Kolegij uvodi studenta u razumijevanja primjene Informacijske i komunikacijske tehnologije u kontekstu suvremenog elektroničkog poslovanja s naglaskom na turizam i hotelijerstvo. Cilj kolegija jest u tome da studenti shvate i prihvate osnovne ideje i prednosti primjene Informacijske i komunikacijske tehnologije u svakodnevnom poslovanju te usvoje potrebna znanja za konkretnu primjenu istih  poslovnoj praksi  u okviru turističke i hotelske privrede.  Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim znanjima potrebnim za razumijevanje marketinške koncepcije, vezanih uz tržišno poslovanje i marketinško okruženje, istraživanje i segmentaciju tržišta, ponašanja potrošača, elemente marketinškog miksa, upravljanje marketingom i za to potrebna marketinška znanja. Isto tako studente će se osposobiti za primjenu stečenog teoretskog marketinškog znanja u konkretan kontekst.

Svrha ovog kolegija je studentima predstaviti važnost brenda i koristi brendiranja, s posebnim naglaskom na područje turizma. Cilj je također da studenti spoznaju na koji se način turistički brendovi stvaraju i mijenjaju svoje značenje u interakciji s društvom te se upoznati sa strategijom kreiranja brenda, načinom komunikacije brenda, mjerenja vrijednosti i upravljanja brendom.
The primary objective of this course is to enable students to understand the basic concepts of systems approach and computer science as scientific and practical business disciplines, to grasp the basic principles of computer operations, and to gain insight into the benefits of using IT to support enterprise information systems. Enables the acquisition of specific skills and competencies required to apply software tools to solve business problems.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Ciljevi ovog kolegija su:
Osposobljavanje studenata za komunikaciju na njemačkom jeziku u području turističke struke na razini A1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike i upoznavanje studenata s nekim kulturološkim specifičnostima zemalja njemačkog govornog područja.

Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban:
1. Prepoznati pri slušanju i čitanju značenje kratkih i jednostavnih tekstove iz područja osobnog okruženja (obitelj, obrazovanje) i iz područja turističke struke (dijalozi u hotelu i u restoranu, hotelski prospekt, rezervacija)
2. Prezentirati obrađeno gradivo u kratkoj i jednostavnoj govornoj interakciji (predstavljanje, upoznavanje, dijalozi u hotelu i u restoranu)
3. Napisati kratke i jednostavne tekstove (životopis, rezervacija, potvrda rezervacije)
Ciljevi predmeta su:
1. Razvijanje temeljnih jezičnih kompetencija na razini A2.
2. Razvijanje jezičnih vještina (slušanja i čitanja s razumijevanjem, govora i pisanja) kao pretpostavke za stjecanje komunikacijske kompetencije u turističkoj struci sukladno očekivanim ishodima učenja.

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti u stanju:
1. razumjeti riječi, izraze i rečenice iz tekstova koji se obrađuju tijekom nastave;
2. čitati odabrane tekstove iz područja turističke struke (hotelski prospekt, opis turističke destinacije, program putovanja, kuharski recept, poslovno pismo i sl.);
3. voditi kratke razgovore iz područja turističke struke (npr. o temama koje se odnose na godišnji odmor, blagdane i praznike, Hrvatsku kao turističku destinaciju, zabavu u turističkom mjestu) i simulirati razgovore u turističkoj agenciji te jednostavne poslovne razgovore;
4. napisati jednostavno poslovno pismo (upit, ponudu, rezervaciju) i sastaviti kratki program putovanja.

Početni tečaj talijanskog jezika hotelijersko - turističke struke
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj kolegija je da studenti upoznaju koncept Elektroničkog poslovanja te dinamičko okruženje kojim je determiniran. Isto tako cilj kolegija jest u tome da studenti mogu identificirati motive, razloge, uzroke i posljedice primjene elektroničkog poslovanja u hotelijerstvu (promatrano s aspekta različitih problemskih područja definiranih sadržajem kolegija). Jedan od konačnih i glavnih ciljeva kolegija jest da studenti budu sposobni formulirati/osmisliti/unaprijediti poslovne koncepte primjenom stečenih znanja, vještina i kompetencija.
Cilj kolegija je da studenti upoznaju koncept Elektroničkog poslovanja te dinamičko okruženje kojim je determiniran. Isto tako cilj kolegija jest u tome da studenti mogu identificirati motive, razloge, uzroke i posljedice primjene elektroničkog poslovanja u turizmu (promatrano s aspekta različitih problemskih područja definiranih sadržajem kolegija). Jedan od konačnih i glavnih ciljeva kolegija jest da studenti budu sposobni formulirati/osmisliti/unaprijediti poslovne koncepte primjenom stečenih znanja, vještina i kompetencija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je proširiti znanje o teorijskim osnovama ekonomike održivog razvoja. Studente će se uputiti na osnovne smjernice putem kojih se može postići održivi razvoj u suvremenim uvjetima globalne ekonomije. Kroz ovaj predmet studenti će izučavati povezanost gospodarskog rasta i osiguranja postizanja održivog razvoja.
Cilj izučavanja ekonomike okoliša kao znanstvene discipline je u njenoj interdisciplinarnosti. Ona u svojim istraživanjima povezuje ekonomske i prirodne zakonitosti što studentima daje mogućnost da steknu posebna znanja o okolišu kao javnom dobru i da mogu izučavati ekonomsku vrijednost tog javnog dobra. S tim u vezi studenti će usvojiti temeljna znanja iz makro- i mikroekonomskih aspekata ekonomike okoliša.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Course objectives

Training students to communicate in German in the field of tourism at B1 level of the Common European Framework of Reference for Languages and introducing students to the cultural specificities of German-speaking countries.

After passing the exam, the student is expected to be able to:
1. Understand the meaning of longer and medium complex texts in the field of tourism professions (education, work, dialogues in hotels and restaurants, hotel brochures, reservations) when listening and reading.
2. Present longer and medium complex texts from the field of tourism (education, work, description of accommodation facilities, dialogues in a hotel, restaurant and travel agency, itineraries and travel plans).
3. Write medium-long and medium-complex texts (curriculum vitae, reservation, reservation confirmation, itineraries and travel plans).
4. Compare certain aspects of one's own culture and the cultures of German-speaking countries.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama marketinga i prodaje smještajnih, konzumnih i ostalih kapaciteta. Ovladati temeljnim procedurama poslovnih područja hotelskih operacija vezanih uz prijamni odjel, odjel hotelskog domaćinstva, odjel hrane i pića, tehničkog održavanja i sigurnosti. Stvoriti pretpostavke za kvalitetno upravljanje kadrovima i poslovnim rezultatom u hotelu. Osposobiti studente za samostalno korištenje hotelskog PMS sustava (Oracle Hospitality Opera) u riješavanju operativnih zadataka u prodaji hotelskih kapaciteta.
Kratki opis kolegija.
The main aim of this course is to teach students about the meaning and basics of human resource management. Through the course lectures and projects, students learn about principles, functions and processes of human resources in the business systems. Through teamwork and seminar work, students will improve their personal competences, business strategies and promotion of staff.
Cilj predmeta je upoznati studente sa inovativnim tehnologijama u turizmu i hotelijerstvu, mogućnostima koje one pružaju i područjima primjene. Cilj je razviti kod studenata specifične vještine i znanja koja su potrebna za primjenu inovativnih tehnologija u turizmu i hotelijerstvu te za razvoj i kreiranje novih koncepata poslovanja pomoću inovativnih tehnologija.
Cilj kolegija je razvoj vještina potrebnih za osmišljavanje i provođenje cjelovite integrirane marketinške komunikacije.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Svrha je kolegija upoznati studente s metodologijom provođenja istraživanja tržišta za potrebe gospodarskih subjekata u turizmu i ugostiteljstvu. U izvođenju nastave primijeniti će se različite metode poučavanja, a studenti će se poticati na praktičnu primjenu usvojenog teorijskog znanja.
Cilj predmeta je stjecanje znanja o konceptu zadovoljstva klijenta, te upoznavanje s tehnikama, metodama i modelima za mjerenje i istraživanje ovih koncepata.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
The objective of the course is to enable students to apply the basic concepts and functions of management (planning, organizing, staffing, leading, and controlling) with a specialization in tourism and hospitality. Students will acquire basic knowledge of the specifics of management in tourism and hospitality so that they can better apply the principles and techniques of management as they continue their studies.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj kolegija je upoznati se s menadžerskim vještinama, tehnikama i alatima koje suvremenim menadžerima stoje na raspolaganju u nastojanju da izravno pridonesu rješavanju problema i glavnih izazova koji se stavljaju pred njih u okruženju brzih i kontinuiranih promjena.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Nositelj kolegija: Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
Asistentica: Ema Petaković

Studijski program: Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“
Godina studija: 2
ECTS koeficijent opterećenja studenata: 6 ECTS
Status predmeta: Obvezni

Za upis na e kolegij je potrebna lozinka, ako imate tehničkih poteškoća javite se na ema.petakovic@fthm.hr
Nositelj kolegija: Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
Asistentica: Ema Petaković

Studijski program: Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“
Godina studija: 3
ECTS koeficijent opterećenja studenata: 6 ECTS
Status predmeta: Obvezni

Za upis na e kolegij je potrebna lozinka, ako imate tehničkih poteškoća javite se na ema.petakovic@fthm.hr
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznati studente sa značenjem i osnovama menadžmenta ljudskog kapitala. U sklopu nastave izučavati će se načela, funkcije i procesi upravljanja ljudskim kapitalom u poslovnim sustavima. Kroz studije slučaja i timski rad studenti će steći kompetencije za izradu poslovne strategije razvoja i promocije kadrova.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Opći cilj ovog predmeta je osposobiti studente za proaktivno i sveobuhvatno promišljanje o rizicima u cilju održivog financijskog poslovanja subjekata te za pravilnu primjenu alata menadžmenta rizika. Specifični cilj ovog predmeta je osposobiti studente za primjenu osnovnih i specifičnih tehnika, metoda i instrumenata za mjerenje rizika i upravljanje rizicima u kontekstu financijskog poslovanja. Kroz ovaj predmet polaznicima će se omogućiti neposredno iskustvo korištenja nekoliko tehnika, metoda i alata za prepoznavanje, analizu, kvantifikaciju i upravljanje rizicima u kontekstu održivog financijskog poslovanja. Predmet je fokusiran na upoznavanje teorije menadžmenta rizika, a poseban naglasak bit će na praktičnoj primjeni i rješavanju problema uz pomoć alata menadžmenta rizika. Sudjelovanjem u aktivnostima ovog predmeta i nakon položenog ispita studenti će biti sposobni koristiti alate menadžmenta rizika za održivo upravljanje poslovnim subjektom.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznati se s konceptom menadžmenta znanja te načinima stvaranja, transformacije, pohrane i distribucije znanja u poslovnim subjektima. Analizom postojećih primjera iz prakse studenti će upoznati načine uvođenja strategije menadžmenta znanja te izazove i ograničenja s kojima se poslovni sustavi pritom susreću.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj je predmeta da studenti upoznaju osnovne postavke mikroekonomije te da se uvedu u način ekonomskoga promišljanja pri analizi mikroekonomskoga okruženja, a stečena znanja primjene prilikom donošenja poslovnih odluka.
Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban:
1. Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne mikroekonomske pojmove
2. Identificirati karakteristike ponude, potražnje i tržišta faktora proizvodnje te opisati osnovne čimbenike koji utječu na ponudu, potražnju i tržišta faktora proizvodnje
3. Opisati i interpretirati ponašanje potrošača i izbore u uvjetima nesigurnosti
4. Opisati i razlikovati temeljne pojmove proizvodnje i vrste troškova proizvodnje
5. Navesti, razlikovati i usporediti temeljne tržišne strukture te prepoznati osnovne konkurentske strategije
6. Navesti i usporediti osnovne izvore neuspjeha tržišta
7. Analizirati i raspraviti procese i događaje u hrvatskom gospodarstvu na unaprijed zadane teme
Cilj predmeta je upoznati studente sa specifičnostima koncepta kvalitete doživljaja u turističkoj i hotelskoj industriji i stjecanje znanja o tehnikama, metodama i modelima za dizajniranje, upravljanje i mjerenje kvalitete doživljaja.
Cilj kolegija je upoznati studente sa mobilnim poslovanjem u turizmu, mogućnostima koje pruža mobilna tehnologija i područjima primjene mobilnih aplikacija u turizmu. Cilj je razviti kod studenata specifične vještine i znanja koja su potrebna za primjenu mobilnih tehnologija u turizmu te za razvoj i kreiranje novih koncepata poslovanja u turizmu pomoću mobilnih tehnologija.
Ciljevi kolegija sažimaju se na:
Upoznati studente s alternativnim prometnim oblicima (načinima putovanja i kretanja), općenito i u kontekstu turizma, te ih osposobiti za primjenu stečenih znanja o konceptu upravljanja mobilnošću u izradi istraživačkog zadatka na primjeru stvarne turističke destinacije.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznati studente s pojmom opskrbnog lanca, specifičnostima opskrbnih lanaca u turizmu i ugostiteljstvu, te utjecajem opskrbnih lanaca na kvalitetu i konkurentnost turističke ponude. Studenti će biti u stanju razlikovati složene opskrbne lance u turizmu, definirati njihovu strukturu i mjere za veću učinkovitost. Također će moći odabrati i oblikovati model upravljanja opskrbnim lancem radi postizanja kvalitetnije turističke usluge.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Ciljevi kolegija svode se na:
Upoznati studente s konceptom pametnog turizma, njegovim konstruktima, značajem i mogućnostima, te ih osnažiti i kapacitirati za primjenu stečenih znanja i kritičkog promišljanja u izradi samostalnog zadatka vezanog uz mogućnosti stvaranja „pametnije“ turističke ponude.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je da studenti upoznaju temeljne koncepte sustavnog pristupa i informatike kao znanstvene i praktične poslovne discipline, razumiju osnovni princip rada računala i steknu uvid o prednostima primjene informatičke tehnologije kao podrške poslovnim informacijskim sustavima. Cilj predmeta se očituje u stjecanju specifičnih vještina i kompetencija za korištenje programskih alata u rješavanju problemskih poslovnih slučajeva.
Cilj predmeta je da studenti upoznaju temeljne koncepte sustavnog pristupa i informatike kao znanstvene i praktične poslovne discipline, razumiju osnovni princip rada računala i steknu uvid o prednostima primjene informatičke tehnologije kao podrške poslovnim informacijskim sustavima. Cilj predmeta se očituje u stjecanju specifičnih vještina i kompetencija za korištenje programskih alata u rješavanju problemskih poslovnih slučajeva.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kolegij Poslovne inovacije i trendovi u hotelijerstvu nudi studentima priliku naučiti kako riješiti probleme, identificirati prilike i generirati ideje koje potencijalno donose konkurentsku prednost. Studentima će se pojasniti kako procijeniti ograničenja i prednosti inovacijskih procesa i različitih inovacijskih strategija, kao i identificirati čimbenike koji utječu na ishode i sam uspjeh poslovnih inovacija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
PRIRODNE OSNOVE GEOPROSTORA
Cilj kolegija:
Usvojiti osnovna znanja o prirodnoj osnovi geoprostora kao temelj za daljnju nadogradnju i razumijevanje prostornih, prirodnih i društvenih procesa u održivom razvoju suvremenog svijeta.
Očekivani ishodi:
Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban:
1. Prepoznati prirodne sastavnice geoprostora.
2. Klasificirati prirodne sastavnice geoprostora.
3. Povezati prirodne sastavnice, pojave i procese u geoprostoru.
4. Izdvojiti (analizirati) prirodne pojave i procese u geoprostoru.
5. Razumjeti (objasniti) prirodne pojave i procese u geoprostoru.
6. Istražiti prirodne sastavnice te pojave i procese na konkretnom izdvojenom primjeru (studiji slučaja).
7. Izraditi pisani rad u kojem će biti predočen rezultat istraživanja izdvojenog primjera prirodne osnove (studija slučaja).
8. Prezentirati rezultate istraživanja izdvojenog primjera prirodne osnove (studije slučaja).
Upoznavanje i usvajanje temeljnih teorijskih pojmova: promet, prometni sustav, prometne grane, prometna usluga, prometna potražnje i ponuda, prometni učinak i prometna politika; definiranje međuovisnosti prometa i turizma; te utjecaja prometa na okoliš. Osposobiti studente za prepoznavanje i razlikovanje uloge prometnih načina na makro i mikrorazini; razumijevanje mehanizama za utvrđivanje cijene prometne usluge u cijeni turističkog proizvoda.
Kratki opis kolegija.
Ciljevi ovog kolegija su osposobljavanje studenata za komunikaciju na njemačkom jeziku u području turističke struke na razini B1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike i upoznavanje studenata s kulturološkim specifičnostima zemalja njemačkog govornog područja.

Nakon odslušanog i položenog predmeta student će biti sposoban na njemačkom jeziku:
1. Prepoznati pri slušanju i čitanju značenje dužih i srednje složenih tekstova iz područja turističke
struke (obrazovanje, posao, dijalozi u hotelu i u restoranu, hotelski prospekt, rezervacija)
2. Prezentirati duže i srednje složene tekstove iz područja turističke struke (obrazovanje, posao, opis
smještajnih objekata, dijalozi u hotelu, restoranu i u turističkoj agenciji, program putovanja)
3. Napisati srednje duge i srednje složene tekstove (životopis, rezervacija, potvrda rezervacije,
program putovanja)
4. Usporediti pojedine aspekte vlastite kulture i kultura zemalja njemačkog govornog područja
Ciljevi predmeta
Osposobljavanje studenata za komunikaciju na njemačkom jeziku u području turističke struke na razini B2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike i upoznavanje studenata s kulturološkim specifičnostima zemalja njemačkog govornog područja.

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon odslušanog i položenog predmeta student će biti sposoban na njemačkom jeziku:
1. Prepoznati pri slušanju i čitanju značenje dužih, složenih tekstova iz područja turističke struke
(trendovi u hotelijerstvu i turizmu, dijalozi u turističkoj agenciji, vođenje kroz turističku destinaciju,
opis turističke destinacije, program putovanja, poslovni razgovori, poslovno pismo, kuharski
recept)
2. Prezentirati duže i srednje složene tekstove iz područja turističke struke (opis hotela, opis
turističke destinacije, poslovni razgovori)
3. Napisati srednje duge i srednje složene tekstove iz područja turističke struke (životopis, poslovno
pismo, program putovanja)
4. Usporediti pojedine aspekte vlastite kulture i kultura zemalja njemačkog govornog područja 3…

Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s problematikom sigurnosti informacijskih sustava u uvjetima ovisnosti poslovnih sustava o komunikaciji i poslovnim sadržajima. Predmet je orijentiran krajnjem korisniku u umreženom okružju i bavi se glavnim prijetnjama, sigurnosnim rizicima, slabostima i preventivnim mjerama te zaštitom informacijskih sustava
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je stjecanje teorijskih znanja iz cjelina koje se izučavaju na predmetu i izgradnja praktičnih vještina potrebnih za adekvatnu statističko-ekonomsku analizu i interpretaciju rezultata.
Ciljevi kolegija postavljeni su na dvije razine: upoznati studenta s teorijskim determinantama strategije razvoja i poslovne politike te novih strateških usmjerenja i implementirati stečena znanja i vještine u inoviranje koncepcije razvoja konkretnih poduzeća i destinacije (analiza sadašnjeg stanja, ciljevi i prijedlozi inoviranja operacijskih strategija i upravljanje razvojem) u funkciji kvalitativnog odgovora na promjene dinamičkog tržišta.Kratki opis kolegija.

Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban:
1. pravilno interpretirati temeljne teorijske pojmove modela koncepcije i strategije razvoja i poslovne politike,
2. analizirati nove trendove turizma XXI. stoljeća i razumijevati promjene turističkog poslovanja,
3. analizirati sadašnje stanje konkurentnosti destinacije i hotelsko-turističkog poduzeća,
4. postaviti ciljeve poslovanja
5. predložiti i argumentirati strategije i posebne poslovne politike koje pružaju mogućnost uspjeha na turbulentnom turističkom tržištu,
6. razumijevati implementaciju novih strateških usmjerenja i reinženjeringa suvremenih poduzeća i transformaciju postojećih poduzeća u organizaciju koja uči.

Vrste izvođenja nastave:
Predavanje i seminari
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznati studente sa specifičnim marketinškim znanjima potrebnim za razumijevanje strateškog planiranja marketinških aktivnosti u turizmu te da stečena znanja primijene u konkretan marketinški kontekst na turističkom tržištu.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Ciljevi ovog kolegija jesu usvajanje teoretskog znanja i praktičnih kompetencija i vještina analize pregovaračkog susreta u svrhu formulacije pregovaračkih taktika i strategija. Upravljanjem emocijama, rješavanjem konflikata i razvojem komunikacijskih vještina, studenti će identificirati svoju pregovaračku osobnost u domaćim i međunarodnim pregovaračkim prilikama, poštujući kulturalne različitosti i etička načela. Usvajanjem općih znanja potrebnih za poslovno pregovaranje i persuazivnu komunikaciju te stjecanjem vještina za pripremu, organizaciju i izvođenje uspješnih pregovaračkih procesa, studenti će kritički promisliti o upotrebi kreativnosti, igara i mudrosti u poslovnim pregovorima.
Kratki opis kolegija.
Gaining and assimilating basic theoretical notions such as: traffic, traffic system, traffic mode, traffic service, traffic demand and offer, traffic effect and traffic policy; defining interdependence between traffic and tourism; as well as the impact of traffic on environment. Empower students to recognize and make a difference between traffic modes on macro and micro level; understanding the mechanism for determining the price of traffic service in a price of tourism product.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
ZIMSKI SEMESTAR (stari program)
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je razumijevanje procesa klimatskih promjena i posljedica koje on uzrokuje. Studenti će se upoznati sa procesom prilagodbe i ublažavanja klimatskim promjenama. Isto tako, upoznati će se ekonomskim učincima klimatskih promjena na gospodarstvo s posebnim naglaskom na turizam.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta jest u upoznavanju studenata sa trenutnim stanjem digitalnog okruženja čime su web stranice determinirane te upoznavanjem sa suvremenim konceptima i alatima za izradu web stranica. Cilj je kolegija također da na temelju stečenih znanja budu sposobni samostalno osmisliti, pripremiti, kreirati i voditi cjelokupni projekt izrade web site-a od faze osmišljavanja do faze realizacije.
Kratki opis kolegija.