Tečajem se stječe uvid u različite strategije učenja i načine učinkovitog planiranja i organizacije vremena koje pomažu u uspješnijoj pripremi i svladavanju akademskih obaveza. Pritom studenti dobivaju uvid u vlastite strategije učenja - strategije koje dominantno koriste te uvid u pristupe koje bi trebali dodatno razvijati kako bi postigli još bolje rezultate pri svladavanju gradiva i ostalih akademskih obaveza. Prolaženjem kroz tečaj studenti uče postavljati ostvarive ciljeve, učinkovito organizirati učenje i izvršavanje akademskih obaveza te svaki tjedan pratiti svoj učinak.

Cilj kolegija
Osposobiti studente za pružanje kvalitetne vršnjačke potpore studentima s invaliditetom u akademskom okruženju

Očekivani ishodi učenja
- Nakon odslušanog kolegija studenti će biti sposobni (znati/moći) učiniti sljedeće:
- održavati kvalitetne socijalne kontakte u kontekstu vršnjačke potpore
- preispitati društveni kontekst i vlastite stavove/vrijednosti prema osobama s invaliditetom
- prepoznati etičke izazove u pružanju vršnjačke potpore
- argumentirati primjenjivost socijalne politike u direktnom radu s osobama s invaliditetom
- izraditi planove rada za pružanje vršnjačke potpore
- pružati vršnjačku potporu studentu s invaliditetom u akademskom okruženju