Predmet se sadržajno sastoji od dva dijela. U prvom dijelu predmeta studenti se upoznaju s elektrokemijskim mjernim tehnikama koje se rabe u suvremenoj analitičkoj praksi te s elektroke-mijskom mjernom instrumentacijom. Obrađuju se osnove potenciometrijskih, voltametrijskih, amperometrijskihikonduktometrijskih metoda analizetemetode obrade elektrokemijskih signala, uz prosudbu primjene obrađenih elektrokemijskih tehnika u analizi realnih uzoraka. U drugom dijelu predmetaobrađuju se kromatografske i spektrometrijske metode analize (HPLC, GC, MS, NMR, IR, UV/VIS, CD) te kromatografijska i spektrometrijska mjerna instrumentacija. Studenti se također upoznaju s metodama obrade i interpretacije dobivenih signala te se daje osvrt na primjenjivost pojedinih metoda u analizi realnih uzoraka, odn. u identifikaciji prirodnih i biološki važnih spojeva.

Nastava se izvodi kroz predavanja, seminare i laboratorijske vježbe.

Predmet se izvodi prema paradigmi projektnog učenja. Sadržaj je podijeljen u iterativne blokove (module) pri čemu se svaki moduli koncipiraju u mini projekte. Svaki ciklus započinje predavanjima u kojima se studentima približava biotehnološki aspekt zadane teme, zatim se kroz kratka predavanja i vježbe savladava digitalni aspekt (osnove poznavanja programske sintakse - Python, izvori podataka, računalni alati) i konačno studenti u grupama pokušavaju sami pokrenuti računalne alate i interpretirati rezultate. Uz osnovna znanja o relevantim bazama podataka (patentnim, biotehnološkim, bioinformatičkim) studenti se upoznaju s najkorištenijim računalnim alatima kako bi se čim prije uključili u istraživački rad u biotehnologiji. Velika prednost ovog kolegija jest ta što se kolegij u potpunosti oslanja na računalne resurse, tako da je rano uključivanje studenata u istraživački i projektni rad lakše izvedivo.

M1: Upoznavanje sa najčešće korištenim formatima za pohranu i pretragu korištenjem bioloških sekvencija u biotehnološkim bazama podataka (FASTA, PDB, SCF i FASTQ)

M2: Pristup digitalnim podatcima u biotehnologiji (ENTREZ, SRS, Bioython)

M3: Važnost inovacije u biotehnologiji (https://idea-sandbox.com/)

M4: Primjeri doprinosa digitalne tehnologije u biotehnologiji (glavni izazovi u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji, kako podatci i njihova analiza mogu utjecati na transformaciju tih industrija)

M5: Agilnost i komunikacijske vještine u biotehnologiji – predstavljanje vlastitih rezultata i kolegijalno opažanje

M6: Procjena podataka, izbor tehnika i donošenje odluka o tijeku projekta – na primjeru vlastitih projekata Laboratorija za bioinformatiku

M7: Primjer mini digitalnog biotehnološkog projekta – rad sa konkretnim podatcima kroz Kbase platformu i Python skripte


Savladavanje inženjerskih pojmova o fizikalnim svojstava hrane: područja reologije i reoloških svojstva tekućih materijala (Newtonske i nenewtonske tekućine). Savladavanje područja transporta fluida, te reoloških svojstva suspenzija, granuliranih, praškastih materijala te krutih materijala - tekstura. Savladavanje područja termofizičkih svojstava hrane, faznih prijelaza kod niskih temperatura, te metoda određivanja termofizičkih svojstava (eksperimentalni i matematički modeli). Savladavanje područja fizikalnih svojstava hrane: vrsta vode u namirnicama, aktiviteta vode, izotermi sorpcija, višefaznih sustava i pojava na granici faza složenih sustava (emulzije, pjene). Razumijevanje utjecaja netoplinskih tehnika (aditivne tehnike – 3D printanje, ultrazvuk visoke snage, primjena visokih tlakova, pulsirajućeg električnog polja, plazme, pulsirajućeg svjetla, ozračivanja i dr.), i toplinskih tehnologija (dielektrično zagrijavanje, ohmsko zagrijavanje, pasterizacija, sterilizacija) na fizikalna svojstva hrane. Savladavanje pojmova dielektričnih svojstava hrane, te difuzije i prijenosa mase. Savladavanje područja i informacije o dostupnim proizvođačima opreme za analizu fizikalnih svojstava hrane (oprema, uređaji, analitičke metode), te postojeća legislativa (pravilnici i norme za određivanje fizikalnih svojstava hrane).

Studentima se daju temeljna znanja i principi Organske kemije za razumijevanje struke. Uvodno će biti obrađene karakteristike organskih spojeva (elektronska struktura, veza i stereokemija). Potom će biti rastumačene osnove reakcijskih mehanizama (ionskih i radikalskih) i obrađena nomenklatura organskih spojeva. Obradit će se rezonancija kao važan koncept za razumijevanje reaktivnosti i stabilnosti konjugiranih sustava. Slijede poglavlja posvećena pojedinačnim tipovima organskih spojeva i njihovoj reaktivnosti (alkeni/ alkini - AdE, aromati - SE, alkilhalogenidi - SN, aldehidi i ketoni - AdN, karboksilne kiseline - SNAc). Studenti će dobiti i temeljna znanja o odabranim instrumentalnim tehnikama (IR, NMR i MS) koje se koriste za određivanje strukture organskih spojeva. Posebna je pozornost posvećena reakcijama u biološkim sustavima. Organska kemija završava pregledom biomolekula i heterociklâ. Nastava se izvodi putem predavanja, laboratorijskih vježba i seminara.


Predmet nas uvodi u osnove statistike. Počinjemo s intuitivno jasnom i često korištenom deskriptivnom ili opisnom statistikom (tablični i grafički prikaz statističkih podataka; srednje vrijednosti; mjere varijabiliteta). Zatim se upoznajemo s osnovama teorije vjerojatnosti (vjerojatnosni prostor; diskretne i neprekidne slučajne varijable; očekivanje i varijanca slučajne varijable; binomna, hipergeometrijska, Poissonova i normalna razdioba). Druga polovica predmeta posvećena je inferencijalnoj statistici - procjeni parametara i testiranju statističkih hipoteza (t-test; F-test; ANOVA, χ2-testovi, itd.). Na samom kraju čeka nas linearna regresija.


Prijenos informacija o utjecaju tjelesne i zdravstvene kulture na  antropološki status studenata i specijalizacija u onim kineziološkim aktivnostima koje su pogodne za svakodnevo tjelesno vježbanje, a u cilju postizanja i očuvanja zdravlja, te održavanja optimalnih radnih sposobnosti.

Oblik: Vježbe 30 sati semestralno

Sadržaj: sportske igre, pješačko planinarske i pješačko orijentacijske ture, vježbe istezanja, disanja i jačanja, rolanje, veslanje

1 ECTS  bod za studij PT i N  

0,5 ECTS boda za studij BT

Opći zahtjevi za analizom trajnosti upakirane hrane. Utjecaj ambalažnog materijala na trajnost proizvoda. Barijerne karakteristike ambalaže.Čimbenici koji utječu na propusnost ambalaže. Propusnost ambalaže na: plinove; vodenu paru. Utjecaj metode pakiranja na trajnost proizvoda. Utjecaj vanjskih čimbenika na trajnost hrane. Protokol ispitivanja. Studija izazova. Ubrzani test trajnosti. Potvrdna studija trajnosti. Praćenje roka valjanosti. Interakcija u sustavu hrana-ambalaža (korozija, migracije: globalna, specifična). Trajnost upakiranog proizvoda s obzirom na: povećanje udjela vlage; gubitak vlage; prisutnost kisika. Utjecaj fluktuacije temperature.

Definiranje i podjela seminarskih zadataka. Seminarska izlaganja studenata.