Cilj kolegija je predstaviti i upoznati studente sa osnovnim konceptima i načelima marketinga te kroz seminarski rad/istraživanje i studije slučaja pripremiti studente za praktičnu primjenu navedenih načela.