Ciljevi su postavljeni na dvije razine: usvajanje, nadgradnja i razumijevanje teorijskih znanja iz područja koncepcije i strategije razvoja u turizmu i implementacija stečenih znanja u rješavanju konkretnih problemskih situacija (model koncepcije razvoja u funkciji izvrsnosti destinacije). Ciljevi uključuju: kvalificiranje i kvantificiranje sadašnjeg stanja destinacije, analiza eksterne (novi trendovi turističke ponude i potražnje) i interne okoline, razvoj strateškog razmišljanja i anticipiranje budućnosti, kreiranje sustava razvojnih ciljeva destinacije, osmišljavanje alternativnih strategija razvoja, upravljanje rizicima, evaluacija potencijalnih strategija, izbor strategija, provođenje strategija, strateška kontrola, implementacija novog sustava vrijednosti i poslovne kulture, definiranje, kritičko razumijevanje i evaluaciju principa i metoda održivog razvoja u turizmu, upravljanje održivim razvojem destinacije, anticipiranje, kreiranje i upravljanje promjenama u funkciji održivog razvoja turističke destinacije.

Kolegij uvodi studenta u razumijevanja primjene Informacijske i komunikacijske tehnologije u kontekstu suvremenog elektroničkog poslovanja s naglaskom na turizam i hotelijerstvo.

Cilj kolegija jest u tome da studenti shvate i prihvate osnovne ideje i prednosti primjene Informacijske i komunikacijske tehnologije u svakodnevnom poslovanju te usvoje potrebna znanja za konkretnu primjenu istih  poslovnoj praksi  u okviru turističke i hotelske privrede. 


Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj je predmeta da studenti upoznaju i primjene stečene spoznaje iz menadžerske ekonomije kako bi mogli analizirati i upravljati poslovanjem hotela. Očekuje se da studenti stečena znanja primjene na web simulatoru HOTS (Hotel Operations, Tactics and Strategies).
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je stjecanje znanja o konceptu zadovoljstva klijenta, te upoznavanje s tehnikama, metodama i modelima za mjerenje i istraživanje ovih koncepata.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Održivi marketing predstavlja suvremeni koncept u razvoju marketinške teorije, naglašava važnost primjene održivosti u stvaranju i održavanju odnosa s kupcima, društvenim i prirodnim okruženjem.

Osnovni ciljevi predmeta:
1) upoznavanje studenata sa važnošću primjene održivosti i održivog marketinga u
poslovanju
2) ovladavanje znanjima potrebnim za razumijevanje koncepcije održivog marketinga, kroz
stjecanje specifičnih znanja iz područja održivog razvoja, održivog marketinga, održivosti u
ponašanju potrošača te društvenog marketinga
3) primjenjivanje stečenih teorijskih znanja u marketinški kontekst


Gospodarenje energijom
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj je predmeta objasniti studentima ulogu i važnost sporta i sportskih sadržaja u turizmu kako bi mogli samostalno osmisliti i analizirati vlastitu ideju sportskih sadržaja u turizmu te izraditi odgovarajući projektni prijedlog. Naglasak se stavlja na upravljanje sportskim sadržajima kako bi se turistima pružili upečatljivi sportsko-turistički doživljaji.

Nakon položenog ispita studenti će biti sposobni:
1. izreći definiciju i objasniti pojmove sporta i sportskog menadžmenta
2. nabrojati, objasniti i usporediti osnovne principe i funkcije sportskog menadžmenta
3. objasniti međusobnu povezanost sporta i turizma
4. razlikovati i objasniti pojedine vrste sportskog turizma i sportskog turista
5. osmisliti vlastitu ideju sportskih sadržaja u turizmu te formulirati i prezentirati projektni
prijedlog.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je stjecanje teorijskih znanja iz područja klasičnih i modernih sustava i metoda obračuna troškova te internog sustava izvještavanja kao i praktičnih kompetencija i vještina vezanih za njihovu upotrebu u turističko-hotelskom gospodarstvu.

Kratki opis kolegija.
Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić
Asistentica: Maša Trinajstić
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim znanjima potrebnim za razumijevanje marketinške koncepcije, vezanih uz tržišno poslovanje i marketinško okruženje, istraživanje i segmentaciju tržišta, ponašanja potrošača, elemente marketinškog miksa, upravljanje marketingom i za to potrebna marketinška znanja. Isto tako studente će se osposobiti za primjenu stečenog teoretskog marketinškog znanja u konkretan kontekst.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Nakon odslušanog i položenog predmeta student će biti sposoban:
1. Pravilno interpretirati temeljne teorijske pojmove prometa i prometnog sustava, identificira ulogu prometa u turizmu, te analizira i razlikuje ulogu prometa na mikro i makro razini
2. Interpretirati i sistematizirati prometno-turističke proizvode
3. Prepoznati troškove prometne usluge i identificirati njihovu poziciju u cijeni prometne usluge i posljedično turističkog proizvoda
4. Prepoznati sigurnosnu i ekološku dimenziju prometa te interpretirati i usporediti različite modele održivog prometa s aspekta turizma.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj kolegija je upoznati studente sa mobilnim poslovanjem u turizmu, mogućnostima koje pruža mobilna tehnologija i područjima primjene mobilnih aplikacija u turizmu. Cilj je razviti kod studenata specifične vještine i znanja koja su potrebna za primjenu mobilnih tehnologija u turizmu te za razvoj i kreiranje novih koncepata poslovanja u turizmu pomoću mobilnih tehnologija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Nakon odslušanog i položenog predmeta student će biti sposoban:
1. Pravilno interpretirati temeljne teorijske pojmove logistike (u turizmu/u turističkoj destinaciji).
2. Identificirati i razlikovati logističke tokove i logističke procese u poduzećima u turizmu i ugostiteljstvu, te u turističkoj destinaciji.
3. Objasniti/izraziti vlastitim riječima koncept opskrbnog lanca, te staviti u odnos s pojmovima logističkih lanaca i logističkih mreža.
4. Ustanoviti i komentirati specifičnosti logističkog menadžmenta u upravljanju kapacitetom i odnosu s korisnicima.
5. Ispitati integraciju logistike u poslovne procese turističkih poduzeća ili menadžment turističkih destinacija i formulirati te prezentirati moguća (održiva) poboljšanja postojećih logističkih koncepata u turizmu i ugostiteljstvu.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj kolegija je razvoj vještina potrebnih za osmišljavanje i provođenje cjelovite integrirane marketinške komunikacije.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
To enable students to understand the basic concepts of a systems approach and informatics as scientific and practical business disciplines, grasp the fundamental principles of computer operations, and gain insight into the advantages of using IT as support to business ISs. To enable students to acquire specific skills and competencies needed to apply software tools in solving business problem cases.
The objective of the course is:
Familiarize the students with the alternative modes of transportation (various travel and movement options), in general and in the context of tourism. Supporting the students in implementing the acquired knowledge on the mobility management concept in realizing the assigned research, on the example of an actual tourist destination.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj kolegija je:
Upoznati studente s alternativnim prometnim oblicima (načinima putovanja i kretanja), općenito i u kontekstu turizma, te ih osposobiti za primjenu stečenih znanja o konceptu upravljanja mobilnošću u izradi istraživačkog zadatka na primjeru stvarne turističke destinacije.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta jest u upoznavanju studenata sa trenutnim stanjem digitalnog okruženja čime su web stranice determinirane te upoznavanjem sa suvremenim konceptima i alatima za izradu web stranica. Cilj je kolegija također da na temelju stečenih znanja budu sposobni samostalno osmisliti, pripremiti, kreirati i voditi cjelokupni projekt izrade web site-a od faze osmišljavanja do faze realizacije.
Cilj je predmeta objasniti studentima proces strateškog menadžmenta poduzeća u turizmu s naglaskom na strateškoj pripremi, evaluaciji, započinjanju i razvijanju procesa strateškog menadžmenta u poduzećima u turizmu. Pored osnovnih koraka u procesu strateškog menadžmenta (analiza okoline, definiranje strateškog usmjerenja, formuliranje i implementacija strategije, strateška kontrola) pojasnit će se mjesto i uloga poslovnih modela kao i projekata u procesu strateškog menadžmenta u svrhu osposobljavanja studenata za formuliranje vlastitih primjera strategija i strateških planova razvoja u turizmu.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je proširiti znanje o teorijskim osnovama ekonomike održivog razvoja. Studente će se uputiti na osnovne smjernice putem kojih se može postići održivi razvoj u suvremenim uvjetima globalne ekonomije. Kroz ovaj predmet studenti će izučavati povezanost gospodarskog rasta i osiguranja postizanja održivog razvoja.
Kratki opis kolegija.
Ponašanje potrošača jedno je od najznačajnijih područja istraživanja u marketingu, budući da je upravo poznavanje potreba i zahtjeva tržišta temeljna odrednica efikasnosti marketinške strategije u poslovanju poslovnih subjekata. Iz navedene činjenice proizlaze i osnovni ciljevi predmeta: upoznati studente s važnošću istraživanja i razumijevanja ponašanja potrošača, s čimbenicima koji determiniraju ponašanje potrošača i donošenje odluke o kupnji, sa suvremenim trendovima na tržištu krajnje i poslovne potrošnje, te trendovima na turističkom tržištu.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj je predmeta objasniti ulogu projekata i menadžmenta projekata u razvijanju poslovnih sustava u turizmu. Naglasak je na strateškoj pripremi, evaluaciji, započinjanju i razvijanju modela menadžmenta projekata na različitim upravljačkim razinama u turizmu kako bi se studenti osposobili za upravljanje projektima u uvjetima suvremenog razvoja turizma.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj je predmeta objasniti ulogu projekata i menadžmenta projekata u razvijanju poslovnih sustava u hotelijerstvu. Naglasak je na strateškoj pripremi, evaluaciji, započinjanju i razvijanju modela menadžmenta projekata na razini poslovnog sustava (hotelskog poduzeća) kako bi se studenti osposobili za upravljanje projektima u uvjetima suvremenog razvoja turizma i hotelijerstva.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj je predmeta objasniti studentima proces strateškog menadžmenta hotelskog poduzeća s naglaskom na strateškoj pripremi, evaluaciji, započinjanju i razvijanju procesa strateškog menadžmenta u hotelskim poduzećima. Pored osnovnih koraka u procesu strateškog menadžmenta (analiza okoline, definiranje strateškog usmjerenja, formuliranje i implementacija strategije, strateška kontrola) pojasnit će se mjesto i uloga poslovnih modela kao i projekata u procesu strateškog menadžmenta u svrhu osposobljavanja studenata za formuliranje vlastitih primjera strategija i strateških planova razvoja u hotelijerstvu.
Predmet je koncipiran tako da omogući studentima uočavanje i razumijevanje specifičnosti uslužne dimenzije i primjene marketinških koncepata u turističkoj i hotelskoj industriji. Cilj predmeta je stjecanje znanja o konceptu usluga i kvalitete usluga, te upoznavanje s tehnikama, metodama i modelima za istraživanje i mjerenje ovih koncepata.
Svrha ovog kolegija je studentima predstaviti važnost brenda i koristi brendiranja, s posebnim naglaskom na područje turizma. Cilj je također da studenti spoznaju na koji se način turistički brendovi stvaraju i mijenjaju svoje značenje u interakciji s društvom te se upoznati sa strategijom kreiranja brenda, načinom komunikacije brenda, mjerenja vrijednosti i upravljanja brendom.
Svrha je kolegija upoznati studente s metodologijom provođenja istraživanja tržišta za potrebe gospodarskih subjekata u turizmu i ugostiteljstvu. U izvođenju nastave primijeniti će se različite metode poučavanja, a studenti će se poticati na praktičnu primjenu usvojenog teorijskog znanja.
Ponašanje potrošača jedno je od najznačajnijih područja istraživanja u marketingu, budući da je upravo poznavanje potreba i zahtjeva tržišta temeljna odrednica efikasnosti marketinške strategije u poslovanju poslovnih subjekata. Iz navedene činjenice proizlaze i osnovni ciljevi predmeta: upoznati studente s važnošću istraživanja i razumijevanja ponašanja potrošača, s čimbenicima koji determiniraju ponašanje potrošača i donošenje odluke o kupnji, sa suvremenim trendovima na tržištu krajnje i poslovne potrošnje, te trendovima na turističkom tržištu.
Cilj predmeta je upoznati studente sa specifičnim marketinškim znanjima potrebnim za razumijevanje strateškog planiranja marketinških aktivnosti u turizmu te da stečena znanja primijene u konkretan marketinški kontekst na turističkom tržištu.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis
Kratki opis
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija nužnih za pravilno tumačenje, interpretiranje, analiziranje opisivanje i uspoređivanje temeljnih pojmova vjerojatnosti kombinatorike te mogućnosti njihove primjene u praksi.
Kratki opis
Kratki opis
Kratki opis
Kratki opis
Kratki opis
Kratki opis
Sposobnost raspoznavanja pripadnosti određenih problemskih situacija nekom gotovom modelu za čije je rješavanje već razvijena neka metoda i tehnika odlučivanja, kao i sposobnost primjene tih metoda i tehnika za potrebe turizma.
Kratki opis
Kolegij proučava teorijske determinante modela koncepcije razvoja - koncepcije razvoja, strategija razvoja, sustav razvoja i poslovna politika s praktičnom implementacijom na razini hotelsko-turističkog poduzeća i turističke destinacije kao odgovor na izazove turbulentnog turističkog tržišta.

Ciljevi su postavljeni na dvije razine: upoznati studenta s teorijskim determinantama strategije razvoja i poslovne politike te novih strateških usmjerenja i implementirati stečena znanja i vještine u inoviranje koncepcije razvoja konkretnih poduzeća i destinacije (analiza sadašnjeg stanja, ciljevi i prijedlozi inoviranja operacijskih strategija i upravljanje razvojem) u funkciji kvalitativnog odgovora na promjene dinamičkog tržišta.

6.00 Ukupan broj ECTSa
60 Ukupan broj sati nastave
2 Predavanja (sati tjedno)
2 Seminari (sati tjedno)

Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban:
1. pravilno interpretirati temeljne teorijske pojmove modela koncepcije i strategije razvoja i poslovne politike,
2. analizirati nove trendove turizma XXI. stoljeća i razumijevati promjene turističkog poslovanja,
3. analizirati sadašnje stanje konkurentnosti destinacije i hotelsko-turističkog poduzeća,
4. postaviti ciljeve poslovanja
5. predložiti i argumentirati strategije i posebne poslovne politike koje pružaju mogućnost uspjeha na turbulentnom turističkom tržištu,
6. razumijevati implementaciju novih strateških usmjerenja i reinženjeringa suvremenih poduzeća i transformaciju postojećih poduzeća u organizaciju koja uči.


REDOVITI STUDENTI:
Obaveza prisutnosti na nastavi - Studenti su obvezni ostvariti minimalno prisustvo prema Pravilniku o studiranju što se odnosi posebno na predavanja i posebno na seminarsku nastavu.
REDOVITI I IZVANREDNI STUDENTI OPATIJA/ZABOK:
U slučaju nemogućnosti prisustva u terminima održavanja aktivnosti (esej, kolokvij, prezentacija seminarskog rada, završni ispit, ispitni rokovi), potrebno je poslati obavijest na e-mail asistenta prije termina održavanja aktivnosti (nadoknada aktivnosti će se omogućiti samo studentima koji pošalju mail prije termina aktivnosti i koji dostave dokumentaciju prema Pravilniku o studiranju u roku 7 dana od dana prestanka bolesti ili razloga opravdanog odsustva (nakon tog roka ispričnice (dokumentacija) se neće primati)). Status studiranja po posebnom programu studenti mogu zatražiti najkasnije 7 dana prije termina I kolokvija. Esej će se na redovitom studiju održati na 9. predavanju, I kolokvij na 7. predavanju, termin II kolokvij na 14 predavanju. Izvanredni studij Opatija/Zabok – I kolokvij i esej će se održati na 3. predavanju, a II kolokvij na 5. predavanju.

Obvezna literatura:
1. Stipanović, C: Koncepcija i strategija razvoja u turizmu – Sustav i poslovna politika, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, Opatija, 2006.
Dopunska literatura:
1. Gutić, D. & Paliaga, M. (2017). Strateški menadžment. Osijek: Studio HS internet.
2. Horvat, Đ., Perkov, D. & Trojak, N. (2017). Strategijsko upravljanje i konkurentnost u novoj ekonomiji. Zagreb: Effectus.
3. Mencer, I. (2012). Strateško planiranje – Upravljanje razvojem poduzeća. Zagreb: TEB.
4. Moutinho, L. (2011). Strategic management in tourism. Oxfordshire: Cabi.

Kvaliteta održane nastave prati se u skladu s aktima Sveučilišta u Rijeci. U zadnjim tjednima nastave tekućega semestra provodit će se anonimna anketa u kojoj će studenti evaluirati kvalitetu održane nastave iz ovog predmeta.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu provodi se temeljem Pravilnika o ocjenjivanju studenata na FMTU.

Raspored ispitnih rokova dostupan je na linku: https://www.fthm.uniri.hr/studiji/preddiplomski-sveucilisni-studij/ispiti


Prof. dr. sc. Christian Stipanović

Kratki opis
Upoznavanje studenata s problematikom sigurnosti informacijskih sustava u ovisnosti o poslovnim sustavima o komunikaciji i poslovnim sadržajima. Predmet je orijentiran krajnjem korisniku u umreženom okruženju i bavi se glavnim pretnjama, sigurnosnim rizicima, slabostima i preventivnim mjerama te zaštitom informacijskih sustava.
Kratki opis
Kratki opis
Kratki opis
Kratki opis
Kratki opis
Kratki opis
Kratki opis
Kratki opis
Nositeljica: izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
Suradnica: Ema Petaković

Godina studija: 2
Status predmeta: Obvezni
Smjer: Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“
ECTS koeficijent opterećenja studenata: 6
Kratki opis
Cilj izučavanja ekonomike okoliša kao znanstvene discipline je u njenoj interdisciplinarnosti. Ona u svojim istraživanjima povezuje ekonomske i prirodne zakonitosti što studentima daje mogućnost da steknu posebna znanja o okolišu kao javnom dobru i da mogu izučavati ekonomsku vrijednost tog javnog dobra. S tim u vezi studenti će usvojiti temeljna znanja iz makro- i mikroekonomskih aspekata ekonomike okoliša.
Kratki opis
Cilj kolegija je da studenti upoznaju koncept Elektroničkog poslovanja te dinamičko okruženje kojim je determiniran. Isto tako cilj kolegija jest u tome da studenti mogu identificirati motive, razloge, uzroke i posljedice primjene elektroničkog poslovanja u hotelijerstvu (promatrano s aspekta različitih problemskih područja definiranih sadržajem kolegija). Jedan od konačnih i glavnih ciljeva kolegija jest da studenti budu sposobni formulirati/osmisliti/unaprijediti poslovne koncepte primjenom stečenih znanja, vještina i kompetencija.
Cilj kolegija je da studenti upoznaju koncept Elektroničkog poslovanja te dinamičko okruženje kojim je determiniran. Isto tako cilj kolegija jest u tome da studenti mogu identificirati motive, razloge, uzroke i posljedice primjene elektroničkog poslovanja u turizmu (promatrano s aspekta različitih problemskih područja definiranih sadržajem kolegija). Jedan od konačnih i glavnih ciljeva kolegija jest da studenti budu sposobni formulirati/osmisliti/unaprijediti poslovne koncepte primjenom stečenih znanja, vještina i kompetencija.
Kratki opis
Kratki opis
Kratki opis
Cilj predmeta je da studenti upoznaju temeljne koncepte sustavnog pristupa i informatike kao znanstvene i praktične poslovne discipline, razumiju osnovni princip rada računala i steknu uvid o prednostima primjene informatičke tehnologije kao podrške poslovnim informacijskim sustavima. Cilj predmeta se očituje u stjecanju specifičnih vještina i kompetencija za korištenje programskih alata u rješavanju problemskih poslovnih slučajeva.
Mikroekonomija - izvanredni studenti Opatija i izvanredni studenti Zabok
Cilj je predmeta da studenti upoznaju osnovne postavke mikroekonomije te da se uvedu u način ekonomskoga promišljanja pri analizi mikroekonomskoga okruženja, a stečena znanja primjene prilikom donošenja poslovnih odluka.
Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban:
1. Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne mikroekonomske pojmove
2. Identificirati karakteristike ponude, potražnje i tržišta faktora proizvodnje te opisati osnovne čimbenike koji utječu na ponudu, potražnju i tržišta faktora proizvodnje
3. Opisati i interpretirati ponašanje potrošača i izbore u uvjetima nesigurnosti
4. Opisati i razlikovati temeljne pojmove proizvodnje i vrste troškova proizvodnje
5. Navesti, razlikovati i usporediti temeljne tržišne strukture te prepoznati osnovne konkurentske strategije
6. Navesti i usporediti osnovne izvore neuspjeha tržišta
7. Analizirati i raspraviti procese i događaje u hrvatskom gospodarstvu na unaprijed zadane teme opis
Kratki opis
Kratki opis
Kratki opis
Kratki opis
Cilj predmeta je da studenti upoznaju temeljne koncepte sustavnog pristupa i informatike kao znanstvene i praktične poslovne discipline, razumiju osnovni princip rada računala i steknu uvid o prednostima primjene informatičke tehnologije kao podrške poslovnim informacijskim sustavima. Cilj predmeta se očituje u stjecanju specifičnih vještina i kompetencija za korištenje programskih alata u rješavanju problemskih poslovnih slučajeva.
Cilj predmeta je stjecanje teorijskih znanja iz cjelina koje se izučavaju na predmetu i izgradnja praktičnih vještina potrebnih za adekvatnu statističko-ekonomsku analizu i interpretaciju rezultata.
Kratki opis
Kratki opis