Diplomski ispit je javan i izvodi se u službenim prostorijama Odjela. Diplomski ispit sastoji se od pisanog dijela koji se polaže prije same usmene obrane diplomskog rada.

Pristupnik na pisanom dijelu pismeno odgovara na deset pitanja s popisa pitanja koja su objavljena na Web stranici Odjela za fiziku, te je, za prolaznu ocjenu, potrebno ostvariti minimalno 50% od ukupno mogućeg broja bodova.

Ocjenu donosi imenovano Ispitno povjerenstvo po općim pravilima ocjenjivanja (50-64% - dovoljan (2), 65-77% - dobar (3), 78-90% - vrlo dobar (4), 91% i više - odličan (5)).

Pitanja i odgovori te pozitivna ocjena prilažu se zapisniku o diplomskom ispitu.

U slučaju da pristupnik ne zadovolji s prolaznom ocjenom upućje se na postupak ponovnog polaganja diplomskog ispita.

Student nakon položenog diplomskog ispita može pristupiti obrani diplomskog rada.


Cilj kolegija

Studenti se osposobljavaju za primjenu tradicionalnih i suvremenih didaktičkih strategija i metoda poučavanja pri izvođenju nastave fizike u osnovnoj školi. Kombinacijom predavanja, seminara i samostalnih studentskih projekata proučavat će se primjena konstruktivistički usmjerene nastave fizike u obrazovnom procesu. Studenti upoznaju i druge oblike odgojno-obrazovne djelatnosti u osnovnim školama (natjecanja učenika, terenska nastava, suradnja s lokalnom zajednicom i udrugama koje promiču interes za fiziku i astronomiju).

Ishodi učenja

Nakon uspješno odslušanog i položenog kolegija studenti će biti u stanju

Definirati specifične odgojno-obrazovne ciljeve nastave fizike te prokomentirati odnos fizike prema matematici, kemiji, biologiji, geografiji, tehničkoj kulturi i informatici.

Objasniti tvorbu i uvođenje fizikalnog pojma u nastavnom procesu, opisati načine opisivanja fizikalnih pojmova putem definicija te klasificirati fizikalnu terminologiju (fizikalnu veličinu, aksiom, zakon, pravilo, teoriju).

Opisati osnovna svojstva tradicionalne (predavačke) nastave i objasniti razloge njene neučinkovitosti prilikom uvođenja temeljnih fizikalnih pojmova.

Opisati konstruktivistički model učenja i njegove temeljne postavke zasnovane na Teoriji kognitivnog razvoja (J. Piaget). 

Objasniti učeničke pretkoncepcije, navesti im osnovna svojstva te opisati modele njihove konceptualne promjene kod učenika.

Navesti komparativne prednosti konstruktivistički usmjerene nastave fizike u odnosu na ostale nastavne sustave i primijeniti osnovne ideje konstruktivistički usmjerene nastave fizike u nastavnom procesu.

Objasniti i primijeniti osnovne nastavne metode koje se koriste u nastavi fizike s posebnim osvrtom na interaktivne nastavne metode.

Definirati cilj i zadatke nastave fizike te obrazovna postignuća učenika za svaku nastavnu cjelinu u osnovnoškolskom programu fizike.

Izraditi izvedbeni i operativni program fizike za osnovnu školu te napisati odgovarajuću metodički pripremu za nastavni sat 

Opisati i prokomentirati kriterije za usmeno ocjenjivanje u nastavi fizike kao i kriterije za sastavljanje i ocjenjivanje pisanih ispita te evaluirati pouzdanost takvih pisanih ispita.