U prvom dijelu kolegija studenti će se upoznati sa skupovima brojeva, realnim funkcijama realne varijable
(s naglaskom na pregled elementarnih funkcija), te pojmom niza i reda.

U drugom dijelu kolegija obrađuje se pojam matrice i determinante, s naglaskom na razne metode
rješavanja sustava linearnih jednadžbi.

U trećem dijelu kolegija studenti će upoznati osnovne statističke metode, s naglaskom
na mjerama centralne tendencije i mjerama disperzije.