https://ncatlab.org/zoranskoda/show/zadarodgoj+vjstat

Principi prebrojavanja (kombinatorika)

Temeljni pojmovi vjerojatnosti

Bayesov i statistički principi

Uvjetna vjerojatnost

Slučajne veličine/obilježja

Razdiobe (distribucije). Empiričke razdiobe

Srednja vrijednost, medijana, varijanca i standardna devijacija

Diskretne slučajne varijable, očekivanje, funkcije razdiobe

Binomna razdioba

Poissonova razdioba

Bernoullijev zakon velikih brojeva

Neprekidne slučajne varijable

Normalna razdioba

Statistički testovi: Testiranje statističkih hipoteza

Hi-kvadrat test

Korelacijska analiza

Linearna regresija