Kolegij je nastavak kolegija Kvantitativne metode u geografiji I u kojem su se studenti upoznali s osnovnim statističkih pojmova, deskriptivnom statistikom i značenjem statističkih metoda u geografskim istraživanjima. Kvantitativne metode II je nadgradnja i obuhvaća gradivo inferencijalne statistike, tj. parametrijskih i neparametrijskih metoda koje se mogu koristiti u geografskim istraživanjima. Obrađuje se testiranje razlika između dviju sredina (t-test), tri i više sredine (ANOVA), testovi frekvencija te korelacije. Predavanja će biti popraćena vježbama u računalnom programu Statistica.