Usmjerene dužine. Vektori. Kartezijev koordinatni sustav. Skalarni produkt Vektorski produkt. Mješoviti produkt. Kompozicija funkcija.Inverzna funkcija. Monoton... više
Matrice. Algebarske operacije s matricama. Reducirani oblik matrice i Gauss-Jordanov algoritam. Inverzna matrica. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi. Redo... više
Uvod u kombinatoriku. Prebrojavanje konačnih skupova. Algebra događaja. Definicije vjerojatnosti događaja. Uvjetna vjerojatnost. Formula potpune vjerojatnosti ... više