The course aims to learn about raw materials from which nonwoven fabrics are made, nonwoven fabric manufacturing processes, finishing processes and the quality parameters of nonwoven.

The following will be learned: 

Fibres for the nonwoven fabric production. 

Fibre preparation

Web making processes: 

- Dry-law process (mechanical, aerodynamic), 

- Wet lay (hydrodynamic). 

- Making nonwovens by extrusion. 

Web bonding by needle-punching, chemical methods and thermal processes. 

Characteristics and application of nonwovens. 

Nonwoven quality parameters.

Sadržaj kolegija: 

Uvod u povijest mode od 1920-ih godina 20. stoljeća; Suvremene teorije mode; Moda kao sustav znakova; Umjetnost i moda; Film i moda; Modna fotografija; Suvremena modna fotografija; Suvremene modne prakse i performativ (tijelo u tranziciji)

Ishodi učenja: 

Student će biti u stanju:
•    razumjeti transdisciplinarno utemeljenje mode kao područja istraživanja kulture i društva u globalno doba
napisati teorijski rad kao preduvjet za daljnje samostalno bavljenje modom u globalnim uvjetima medijske reprezentacije mode
•    razmatrati odnose između društvenih i humanističkih znanosti, novih tehnologija i umjetnosti
•    analizirati koncepte modnih dizajnera i napraviti case-study o fenomenima mode u društvenim promjenama danas
•    objasniti različite društvene i kulturne fenomene mode danas – od elitne mode do subkulture
•    primijeniti znanja iz različitih disciplina u okviru teorija mode koja pridonose boljem razumijevanju mode i njezinom sve većem utjecaju na javni život

Cilj kolegija: 

Osposobiti studente za kritičko razumijevanje složenog fenomena mode u suvremenim postindustrijskim društvima. Znanja koje studenti usvajaju iz društvenih i humanističkih znanosti u interdisciplinarnoj teoriji mode usmjereno je razvijanju kritičke i kreativne sposobnosti prepoznavanja društvene funkcije i simboličke reprezentacije mode. Moda se u suvremenom svijetu razmatra kao sustav znakova, društveni obrazac vrijednosti i način stjecanja kolektivnoga i individualnog identiteta. Usvajanjem spoznaja iz najnovije literature iz interdisciplinarnog područja modnih studija, predmet omogućava studentima uvid u stanje suvremene rasprave o znanstvenom proučavanju mode kao jednog od važnih društvenih i kulturnih fenomena vizualne konstrukcije kulture.Kolegij omogućuje dobivanje spoznaja o vrstama tehničkog tekstila, njihovim karakteristikama i svojstvima uz samostalno ovladavanje metodologijom i tehnikom ispitivanja.

Upoznavanje s temeljnim postavkama i pojmovnim određenjem sektora tehničkog tekstila.

Stjecanje znanja o specifičnostima novih tekstilnih materijala, njihovoj uporabi te ispitivanju i vrednovanju.

Razvijanje inženjerskog način razmišljanja i povezivanja činjenica.

Razvijanje kritičkog pristupa pri ispitivanju i vrednovanju tehničkog tekstila koji se po svojstvima i načinu ispitivanja znatno razlikuje od konvencionalnog tekstila.

Sposobnost snalaženja u struci i odabira najpovoljnijeg tekstilnog materijala za tzv. netekstilnu primjenu koja karakterizira područje tehničkog tekstila.

Sposobnost procjene ponašanja i trajnosti određenog tehničkog tekstila u uvjetima uporabe.

Kritička i teoretska primijenjena analiza suvremene mode kao i njenog konteksta; proučavanje zakonitosti suvremene mode; proučavanje, shvaćanje te kritičko odnošenje prema suvremenoj modi; značenja u suvremenoj modi sa simboličkog i kulturalnog aspekta.


Kolegij pruža uvid u povijesnu proizvodnju tkanina na području Mediterana, te donosi kronološki pregled modno tekstilnih trendova u razdoblju od 13. do 19. stoljeća.  Analizira se doprinos najznačajnijih tekstilnih radionica renesanse, baroka i rokokoa, te su ukazuje na utjecaje trgovačkih putova u asimilaciji pojedinih trendova i sirovina (materijala) na zapadu.

Na temelju tekstilnih artefakata ukazat će se na likovno-stilske karakteristike ornamentike i tehnike pojedinog stilskog razdoblja. Nadalje, studenti će dobiti osnovni uvid u tehnologiju tekstilne proizvodnje tijekom 15. i 16. stoljeća, u načine prezentiranja i zaštite tekstilnog tržišta, te na ulogu boje i sirovina u izgradnji klasnog društvenog identiteta.

Suvremene teme obuhvatit će zaokret u poimanju tekstila kao umjetničkog medija i tekstila kao produkta dizajna, a do kojih dolazi zahvaljujući japanskoj sinergiji tradicijskog sa suvremenom pristupom osamdesetih godina 20. stoljeća. Preispitat će se uloga tekstila u suvremenoj modnoj i umjetničkoj produkciji. 


Studenti će se upoznati s povijesnim pregledom razvoja znanstvene grane povijesti mode te s metodologijom i pristupima analize povijesne odjeće.  Pri tome će se upoznati s autorima koji su razvijali metodologiju rekonstrukcije povijesno stilskih razdoblja te rekonstrukcije povijesno - odjevnih oblika. Predstavit će se primjeri analiza temeljene na likovnim izvorima i na primjerima analize odjevnih i tekstilnih artefakata. 

Metodologija, pristupi i literarni izvori, temelj su za teorijsko istraživanje povijesne forme s ciljem praktičnog pokušaja njezine rekonstrukcije ili reinterpretacije. 


Pregled razvoja odjeće i kostima od renesanse do 1950ih godina. Odijevanje se sagledava u kontekstu povijesno - društvenih zbivanja i umjetnosti, te se utvrđuju zajednička stilska obilježja. Cilj je upoznati se s metodologijom odjevno-likovne analize. Povijesna odjeća se sagledava kao složeno kreativno odjevno djelo, stoga se težište stavlja na analizu svih elemenata odjevne kompozicije. Analizira se oblik, njegova svojstva, međusobni odnosi odjevne ovojnice, površine i sirovine, uspoređuje se postojeći artefakt s analognim primjerima na potretima, grafici, fotografiji ili ilustraciji. Likovno - odjevna analiza se primjenjuje i u opusima kostimografa. 

Studenti će se upoznati i s metodologijom rekonstrukcije. Kroz mentorirani rad razvijaju istraživačku komponentu pripreme za potrebe rekonstrukcije ili reinterpretacije temeljene na izvorima likovne umjetnosti (fotografija, slika, grafika) i artefakata. 


Kolegij se bavi pitanjem odnosa društva i mode, utjecaja trgovačkih putova i uloga pojedinih kraljevstva u oblikovanju modnih trendova unutar razdoblju od srednjeg vijeka do početka 18. stoljeća. Analizirat će se odjevna terminologija i njezina transformacija.

Kolegij je posvećen istraživanju uloge odjevnog artefakta kao memorijskog zapisa duha vremena. Pri tome se analiziraju umjetnička dijela i postojeći artefakti u svjetskim muzejskim zbirkama. Studenti će se upoznati s prvim autorima i publikacijama posvećenima analizi povijesti mode i odijevanja, zatim s ulogom zakona o raskoši u oblikovanju odjevnih trendova. Preispitat će se značenje odjeće kao nacionalnog identiteta u razdoblju od 15. do 18. stoljeća. 


Kolegij muzealizacija mode studentima daje pregled povijesti izlaganje odjevnih predmeta u muzejima (Victoria and Albert, MET – Costume Institute, Musée des Arts Décoratifs, MOMU Antwerpen i sl.) te povijesti kustoskih praksi na polju mode i odijevanja. Također kolegij obuhvaća i rasprave o odnosu mode i umjetnosti kroz primjere izložbenih praksi. Kroz praktičan rad studenti se upoznaju s radom domaćih institucija koje pohranjuju i izlažu odjevne predmete, posjećuju aktualne modne izložbe, rade na tekstualni osvrtima na izložbe te kao završni rad osmišljavanju vlastiti izložbeni projekt. Studente se upoznaje s kustoskim prinicipima rada u muzejskim i galerijskim prostorima. Osnovna literatura za kolegij bazira se na tekstovima američke povjesničarke odijevanja Valerie Steele i britanske povjesničarke umjetnosti Lou Taylor. Osim toga okosnicu literature čini recentni zbornik 'Fashion and Museums: Theory and Practice'. Studenti se također upoznaju s aktualnim svjetskim kustoskim praksama i modnim izložbama (Harold Koda, Judith Clark, Andrew Bolton, Olivier Saillard, Kaat Debo) 


Kolegij se bavi pitanjem odnosa mode i društva, mode u doba krize, zatim odnosa mode i politike, mode i medija, mode i umjetnosti, mode i identiteta te mode i novih tehnologija tijekom 20. stoljeća. Razmatranja o modnim fenomenima istražuju se unutar pojedine dekade 20. stoljeća, počevši od 1900 nadalje. Analiziraju se opusi i doprinosi modnih dizajnera, modnih časopisa i ostalih medija modne prezentacije. Poseban akcent stavljen je na odnos mode i umjetnosti, obrađuju se primjeri uzajamnosti, preispituju srodnosti te ukazuju teorijske različitosti. 

Studenti odabirom teme istraživanja, koristeći se induktivnom i deduktivnom metodom, metodom analize i sinteze razvijaju kritičko razmišljanje. 


Studenti će steći saznanja o vrstama, svojstvima i zahtjevima na tekstilije koje se koriste kao medicinski tekstil u medicini, zdravstvu i higijeni, potaknuti će se svijest o njihovoj važnosti za ljudsko zdravlje i uopće dobrobiti čovječanstva.

Studenti će se upoznati s različitim vrstama medicinskih tekstilija, metodama ispitivanja i specifičnim zahtjevima na uporabu.

  • Dobivanje spoznaja o važnosti medicinskog tekstila, njegovom utjecaju na ljude i produljenje životnog vijeka.
  • Spoznaja važnosti uloge vlakana kroz njihova svojstava za ciljanu uporabu bez štetnih posljedica za medicinski tekstil za izvantjelesnu uporabu i ugradbene materijale.
  • Dobivanje saznanja o važnosti i mogućnosti sterilizacije medicinskih tekstilija.
  • Spoznaja važnosti antimikrobnog tekstila, antitrombogenog, biorazgradivog, antidekubitnog i sl.
  • Spoznaja mogućnosti projektiranja medicinskog tekstila ovisno o krajnjoj uporabi (kirurški konac, umjetne žile i dr.).
  • Dobivanje spoznaja o nužnosti korištenja propisanih metoda i postupaka ispitivanja medicinskih tekstilija. 
  • Dobivanje znanja o važnosti daljnjeg rasta i razvoja medicinskog tekstila i njegovom utjecaju na cjelokupno čovječanstvo.
  • Spoznaja mogućnosti povezivanja daljnjeg rasta i razvoja kroz povezivanje tekstila, medicine i elektrotehnike u sustavu liječenja i nadzora teških bolesnika. 

Predmet je izborni predmet i nije vezan za pojedini studijski program, nego može pružiti korisne spoznaje i kompetencije svim studentima tekstilnog studija. Dobivanje spoznaja o tome da je medicinski tekstil jedna od najvažnijih grana tehničkog tekstila, koja je u neprestanom rastu i razvoju. Bez medicinskog tekstila niti jedan oblik medicinske skrbi ne bi bio moguć. 

Kolegij Antropologija mode polazi od promatranja i analiziranja odjevnih predmete kao elemenata materijalne kulture. U tom smislu promatra se biografija odjevnih predmete te njihova uloga u kulturnom, socijalnom i ekonomskom kontekstu te životni ciklus odjevnog predmeta (Stallybrass i Kopitoff). Poseban naglasak se stavlja na rasprave o odijevanju Drugoga, reprezentaciji i vizualnoj konstrukciji Druguga u okviru modnog sistema te primjerima kulturne aproprijacije prisutne u modi (Craik, Kawlara i Kondo). Kolegij stavlja naglasak na osvještavanje odnosa kulture, individualnog i kolektivnog tijela te odjevnih predmeta i ukrasa kroz konkretne case study analize (Cheddie, Kawlra, Craik). Također kolegij je proširen i aktualnom problematikom vezano uz modu i pitanje ljudskog (najčešće ženskog) rada, fenomen sweatshopa, etičnosti u modnoj proizvodnji te održivog modnog dizajna.