitavom spektru
operacija taktičke razine.

Studijski programi
» Vojno inženjerstvo (Studij) (obavezan predmet, 2. semestar, 1. godina), 4 ECTS
» Vojno vođenje i upravljanje (Studij) ( obavezan predmet, 2. semestar, 1. godina), 4 ECTS

Ishodi učenja
Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
1. Iskazati ulogu borbenih rodova u provedbi taktičkih vojnih operacija.
2. Iskazati ulogu rodova borbene potpore u provedbi taktičkih vojnih operacija.
3. Iskazati ulogu službi u provedbi taktičkih vojnih operacija.
4. Procijeniti učinkovitost i potrebu združivanja snaga unutar operacija taktičke razine.
5. Nabrojati borbena i neborbena sredstva rodova i službi OS RH.
6. Raščlaniti temeljnu taktičku doktrinu uporabe borbenih rodova.

Naziv programa: Nastavničke kompetencije u civilno-vojnom obrazovanju

Nositelj programa: Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“

Izvoditelj programa: doc. dr. sc. Jadranka Herceg

Vrsta programa: Daljnje usavršavanje nakon stečenog akademskog naziva

Predmeti: Učenje i poučavanje u civilno-vojnom sustavu obrazovanja

Planiranje i programiranje u civilno-vojnom sustavu obrazovanja.