Osnove biomehanike i mehanike: zakoni klasične mehanike, geometrijske značajke čovjekovog tijela, pravocrtno i krivocrtno gibanje, sustavi krutog tijela, sudar i sile trenja. Biomehanička svojstva muskuloskeletnog sustava, određivanje parametara segmenata tijela. Procjena kinematičkih veličina gibanja. Kinetičke veličine i njihovo mjerenje: mjerenje sila reakcije podloge, vektor dijagram. Kineziološka elektromiografija, neuromuskularni sustav: biomehanička svojstva mišića, funkcionalna električna stimulacija, proteze i antropomorfna robotika. Biomehanička dijagnostika pokreta. Tjelesna težina, težina segmenata tijela i sila gravitacije, gibanje i analiza gibanja preko zglobova, ekvilibrijum, korištenje baze oslonca i različitih podloga za analizu gibanja tijela. Određivanje parametara inercije, stereofotogrametrijska registracija gibanja, mjerenje sila pomoću platforme za mjerenje komponenata sila, postupci prikupljanja EMG signala u kineziološkoj elektromiografiji

OPĆE INFORMACIJE

Naziv predmeta

ETIKA U POSLOVANJU I UPRAVLJANJU

Studijski program

PREDDIPLOMSKI STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

Status predmeta (O/I)

OBVEZNI

Semestar

VI.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati nastave (P+V+S)

2+0+0

Vrijeme i mjesto izvođenja nastave

Ljetni semestar, prema rasporedu

Jezik na kojemu se izvodi kolegij

hrvatski

Nositelj predmeta

Kabinet

Vrijeme konzultacija

e-mail

Josip Vrbošić

 

Poslije predavanja

jvrbosic@gmail.com

Suradnici na predmetu

Kabinet

Vrijeme konzultacija

e-mail

 

 

 

 

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Suvremeno društvo, pa tako i poslovanje i upravljanje unutar velikih korporacija, srednjih i manjih poslovnih subjekata zahtjeva neizostavnu primjenu etičkih standarda. No isto tako i u državnoj, javnoj kao i područno-lokalnoj upravi zaposlenici su dužni poštovati etičke kodekse. U tomu smislu cilj ovoga kolegija je podučiti studente o razlici između dobrih i loših poslovodnih i upravljačkih praksi unutar gospodarskih subjekata, kao i dobre i loše prakse unutar državnih, javnih i područno-lokalnih upravnih tijela. Pri tomu naglasak u nastavi bit će na analizi elemenata društveno odgovornog poslovanja, socijalne solidarnosti, poštivanju ljudskih prava, ekološke etike te bontona, načela i vrlina u poslovanju i upravljanju. 

Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta za upis predmeta.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

1.       Prosuditi elemente kako dobrog tako i lošeg poslovanja i upravljanja u pojedinom poduzeću

2.       Samostalno sastaviti ogledni primjerak etičkog kodeksa

3.       Analizirati na konkretnom primjeru postojanje vrlina kod subjekata koji promiču društveno odgovorno poslovanje

4.       Iskazati kolegijalnost i solidarnost u timskom radu, koji je danas uvjet za uspješno poslovanje

5.       Komentirati činjenice o poštivanju ljudskih prava, kako na mikro, tako i na makro razini

 

Sadržaj predmeta

1.       Uvodno predavanje

2.       Poslovna etika i uspješnost poslovanja

3.       Sustav poslovanja i upravljana kroz implementaciju poslovne etike

4.       Ekološka etika i slučajevi ekoloških katastrofa

5.       Vrline u poslovnoj etici

6.       Načela u poslovnoj etici

7.       Poslovanje i ljudska prava

8.       Bonton u poslovnoj etici

9.       Razvitak koncepta društveno odgovornog poslovanja

10.   Načela i sadržaj etičkog kodeksa u jedinicama područne i lokalne samouprave      

11.   Etičko povjerenstvo, prava i obveze povjerenika za etiku

12.   Empatija, supsidijarnost i socijalna solidarnost kao osnove za uspješno poslovanje

 

Vrste izvođenja nastave

 

Predavanja  +

 

terenska nastava

 

vježbe

+

samostalni zadaci

 

seminari i radionice

+

mentorski rad

 

obrazovanje na daljinu +

 

praktični rad

 

multimedija i mreža

+

konzultacije

 

laboratorij

 

ostalo _________________

Način vrednovanja i ocjenjivanja

Oblici praćenja i provjeravanja

 

usmeno

 

pismeno

 

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja

opterećenje u ECTS

udio (%) u ocjeni

Pohađanje nastave

1

30

Kolokvij 1

                           1

35

Kolokvij 2

                           1

35

 

 

 

Ispit u cijelosti (pisani i usmeni)

3

100

Ukupno

3

100

Napomena: Studenti samostalno odabiru polaganje ispita putem kolokvija ili putem ispita u cijelosti ( pisani i usmeni ispit).

Način oblikovanja konačne ocjene

Pohađanje nastave

Pohađanjem nastave za redovite studente je obvezno ( min. 70% dolaznosti).

Izvanredni studenti nemaju obvezu pohađanja nastave.

Kolokvij 1 i 2

Tijekom semestra održat će se dva kolokvija, a svaki kolokvij ima 35 % udjela u ukupnoj ocjeni.

Uvjet izlaska na drugi kolokvij je položeni prvi kolokvij.

Postotak riješenosti kolokvija za ocjenu iznosi:

Od 90 do 100 bodova-ocjena izvrstan (5)

Od 80 do 89,9 bodova -ocjena vrlo dobar (4)

Od 65 do 79,9 bodova -ocjena dobar (3)

Od 50 do 64,9 bodova- ocjena dovoljan (2)

 

Ispit u cijelosti ( pismeni i usmeni)

Studenti koji su odabrali polaganje ispita u cijelosti pristupaju ispitu koji se sastoji od pisanog i usmenog  dijela.

Postotak riješenosti pisanog dijela ispita za ocjenu iznosi:

Od 90 do 100 bodova -ocjena izvrstan (5)

Od 80 d0 89,9 bodova- ocjena vrlo dobar (4)

Od 65 do 79,9 bodova -ocjena dobar (3)

Od 50 do 64,9 bodova – ocjena dovoljan (2)

Studenti koji su ostvarili pozitivnu ocjenu na pisanom dijelu ispita pristupaju usmenom dijelu ispita.

Ostale informacije relevantne za praćenje rada studenata, vrednovanje i ocjenjivanje

Redoviti studenti ostvaruju pravo  izlaska na ispit ako ispune uvjet dolaznosti na nastavu od 70%, u protivnom ponovno upisuju kolegij.

Izvanredni studenti nemaju obvezu dolaznosti na nastavu.

Obvezna literatura

1.       Borna Bebek i Antun Kolumbić, Poslovna etika, Sinergija, Zagreb, 2000. str. 21-99, 181-302.

2.       Silvija Vig, Poslovna etika, CODUPO, Zagreb, 2019. str. 218-248.

3.       Poslovna etika, korporacijska i društvena odgovornost i održivost ( ur.B. Jalšenjak i K.Krkač), Mate, Zagreb, 2016. str. 169-192., 280-297.  

Dopunska literatura

1.       Etički kodeks državnih službenika (NN, br.40/2011 i 13/2012).

2.       Gordana Marčetić, Etički kodeksi i etika javnih službenika, Europeizacija hrvatske javne uprave ( Ivan Koprić ur. ), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.

Načini praćenja kvalitete

 Izvedba premeta prati se putem anonimne studenske ankete.

 

 


Temeljni cilj predmeta je razvijanje općih, a posebice specifičnih znanja o financiranju institucija regionalne i lokalne samouprave i upravljanju istima. Proučavanje određenih instituta financiranja ima za cilj identificiranje problema u praksi.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima izabranih područja biofizike i njihova primjene u fizioterapiji, odnosno povezivanje teorijskog znanja iz fizike s kliničkom praksom u rješavanju složenih problema prilikom fizioterapijske procjene, intervencije i evaluacije. Cilj je poticati studente na analitički, kvantitativni pristup u proučavanju funkcija ljudskog tijela.

Klinička praksa I

ECTS 5

V 90h

Pojam i povijest trgovačkog prava – odnos s drugim granama prava – predmet trgovačkog prava – vrela trgovačkog prava – sudsko i arbitražno rješavanje trgovačkih sporova – pojam i vrste trgovačkih ugovora – značajke trgovačkog ugovora – trgovačko pravo u Europskoj uniji – Konvencija UN o Međunarodnoj prodaji robe – poslovno pregovaranje i sklapanje trgovačkih poslova – ispunjavanje obveza – plaćanje – osiguranje plaćanja – odgovornost za (ne)ispunjenje ugovora – pojedini trgovački poslovi – prijevoz i uskladištenje – osnove o vrijednosnim papirima

Uvod u pravo okoliša. Pojam zaštite okoliša. Vrste zaštite okoliša. Načela prava okoliša (preventivnosti, uzročnosti, kooperacije, opće naknade). Pravni izvori prava okoliša. Ustav Republike Hrvatske. Međunarodni ugovori o zaštiti okoliša. Deklaracija o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj. Propisi o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj.

Opća pravna zaštita okoliša. Zaštita posebno vrijednih dijelova prirode. Nacionalni park. Park prirode. Strogi rezervati. Posebni rezervat. Park šuma. Zaštićeni krajolik. Spomenik prirode. Spomenik parkovne arhikteture. Zaštita šuma. Zaštita voda. Zaštita tla. Zaštita zraka. Zaštita od buke.

Građanskopravna zaštita okoliša. Susjedska prava. Imisije. Tužbe za zaštitu okoliša (ekološka tužba, negatorna tužba, posjedovna tužba, dopuštena samopomoć). Odgovornost za štetu. Kaznenopravna zaštita okoliša. Kaznena djela protiv okoliša. Međunarodno pravo zaštite okoliša. Instrumenti provedbe ekološke politike. Inspekcije na području zaštite okoliša.

Cilj predmeta  je da student stekne znanja i vještine odabrati fizioterapijske postupke i metode ovisno o mehanizmu, etiologiji i vrsti ozljede lokomotornog sustava kao i o specifičnostima rehabilitacije. Savladavanjem sadržaja predmeta student će moći argumentirati važnost provođenja istraživanja u radu fizioterapeuta kod specifičnih skupina i sportaša različite dobi, spola i sposobnosti i uvođenja inovativne prakse utemeljene na dokazima.

1.Uvod u transportno pravo. Opće napomene o transportnom pravu. Pravna regulacija pojedinih vrsta transporta.

2.Suvremeni razvoj transportnih sredstava i način sklapanja ugovora o prijevozu.

3.Teorijski i praktički aspekti poslova vezanih uz transport robe.

4.Pravna regulacija transporta u Republici Hrvatskoj i u pojedinim europskim zemljama.

5.Međunarodno transportno pravo.

Seminarska nastava se odnosi na izlaganje primjera iz prakse od strane studenata. Na temelju teorijskih i praktičnih spoznaja student je dužan izraditi pisani seminarski rad na zadanu temu, kao uvjet za pristupanje ispitu.

Cilj je predmeta upoznavanje s pravnim sustavom i jasnim određenjem svih pravnih mehanizama i instituta, koji omogućuju početak poslovanja i njegovo odvijanje. Osim toga, studenti trebaju steći temeljna znanja o tehnici i pravnim posljedicama pregovaranja, o značenju urednog ispunjavanja ugovorenih obveza – postizanju dodatne sigurnosti za očekivano dodatno ispunjenje obaveza druge strane i o pristupu rješavanju trgovačkih sporova.