APPLIED MINERALOGY AND PETROLOGY MAJOR GOALS: Object of mining activities are minerals, ores, rocks and sediments which are exploited as metallic resources, ind... više
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje studenata s osnovnim jedinicama regulacijskih sustava i radom automatiziranih sustava te njihovo osposobljavanje za razumijevanj... više
Cilj predmeta je upoznati studente sa teorijskim osnovama bušenja, svojstvima radne sredine i postupcima proizvodnih, istražnih i geotehničkih bušenja te svojst... više
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumijevanje procesa izrade kanala bušotine, te samostalno rješavanje inženjerskih problema i p... više
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je upoznavanje studenata s radnim fluidima koji se koriste tijekom izrade bušotina. Osim stjecanja teoretskih znanja o radnim fl... više
Ciljevi predmeta: Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješava... više
Ciljevi predmeta: Upoznavanje studenata sa ležištima arhitektonsko građevnog kamena u Republici Hrvatskoj. Upoznavanje studenata s načinima istraživanja i eksp... više
Ciljevi predmeta: Razumijevanje osnovnih pojmova, temeljnih zakona i načela koja se odnose na električne krugove. Studenti će naučiti analizirati strujne krugo... više
A) OPIS PREDMETA ZA GEOLOŠKO INŽENJERSTVO CILJEVI PREDMETA: Upoznati se s jezikom specifičnim za geološku struku, ponoviti i utvrditi znanje gramatike te usvoj... više
CILJEVI PREDMETA: Proširiti poznavanje jezika specifičnog za naftnu struku, ponoviti i utvrditi znanje gramatike te usvojiti i uvježbati stručni vokabular. Izra... više
SI sustav jedinica. Koordinatni sustavi. Prikazivanje fizikalnih podataka. Pravocrtno gibanje. Inverzni problem. Početni uvjeti. Newtonovi aksiomi. Impuls sile ... više
SADRŽAJ PREDMETA: Postanak Svemira, Sunčevog sistema i Zemlje. Unutrašnja struktura Zemlje. Razlike u obilnosti elemenata u Svemiru i na Zemlji. Peridodna tabli... više
Ugljen kao energetsko gorivo, te metalurška i kemijsko-tehnološka sirovina - rezerve i potrošnja u svijetu i Hrvatskoj. Organski i anorganski spojevi u građi bi... više
1. CILJEVI PREDMETA Usvajanje znanja preddiplomske razine o sustavima ležišta fluida u podzemlju, posebice sustavima ugljikovodika. 2. UVJETI ZA UPIS PRED... više
Pojam rude, rudnog ležišta, jalovine i protora. Učestalost pojavljivanja elemenata u Zemljinoj kori (Clarkeova vrijednost). Najvažniji faktori za ekonomsko vred... više
Cilj kolegija: (1) Usvojiti temeljna znanja potrebna za izradu kvalitetne i suvremene geološke karte, što obuhvaća predavanja, vježbe i petodnevnu terensku na... više
CILJEVI PREDMETA Osposobljavanje studenata za primjenu načela geotehničkog inženjerstva u rješavanju problema zaštite okoliša vezanih za prirodne hazarde, odla... više
CILJEVI PREDMETA: Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješava... više
OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA Student će nakon položenog ispita moći: 1. Definirati pojam ''inženjerska geologija'' i ''ge... više
CILJEVI PREDMETA Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stećenog znanja u širem... više
CILJEVI PREDMETA Usvajanje temeljnih znanja i principa Opće i anorganske kemije. Stečeno znanje studenti mogu primijeniti pri slušanju nastavnih jedinica kolegi... više
Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s osnovnim dijelovima bušaćeg postrojenja i bušaćeg niza, te radnim i sigurnosnim procedurama. Osim toga studenti će imati... više
CILJEVI PREDMETA: Usvajanje osnovnih elemenata linearne algebre i matematičke analize funkcija realne varijable. OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:... više
CILJEVI PREDMETA: Usvajanje osnovnih elemenata algebre vektora u prostoru, analitičke geometrije u prostoru, diferencijalnog i integralnog računa funkcija više... više
Ciljevi predmeta: Stjecanje temeljnih znanja iz mehanike krutog tijela potrebnih za analiziranje i primjenu u teorijskim i praktičnim disciplinama u području ... više
Ciljevi predmeta: Stjecanje temeljnih znanja iz kinematike i dinamike nedeformabilnog kontinuuma. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta: - definirati kin... više
Povijest mehanike fluida. Fizikalna svojstva realnih fluida. Jednadžba kontinuiteta. Eulerova jednadžba. Statika fluida. Eulerova jednadžba ravnoteže općenito i... više
Povijest mehanike fluida. Fizikalna svojstva realnih fluida. Jednadžba kontinuiteta. Eulerova jednadžba. Statika fluida. Eulerova jednadžba ravnoteže općenito i... više
CILJEVI PREDMETA Stjecanje znanja o osnovnim značajkama stijena, postupcima laboratorijskih i terenskih metoda ispitivanja, klasifikacijama stijenskih masa te ... više
CILJEVI PREDMETA Temeljno razumijevanje inženjerskih svojstava i mehaničkog ponašanja tla te primjena principa mehanike tla u geotehničkom inženjerstvu. ISH... više
Cilj predmeta je upoznati studente sa teorijskim osnovama eksplozivnih procesa, svojstvima eksplozivnih materijala, metodama ispitivanja te primjenom za proizvo... više
CILJEVI PREDMETA: - razvijanje sposobnosti analiziranja i modeliranja realnih objekata kroz jednu pojednostavljenu i geometrijski idealiziranu formu, - razvijan... više
CILJEVI PREDMETA: - razvijanje sposobnosti prostornog predočavanja i analiziranja 3D objekata i njihovih međusobnih odnosa na temelju ravninskih (grafičkih) pr... više
Ciljevi predmeta Upoznavanje s građom i glavnim procesima na i u Zemlji. Razumijevanje tektonike ploča, vulkanizma i pojave potresa. Upoznavanje s egzogenim p... više
Ciljevi predmeta: Stjecanje temeljnih znanja iz statike, kinematike i dinamike nedeformabilnog kontinuuma. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta: -r... više
Upoznavanje s temeljnim načelima i zakonima kristalografije i kristalne strukture minerala. Upoznavanje s kristalokemijskim, fizičkim i mehaničkim značajkama m... više
CILJ PREDMETA: Cilj predmeta je upoznati studente sa značajem, zadaćama i procesima oplemenjivanja mineralnih sirovina. Studenti usvajaju teorijska znanja proc... više
Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s osnovama opremanja bušotina koje predstavlja međufazu između izrade kanala bušotine, donosno bušenja i faze pridobivanja... više
CILJEVI PREDMETA: Odnosi minerala u stijenama prethode svakom drugom analitičkom postupku u geološkim istraživanjima, a oni se proučavaju mikroskopiranjem. Gla... više
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima i principima vezanim za onečišćenje i zaštitu okoliša, utjecajima energetike, industrije i rudarstv... više
Ciljevi predmeta: Razumijevanje osnovnih pojmova, temeljnih zakona i načela koja se odnose na električne krugove. Studenti će naučiti analizirati strujne krugo... više
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s metodama geofizičkih istraživanja i njihovom primjenom u definiranju geološke građe i sastava terena: u istraživanju ugljikovodi... više
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s metodama geofizičkih istraživanja i njihovom primjenom u definiranju geološke građe i sastava terena: u istraživanju ugljikovodi... više
CILJEVI PREDMETA: Upoznati se s geoinformatikom kroz njezine tri osnovne komponente: GIS, Daljinska istraživanja i Obrada snimaka. Usvajaju teorijska znanja pot... više
CILJEVI PREDMETA: Stjecanje znanja i vještina za korištenje programa i programskih paketa u rudarstvu. Razvijanje analitičkih i sintetičkih sposobnosti kod stu... više
CILJEVI PREDMETA: Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta i obvezatne literature. Korištenje stečenih spoznaja za razumijevanje o... više
Ciljevi predmeta: Razumijevanje osnovnih pojmova i proračunskih metoda u području strojarstva. Temeljnim postulatima student se, kroz izvorne i recentne znanst... više
Ciljevi predmeta: Stjecanje temeljnih znanja iz analize naprezanja i deformacija elastičnog kontinuuma u stanjima jednostavne ravnoteže. Očekivani ishodi uč... više
Ciljevi predmeta: Stjecanje vještina i znanja iz mehanike deformabilnih tijela kao temeljnih saznanja potrebnih za razumijevanje i primjenu u teoretskim i prakt... više
CILJEVI PREDMETA Prikazati osnovne značajke podzemne eksploatacije. Prikazati značajke mineralnih sirovina i radne sredine. Definirati kartografske podloge ko... više
Ciljevi predmeta Stjecanje znanja o razvoju Zemlje i života od njezinog postanka do danas. Razumijevanje globalnih, regionalnih i lokalnih događaja kao posljed... više
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s upravnim postupkom za ishođenje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina sukladno rudarskoj i drugoj legislativi... više
SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE: P1 Upoznavanje sa studentima. Kriteriji i uvjeti za dobivanje potpisa i polaganje ispita. Obavezna i dopunska l... više
CILJEVI PREDMETA Prikazati polazne osnove i značaj primijenjenih računalnih programa za rudarsku struku. Prikazati načela u rudarstvu i predradnje za izgradnj... više
CILJEVI PREDMETA Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješava... više
OPIS PREDMETA: Zbog specifičnosti uvjeta pod kojima se ugljikovodici nalaze u podzemlju i načina kojima se dolazi do njih, procjena zaliha ugljikovodika je opt... više
Ciljevi predmeta: Upoznavanje sa: tehnološkom usklađenošću mehanizacije s određenom tehnologijom rudarskih i geotehničkih radova; okvirnim tehničkim mogućnosti... više
Mineralne asocijacije koje čine ležišta rudnih i industrijskih minerala su specifične i usko su vezne uz 1 stijene domaćine 2 rudonosne procese ili 3 tekt... više
CILJEVI PREDMETA: Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta i iz obvezne literature. Primjena stečenog znanja u rješavanju problema... više
Opis predmeta: Upoznavanje osnovnih obilježja pojedinih mineralnih grupa i mineralnih vrsta uz razmatranje odnosa između kemizma, kristalne strukture, fizičkih svojstava i uvjeta formiranja i morfologije kristala i mineralnih agregata. Područje stabilnosti pojedinih minerala, polimorfni prijelazi, subsolidus reakcije, alteracije. Upotreba minerala. Makroskopsko prepoznavanje minerala.

Studenti usvajaju osnovna znanja iz sistematske mineralogije koja su im neophodna za razumijevanje gradiva iz predmeta koje će upisati na višim godinama studija.
1. Studenti će ovladati znanjem o osnovnim kristalokemijskoj klasifikaciji minerala.
2. Studenti će moći prepoznavati najvažnije tipove minerala i opisati njihova fizička i kemijska svojstva.
3. Studenti će s usvojenim znanjem biti u mogućnosti aktivno sudjelovati u nastavi i vježbama na kolegijima koje će upisivati na višim godinama studija.

Studenti tijekom semestra imaju obavezu redovito pohađati nastavu (ne smiju izostati više od 3 puta s predavanja i 3 puta s vježbi), polagati 3 kolokvija iz teoretskog znanja te završni kolokvij iz gradiva vježbi. Studenti imaju i obavezu prezentirati seminarski rad na zadanu temu u sklopu predavanja.
CILJEVI PREDMETA: Usvajanje osnovnih pojmova iz područja vjerojatnosti i njihove primjene u izgradnji modela za statističku analizu. Upoznavanje s osnovnim sta... više
CILJEVI PREDMETA: Student treba steći osnovna znanja o tipovima deformacijskih struktura u stijenama, načinima i metodama provedbe deskriptivne, kinematske i d... više
CILJEVI PREDMETA: Student treba steći osnovna znanja o tipovima deformacijskih struktura u stijenama, načinima i metodama provedbe deskriptivne, kinematske i d... više
Sadržaj kolegija/Content: Ciljevi predmeta: Stjecanje znanja iz mehanike krutih i deformabilnih tijela kao temeljnih saznanja potrebnih za razumijevanje i p... više
Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s dijelovima bušaćeg postrojenja i niza bušaćih alatki te njihovim konstrukcijskim i radnim karakteristikama. Osim naveden... više
Ciljevi predmeta: Upoznati studente s pravnom regulativom u području zaštite na radu u rudarstvu i ergonomsko-sigurnosnim aspektima rudarske proizvodnje. Preni... više
Ciljevi predmeta: Razumijevanje osnovnih pojmova i proračunskih metoda u području tehničke termodinamike. Temeljnim postulatima student se, kroz izvorne i rece... više
Ciljevi predmeta: Upoznavanje sa sredstvima, načinima i principima rudničkih prijevoznih sustava uključujući i izvozna postrojenja. Tehnološka usklađenost prij... više
CILJEVI PREDMETA Stjecanje osnovnih saznanja o djelatnostima iz područja geotehnologije te općih specifičnih znanja iz pojedinih područja rudarstva, geološkog ... više
CILJEVI PREDMETA: Predmet djelatnosti u rudarstvu su minerali, stijene i sedimenti, koji se eksploatiraju kao građevinski materijal, arhitektonsko građevni kam... više
CILJEVI PREDMETA: Poznavanje zakonitosti strujanja zraka kroz jamske prostorije. Poznavanje opasnih i štetnih plinova koji se pojavljuju u jamama. Poznavanje ru... više
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje studenata s problematikom zaštite okoliša u naftno-plinskoj industriji i njihovo osposobljavanje za razumijevanje utjecaja naftn... više
Uvod: Znanost, tehnika i društvo kao znanstvena disciplina; Filozofija, sociologija i povijest znanosti i tehnike; Logika i struktura znanosti; Paradigme u znan... više