Ciljevi predmeta su upoznati studente s obilježjima suvremenih oblika alternativne skrbi za djecu i izazovima ostvarivanja dječjih prava u situaciji života izva... više
Povijesni razvitak civilnog društva. Pojmovna analiza civilnog društva, neprofitni sektor, volonterski sektor, opće dobro. Udruge, zaklade, privatne ustanove, z... više
Cilj je predmeta stjecanje cjelovitih znanja o različitim mjerama socijalne politike na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini usmjerenima suzbijanju diskrim... više
Kolegij ima namjeru upoznati zainteresirane studente s povijesnim razvojem dramske pedagogije i suvremenim pristupima u dramsko-pedagoškom radu s djecom i mladi... više
Kolegij je osmišljen sa svrhom osnaživanja studenata na (aktivnije) uključivanje u zajednicu omogućavajući da znanja i vještine stečene na kolegiju/studiju prim... više
Zainteresirani studenti mogu se kroz kolegij upoznati s pristupima duhovnosti i religioznosti u socijalnom radu te s razvojem nekih metoda i njihovoj primjeni u... više
Kolegij Ekonomija socijalne politike ima za cilj upoznati studente s ekonomskom teorijom i modelima koji razmatraju ekonomske implikacije socijalne države, mje... više
Izborni predmet Engleski jezik socijalne struke bavi se akademskim pisanjem. U kolegiju se na praktičan način obrađuje niz tema iz područja akademskog pisanja k... više
Engleski jezik socijalne struke I prvi je od dva obvezna kolegija engleskog jezika na preddiplomskom studiju socijalnog rada. Kolegiji jezika struke naglasak st... više
Engleski jezik socijalne struke I prvi je od dva obvezna kolegija engleskog jezika na preddiplomskom studiju socijalnog rada. Kolegiji jezika struke naglasak st... više
Cilj kolegija je upoznati studente s ključnim terminima u opisivanju područja socijalnog rada. U okviru kolegija raspravlja se o etici socijalnog rada i etički... više
Cilj kolegija je upoznati studente s ključnim terminima u opisivanju područja socijalnog rada. U okviru kolegija raspravlja se o etici socijalnog rada i etički... više
Studenti će naučiti važnost sagledavanja i primjene etičkih principa u provođenju prakse socijalnog rada kao i odnos etike socijalnog rada i drugih disciplina. ... više
Kroz predmet Europska socijalna politika studenti stječu znanja o razvoju i obilježjima različitih socijalnih režima, socijalnih prava i socijalne politike na e... više
Cilj predmeta je stjecanje temeljnih znanja o povijesnom razvoju i ishodištima socijalnog rada kao profesije i primijenjene znanstvene discipline u nacionalnom ... više
IInformacijske tehnologije i društvene promjene. Pojam i nastanak informatike. Područja primjene. Elektronički izvori podataka u Europskoj uniji i RH. Pojam, ul... više
Within the course students will gain knowledge about interpersonal communication and the significance of communication skills for social work. Students will dev... više
U okviru ovog kolegija studenti će usvojiti znanja o interpersonalnoj komunikaciji i značaju komunikacijskih vještina za socijalni rad. Studenti će razvijati vj... više
Tijekom izbornog kolegija studenti se upoznaju s određenjem, načelima i nekim tehnikama korištenja kreativnih metoda u različitim kontekstima socijalnog rada: u... više
U okviru kolegija 'Kriminologija s osnovama kaznenog prava' studenti stječu znanja i vještine s područja kaznenog prava (osnove) i kriminologije, kao sa... više
Predmet marginalne grupe pruža znanja i informacije o procesima marginalizacije i isključivanja (načini ispadanja iz "središnjeg društva", posljedice i ... više
Temeljni cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim korpusom znanja i vještina iz moderne teorije i prakse menadžmenta. Studenti usvajaju znanja iz funkcija... više
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim metodama istraživanja u društvenim znanostima na teorijskoj i praktičnoj razini. Predavanjima se obuhvaćaju teme: ... više
Cilj kolegija "Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere" je kod studenata razviti opće i specifične kompetencije u području rada s mladima u sukobu sa z... više
Ciljevi predmeta: - Upoznati studente s osnovama neuroznanostvenih spoznaja koje su relevantne za socijalni rad. - Omogućiti studentima da mogu povezati neur... više
Cilj kolegija je razvijanje sposobnosti analize stručnih tekstova, izvođenja zaključaka i prezentiranja stručnih sadržaja na njemačkom kao stranom jeziku, primj... više
Cilj kolegija je upoznati studente s jezičnim registrom u području socijalne struke te ih osposobiti za samostalno korištenje stručne literature na njemačkom je... više
Cilj kolegija je upoznati studente s jezičnim registrom u području socijalne struke te ih osposobiti za samostalno korištenje stručne literature na njemačkom je... više
Predmet Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava studente upoznaje sa skupom pravnih normi i načela kojima se uređuju obiteljski odnosi u Republi... više
Predmet Organizacija uprave i socijalnih službi upoznaje studente s načinom na koji je u Republici Hrvatskoj organizirana javna uprava, s njezinim ustrojstvom,... više
Predmet izučavanja Osnove ekonomije; Ekonomski proces. Proizvodnja; Ljudski faktor; Tehnički napredak; Poduzetništvo i upravljanje; Organizacija i djelovanje po... više
Nastava iz predmeta "Osnove savjetovanja" je u teorijskom i praktičnom dijelu usmjerena na teorijske koncepte savjetovanja te na različite preduvjete za... više
Osnovni pojmovi socijalne politike. Vrijednosti socijalne politike. Povijest socijalne politike do Drugoga svjetskog rata; poslije Drugoga svjetskog svjetsk... više
U okviru kolegija Osnove upravnog prava studenti se upoznaju s granom prava kojom se uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi značajnih za funkc... više
Cilj predmeta je stjecanje temeljnih znanja o povijesnom razvoju i ishodištima socijalnog rada kao profesije i primijenjene znanstvene discipline u nacionalnom ... više
Predmet Preventivni programi u socijalnom radu ima za svrhu upoznati studente s osnovnim pojmovima vezanim uz proces nastajanja i prevencije psihosocijalnih pro... više
Teoretsko određenje radnog i socijalnog prava kao posebnih grana prava, njihov odnos međusobno i s drugim granama prava. Gospodarski, socijalni i politički aspe... više
Kroz predmet Religije i socijalna pitanja studenti stječu opća znanja o religijama, njihovu socijalnom učenju te povijesnom i aktualnom utjecaju na društvo, ka... više
Kolegij polazi od razumijevanja teorijskih definicija sukoba, vrsta i razine sukoba, uvjeta nastanka sukoba, konfliktnog potencijala i teorija potreba i sukoba.... više
Uloga socijalnog rada u radu s osobama koje žive u siromaštvu. Psihosocijalni aspekti siromaštva (kvaliteta života, socijalna mreža, samopoštovanje, vrijednosti... više
Students will gain knowledge about new risks of virtual environments important for social work practice. They will gain insight into the various practices of so... više
Sastav i kretanje stanovništva uvelike određuju potrebe i potencijale svake lokalne zajednice, regije ili društva. Tako demografska slika i promjene određuju i ... više
Studenti će naučiti znanja vezana uz teorijski sadržaj kolegija. Kroz seminare će moći proširiti stečena znanja, a kroz praksu će naučiti specifične vještine u ... više
U okviru predmeta socijalna politika Hrvatske stječu se znanja o stanju i prioritetima razvoja socijalne države u Hrvatskoj. Polaznici na taj način unaprjeđuju ... više
U kolegiju Socijalna psihijatrija obuhvaćeni su sadržaji socijalne dimenzije psihičkog zdravlja, psihičkih bolesti i prevencije, socijalnog pristupa u psihijatriji, etiologije, epidemiologije i klasifikacije duševnih bolesti i poremećaja, opće i specijalne psihopatologije, forenzičke psihijatrije i metode liječenja i rehabilitacije osoba s duševnim smetnjama. Posebni naglasak nastavnog sadržaja kolegija usmjeren na aktivnosti socijalnog radnika, koji je dijelom dijagnostičkog,  terapijskog i rehabilitacijskog  tima, u skrbi za osobe s duševnim smetnjama. 
Studenti će usvojiti relevantna znanja iz područja socijalnog utjecaja, međuljudskih odnosa, psihologije malih grupa i međugrupnih procesa koja doprinose teorij... više
Djeca s teškoćama u razvoju i socijalni rad. Integracijski koncepti i socijalni model. Integracija djece s teškoćama u razvoju u zajednicu. Podrška integraciji ... više
Unutar kolegija studenti će steći teorijsko znanje o adolescenciji i mladoj odrasloj dobi kao razvojnim fazama pojedinca, o problemima u ponašanju u adolescenci... više
U sklopu kolegija Socijalni rad s ovisnicima studenti se upoznaju s epidemiologijom i etiologijom ovisnosti kao i na njihovo osposobljavanje za pristupanje stru... više
Interaktivna predavanja temeljena na principima aktivnog učenja i kritičkog mišljenja te terenska nastava temeljena na konceptu društveno korisnog učenja Sad... više
Pojmovno određenje grupnog rada u psihosocijalnom radu. Vrste grupa. Psihoterapijski i psihosocijalni grupni rad. Faze razvoja grupnog rada. Razine intervencija... više
U okviru predmeta Socijalni rad s obitelji studenti stječu znanja i vještine koje im omogućuju prepoznavanje i analizu funkcioniranja različitih tipova obitelji... više
Kroz predmet studenti stječu znanja i vještine o socijalnom radu s osobama s invaliditetom. Usvajaju potrebna znanja o teorijskim pristupima i modelima invalid... više
Glede znanja, očekuje se da će studenti moći razumjeti i objasniti teorijske osnove rada s pojedincem te da će biti u mogućnosti procijeniti prednosti i nedost... više
Ovaj kolegij studentima omogućava ovladavanje znanjem o jednoj od tri osnovne razine (pojedinac, grupa, zajednica) djelovanja socijalnih radnika - socijalnim ra... više
Studenti će dobiti najvažnije informacije vezane uz djelatnost socijalnih radnika unutar sustava socijalne skrbi RH i zemalja EU. Prikazom domaćih specifičnosti... više
Ciljevi predmeta su upoznati studente s mogućnostima suvremenog socijalnog rada putem modernih tehnologija, novim rizicima u virtualnom okruženju i specifičnost... više
Sustav zdravstva u Hrvatskoj. Zdravlje i bolest. Socijalne dimenzije zdravlja. Socijalni problemi i čovjekovo zdravlje. Prava pacijenata. Medicinska sociologija... više
Ciljevi predmeta - Produbljivanje znanja i praktičnih vještina usmjerenih na unapređivanje kvalitete partnerskih i obiteljskih odnosa, - Sagledavanje specifi... više
Predmet strategijsko planiranje u socijalnoj politici studentima omogućuje bolje razumijevanje procesa sačinjavanja socijalne politike - pripreme socijalnih pro... više
Subjective child-well being is a course that contributes to the understanding of child welfare in a broader sense. Through interactive lectures and invited gues... više
Ciljevi kolegija su povećati znanja o subjektivnoj dobrobiti djece te povećati znanja o mogućnostima ostvarivanja, procjene i promicanja subjektivne dobrobiti d... više
Kroz ovaj kolegij studenti se podrobnije upoznaju s rezidualnim, ali važnim sustavom socijalne sigurnosti. Ovaj kolegij omogućuje studentima da razumiju promjen... više
Definicija socijalnog rada. Nastanak i razvoj socijalnog rada, njegova društvena uvjetovanost, ciljevi i organiziranost. Profesionalizacija socijalnog rada. Soc... više
Terenska praksa vezana za kolegij "Socijalni rad s obitelji" provodi se tijekom četvrtog semestra preddiplomskog studija socijalnog rada, u ukupnom traj... više
U okviru kolegija "Osnove savjetovanja" a prema izvedbenom planu nastave provodi se terenska praksa u trajanju od 30 sati tijekom zimskog semestra. Cilj... više
Terenska praksa se odvija u trajanju od 30 sati tijekom ljetnog semestra. Praksa započinje orijentacijskim susretom tijekom kojeg studenti imaju priliku upoz... više
Terenska praksa se odvija u trajanju od tri tjedna prema izvedbenom planu. Provodi se u CZSS ili ustanovama za djecu i mladež ili u programima za mlade udruga c... više
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom izvodi se u trajanju od 30 sati: u ustanovi ili udruzi student provodi 25 sati, na Fakultetu u grup... više
Praksa započinje orijentacijskim dijelom tijekom kojeg studenti imaju priliku upoznati se s terenskim nastavnicima (voditeljima i/ili djelatnicima iz različitih... više
Terenska praksa održava se u trajanju od tri tjedna u centrima za socijalnu skrb ili nevladinim organizacijama. U ustanovi ili organizaciji studenti borave tri ... više
Temeljni cilj kolegija je usvajanje općih znanja o psihologijskim osnovama ljudskog doživljavanja i ponašanja od važnosti u teoriji, metodologiji i praksi socij... više
Kolegij Uvod u socijalnu pedagogiju ima za cilj upoznati studente s bitnim konceptima socijalne pedagogije, uvesti studente u kompleksnu problematiku poremećaja... više
U okviru predmeta istražuju se vrste normi na koje nailazimo u pozitivnopravnim poretcima. Analiziraju se načini proizvodnje prava (pravni izvori), s posebnim o... više
U okviru predmeta istražuju se vrste normi na koje nailazimo u pozitivnopravnim poretcima. Analiziraju se načini proizvodnje prava (pravni izvori), s posebnim o... više
Cilj kolegija "Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere" je kod studenata razviti opće i specifične kompetencije u području rada s mladima u sukobu sa z... više
Određenja, prepoznavanje i raširenost tjelesnog, emocionalnog i spolnog zlostavljanja, izloženosti nasilju nad roditeljem te zanemarivanja djeteta u obitelji. D... više
Studenti će naučiti znanja vezana uz teorijski sadržaj kolegija. Sadržaj predmeta: Definicije nasilja nad starijim osobama u obitelji / institucijama (psihičko ... više