Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s proizvodnjom bilja u zaštićenim prostorima te s izgradnjom staklenika i plastenika kod izbora konstrukcija, materijala i opreme. Izbor i modeliranje sistema uzgoja u tlu, supstratu (različitog sastava), kontejnerski uzgoj, hidroponski uzgoj u supstratu i bez. Sterilizacija i dezinfekcija prostora, primjena bioloških metoda u zaštiti kultura.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati vrste zaštićenih prostora
 2. Prepoznati značajke lokacije i ostalih čimbenika pri podizanju zaštićenih prostora
 3. Odabrati tip zaštićenog prostora u ovisnosti o odabiru proizvodnih tehnologija
 4. Upravljati modernim sustavima proizvodnje i upravljačkim jedinicama
 5. Organizirati proizvodni proces i održavati zaštićene prostore

Cilj kolegija je upoznati studente sa činiteljima proizvodnje, vrstama troškova i metodama koje se koriste u agroekonomskoj analizi troškova s ciljem održavanje povoljnih odnosa između čimbenika biljne i stočarske proizvodnje, racionalnog obavljanje procesa rada te ostvarivanja ekonomične i rentabilne poljoprivredne proizvodnje

Ishodi učenja:

 1. Identificirati čimbenike poljoprivredne proizvodnje te objasniti obilježja osnovnih i obrtnih sredstava
 2. Imenovati i objasniti troškove sredstava za rad, predmeta rada, rada ljudi te amortizacije i kamata
 3. Prikazati kretanje stalnih, promjenjivih i ukupnih troškova
 4. Proračunati troškove održavanja i optimalni vijek korištenja sredstava mehanizacije
 5. Sastaviti kalkulaciju cijene koštanja i analizirati produktivnost rada, ekonomičnost i rentabilnost proizvodnje
 6. Objasniti pojam, sadržaj i postupak godišnjeg obračuna poslovanja s osvrtom na planiranje i analizu poslovnog rezultata

Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s povrćarskim i cvjećarskim vrstama. Prikazati tradicionalne i suvremene načine proizvodnje te upoznati studente s osnovnim načelima proizvodnje povrćarskih i cvjećarskih vrsta.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati povrćarske i cvjećarske kulture
 2. Prepoznati tradicionalne i suvremene metode proizvodnje
 3. Primijeniti osnovna pravila i načela kod gnojidbe, zaštite te berbe i transporta povrćarskih i cvjećarskih vrsta
 4. Odabrati i razlikovati specifične zahvate i mjere njege kod proizvodnih procesa određene kulture
 5. Prepoznati bolesti i štetnike povrća i cvijeća te provoditi mjere njihovog suzbijanja – biološka kontrola
 6. Predvidjeti prinose te osigurati dobru kvalitetu ploda i cvijeta

Osnovni ciljevi: Upoznati studente s povrćarskim vrstama. Prikazati tradicionalne i suvremene načine proizvodnje, te upoznati studente s osnovnim načelima proizvodnje povrćarskih vrsta.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati povrćarske i kulture
 2. Prepoznati tradicionalne i suvremene metode proizvodnje
 3. Primijeniti osnovna pravila i načela kod gnojidbe, zaštite te berbe i transporta povrćarskih i vrsta
 4. Odabrati i razlikovati specifične zahvate i mjere njege kod proizvodnih procesa određene kulture
 5. Prepoznati mikroklimatske uvjete koji mogu biti uzrok pojave bolesti i štetočina povrća te odrediti mjere zaštite - biološka kontrola
 6. Predvidjeti prinose te osigurati dobru kvalitetu ploda

Modul Peradarstvo je obvezni modul na smjeru Zootehnika. Održava se u ljetnjem semestru, a satnica modula iznosi  75 sati.

Nastava na modulu se izvodi u obliku predavanja, seminara i laboratorijskih vježbi.
Nakon što student odsluša i položi ispit odtvaruje 6 ECTS-a.

Provjera znanja obavlja se kroz 4 kolokvija (parcijalna pismena) i obvezni usmeni ispit.

U okviru nastave obvezno je pisanje seminara. Seminar se izlaže u obliku plakata, power point prezentacije ili projekt-napravi film.
Aktivnost na modulu ocjenjuje se tijekom semestra različitim aktivnostima, kao na primjer isamostalni zadatak na određenu temu iz područja peradarstva.

Teme koje se obrađuju na modulu Peardarstvo I su: Stanje peradarske proizvodnje u RH, Podrijetlo peradi, Pasmine peradi, Autohtone pasmine RH, Biološke osnove u peradarstvu, Osvrt na stavarnje hibrida, Inkubacija jaja, Proizvodnja jaja-rasplodnih i konzumnih, Proizvodnja pilećeg mesa, Specifičnosti u proizvodnji pura, pataka i gusaka, Najčešće bolesti u peradarskoj proizvodnji.  

Pristupnici se upoznaju sa značajem tla i njegovim svojstvima s genetsko-pedološkog i agroekološkog aspekta te principima i načinima određivanja nekih parametara važnih za plodnost tla.

Ishodi učenja:

 1. Prepoznati pedogenetske procese temeljem morfoloških značajki tla
 2. Opisati fizikalna i kemijska svojstva tla
 3. Utvrditi ograničenja s obzirom na svojstva tla
 4. Predložiti mjere popravki tala
 5. Provesti uzorkovanje tla u narušenom i nenarušenom stanju na terenu
 6. Odrediti osnovna fizikalna i kemijska svojstva u uzorcima tla u laboratoriju


Svrha i cilj modula


Upoznati studente s temeljnim pojmovima iz područja strojarstva i primjenom u poljoprivrednoj tehnici: 

 • materijalima, 
 • mehanikom,
 • elementima strojeva i 
 • motorima s unutarnjim izgaranjem


Svrha i cilj modula


Upoznati studente s temeljnim pojmovima iz područja strojarstva i primjenom u poljoprivrednoj tehnici: 

 • materijalima, 
 • mehanikom,
 • elementima strojeva i 
 • motorima s unutarnjim izgaranjem


Njemački jezik 2 (Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika)

Svrha kolegija na Preddiplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim njemačkim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne njemačke riječi sa svojih dotičnih smjerova. Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-njemačko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na njemačkome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.


Upoznavanje studenata s biologijom i ekologijom divljači, osnovama lovnoga gospodarenja i lovne kinologije.

Svrha i cilj: 

Upoznavanje studenata s temeljnim načelima govedarske proizvodnje, svladavanje izrade plana hranidbe za pojedine kategorije goveda na farmi, provođenje tehnoloških mjera za osnovne poslove uzgoja goveda, vođenje matične evidencije goveda, samostalno organiziranje poslova manje govedarske farme.

Očekivani ishodi učenja: 

1. razumjeti i pojasniti osobitosti govedarstva u poljoprivrednoj proizvodnji i njezinu važnost za gospodarstvo države,

2. objasniti tijek udomaćivanja goveda u odnosu na ostale vrste domaćih životinja, prepoznati i objasniti izbor najvažnije pasmine goveda za pojedini smjer proizvodnje u Hrvatskoj,

3. procjeniti i napraviti najbolji izbor tehnologije za određeni smjer govedarske proizvodnje,

4.   organizirati rad i samostalno upravljati tehnološkim procesima proizvodnje na manjim govedarskim farmama uvažavajući kategoriju i namjenu uzgoja goveda,

5.   prepoznati i obrazložiti ekonomske zahtjeve i rizike u govedarskoj proizvodnji,


Engleski jezik 1 (EJ1, 74533) 

Svrha kolegija na Preddiplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova. Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.


Engleski jezik.2 (EJ2BZ, 166600; EJ2, 74535) — Bilinogojstvo, Zootehnika, Mehanizacija

Svrha kolegija na Preddiplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova. Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.Engleski jezik.1 (EJ1BZ, 166599; EJ1, 74533) — Bilinogojstvo, Zootehnika, Mehanizacija

Svrha kolegija na Preddiplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova. Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.


I UVOD U MENADŽMENT POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA: Predmet, metode, ciljevi i tipovi menadžmenta, Svrha i posebnosti poljoprivredne proizvodnje, Poslovni subjekti i obilježja poljoprivrednih gospodarstava, Poslovne funkcije i organizacijska struktura, Prirodni, tehnički i ekonomski čimbenici biljne proizvodnje, Proizvodni program i ekonomski opravdana razina ulaganja, Organizacija zemljišnog posjeda i načela opremanja sredstvima mehanizacije, Projektiranje ekonomskog dvorišta, mreža, puteva i kanala, Upravljanje kadrovima i analitička procjena rada u poljoprivrednoj proizvodnji. (prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec)

II MENADŽMENT POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U ZOOTEHNICI: Upravljanje agrobiznisom temeljem tehničko-tehnoloških i ekonomskih znanstvenih disciplina, Ekonomski pokazatelji uspješnosti poslovanja gospodarstva i mjerenje učinkovitosti proizvodnje, Organiziranje i ekonomika proizvodnje u govedarstvu, svinjogojstvu, peradarstvu, ovčarstvu, slatkovodnoj akvakulturi: upravljanje strukturom troškova, upravljanje poslovanjem na osnovi izračuna granice rentabilnosti i kritične točke poslovnog minimuma. Proizvodno i poslovno odlučivanje u kriznim poslovnim situacijama. (prof.dr.sc. Jadranka Deže)

Izrada i prezentacija seminarskih radova iz područja tehnologije pojedinih grana i linija stočarske proizvodnje. (doc.dr.sc. Jelena Kristić)


I. Agrarno poduzetnišvo-značenje, perspektive i otpori, strateški ciljevi agrarnog poduzetništva, Poduzetništvo u teoriji i poljoprivrednoj gospodarskoj praksi-temeljni pojmovi o poduzetništvu, teorijski pristup poduzetništvu, poduzetništvo u hrvatskoj teoriji i praksi, Pretpostavke koje potiču i predrasude kao kočnica razvoja poduzetništva, interno i eksterno okruženje

 II. Poduzetnički proces, društveno gospodarska obilježja koja određuju poduzetnički proces u poljoprivredi, Načini realizacije poduzetničke prilike, Oblici primjene poduzetništva-individualno, kolektivno, eksterno, interno poduzetništvo Posebni poduzetnički oblici – transformacije i integracije, Razdoblja u realizaciji poduzetničkog pothvata,

III. Poslovno planiranje, vrste i oblici fizičke i financije analize, tržišna analiza, planiranje marketinških aktivnosti, tehnološka analiza, plan prinosa/prirasta i proračun prihoda, plan potrošnje i proračun troškova, lokacijska i ekološka analiza, financijska analiza, izrada tijeka novca, izračun ekonomskih pokazatelja uspješnosti poslovnog pothvata.