CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumijevanje procesa izrade kanala bušotine u odobalju u odnosu na one na kopnu (značenje priro... više
OPIS PREDMETA: Osnovna je svrha hidrodinamičkih ispitivanja da se utvrdi mogućnost ležišta da proizvodi fluide. Interpretacija hidrodinamičkih mjerenja zasnova... više
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za samostalno rješavanje inženjerskih problema i provođenje proračuna vezanih za pojedine operacije... više
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je upoznavanje studenata s radnim fluidima koji se koriste tijekom cementacije kolona zaštitnih cijevi, opremanja i održavanja b... više
CILJEVI PREDMETA Upoznavanje studenata s osnovama dinamike tla - jednostavni oscilator, dinamički opterećeni temelji, valovi u tlu, djelovanje potresa, dinamič... više
Ciljevi predmeta Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješav... više
CILJEVI PREDMETA: Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješava... više
Upoznavanje s ulogom geoznanosti u modernim arheološkim istraživanjima. Upoznavanje s temeljnim načelima arheologije i arheometrije. Povezanost arheologije i mo... više
Upoznavanje s ulogom geoznanosti u modernim arheološkim istraživanjima. Upoznavanje s temeljnim načelima arheologije i arheometrije. Povezanost arheologije i mo... više
Ciljevi predmeta: Ovladavanje specijalističkim geofizičkim metodama mjerenja i interpretacije, koje se primjenuju u istraživanjima ležišta ugljikovodika i ostal... više
OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA Poznavanje i razumijevanje naprednih znanja i principa u prostornim analizama ograničenja vezanih za prirodne opas... više
CILJEVI PREDMETA: Upoznati se s geoinformatikom kroz njezine tri osnovna komponente: GIS, Daljinska istraživanja i Obrada snimaka. Usvajaju teorijska znanja pot... više
Nositelj predmeta: Marta Mileusnić Šifra predmeta: 26994 Status predmeta: obvezni ECTS: 5 Jezik na kojem se izvodi nastava: Hrvatski jezik Način izvođenja ... više
P1: Povijest geoloških istraživanja u području Hrvatske P2: Razvoj geotektonskih koncepcija u području Hrvatske P3: Geološka evolucija i geotektonski položaj ... više
CILJEVI PREDMETA Upoznavanje kvartarnih naslaga općenito. Ukazivanje na značaj i važnost kvartarnih stijena i pojava za čovječanstvo. Najnovija stratigrafska p... više
CILJEVI PREDMETA Stjecanje znanja i vještina iz istraživanja u domeni geologije nafte prema najnovijim postignućima iz Svijeta i Hrvatske, koja su potrebna za ... više
Cilj kolegija: (1) Usvojiti dodatna napredna znanja potrebna za izradu kvalitetne i suvremene geološke karte, što obuhvaća predavanja, vježbe i dvodnevnu teren... više
Cilj kolegija: (1) Usvojiti dodatna napredna znanja potrebna za izradu kvalitetne i suvremene geološke karte, što obuhvaća predavanja, vježbe i dvodnevnu tere... više
CILJEVI PREDMETA Upoznavanje s laboratorijskim i terenskim metodama ispitivanja tla, stijena i stijenskih masa. Opis uloge geotehničkog instrumentiranja tijeko... više
CILJEVI PREDMETA Upoznavanje studenata s različitim tipovima geotehničkih građevina: građevne jame, klizišta, nasipi, brane, potporne konstrukcije i piloti ... više
CILJEVI PREDMETA Upoznavanje studenata s različitim tipovima geotehničkih građevina: građevne jame, klizišta, nasipi, brane, potporne konstrukcije i piloti. ... više
CILJEVI PREDMETA Detaljno upoznavanje studenata s izvođenjem istražnih radova, laboratorijskih ispitivanja za razne tipove geotehničkih građevina temelje, građ... više
CILJEVI PREDMETA: Upoznati se s GIS-om s konkretnom primjenom u geološkom inženjerstvu. Svladati sve značajnije opcije u softveru uz rješavanje čestih primjera ... više
Ciljevi predmeta Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješav... više
Ciljevi predmeta Upoznati studente s općim pojmovima o otpadnim materijalima, njihovom kvantificiranju i kvalificiranju. Upoznati studente s osnovnim principim... više
Ciljevi predmeta Upoznati studente s općim pojmovima o otpadnim materijalima, njihovom kvantificiranju i kvalificiranju. Upoznati studente s osnovnim principim... više
CILJEVI PREDMETA: Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješava... više
Predavanja: Definicija, podjela hidrologije i njezina povezanost s drugim znanostima. Kruženje vode u prirodi. Povijest, zadaci i primjena hidrologije. Procijenjene količine vode na Zemlji. Pristup hidrološkim izračunima. Osnove meteorologije i klimatologije. Strujanja u atmosferi. Temperatura zraka, vlaga u zraku i isparavanje. Postanak, vrste, tipovi i mjerenje oborine. Određivanje srednje količine oborine na slivu. Godišnji hod oborine. PTP i ITP krivulje. Hidrologija površinskih voda - osnovni pojmovi. Karakteristike hidroloških pojava. Osnove statistike i računa vjerojatnosti u hidrologiji. Općenito o obradi hidroloških podataka. Normalna i standardna normalna raspodjela. Korelacijska analiza. Oblik, srednja nadmorska visina i nagib sliva i vodotoka. Koeficijent otjecanja, specifični dotoci. Dvostruke sumarne količine. Hidrometrija. Mjerenje razine vode. Mjerenje količine vode: volumenska metoda, mjerenje brzina vode, preljevi i mjerni kanali, primjena različitih obilježivača. Mjerenje nanosa. Protočna krivulja i produljivanje protočne krivulje. Grafički prikazi u hidrologiji: nivogram, hidrogram, krivulje učestalosti i trajanja. Hidrogram i njegovi sastavni dijelovi. Velike vode: statističke metode, jedinični hidrogram, metoda izokrona i racionalna formula. Male vode, hidrološka suša, malovodna razdoblja i problem biološkog minimuma. Nanos u vodotocima. Jednadžba hidrološke bilance vode. Hidrološke podloge za studije utjecaja na okoliš. Vježbe: Tečenje u otvorenim tokovima: Bernoullijeva jednadžba i njezina primjena. Karakteristični primjeri iz hidraulike otvorenih tokova, meteorologije i praktični primjeri iz inženjerske hidrologije. Način polaganja ispita: Tijekom semestra održavaju se dva kolokvija kojima se može u cijelosti položiti ispit. Usmeni ispit.
Predavanje: Procesi otjecanja. Oblici pojavljivanja vode u tlu i pražnjenje podzemlja. Protoci u modulnim koeficijentima i sumarni dotoci. Osnovne značajke hid... više
Stjecanje osnovnog znanja o analitičkim metodama i tehnikama koje se koriste u geoznanostima u određivanju kemijskog i mineraloškog sastava, kristalne struktur... više
Ciljevi predmeta: Ovladavanje specijalističkim geofizičkim metodama mjerenja i interpretacije koje se primjenjuju u istraživanjima okoliša, te u inženjerskogeol... više
OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA Student će nakon položenog ispita moći: 1. Definirati pojam ''inženjerska geologija'' i ''ge... više
OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA Poznavanje i razumijevanje naprednih znanja i principa u inženjerskoj geologiji. Poznavanje i razumijevanje znače... više
OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA Poznavanje i razumijevanje principa inženjerskogeološkog kartiranja. Poznavanje i razumijevanje značenja inženjer... više
OPIS PREDMETA: Iskorištavanje geotermijskih ležišta kao jednog od oblika obnovljivog izvora energije u značajnom je porastu u nekoliko zadnjih desetljeća zbog ... više
OPIS PREDMETA: Iskorištavanje geotermijskih ležišta kao jednog od oblika obnovljivog izvora energije u značajnom je porastu u nekoliko zadnjih desetljeća zbog ... više
OPIS PREDMETA: Iskorištavanje geotermijskih ležišta kao jednog od oblika obnovljivog izvora energije u značajnom je porastu u nekoliko zadnjih desetljeća zbog ... više
OPIS PREDMETA: Proizvodnja vode iz dubokih vodonosnika u naftno-rudarskoj praksi odvija se najčešće kao nusprodukt pri proizvodnje nafte i plina te se obično t... više
Ciljevi predmeta Cilj predmeta je upoznati geološke metode istraživanja ležišta mineralnih sirovina. Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencij... više
Cilj: Naučiti način dobivanja, obrade i primjenu pVT podataka o ležišnim fluidima za potrebe ležišnog inženjerstva. Minimalni ishodi učenja: 1. Izračunati ... više
CILJ PREDMETA: Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumijevanje stanja u ležištima nafte, plina i vode te razloge koji mogu dovesti do dotoka slojnih... više
Description of Module In the course, focus will be placed on the evaluation of waste containment facilities. The objective of this course is to provide an unde... više
Ciljevi predmeta Cilj predmeta je upoznavanje s fizikalno-kemijskim i geološkim uvjetima nastanka ležišta najvažnijih industrijskih minerala i njihovom primje... više
CILJEVI PREDMETA Zadatak stručne prakse je upoznavanje studenata s tehnologijom rada rudarskih, geotehničkih i pogona za zbrinjavanje i odlaganje otpada, a tak... više
CILJEVI PREDMETA: Studenti se upoznaju s pojmom niza i reda brojeva, reda funkcija, te s metodama numeričke matematike koje se koriste pri rješavanju nelinearn... više
CILJEVI PREDMETA Stjecanje znanja o osnovnim značajkama stijena, postupcima laboratorijskih i terenskih metoda ispitivanja, klasifikacijama stijenskih masa te ... više
CILJEVI PREDMETA Stjecanje znanja o postupcima obrade rezultata laboratorijskih i terenskih metoda ispitivanja, klasifikacijama, procjeni geomehaničkih značajk... više
CILJEVI PREDMETA Temeljno razumijevanje inženjerskih svojstava i mehaničkog ponašanja tla te primjena principa mehanike tla u geotehničkom inženjerstvu. ISH... više
CILJEVI PREDMETA Detaljno upoznavanje studenata s izvođenjem istražnih radova, laboratorijskih ispitivanja za razne tipove geotehničkih građevina: temelje, gra... više
CILJEVI PREDMETA Upoznavanje i selektivna primjena analitičkih metoda pri istraživanju vezanih i nevezanih sedimenata i tala. Svladavanje tehnika i vještina t... više
Ciljevi predmeta Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja o ulozi mineralogije u različitim aspektima okoliša odnosno da spoznaju važnost mineralogi... više
CILJEVI PREDMETA: UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE: Položen ispit iz predmeta Miniranje I. OČEKIVANI ISHODI NA RAZINI PREDMETA: Nak... više
Ciljevi predmeta: Razumijevanje osnovnih pojmova, temeljnih zakona i načela koja se odnose na mjernu tehniku. Korištenje osnovnih i naprednih statističkih alat... više
CILJEVI PREDMETA: Ovaj predmet daje pregled teorije toka podzemne vode i transporta zagađivala primijenjene na realne probleme u hidrogeologiji. Za predočavanje... više
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa načinima motrenja (uzorkovanje i analiza u laboratoriju; sustavi za automatsko sakupljanje podataka... više
CILJEVI PREDMETA Stjecanje znanja o teorijskim osnovama, metodama proračuna, postupcima modeliranja te primjeni numeričkih metoda u geotehničkom inženjerstvu. ... više
CILJEVI PREDMETA Stjecanje znanja o teorijskim osnovama, metodama proračuna, postupcima modeliranja te primjeni numeričkih metoda u geotehničkom inženjerstvu. ... više
CILJEVI PREDMETA Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u širem... više
Ciljevi predmeta: Ovladavanje specijalističkim geofizičkim metodama mjerenja i interpretacije koje se primjenjuju u istraživanjima okoliša, te u inženjerskogeol... više
Cilj predmeta: Stjecanje znanja i vještina neophodnih za projektiranje opremanja i održavanja kanala bušotine sukladno uvjetima u kanalu bušotine, karakteristi... više
CILJEVI PREDMETA Osnovne spoznaje o mogućnostima pridobivanja prirodnih oblika energije, potrebu i moguće transformacije prirodnih i trnasformiranih oblika ene... više
Ciljevi predmeta Uz osnove nuklearne fizike i uvodni dio o radionuklidima i primjeni nuklearne energije, radioaktivnih tvari i nastanku otpada u okviru istih, ... više
Cilj predmeta je upoznati studente s metodama izrade horizontalnih, kosih i vertikalnih podzemnih prostorija. Očekivani ishodi učenja: -poznavati vrste i zn... više
Cilj predmeta je upoznati studente s metodama izrade horizontalnih, kosih i vertikalnih podzemnih prostorija te izrade cestovnih i željezničkih tunela. Očeki... više
Ciljevi predmeta: Osposobljavanje studenata za: 1. razumijevanje procesa koji utječu na širenje raznih vrsta zagađivala kroz nezasićenu i zasićenu poroznu sredi... više
Ciljevi predmeta: Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješav... više
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je upoznavanje studenata s opasnim i neopasnim otpadom iz procesa naftnog rudarstva. Osim stjecanja teoretskih znanja o postupan... više
CILJEVI PREDMETA: Razumijevanje potrebe, načina skladištenja i distribucije energenata. Primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja obuhvaćenog s... više
Ciljevi predmeta Upoznati studente s komunalnim otpadom kao vrstom otpadnog materijala, njegovim kvalitativnim i kvantitativnim karakteristikama te načinima go... više
Ciljevi predmeta Upoznati studente s komunalnim otpadom kao vrstom otpadnog materijala, njegovim kvalitativnim i kvantitativnim karakteristikama te načinima go... više
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s metodama površinskih geofizičkih istraživanja i njihovom primjenom u definiranju geološke građe i u istraživanjima ležišta uglji... više
Ciljevi predmeta: Upoznavanje s metodama površinskih geofizičkih istraživanja i njihovom primjenom u definiranju geološke građe i sastava terena. Očekivani ish... više
OPIS PREDMETA: Po definiciji termogeologija je znanost koja proučava pojavu, prijelaz i načine iskorištavanja toplinske energije niske entalpijske vrijednosti ... više
CILJEVI PREDMETA Osnovne spoznaje o mogućnostima pridobivanja prirodnih oblika energije, proizvodnja energije iz konvencionalnih i obnovljivih izvora, energet... više
CILJEVI PREDMETA Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u širem r... više
CILJEVI PREDMETA: Ovaj predmet daje pregled projekata općenito kao i projektiranja preliminarnih, regionalnih, detaljnih i specijalnih hidrogeoloških istraživan... više
Cilj: Naučiti metode predikcije iscrpka iz ugljikovodičnih ležišta korištenjem ležišno inženjerskih metoda (numerička simulacija, statistička obrada podataka, ... više
CILJEVI PREDMETA Prikazati osnovne definicije u vezi s projektiranjem rudnika. Prikazati pravne okvire za rudarsku struku. Prikazati značajke mineralnih sirovi... više
P1: Definicija regionalne geologije (različiti pristupi). Razvoj regionalne geologije kroz razvoj geološke znanosti. P2: Postanak svemira. Postanak sunčevog su... više
Ciljevi predmeta: Razumijevanje osnovnih pojmova, temeljnih zakona i načela koja se odnose na napajanje rudnika električnom energijom. Izračun potrošnje elektr... više
Ciljevi predmeta - upoznavanje studenata sa hrvatskom rudarskom i vezanom legislativom relevantnom za ishođenje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina.... više
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je upoznati studente sa metodama rušenja objekata koji više nisu u funkciji. Obrađuju se klasične metode rušenja, bagerima, spec... više
CILJEVI PREDMETA: Primjena stečenog znanja iz sadržaja predmeta u rješavanju problema iz područja obrade, transporta i skladištenja prirodnog plina, koji se jav... više
P1: Uvod u seizmotektoniku i povijest seizmotektonike V1: uvodni kolokvij iz znanja o građi Zemlje i njezinim glavnim fizikalnim karakteristikama. P2: Uzroc... više
CILJEVI PREDMETA: Student stječe osnovno teorijsko znanje i praktične, analitičke vještine koje se koriste u modernoj strukturnoj geomorfologiji. Težište je na ... više
CILJEVI PREDMETA Upoznavanje s taložnim sustavima vodonosnika, koji su predmet istraživanja u hidrogeologiji i geologiji okoliša. Prepoznavanje različitih kla... više
Cilj predmeta: Stjecanje znanja i vještina neophodnih za projektiranje usmjerenih i horizontalnih bušotina sukladno specifičnih zahtjevima projekta te odabir m... više
CILJEVI PREDMETA: Poznavanje ležišta i ležišnih prilika, metode eksploatacije, mogućnosti prerade i korištenja, uvjeti kvaliteti za određeno korištenje, tehničk... više
Opis predmeta Ciljevi predmeta: Stjecanje teoretskih i praktičnih znanja o interakciji stijene, podgradnih sustava i obloga tunela koja omogućuju uspješnu r... više
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je upoznavanje studenata s tehnologijom utiskivanja otpada u podzemlje, izborom utisne formacije, praćenjem širenja otpadnog flu... više
Cilj: Naučiti fizikalna svojstva protoka fluida u ležišnoj stijeni i proračune protoka ovisno o različitim slučajevima protjecanja (više) fluida u poroznoj sti... više
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje sa načinom vjetrenja tunela i podzemnih prostorija tunela prilikom izrade i tijekom korištenja (eksploatacije). Zakonitosti struja... više
Ciljevi predmeta Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješava... više
Ciljevi predmeta: Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješava... više
Ciljevi predmeta: Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješava... više
Ciljevi predmeta Stjecanje temeljnih znanja o: 1. političkim, sociološkim i pravnim aspektima zaštite podzemnih voda, 2. postupcima i načinima zaštite podzemni... više
CILJEVI PREDMETA: Osposobljavanje studenata za razumijevanje problema klimatskih promjena, stakleničkih plinova i emisija stakleničkih plinova u naftnoj indus... više