Cilj kolegija je upoznavanje studenata s biologijom i ekologijom divljači, osnovama lovnoga gospodarenja i kinologije


Poštovani studenti, 

Pozdravljam Vas u ljetnom semestru!!!

Stručna praksa je obavezan kolegij za sve redovite i izvanredne studente svih smjerova prijediplomskog studija Poljoprivreda. Stručna praksa se obavlja tijekom ljetnog semestra (od 1.3. do 30.9.2024. svake akademske godine). Redoviti studenti dužni su obaviti stručnu praksu u trajanju od 75 sati tijekom ljetnog semestra.

Tijekom obavljanja stručne prakse, student je dužan voditi dnevnik stručne prakse. Dnevnik stručne prakse biti dostupan u elektronskom obliku na Merlinu.

Na fakultetskom pokušalištu praksa se obavlja u prijepodnevnim satima (8:00 – 13:00), a prijevoz do pokušališta je osiguran.
Poštovani studenti, 

Stručna praksa zimski senestar se odvija na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek i na fakultetskim pokušalištima.

Svaki ponedjeljak u 8:00 h od 30.10.2023. pa do 11.12.2023. nakon toga termini nadoknade dva puta. 

Praksa ponedjeljkom započinje u CAAJ-u na prvom katu soba 125. 

Student na praksu dolazi spreman za rad u laboratoriju (bijela kuta i zatvorena obuća) i na terenu (zaštitna odjeća i obuća). 

Kako bi ostvarili pravo na polaganje Stručne prakse potrebno je praksu pohađati sedam puta. 

Od studenta se očekuje redovita nazočnost i obavljanja prakse. Tijekom trajanja potrebno je voditi bilješke o svojim zapažanjima u dnevniku rada te kako i zašto se nešto radi  (primjerice ako ste u laboratoriju i pomažete u nekoj metodi tražite da Vam se objasni koja je to metoda … i to navedete u dnevnik prakse; pripremate hranjive podloge navedite, pitajte čemu one služe… to navedite u dnevnik prakse…).

Redovito pohađanje praktičnog dijela nastave i napisani dnevnik rada uvjet su za uspješno polaganje ispita. 

Za sva pitanja slobodno se obratite na Merili, e-mail: mgregic@fazos.hr, telefon 031/554-860 ili osobno prvi kat soba 126. 

Poštovani studenti, 

Stručna praksa za izvanredne studente odvija se putem uputnice u prema Vama odabranim poduzećima, ako ima problema u odabiru možete se obratiti gospođi Ivanki Postić ili doc.dr.sc. Maji Gregić. 

U vezi uputnice za praksu obratite se Ivanki Postić Ivanka.Postic@fazos.hr ili 031/554-843

Dnevnik rada vodite u trajanju 5 radnih dana ako ste izvanredan student.

Ako želite praksu obavljati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek i na fakultetskim pokušalištima, također ćemo Vam omogućiti. 

Slobodno se obratite ukoliko je potrebno.

Za sva pitanja slobodno se obratite doc.dr.sc. Maji Gregić na Merili, e-mail: mgregic@fazos.hr, 031/554-860 ili osobno prvi kat soba 126.

Osnovni ciljevi: Upoznati studente s povrćarskim vrstama. Prikazati tradicionalne i suvremene načine proizvodnje, te upoznati studente s osnovnim načelima proizvodnje povrćarskih vrsta.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati povrćarske i kulture
 2. Prepoznati tradicionalne i suvremene metode proizvodnje
 3. Primijeniti osnovna pravila i načela kod gnojidbe, zaštite te berbe i transporta povrćarskih i vrsta
 4. Odabrati i razlikovati specifične zahvate i mjere njege kod proizvodnih procesa određene kulture
 5. Prepoznati mikroklimatske uvjete koji mogu biti uzrok pojave bolesti i štetočina povrća te odrediti mjere zaštite - biološka kontrola
 6. Predvidjeti prinose te osigurati dobru kvalitetu ploda


Na modulu Pedologija i mikrobiologija tla pristupnici se upoznaju sa značajem tla i njegovim svojstvima prvenstveno s genetsko-pedološkog i agroekološkog aspekta, te principima i načinima određivanja nekih parametara važnih za plodnost tla. Osnovne spoznaje iz mikrobiologije tla omogućuju studentu uvid u jedinstvenu perspektivu kruženja hraniva i fundamentalnim procesima koji su pod direktnim utjecajem mikroorganizama tla.


Na modulu pedologija i mikrobiologija tla pristupnici se upoznaju sa značajem tla i njegovim svojstvima prvenstveno s genetsko-pedološkog i agroekološkog aspekta, te principima i načinima određivanja nekih parametara važnih za plodnost tla. Osnovne spoznaje iz mikrobiologije tla omogućuju studentu uvid u jedinstvenu perspektivu kruženja hraniva i fundamentalnim procesima koji su pod direktnim utjecajem mikroorganizama tla.


Hortikultura

Redovni studenti smjer Agroekonomika

Njemački jezik II (NJ II, 249989) — Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika

Svrha kolegija na Preddiplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim njemačkim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne njemačke riječi sa svojih dotičnih smjerova. Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-njemačko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na njemačkome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.

Njemački jezik I (NJ I, 249976) — Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika

Svrha kolegija na Prijediplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim njemačkim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne njemačke riječi sa svojih dotičnih smjerova. Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-njemačko razumijevanje znanstvenoga i stručnog štiva i komunikaciju na njemačkome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.


Cilj kolegija je upoznavanje studenata s biologijom i ekologijom divljači, osnovama lovnoga gospodarenja i kinologije. 


Svrha i cilj: 

Upoznavanje studenata s temeljnim načelima govedarske proizvodnje, vođenje matične evidencije goveda, provođenje tehnoloških zadataka za osnovne poslove uzgoja goveda, samostalno organiziranje poslova manje govedarske farme.

Očekivani ishodi učenja: 

1. razumjeti i pojasniti osobitosti govedarstva u poljoprivrednoj proizvodnji i njezinu važnost za gospodarstvo države,

2. objasniti tijek udomaćivanja goveda u odnosu na ostale vrste domaćih životinja, prepoznati i objasniti izbor najvažnije pasmine goveda za pojedini smjer proizvodnje u Hrvatskoj,

3. procjeniti i napraviti najbolji izbor tehnologije za određeni smjer govedarske proizvodnje,

4.   organizirati rad i samostalno upravljati tehnološkim procesima proizvodnje na manjim govedarskim farmama uvažavajući kategoriju i namjenu uzgoja goveda,

5.   prepoznati i obrazložiti ekonomske zahtjeve i rizike u govedarskoj proizvodnji,


IZV

Engleski jezik II (EJ II, 249992; 250633— Bilinogojstvo, Zootehnika

Svrha kolegija na Preddiplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova. Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.


Engleski jezik 1 

Svrha kolegija na Preddiplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova. Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.


Engleski jezik I (EJ I, 249977; 250631— Bilinogojstvo, Zootehnika

Svrha kolegija na Prijediplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti redovite i izvanredne studente da u autentičnim engleskim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova. Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje znanstvenoga i stručnog štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.


Organiziranje proizvodnje i ekonomika u govedarskoj, svinjogojskoj, peradarskoj i ovčarskoj proizvodnji, tržište stočarskih proizvoda, agrarna politika –zemljišna, strukturna i poticajna u razvoju stočarske proizvodnje. Cilj predmeta je upoznati studente s organizacijom radnih procesa u pojedinim stočarskim proizvodnjama u cilju rasta ekonomskih pokazatelja proizvodne i poslovne uspješnosti poljoprivrednog gospodarstva. Uz navedeno studenti će usvojiti načela agrarne politike u svrhu involviranja u samostalno donošenje poslovnih odluka pri upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom.

Organiziranje proizvodnje i ekonomika u govedarskoj, svinjogojskoj, peradarskoj i ovčarskoj proizvodnji, tržište stočarskih proizvoda, agrarna politika –zemljišna, strukturna i poticajna u razvoju stočarske proizvodnje. Cilj predmeta je upoznati studente s organizacijom radnih procesa u pojedinim stočarskim proizvodnjama u cilju rasta ekonomskih pokazatelja proizvodne i poslovne uspješnosti poljoprivrednog gospodarstva. Uz navedeno studenti će usvojiti načela agrarne politike u svrhu involviranja u samostalno donošenje poslovnih odluka pri upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom.

Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s principima biopolinacije u nasadima voća, povrća na otvorenom polju i u zaštićenim prostorima. Prikazati biologiju i tehnologiju uzgoja i držanja prirodnih oprašivača – medonosne pčele i bumbara te upoznati tehnologiju primjene istih u oprašivanju u agro-eko sustavu.

Ishodi učenja:

 1. Opisati anatamsku građu pčele i bumbara
 2. Primijeniti biopolinaciju u nasadima hortikulturnih vrsta bilja
 3. Razlikovati i nabrojati prednosti upotrebe biopolinacije
 4. Poznavati građu cvijeta i cvata
 5. Odabrati vrstu oprašivača u ovisnosti od vrste nasada
 6. Primijeniti pravilne tehnološke postupke kod proizvodnje bilja
 7. Organizirati proizvodni proces uz primjenu biopolinacije
 8. Održavati i uzgajati prirodne oprašivače

I UVOD U MENADŽMENT POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA: Predmet, metode, ciljevi i tipovi menadžmenta, Svrha i posebnosti poljoprivredne proizvodnje, Poslovni subjekti i obilježja poljoprivrednih gospodarstava, Poslovne funkcije i organizacijska struktura, Prirodni, tehnički i ekonomski čimbenici biljne proizvodnje, Proizvodni program i ekonomski opravdana razina ulaganja, Organizacija zemljišnog posjeda i načela opremanja sredstvima mehanizacije, Projektiranje ekonomskog dvorišta, mreža, puteva i kanala, Upravljanje kadrovima i analitička procjena rada u poljoprivrednoj proizvodnji. (prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec)

II MENADŽMENT POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U ZOOTEHNICI: Upravljanje agrobiznisom temeljem tehničko-tehnoloških i ekonomskih znanstvenih disciplina, Ekonomski pokazatelji uspješnosti poslovanja gospodarstva i mjerenje učinkovitosti proizvodnje, Organiziranje i ekonomika proizvodnje u govedarstvu, svinjogojstvu, peradarstvu, ovčarstvu, slatkovodnoj akvakulturi: upravljanje strukturom troškova, upravljanje poslovanjem na osnovi izračuna granice rentabilnosti i kritične točke poslovnog minimuma. Proizvodno i poslovno odlučivanje u kriznim poslovnim situacijama. (prof.dr.sc. Jadranka Deže)

Izrada i prezentacija seminarskih radova iz područja tehnologije pojedinih grana i linija stočarske proizvodnje. (doc.dr.sc. Jelena Kristić)I UVOD U MENADŽMENT POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA: Predmet, metode, ciljevi i tipovi menadžmenta, Svrha i posebnosti poljoprivredne proizvodnje, Poslovni subjekti i obilježja poljoprivrednih gospodarstava, Poslovne funkcije i organizacijska struktura, Prirodni, tehnički i ekonomski čimbenici biljne proizvodnje, Proizvodni program i ekonomski opravdana razina ulaganja, Organizacija zemljišnog posjeda i načela opremanja sredstvima mehanizacije, Projektiranje ekonomskog dvorišta, mreža, puteva i kanala, Upravljanje kadrovima i analitička procjena rada u poljoprivrednoj proizvodnji. (prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec)

II MENADŽMENT POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U ZOOTEHNICI: Upravljanje agrobiznisom temeljem tehničko-tehnoloških i ekonomskih znanstvenih disciplina, Ekonomski pokazatelji uspješnosti poslovanja gospodarstva i mjerenje učinkovitosti proizvodnje, Organiziranje i ekonomika proizvodnje u govedarstvu, svinjogojstvu, peradarstvu, ovčarstvu, slatkovodnoj akvakulturi: upravljanje strukturom troškova, upravljanje poslovanjem na osnovi izračuna granice rentabilnosti i kritične točke poslovnog minimuma. Proizvodno i poslovno odlučivanje u kriznim poslovnim situacijama. (prof.dr.sc. Jadranka Deže)

Izrada i prezentacija seminarskih radova iz područja tehnologije pojedinih grana i linija stočarske proizvodnje. (doc.dr.sc. Jelena Kristić)I. Agrarno poduzetnišvo-značenje, perspektive i otpori, strateški ciljevi agrarnog poduzetništva, Poduzetništvo u teoriji i poljoprivrednoj gospodarskoj praksi-temeljni pojmovi o poduzetništvu, teorijski pristup poduzetništvu, poduzetništvo u hrvatskoj teoriji i praksi, Pretpostavke koje potiču i predrasude kao kočnica razvoja poduzetništva, interno i eksterno okruženje

 II. Poduzetnički proces, društveno gospodarska obilježja koja određuju poduzetnički proces u poljoprivredi, Načini realizacije poduzetničke prilike, Oblici primjene poduzetništva-individualno, kolektivno, eksterno, interno poduzetništvo Posebni poduzetnički oblici – transformacije i integracije, Razdoblja u realizaciji poduzetničkog pothvata,

III. Poslovno planiranje, vrste i oblici fizičke i financije analize, tržišna analiza, planiranje marketinških aktivnosti, tehnološka analiza, plan prinosa/prirasta i proračun prihoda, plan potrošnje i proračun troškova, lokacijska i ekološka analiza, financijska analiza, izrada tijeka novca, izračun ekonomskih pokazatelja uspješnosti poslovnog pothvata.