Cilj kolegija jest upoznati studente s osnovama sigurnosti, osnovnim načelima prepoznavanja i identificiranja opasnosti, štetnosti i napora te metodologijama istraživanja neželjenih događaja (nesreća i nezgoda) u radnoj i životnoj okolini.

Osnovni pojmovi s kojima će se studenti upoznati su osnovna načela i pravila zaštite na radu, definicija nezgode, nesreće, ozljede, havarije, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom, opasnosti i štetnosti, rizika i procjene opasnosti; teorijama nastanka i metodologijama istraživanja nezgoda i nesreća: analiziranjem neželjenih događaja, prikupljanjem i obradom podataka te učenjem iz zaključaka ostvarenih provedenom analizom

Uči se rad u MS Office paketu, točnije Word, Excel i Powerpoint.

Obrađuju se teme iz obrade slike i zvuka, pretraživanja interneta, pohrane podataka, operacijskih sustava, računalnih mreža i kompjuterske grafike.

Uče se osnove programiranja.

Cilj kolegija Poslovno komunikaciranje i osnove  andragogije  je upoznati studenate s važnosti poslovnog komuniciranja kao pretpostavke bržeg i efikasnijeg  rješavanja  problema na mikro i makro razini, odgovarajućim komunikacijskim vještinama u timskom radu i komunikaciji s klijentima i kolegama te osnovnim pitanjima andragoške teorije i prakse.

Opći cilj je osposobiti studente za obavljanje poslova stručnjaka za zaštitu na radu, a sukladno zakonskom opisu i popisu tih poslova. Ujedno, cilj kolegija jest osposobiti studente za samostalnu primjenu propisa iz područja zaštite na radu, odgovornosti za štetu i popravljanje štete, kaznenih djela i prekršaja u vezi sa zaštitom na radu, za suradnju s poslodavcem i njegovim ovlaštenicima, s radnicima i njihovim predstavnicima, sa specijalistom medicine rada i inspektorom rada, radi unapređivanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Sukladno navedenom cilju studenti će moći samostalno koristiti važeće propise i norme relevantne u području sigurnosti i zdravlja na radu., primijeniti logičko zaključivanje i preciznost u obradi podataka, koristiti važeće propise i norme relevantne za zaštitu radnog okoliša. Pravilno interpretirati pravne norme i druga pravna vrela. Definirati pojmove, institute i pravne odnose. Primijeniti opće i pojedinačne pravne akte. Pravilno primijeniti znanje u upravnom, prekršajnom, disciplinskom i kaznenom postupku.

Studenti će usvojiti znanja 3D oblikovanja tehničkih tvorevina pomoću računala. Naučit će temeljna načela geometrijskoga modeliranja, parametarskoga modeliranja i modeliranja značajkama. Konstruirat će jednostavne geometrijske modele i sklopove. Usvojit će znanja koja su nužno potrebna za nastavak studija kao i u inženjerskoj praksi za obavljanje stručnih poslova u domeni struke.

Definira se pojam određenog i neodređenog integrala te iskazuje veza među njima (Newton-Leibnizova formula).

Usvajaju se osnovne tehnike integriranja: tablično, metoda supstitucije, metoda parcijalne integracije te integriranje jednostavnijih racionalnih funkcija. Usvaja se i elementarno numeričko integriranje.

Rješavaju se diferencijalne jednadžbe sa separiranim varijablama i linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda.

Rješavaju se sustavi linearnih jednadžbi raznim metodama: metoda supstitucije, Gaussova metoda eliminacije, Cramerovo pravilo.

Definira se pojam reda i konvergencije reda te usvajaju d'Alembertov i Cauchyjev kriterij konvergencije. Usvaja se pojam radijusa konvergencije reda potencija i pojam Taylorovog reda.


Ponavlja se pojam skupa s naglaskom na skupove brojeva. Utvrđuju se svojstva realnih i kompleksnih brojeva.

Definira se pojam funkcije i grafa funkcije. Detaljno se izučavaju grafovi elementarnih funkcija, te svojstva linearne i kvadratne funkcije.

Vježba se određivanje domene funkcije, kompozicije funkcija i inverzne funkcije. Vježba se određivanje limesa niza i limesa funkcije.

Definira se pojam derivacije, te uvježbavaju pravila deriviranja. Primjenjuju se derivacije na određivanje tangenti, lokalnih ekstrema, intervala monotonosti, intervala konveksnosti/konkavnosti, te na crtanje grafova funkcija.

Cilj predmeta je upoznati studente sa organizacijom kontrole u metalurškoj praksi, načinom uzorkovanja, metodama ispitivanja kovinskih materijala i vrstama grešaka. Daje se pregled svih metoda ispitivanja kovinskih materijala a posebno se detaljno razrađuju mehanička ispitivanja (statička i dinamička) i  nerazorna ispitivanja. U okviru vježbi studenti rade jednu ili više vježbi od svake metode (osim puzanja, umora materijala i rendgenskih ispitivanja).

Sadržaj kolegija predstavlja uvod u fiziku kao znanost o prirodi - materiji i gibanju, a odgovara na pitanja od čega se univerzum sastoji i kakve zakonitosti upravljaju pojavama oko nas. Posebno se promatra jedan od najznačajnih koncepata koji su fizičari otkrili: energija i odgovarajući procesi podložni opažanju. U okviru fizike proučavamo sastavne dijelove od kojih se univerzum sastoji (koncept elementarnih čestica) i njihova međudjelovanja (koncept osnovnih sila). Fizičari proučavaju strukture veličine subatomskih čestica (0.000000000000001 m) sve do fenomena svemirskih udaljenosti (1000000000000000 m), vremenskih koje opisuju vremena procesa u atomskim jezgrama do starosti zvijezda, itd. Fizika je empirijska znanost, zasnovana na eksperimentu i odgovarajućem opažanju, a svoje rezultate izražava kvantitativno kao precizno formulirane zakone s pomoću matematičkih izraza i veličina. Dva znanstvena područja su usko povezana i često je u povijesti razvoj fizike kao usputni rezultat potaknuo/dao razvoj novih područja matematike (npr. diferencijalni i integralni račun, teorija distribucija).

2. OPIS PREDMETA

1.1. Ciljevi predmeta

     Svladavanje osnova gramatičkih i jezičnih sadržaja koji omogućuju elementarnu svakodnevnu komunikaciju na stranom jeziku.

Razvijanje vještina čitanja, pisanja, slušanja i govorenja na stranom jeziku.

Upoznavanje s osnovama stručnog leksika relevantnih znanosti na stranom jeziku.

1.2. Uvjeti za upis predmeta i / ili ulazne kompetencije potrebne za predmet

     

1.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

     Primijeniti timski rad, etička načela te poticati razvijanje komunikacijskih i socijalnih vještina.

Koristiti stečena teorijska znanja u inženjerskoj praksi.

 

1.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)

      Izraziti se na općem jeziku te na početnoj razini te prepoznati i koristiti jezik struke.

Usporediti i prepoznati opći jezik i jezik struke na temelju odabranih tekstova.

Prepoznati i upotrijebiti gramatičke i leksičke strukture tipične za svakodnevni jezik i jezik struke (glagolska vremena, imenice, pridjevi, prilozi, prijedlozi, brojevi, mjerila i sl.).

Primijeniti gramatička načela u pisanim i usmenim vježbama koje evociraju svakodnevnu komunikacijsku situaciju. Prepoznati i primijeniti leksikološke strukture specifične za engleski jezik (kolokacije, idiomi, frazni glagoli).    

Primijeniti strani jezik u stručnim raspravama i prezentacijama, znati opisati vlastite poslove, zadatke i odgovornosti.

1.5. Opis sadržaja predmeta

 

Sadržaj kolegija osmišljen je tako da su ravnomjerno zastupljene sve četiri vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Tijekom cijelog kolegija usvajanje sadržaja provodi se putem kratkih pisanih provjera, samoispravljanja, rada u grupama i paru te pisanja domaćih zadaća. Studentima koji posjeduju određeno znanje nudi se mogućnost usmenog izlaganja na stručnu temu.

Sadržaj pojedinačnih predavanja i vježbi:

1)     Working life. Business communication skills – socializing. Expressing interest. Present simple review. Frequency adverbs.

2)     Projects. Meetings – Updating and delegating tasks. Present simple and continuous. Starting and ending phone calls. 

3)     Service and systems. Presenting – explaining how something works. Comparing new with old. Comparative forms.

4)     Security at work. Presenting – explaining and asking about changes. Introducing and responding to news. Present simple and continuous. Connectors.

5)     Working together. Teamwork and partnerships. Presenting and discussing plans. Talking about the future. Case study: creating a plan for effective teamwork.

6)     Facilities. Describing a place of work. Making suggestions and recommendations. Linking ideas. Nouns and quantifiers.

7)     Decisions. Decision-making processes. Participating in a discussion, being persuasive. First and second conditionals.

8)     Breakdowns and faults. Exchanging information – discussing problems. Advice and recommendation (too and enough). Case study: managing a breakdown in service

9)     Performance. Meetings – appraising performance and setting objectives. Giving feedback. Past Continuous and Past Perfect.

10)  Risk. Talking about different kinds of risk. Referencing using pronouns. Establishing rapport and showing interest. Case Study: Tackling risks.

11)  Learning. Talking about training and learning. Communication strategies. Participle clauses and 'the future in the past'. Expressing dissatisfaction.

12)  Resources. Meetings: Discussing options and reaching decisions. Using conditionals. Dealing with misunderstandings.

13)  Leadership. Talking about leadership styles. Meetings: Giving a briefing on change. Distancing and depersonalizing using the passive. Espressing personal views.

14)  Values. Negotiating and reaching agreement. Using inversion for emphasis. Raising a difficult point.

15)  Persuasion. Talking about how we are persuaded and influenced. Presenting: Selling an idea. Using discourse markers. Giving and responding to compliments.

 

Neposredno iza svakog predavanja, u okviru blok sata slijedi usmeno i pismeno uvježbavanje ispredavanog sadržaja.