Cilj ovoga interdisciplinarnog kolegija je upoznavanje studenata i studentica sa značajnim teoretičarima, pristupima i konceptima kulturne teorije kao i poticanje studenata i studentica na interpretaciju kulture u njenom najširem značenju primjenom pojmova iz kulturne teorije. U sklopu kolegija obrađuju se sljedeće teme: određivanje pojma kultura, strukturalizam, kultura kao tekst, poststrukturalizam, semiotika, postmodernizam, postkolonijalizam, refleksivna modernost.