Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Opći cilj ovog predmeta je osposobiti studente za proaktivno i sveobuhvatno promišljanje o rizicima u cilju održivog financijskog poslovanja subjekata te za pravilnu primjenu alata menadžmenta rizika. Specifični cilj ovog predmeta je osposobiti studente za primjenu osnovnih i specifičnih tehnika, metoda i instrumenata za mjerenje rizika i upravljanje rizicima u kontekstu financijskog poslovanja. Kroz ovaj predmet polaznicima će se omogućiti neposredno iskustvo korištenja nekoliko tehnika, metoda i alata za prepoznavanje, analizu, kvantifikaciju i upravljanje rizicima u kontekstu održivog financijskog poslovanja. Predmet je fokusiran na upoznavanje teorije menadžmenta rizika, a poseban naglasak bit će na praktičnoj primjeni i rješavanju problema uz pomoć alata menadžmenta rizika. Sudjelovanjem u aktivnostima ovog predmeta i nakon položenog ispita studenti će biti sposobni koristiti alate menadžmenta rizika za održivo upravljanje poslovnim subjektom.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta jest u upoznavanju studenata sa trenutnim stanjem digitalnog okruženja čime su web stranice determinirane te upoznavanjem sa suvremenim konceptima i alatima za izradu web stranica. Cilj je kolegija također da na temelju stečenih znanja budu sposobni samostalno osmisliti, pripremiti, kreirati i voditi cjelokupni projekt izrade web site-a od faze osmišljavanja do faze realizacije / izrade web sitea.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj je predmeta objasniti studentima proces strateškog menadžmenta poduzeća u turizmu s naglaskom na strateškoj pripremi, evaluaciji, započinjanju i razvijanju procesa strateškog menadžmenta u poduzećima u turizmu. Pored osnovnih koraka u procesu strateškog menadžmenta (analiza okoline, definiranje strateškog usmjerenja, formuliranje i implementacija strategije, strateška kontrola) pojasnit će se mjesto i uloga poslovnih modela kao i projekata u procesu strateškog menadžmenta u svrhu osposobljavanja studenata za formuliranje vlastitih primjera strategija i strateških planova razvoja u turizmu.
Kratki opis kolegija.
Cilj je predmeta objasniti ulogu projekata i menadžmenta projekata u razvijanju poslovnih sustava u hotelijerstvu. Naglasak je na strateškoj pripremi, evaluaciji, započinjanju i razvijanju modela menadžmenta projekata na razini poslovnog sustava (hotelskog poduzeća) kako bi studenti bili osposobljeni za upravljanje projektima u uvjetima suvremenog razvoja turizma i hotelijerstva.
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama marketinga i prodaje smještajnih, konzumnih i ostalih kapaciteta. Ovladati temeljnim procedurama poslovnih područja hotelskih operacija vezanih uz prijamni odjel, odjel hotelskog domaćinstva, odjel hrane i pića, tehničkog održavanja i sigurnosti. Stvoriti pretpostavke za kvalitetno upravljanje kadrovima i poslovnim rezultatom u hotelu. Osposobiti studente za samostalno korištenje hotelskog PMS sustava (Oracle Hospitality Opera) u riješavanju operativnih zadataka u prodaji hotelskih kapaciteta.opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznati studente sa specifičnostima koncepta kvalitete doživljaja u turističkoj i hotelskoj industriji i stjecanje znanja o tehnikama, metodama i modelima za dizajniranje, upravljanje i mjerenje kvalitete doživljaja.
Kratki opis kolegija.
Svrha je kolegija upoznati studente s metodologijom provođenja istraživanja tržišta za potrebe gospodarskih subjekata u turizmu i ugostiteljstvu. U izvođenju nastave primijeniti će se različite metode poučavanja, a studenti će se poticati na praktičnu primjenu usvojenog teorijskog znanja.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.

Kratki opis kolegija.

Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Naziv predmeta: Menadžment kvalitete, 6 ECTSa
Studijski program: PETU
Nositelj predmeta:prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
Suradnik na predmetu: Ema Petaković

LOZINKA REDOVITI: REDOVITI
LOZINKA IZVANREDNI OPATIJA: IZVOP
LOZINKA ZABOK: IZVZB
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je da studenti upoznaju koncept Elektroničkog poslovanja te dinamičko okruženje kojim je determiniran. Isto tako cilj kolegija jest u tome da studenti mogu identificirati motive, razloge, uzroke i posljedice primjene elektroničkog poslovanja u hotelijerstvu (promatrano s aspekta različitih problemskih područja definiranih sadržajem kolegija). Jedan od konačnih i glavnih ciljeva kolegija jest da studenti budu sposobni formulirati/osmisliti/unaprijediti poslovne koncepte primjenom stečenih znanja, vještina i kompetencija.
Naziv predmeta: Menadžment kvalitete, 6 ECTSa
Studijski program: MOR
Nositelj predmeta:prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
Suradnik na predmetu: Ema Petaković


Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je da studenti upoznaju koncept Elektroničkog poslovanja te dinamičko okruženje kojim je determiniran. Isto tako cilj kolegija jest u tome da studenti mogu identificirati motive, razloge, uzroke i posljedice primjene elektroničkog poslovanja u turizmu (promatrano s aspekta različitih problemskih područja definiranih sadržajem kolegija). Jedan od konačnih i glavnih ciljeva kolegija jest da studenti budu sposobni formulirati/osmisliti/unaprijediti poslovne koncepte primjenom stečenih znanja, vještina i kompetencija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je da studenti upoznaju temeljne koncepte sustavnog pristupa i informatike kao znanstvene i praktične poslovne discipline, razumiju osnovni princip rada računala i steknu uvid o prednostima primjene informatičke tehnologije kao podrške poslovnim informacijskim sustavima. Cilj predmeta se očituje u stjecanju specifičnih vještina i kompetencija za korištenje programskih alata u rješavanju problemskih poslovnih slučajeva.
Cilj predmeta je stjecanje teorijskih znanja iz cjelina koje se izučavaju na predmetu i izgradnja praktičnih vještina potrebnih za adekvatnu statističko-ekonomsku analizu i interpretaciju rezultata.
Kratki opis kolegija.
Cilj je predmeta da studenti upoznaju osnovne postavke mikroekonomije te da se uvedu u način ekonomskoga promišljanja pri analizi mikroekonomskoga okruženja, a stečena znanja primjene prilikom donošenja poslovnih odluka.
Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban:
1. Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne mikroekonomske pojmove
2. Identificirati karakteristike ponude, potražnje i tržišta faktora proizvodnje te opisati osnovne čimbenike koji utječu na ponudu, potražnju i tržišta faktora proizvodnje
3. Opisati i interpretirati ponašanje potrošača i izbore u uvjetima nesigurnosti
4. Opisati i razlikovati temeljne pojmove proizvodnje i vrste troškova proizvodnje
5. Navesti, razlikovati i usporediti temeljne tržišne strukture te prepoznati osnovne konkurentske strategije
6. Navesti i usporediti osnovne izvore neuspjeha tržišta
7. Analizirati i raspraviti procese i događaje u hrvatskom gospodarstvu na unaprijed zadane teme opis.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa specifičnostima računovodstva SME (Small and Medium Enterprises) odnosno malih i srednjih poduzeća i obrtnika, te osposobljavanje studenta za vođenje računovodstva SME i u skladu s time razvijanje kompetencija i vještina vezanih uz računovodstveno praćenje transakcija i izradu financijskih izvještaja u malim hotelskim poduzećima.
Kratki opis kolegija.
Kroz teoretske cjeline i praktične vježbe, ovaj kolegij želi naučiti studente kako procjenjivati različite
forme komuniciranja te kako uspješno oblikovati komunikacijske poruke u unutarnjem i vanjskom, domaćem i međunarodnom komunikacijskom okruženju.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznati studente s tehnikama analize financijskih izvješća i procesom financijskog planiranja u cilju planiranja budućih aktivnosti i donošenja poslovnih odluka. Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban: interpretirati instrumente, postupke i rezultate analize financijskih izvješća, izraditi BEP analizu, identificirati pojedinačne planove potrebne za izradu financijskog plana i planske izvještaje, primijeniti temeljna i specifična financijska znanja o financijskoj analizi i planiranju na konkretnom poslovnom slučaju.
Cilj predmeta je upoznati studente s enogastronomskom ponudom pojedinih zemalja Europe i svijeta te specifičnostima novih trendova u međunarodnoj enogastronomiji. Cilj je i osposobiti studente za pravilno posluživanje i organeleptičku procjenu vina.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s problematikom sigurnosti informacijskih sustava u uvjetima ovisnosti poslovnih sustava o komunikaciji i poslovnim sadržajima. Predmet je orijentiran krajnjem korisniku u umreženom okružju i bavi se glavnim prijetnjama, sigurnosnim rizicima, slabostima i preventivnim mjerama te zaštitom informacijskih sustava
Cilj kolegija je upoznati se s menadžerskim vještinama, tehnikama i alatima koje suvremenim menadžerima stoje na raspolaganju u nastojanju da izravno pridonesu rješavanju problema i glavnih izazova koji se stavljaju pred njih u okruženju brzih i kontinuiranih promjena.