Uvod - javni prihodi (2p) Doprinosi (4p) Doprinosi za socijalno osiguranje (4p) Mjesto i uloga doprinosa u sustavu javnih prihoda u republici hrvatskoj(4p) ... više
Uvod: Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav. Državna uprava kao dio sustava - elementi i unutarnji odnosi u tom sustavu. Razvoj odnosa g... više
Pojam i značajke e-uprave. Teorijska osnova razvoja e-uprave. Tehnološki, organizacijski, pravni, procesni aspekti (pretpostavke i posljedice) e-uprave Organiz... više
Uvod: Predmet i sadržaj ekonomije javnog sektora. Odnos s drugim ekonomskim disciplinama te povezanost s ostalim društvenim znanostima (3h) Uloga javnog sekto... više
Uvod: Predmet i sadržaj ekonomike poduzeća. Odnos s drugim ekonomskim disciplinama te povezanost s ostalim društvenim znanostima (4h) Pravne forme: obrt, druš... više
Cilj kolegija je upoznati studente s pojmovima države i vladavine, javne uprave i birokracije, osnovnim demokratskim načelima, ljudskim pravima i radom Europsko... više
Cilj kolegija je upoznati studente s pojmovima države i vladavine, javne uprave i birokracije, osnovnim demokratskim načelima, ljudskim pravima i radom Europsko... više
U okviru kolegija Engleski za javnu upravu II obrađuju se teme vezane uz organizaciju vlasti. Cilj kolegija je upoznati studente s ustrojem vlade te ulogom zak... više
U okviru kolegija Engleski za javnu upravu II obrađuju se teme vezane uz organizaciju vlasti. Cilj kolegija je upoznati studente s ustrojem vlade te ulogom zak... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezičnim registrom koji se koristi u određenim područjima javne uprave i državnim službama te ih osposobiti za... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezičnim registrom koji se koristi u određenim područjima javne uprave i državnim službama te ih osposobiti za... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezičnim registrom koji se rabi u kontekstu Europske unije i njezinih institucija, kao i upravnih doktrina, te... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezičnim registrom koji se rabi u kontekstu Europske unije i njezinih institucija, kao i upravnih doktrina, te... više
Engleski jezik za poreznu struku I prvi je od četiri obvezna kolegija engleskog jezika struke na stručnom poreznom studiju. U ovome se kolegiji studenti upoznaj... više
Engleski jezik za poreznu struku II drugi je od četiri obvezna kolegija iz engleskog jezika struke na stručnom poreznom studiju. Kolegij je fokusiran na termino... više
Cilj kolegija je upoznati studente s određenim područjima prava i osnovama Europske unije na engleskom jeziku i usvojiti temeljnu relevantnu stručnu terminolog... više
Cilj kolegija je upoznati studente s temeljima poreznog sustava i načelima oporezivanja Europske unije te ih upoznati s temeljnom terminologijom vezanom uz pore... više
The aim of the course is to introduce the students to the development, processes, methods and institutions of the European Union, with the emphasis on the execu... više
Pregled razvoja europskih integracija. Institucije EU - političko odlučivanje: Europsko vijeće, Vijeće EU i Europski parlament. Institucije EU - uprava: Europ... više
Uvod 1P Porezi u Ugovoru o Europskoj uniji i u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije; integracijska osnova 1P Opće porezno pravo EU i međunarodno porezno pr... više
Nastanak i razvoj europskog upravnog prava. Europski koncept uprave. Upravna područja stvaranja i primjene prava EU. Pravni izvori upravnog prava EU: Ugovori EU... više
Nastanak i razvoj europskog upravnog prava. Europski koncept uprave. Upravna područja stvaranja i primjene prava EU. Pravni izvori upravnog prava EU: Ugovori EU... više
Cilj izučavanja ove discipline je razumijevanje strukture, mehanizama i prakse djelovanja suvremenih financijskih sustava, financijskih institucija i tržišta. S... više
Pojam, razvoj i temeljna obilježja javnih financija. Javni prihodi. Porezi i porezni sustav. Ostali instrumenti javnih prihoda. Javni izdaci, proračun, proračun... više
Izvori građevinskog upravnog prava (zakoni, strategija prostornog uređenja, podzakonski propisi, opći akti jedinica lokalne i područne-regionalne samouprave). (... više
I. Upoznavanje sa sustavom javnih prihoda suvremenih država (2 sata predavanja) Općenito. Podjela javnih prihoda suvremenih država. II. Imovina i oporezivanje... više
Pretraživanje pravnih izvora - uvod Pretraživanje pravnih izvora hrvatskog prava I Pretraživanje pravnih izvora hrvatskog prava II Pretraživanje pravnih izvo... više
Informacijske tehnologije i društvene promjene. Nastanak, razvoj i uloga informacijskih tehnologija u suvremenom društvu. Pojam i nastanak informatike. Područja... više
Studenti će se upoznati s pojmom, razvojem i temeljnim obilježjima javnih financija. Kao osnova za razumijevanje potrebe za javnim financiranjem tumače se i def... više
Javna dobra, zajednička dobra i javne politike (2h) Policy analiza i studije o javnim politikama (2h) Ciljevi javnih politika (2h) Instrumenti javnih politi... više
Pojam javne službe: nastanak i razvoj javnih službi, Vrste javnih službi i načini njihovog obavljanja, Politika i pravo EU i javne službe, Dužnosti javne služb... više
Pojam javne službe: nastanak i razvoj javnih službi, Vrste javnih službi i načini njihovog obavljanja, Politika i pravo EU i javne službe, Dužnosti javne službe... više
Uvod: Određenje ključnih pojmova (2h) Javni odnosi u užem smislu: komuniciranje s javnošću (4h) Osnovni pojmovi o protokolu (2h) Metode i sredstva stvaranja ... više
Međunarodni odnosi i međunarodno pravo - pojam, izvori i subjekti (2 h) Diplomatsko pravo, diplomatski odnosi i diplomatske funkcije (2 h) Konzularno pravo i ... više
Kolegij omogućuje povezivanje čitavog niza znanja koja su studenti stekli na prethodnim godinama studija iz područja prava, ekonomije i poreza s njihovom prakti... više
Pojmovna i koncepcijska pitanja Lokalna samouprava. Lokalna uprava. Lokalna jedinica. Lokalna zajednica. Koncepcije o ulozi lokalnih jedinica: upravna decentra... više
Značaj i temeljni problemi međunarodnog poreznog prava. Osnove međunarodnog poreznog prava: Načela međunarodnog poreznog prava. Obuhvat porezne obveze (osobni,... više
Uvod: pojam javne uprave. Razvoj javne uprave. Upravna organizacija i upravljanje. Upravni sustavi (teritorijalni, funkcionalni, asocijativni). Razvoj proučavan... više
Uvod: pojam javne uprave. Razvoj javne uprave. Upravna organizacija i upravljanje. Upravni sustavi (teritorijalni, funkcionalni, asocijativni). Razvoj proučavan... više
Cilj je kolegija Njemački jezik za javnu upravu u prvom semestru studija studente upoznati sa specifičnostima jezika struke za razliku od općeg jezika. Kao prip... više
Kolegij Njemački jezik za javnu upravu u drugom semestru studija obuhvaća sljedeće teme: razine uprave u Saveznoj Republici Njemačkoj, državna uprava u Republic... više
U trećem semestru kolegij Njemački jezik za javnu upravu obuhvaća sljedeće teme: podjela resursa uprave, ljudski resursi i njihovo planiranje, materijalni res... više
Obvezni kolegij Njemački jezik za javnu upravu u četvrtom semestru obuhvaća sljedeće teme: modernizacija javne uprave, e-uprava, upravno pravo, upravni akt i up... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezičnim registrom koji se koristi za opis političkih sustava te pravnih i poreznih sustava te ih osposobiti z... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezikom koji se koristi za opis temeljnih karakteristika njemačkog poreznog sustava i osposobiti ih za čitanje... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezikom koji se koristi za opis njemačkog i hrvatskog poreznog sustava te ih osposobiti za čitanje i razumijev... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezikom koji se koristi u njemačkom, hrvatskom i međunarodnom poreznom pravu te poreznom pravu Europske unije ... više
Uvodni dio: pojam, značenje i izvori obiteljskog prava i matičarstva. Bračno pravo, pojam i glavne značajke, sklapanje braka, oblik braka (građanski i vjerski... više
Pojam uprave. Državna uprava vs. javna uprava. Pravno određenje državnog upravnog tijela (organa) i značajke tzv. organskih nositelja (pravni položaj osoba koje... više
Organizacija i poslovi državne uprave. Odnosi državne uprave. Pravni položaj fizičkih i pravnih osoba u odnosu na upravu. Odnosi između uprave i sudstva. Odgov... više
Pojam i razvoj javne uprave, upravna organizacija i upravljanje. Upravni sustavi (teritorijalni, funkcionalni, asocijativni). Javna uprava u društvu i razvoj up... više
Studenti se upoznaju s temeljnim pitanjima organizacije u teorijskom smislu, temeljnim pitanjima organizacije javne uprave, kao i temeljnim razvojnim procesima ... više
Pojam, načela, sustav i izvori građanskog prava. Građanskopravni odnos. Građansko pravo u subjektivnom smislu. Subjekti građanskopravnog odnosa. Objekti građans... više
Informacijske tehnologije i društvene promjene. Nastanak, razvoj i uloga informacijskih tehnologija u suvremenom društvu. Pojam i nastanak informatike. Područja... više
Kazneno pravo - uvod i kazneni zakon. Kazneno pravo - kazneno djelo. Kazneno pravo - posebni pojavni oblici kaznenog djela. Kazneno pravo - kaznenopravne sankci... više
Politologija i njezin predmet. Klasično i moderno shvaćanje politike. Tipovi političkih poredaka. Osnovni pojmovi i teorijske perspektive. Civilno društvo i drž... više
Uvod u pravo društava, pravo društava u pravnom sustavu RH, podjela društava. Pojam trgovca, trgovačkog društva, trgovac pojedinac, preddruštvo, pravna osobnost... više
Definicija i osnovni pojmovi vezani uz socijalnu politiku. (2h) Vrijednosti na kojima se temelji socijalna politika. (2h) Povijest socijalne politike, soc... više
Uvod: Rana razmišljanja o organizaciji. Od znanstvenog menadžmenta do škole ljudskih odnosa: integracija prvih koraka u razvoju teorije organizacije (3h) Weber... više
Trgovačko pravo, i pravo društava u pravnom sustavu RH, izvori trgovačkog prava. Trgovačko ugovorno pravo, izvori trgovačkog ugovornog prava i njihova hijerarh... više
Temeljna načela. Predmet ustavnog prava. Odnos ustavnog prava i političkih znanosti. Ustavno pravo kao grana pravnog sustava. Metode izučavanja, izvori ustavnog... više
Pojam policije odnosno unutarnjih poslova u širem i užem smislu. Povijesni razvoj policije kao upravne grane, posebice u Hrvatskoj. Izvori policijskog upravnog ... više
Kolegij "Poredbeno ustavno pravo" omogućava studentima da se pobliže upoznaju, razumiju i valoriziraju neke od najznačajnijih ustavnih tradicija i na nj... više
Uvod - pojam, povijesni razvoj, razlozi za oporezivanje dobiti. Obuhvat - međunarodni aspekt. Porezna osnovica, porezni gubitak. Porezni obveznik. Porezne stope... više
Povijesni razvoj poreza na promet. Osnovna obilježja poreza na promet. Oblici poreza na promet. Uloga poreza na promet u suvremenim poreznim sustavima. Porez n... više
Teorijsko određenje dohotka i osnovnih instituta poreza na dohodak. Osnovna obilježja poreza na dohodak. Načela oporezivanja dohotka. Porezni obveznik. Porezna ... više
Osnove porezno-pravnog sustava. Oporezivanje u skladu s načelima pravne države. Značaj poreza i poreznog prava za pravni i gospodarski sustav. Porezno pravo kao... više
Uvod - javni prihodi. Povijesni razvoj posebnih poreza na promet. Definicija i osnovna obilježja posebnih poreza na promet. Razlozi uvođenja posebnih poreza na ... više
Svrha izučavanja razvoja uprave kroz povijest; suvremena upravna organizacija i tradicijske odrednice; kontinuitet i diskontinuitet, Glavni upravni modeli u Eur... više
Cilj predmeta je razumijeti gospodarske, političke i socijalne okolnosti u kojima je nastala i djeluje EU te koje utječu na funkcionranje europskih instiucija t... više
Pojam okoliša. Povijesni razvitak zaštite okoliša, posebice pravne zaštite. Pravni izvori prava okoliša: hrvatsko pravo (Ustav, zakoni, podzakonski propisi), ... više
Pojam okoliša. Povijesni razvitak zaštite okoliša, posebice pravne zaštite. Pravni izvori prava okoliša: hrvatsko pravo (Ustav, zakoni, podzakonski propisi), ... više
Javna dobra (2P), Javni rashodi (4P), Proračun kao instrument financiranja javnih rashoda (6P), Proračunski ciklus (6P), Državni proračun Republike Hrvat... više
Institucionalni i funkcionalni obuhvat javnog sektora i obilježja sustava proračuna (2h) Osnove financijskog računovodstvenog informacijskog sustava proračuna.... više
Pojmovno određenje i struktura računovodstva.Računovodstvo i ekonomska znanost. Mjesto i funkcije računovodstva u trgovačkom društvu. Normativni okvir računovod... više
Računovodstvene pretpostavke, načela i standardi kao okvir financijskog izvještavanja. Razumijevanje financijskih izvještaja. Kvalitativne osobine računovodstve... više
Određenje radnog i socijalnog prava kao posebnih grana prava, njihovog odnosa međusobno i s drugim granama prava. Gospodarski, socijalni i politički aspekti rad... više
Pojam pranja novca- 2P Sprječavanje pranja novca u Republici Hrvatskoj - 9P Značaj prevencije - 5P Financijsko obavještajne jedinice - 3P Međunarodna regula... više
Uvod u komparativnu javnu upravu kao predmet izučavanja Komparativna metoda Javna uprava i politički sustav: Velika Britanija Javna uprava i politički susta... više
Pojam i obilježja javnog službenika. Mijenjanje uloge službenika kroz povijest, merit system, spoils system. EU standardi u pogledu službeničkog sustava u tranz... više
U okviru predmeta Upravno postupovno pravo studente se primarno upoznaje s temeljnim institutima općeg upravnog postupka i upravnog spora. Tako se najprije prik... više
U okviru predmeta Upravno postupovno pravo studente se primarno upoznaje s temeljnim institutima općeg upravnog postupka i upravnog spora. Tako se najprije prik... više
Vježbe iz upravnog postupovnog prava predstavljaju oblik nastave na kojem studenti sastavljaju podneske, izrađuju rješenja i zaključke, pišu žalbe i prigovore, ... više
U okviru predmeta Upravno pravo I studenti se upoznavaju sa osnovama i temeljnim pojmovima i teoretskim konceptima upravnog prava. Poseban naglasak se daje razu... više
Upravno pravo II nastavlja se na i neodvojiva je cjelina od Upravnog prava I. Nakon osnovnih teoretskih postavki koje se izučavaju u okviru Upravnog prava I, un... više
Temeljna načela i opća pitanja ustavnog prava. Pregled razvitka ustavnosti. Temeljne značajke razvitka ustavnosti u Hrvatskoj. Struktura i temeljne značajke Ust... više
Uloga ekonomskih disciplina, porijeklo naziva, predmet političke ekonomije. Povijest ekonomske misli. Ekonomski proces, mikroekonomija i makroekonomija, proizvo... više
Pojam, načela, sustav i izvori građanskog prava. Građanskopravni odnos. Građansko pravo u subjektivnom smislu. Subjekti građanskopravnog odnosa. Objekti građans... više
Uvodno predavanje. Određivanje predmeta i područja javnog menadžmenta (3h) Počeci menadžerskog pristupa javnom sektoru (Woodrow Wilson, Leonard White, Fredrick... više
Uvodno predavanje. Određivanje predmeta i područja javnog menadžmenta (3h) Počeci menadžerskog pristupa javnom sektoru (Woodrow Wilson, Leonard White, Fredrick... više
U okviru predmeta istražuju se vrste normi na koje nailazimo u pozitivnopravnim poretcima. Analiziraju se načini proizvodnje prava (pravni izvori), s posebnim o... više
U okviru predmeta istražuju se vrste normi na koje nailazimo u pozitivnopravnim poretcima. Analiziraju se načini proizvodnje prava (pravni izvori), s posebnim o... više
Uvodno predavanje: Pojam višestupanjskog upravljanja (2h) Pojam i vrste regija (2h) Regionalizam i regionalna samouprava: temeljni europski dokumenti na podru... više
Uvodno predavanje: Pojam višestupanjskog upravljanja (2h) Pojam i vrste regija (2h) Regionalizam i regionalna samouprava: temeljni europski dokumenti na podru... više
Cilj predmeta je upoznati studente s praktičnim radom i njihovo uvježbavanje oblikovanja pojedinih općih i pojedinačnih akata uz pomoć eksperata-stručnjaka i vo... više
zemljišnoknjižno pravo : pojam, povijesni razvoj, mjesto u pravnom sustavu, pravna narav, pravni izvori (3) zemljišne knjige: pojam, obilježja, sastav (1) na... više