Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Ciljevi kolegija jesu usvajanje teoretskog znanja i praktičnih kompetencija u kreiranju i upravljanju sadržajem na društvenim medijima.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je da studenti upoznaju koncept Elektroničkog poslovanja te dinamičko okruženje kojim je determiniran. Isto tako cilj kolegija jest u tome da studenti mogu identificirati motive, razloge, uzroke i posljedice primjene elektroničkog poslovanja u hotelijerstvu (promatrano s aspekta različitih problemskih područja definiranih sadržajem kolegija). Jedan od konačnih i glavnih ciljeva kolegija jest da studenti budu sposobni formulirati/osmisliti/unaprijediti poslovne koncepte primjenom stečenih znanja, vještina i kompetencija.

Slika e-kolegija preuzeta je sa: https://pixabay.com/photos/receptionists-phone-call-hotel-5975962/
Cilj predmeta je da studenti upoznaju koncept Elektroničkog poslovanja te dinamičko okruženje kojim je determiniran. Isto tako cilj kolegija jest u tome da studenti mogu identificirati motive, razloge, uzroke i posljedice primjene elektroničkog poslovanja u turizmu (promatrano s aspekta različitih problemskih područja definiranih sadržajem kolegija). Jedan od konačnih i glavnih ciljeva kolegija jest da studenti budu sposobni formulirati/osmisliti/unaprijediti poslovne koncepte primjenom stečenih znanja, vještina i kompetencija.

Slika e-kolegija preuzeta je sa: https://pixabay.com/photos/laptop-iphone-workspace-hands-614213/


Kratki opis kolegija
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija
Cilj predmeta je upoznati studente s tehnikama analize financijskih izvješća i procesom financijskog planiranja u cilju planiranja budućih aktivnosti i donošenja poslovnih odluka. Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban: interpretirati instrumente, postupke i rezultate analize financijskih izvješća, izraditi BEP analizu, identificirati pojedinačne planove potrebne za izradu financijskog plana i planske izvještaje, primijeniti temeljna i specifična financijska znanja o financijskoj analizi i planiranju na konkretnom poslovnom slučaju.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama marketinga i prodaje smještajnih, konzumnih i ostalih kapaciteta. Ovladati temeljnim procedurama poslovnih područja hotelskih operacija vezanih uz prijamni odjel, odjel hotelskog domaćinstva, odjel hrane i pića, tehničkog održavanja i sigurnosti. Stvoriti pretpostavke za kvalitetno upravljanje kadrovima i poslovnim rezultatom u hotelu. Osposobiti studente za samostalno korištenje hotelskog PMS sustava (Oracle Hospitality Opera) u riješavanju operativnih zadataka u prodaji hotelskih kapaciteta.opis kolegija.
Kratki opis kolegija.

Kolegij uvodi studenta u razumijevanja primjene Informacijske i komunikacijske tehnologije u kontekstu suvremenog elektroničkog poslovanja s naglaskom na turizam i hotelijerstvo. Cilj kolegija jest u tome da studenti shvate i prihvate osnovne ideje i prednosti primjene Informacijske i komunikacijske tehnologije u svakodnevnom poslovanju te usvoje potrebna znanja za konkretnu primjenu istih  poslovnoj praksi  u okviru turističke i hotelske privrede.  

Slika e-kolegija preuzeta je sa: https://pixabay.com/photos/hand-ict-laptop-macbook-computer-2766075/

Cilj predmeta je upoznati studente sa inovativnim tehnologijama u turizmu i hotelijerstvu, mogućnostima koje one pružaju i područjima primjene. Cilj je razviti kod studenata specifične vještine i znanja koja su potrebna za primjenu inovativnih tehnologija u turizmu i hotelijerstvu te za razvoj i kreiranje novih koncepata poslovanja pomoću inovativnih tehnologija.
Cilj kolegija je razvoj vještina potrebnih za osmišljavanje i provođenje cjelovite integrirane marketinške komunikacije.
Kratki opis kolegija
Svrha je kolegija upoznati studente s metodologijom provođenja istraživanja tržišta za potrebe gospodarskih subjekata u turizmu i ugostiteljstvu. U izvođenju nastave primijeniti će se različite metode poučavanja, a studenti će se poticati na praktičnu primjenu usvojenog teorijskog znanja.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj kolegija je:
1. upoznati studente s osnovnim znanjima potrebnim za razumijevanje marketinške koncepcije, vezanih uz tržišno poslovanje i
        marketinško okruženje, istraživanje i segmentaciju tržišta, ponašanja potrošača, elemente marketinškog miksa, upravljanje
        marketingom i za to potrebna marketinška znanja
2. osposobiti studente za primjenu stečenog teoretskog marketinškog znanja u konkretan kontekst.
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim znanjima potrebnim za razumijevanje marketinške koncepcije, vezanih uz tržišno poslovanje i marketinško okruženje, istraživanje i segmentaciju tržišta, ponašanja potrošača, elemente marketinškog miksa, upravljanje marketingom i za to potrebna marketinška znanja. Isto tako studente će se osposobiti za primjenu stečenog teoretskog marketinškog znanja u konkretan kontekst.
Cilj kolegija je:
1. upoznati studente s osnovnim znanjima potrebnim za razumijevanje marketinške koncepcije, vezanih uz tržišno poslovanje i
marketinško okruženje, istraživanje i segmentaciju tržišta, ponašanja potrošača, elemente marketinškog miksa, upravljanje
marketingom i za to potrebna marketinška znanja
2. osposobiti studente za primjenu stečenog teoretskog marketinškog znanja u konkretan kontekst.
Kratki opis kolegija.

Kratki opis kolegija.

Cilj predmeta je upoznati studente s enogastronomskom ponudom pojedinih zemalja Europe i svijeta te specifičnostima novih trendova u međunarodnoj enogastronomiji. Cilj je i osposobiti studente za pravilno posluživanje i organeleptičku procjenu vina.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj kolegija je upoznati se s menadžerskim vještinama, tehnikama i alatima koje suvremenim menadžerima stoje na raspolaganju u nastojanju da izravno pridonesu rješavanju problema i glavnih izazova koji se stavljaju pred njih u okruženju brzih i kontinuiranih promjena.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Naziv predmeta: Menadžment kvalitete, 6 ECTSa
Studijski program: MOR
Nositelj predmeta:prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
Suradnik na predmetu: Ema Petaković


Naziv predmeta: Menadžment kvalitete, 6 ECTSa
Studijski program: PETU
Nositelj predmeta:prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
Suradnik na predmetu: Ema Petaković

LOZINKA REDOVITI: REDOVITI
LOZINKA IZVANREDNI OPATIJA: IZVOP
LOZINKA ZABOK: IZVZB
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznati studente sa značenjem i osnovama menadžmenta ljudskog kapitala. U sklopu nastave izučavati će se načela, funkcije i procesi upravljanja ljudskim kapitalom u poslovnim sustavima. Kroz studije slučaja i timski rad studenti će steći kompetencije za izradu poslovne strategije razvoja i promocije kadrova.
Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Ines Milohnić

E-mail: ines.milohnic@fthm.hr

Kabinet: 208

Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija
Cilj je predmeta objasniti ulogu projekata i menadžmenta projekata u razvijanju poslovnih sustava u hotelijerstvu. Naglasak je na strateškoj pripremi, evaluaciji, započinjanju i razvijanju modela menadžmenta projekata na razini poslovnog sustava (hotelskog poduzeća) kako bi studenti bili osposobljeni za upravljanje projektima u uvjetima suvremenog razvoja turizma i hotelijerstva.
Opći cilj ovog predmeta je osposobiti studente za proaktivno i sveobuhvatno promišljanje o rizicima u cilju održivog financijskog poslovanja subjekata te za pravilnu primjenu alata menadžmenta rizika. Specifični cilj ovog predmeta je osposobiti studente za primjenu osnovnih i specifičnih tehnika, metoda i instrumenata za mjerenje rizika i upravljanje rizicima u kontekstu financijskog poslovanja. Kroz ovaj predmet polaznicima će se omogućiti neposredno iskustvo korištenja nekoliko tehnika, metoda i alata za prepoznavanje, analizu, kvantifikaciju i upravljanje rizicima u kontekstu održivog financijskog poslovanja. Predmet je fokusiran na upoznavanje teorije menadžmenta rizika, a poseban naglasak bit će na praktičnoj primjeni i rješavanju problema uz pomoć alata menadžmenta rizika. Sudjelovanjem u aktivnostima ovog predmeta i nakon položenog ispita studenti će biti sposobni koristiti alate menadžmenta rizika za održivo upravljanje poslovnim subjektom.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija
Cilj predmeta je upoznati se s konceptom menadžmenta znanja te načinima stvaranja, transformacije, pohrane i distribucije znanja u poslovnim subjektima. Analizom postojećih primjera iz prakse studenti će upoznati načine uvođenja strategije menadžmenta znanja te izazove i ograničenja s kojima se poslovni sustavi pritom susreću.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj je predmeta da studenti upoznaju osnovne postavke mikroekonomije te da se uvedu u način ekonomskoga promišljanja pri analizi mikroekonomskoga okruženja, a stečena znanja primjene prilikom donošenja poslovnih odluka.
Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban:
1. Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne mikroekonomske pojmove
2. Identificirati karakteristike ponude, potražnje i tržišta faktora proizvodnje te opisati osnovne čimbenike koji utječu na ponudu, potražnju i tržišta faktora proizvodnje
3. Opisati i interpretirati ponašanje potrošača i izbore u uvjetima nesigurnosti
4. Opisati i razlikovati temeljne pojmove proizvodnje i vrste troškova proizvodnje
5. Navesti, razlikovati i usporediti temeljne tržišne strukture te prepoznati osnovne konkurentske strategije
6. Navesti i usporediti osnovne izvore neuspjeha tržišta
7. Analizirati i raspraviti procese i događaje u hrvatskom gospodarstvu na unaprijed zadane teme opis.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznati studente sa specifičnostima koncepta kvalitete doživljaja u turističkoj i hotelskoj industriji i stjecanje znanja o tehnikama, metodama i modelima za dizajniranje, upravljanje i mjerenje kvalitete doživljaja.
Cilj kolegija je upoznati studente sa mobilnim poslovanjem u turizmu, mogućnostima koje pruža mobilna tehnologija i područjima primjene mobilnih aplikacija u turizmu. Cilj je razviti kod studenata specifične vještine i znanja koja su potrebna za primjenu mobilnih tehnologija u turizmu te za razvoj i kreiranje novih koncepata poslovanja u turizmu pomoću mobilnih tehnologija.

Slika e-kolegija preuzeta je sa: https://pixabay.com/photos/eagle-mobile-phone-technology-tech-3952489/
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj je ovog predmeta ponuditi studentima sveobuhvatan okvir za razumijevanje uloge marketinga u
poslovanju i javnom sektoru. On naglašava marketinške koristi, ali također ističe i potencijalno negativan
utjecaj marketinga na potrošače i društvo. Ovaj predmet pruža studentima znanje o strateškim i
operativnim aspektima održivih marketinških praksi i vještinama koje se mogu primijeniti u rješavanju
poslovnih problema povezanih s tržištem.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj ovog kolegija je upoznati studente s konceptom pametnog turizma, njegovim konstruktima, značajem i mogućnostima, te ih osnažiti i kapacitirati za primjenu stečenih znanja i kritičkog promišljanja u izradi samostalnog zadatka vezanog uz mogućnosti stvaranja „pametnije“ turističke ponude.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je da studenti upoznaju temeljne koncepte sustavnog pristupa i informatike kao znanstvene i praktične poslovne discipline, razumiju osnovni princip rada računala i steknu uvid o prednostima primjene informatičke tehnologije kao podrške poslovnim informacijskim sustavima. Cilj predmeta se očituje u stjecanju specifičnih vještina i kompetencija za korištenje programskih alata u rješavanju problemskih poslovnih slučajeva.
Kratki opis kolegija
Kratki opis kolegija.
Kroz teoretske cjeline i praktične vježbe, ovaj kolegij želi naučiti studente kako procjenjivati različite
forme komuniciranja te kako uspješno oblikovati komunikacijske poruke u unutarnjem i vanjskom, domaćem i međunarodnom komunikacijskom okruženju.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Ciljevi predmeta uključuju sljedeće:
Upoznavanje i usvajanje temeljnih teorijskih pojmova: promet, prometni sustav, prometne grane, prometna usluga, prometna potražnje i ponuda, prometni učinak i prometna politika;
Definiranje međuovisnosti prometa i turizma; te utjecaja prometa na okoliš.
Osposobiti studente za prepoznavanje i razlikovanje uloge prometnih načina na makro i mikrorazini; razumijevanje mehanizama za utvrđivanje cijene prometne usluge u cijeni turističkog proizvoda.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa specifičnostima računovodstva SME (Small and Medium Enterprises) odnosno malih i srednjih poduzeća i obrtnika, te osposobljavanje studenta za vođenje računovodstva SME i u skladu s time razvijanje kompetencija i vještina vezanih uz računovodstveno praćenje transakcija i izradu financijskih izvještaja u malim hotelskim poduzećima.
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s problematikom sigurnosti informacijskih sustava u uvjetima ovisnosti poslovnih sustava o komunikaciji i poslovnim sadržajima. Predmet je orijentiran krajnjem korisniku u umreženom okružju i bavi se glavnim prijetnjama, sigurnosnim rizicima, slabostima i preventivnim mjerama te zaštitom informacijskih sustava
Kratki opis kolegija.
Cilj predmeta je stjecanje teorijskih znanja iz cjelina koje se izučavaju na predmetu i izgradnja praktičnih vještina potrebnih za adekvatnu statističko-ekonomsku analizu i interpretaciju rezultata.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Cilj je predmeta objasniti studentima proces strateškog menadžmenta poduzeća u turizmu s naglaskom na strateškoj pripremi, evaluaciji, započinjanju i razvijanju procesa strateškog menadžmenta u poduzećima u turizmu. Pored osnovnih koraka u procesu strateškog menadžmenta (analiza okoline, definiranje strateškog usmjerenja, formuliranje i implementacija strategije, strateška kontrola) pojasnit će se mjesto i uloga poslovnih modela kao i projekata u procesu strateškog menadžmenta u svrhu osposobljavanja studenata za formuliranje vlastitih primjera strategija i strateških planova razvoja u turizmu.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.

The course objective is to understand economic, social, environmental and technological dimensions of sustainable development in a camping resort.  Students will be acquainted with all the necessary activities that need to be implemented in sustainable management in the camping industry. Students will also acquire basic knowledge on how to manage a modern camp in a sustainable way. 

Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.

Ciljevi predmeta su sljedeći: (a) upoznati studente sa uranjajućim interaktivnim tehnologijama koje mogu spojiti fizički i virtualni svijet – virtualna stvarnost (VR), proširena stvarnost (AR) i mješovita stvarnost (MR) te mogućnostima koje pruža navedena tehnologija u kreiranju novih doživljaja u turističkoj i hotelskoj industriji, (b) osposobiti studente da uz pomoć stečenog znanja sudjeluju u dizajniranju, upravljanju i mjerenju virtualnih doživljaja.

Kratki opis kolegija
Kratki opis kolegija
Cilj predmeta jest u upoznavanju studenata sa trenutnim stanjem digitalnog okruženja čime su web stranice determinirane te upoznavanjem sa suvremenim konceptima i alatima za izradu web stranica. Cilj je kolegija također da na temelju stečenih znanja budu sposobni samostalno osmisliti, pripremiti, kreirati i voditi cjelokupni projekt izrade web site-a od faze osmišljavanja do faze realizacije / izrade web sitea.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.