Statistic and Observatories

Imunologija je obvezni predmet na studiju Dentalne medicine, a sluša se tijekom zimskog semestra 2. godine studija. Nastava se izvodi u kontinuiranom obliku tijekom devet tjedana, a nastava će se održati u obliku 20 sati predavanja i 10 sati seminara, u vrijednosti od 2 ECTS kredita.

Ciljevi i zadatci predmeta imunologija jesu omogućiti studentu da na temelju stečenih znanja o funkciji stanica, tkiva i organa iz predmeta Fiziologija i patofiziologija I i II, te drugih pretkliničkih predmeta usvoji znanja o: 1) ulozi imunološkog sustava u: (a) održavanju homeostaze u cijelom organizmu i u usnoj šupljini, (b) etiopatogenezi upala i alergijskih reakcija, sistemskih autoimunosnih poremećaja i poremećaja u usnoj šupljini i (c) u protutumorskim obrambenim reakcijama. 2) mogućnostima uporabe imunološke metodologije u suvremenoj dijagnostici. 3) mogućnostima uporabe modernih biotehnoloških metoda u imunoterapiji. Planirani ishod predmeta je svladavanje znanja iz područja temeljne imunologije i imunopatofiziologije, te stjecanje sposobnosti za vertikalnu nadogradnju znanja na kliničkim predmetima koji slijede.

Okvirni sadržaj kolegija:

Organizacija imunološkog sustava. Limfna tkiva i organi, stanice, receptori, molekule za prepoznavanje. Nespecifična imunost. Stanice NK. Specifična imunost, Limfociti T i B, Aktivacija i suradnja imunosnih stanica, antigeni i protutijela, struktura i funkcija imunoglobulina. Komplement. Imunotolerancija. Geni i antigeni tkivne podudarnosti. Regulacija imunološkog odgovora. Autoimunosne bolesti. Reakcije preosjetljivosti. Imunodeficijencije. Imunološka podloga bolesti sluznica, poglavito usne šupljine i zuba (karijes, gingivitis, paradontitis, ulceracije, kandidijaza, AIDS). Cijepljenje.

Izvođenje nastave:

Nastava se izvodi u obliku predavanja i seminara. Seminari se tematski nastavljaju na gradivo obrađeno na predavanju. Aktivno sudjelovanje studenta u nastavnom programu postiže se aktivnim raspravljanjem studenta tijekom seminara. Student je obavezan pripremiti gradivo o kome se raspravlja. Rad studenta nadgleda mentor koji ima pravo i dužnost razgovarati sa studentima o problemima u nastavi i savladavanju gradiva. Konzultacije se održavanju u dogovoru sa studentima tijekom i nakon održane nastave iz predmeta imunologija.